HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


τ  =  25 formes différentes pour 52 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[43]   τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα, ἄψ  τ'   ἀνεχώρησεν· δαίμονας δὲ ὀλεθρίους καὶ
[32]   τε ἔτι καὶ συμπόσια συμπλοκάς  τ'   αὖ καὶ δάκρυα καὶ πάθη
[59]   καλήν, ἀμφ' Ἄρεως φιλότητος ἐυστεφάνου  τ'   Ἀφροδίτης ὡς τὰ πρῶτα μίγησαν
[2]   τὸ καινόν, τὸ Λευιτικόν, νηπενθές  τ'   ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθες ἁπάντων"
[29]   Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος κρατερός  τ'   Ἐπιάλτης, παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατηρῷ
[77]   θεός ἐστι βροχάς, ἀνέμους, σεισμούς  τ'   ἐπιπέμπων, ἀστεροπάς, λιμούς, λοιμοὺς καὶ
[74]   εἷς ἐστὶν θεός, ὃς οὐρανόν  τ'   ἔτευξε καὶ γαῖαν μακρὴν πόντου
[97]   ἂν ἡμῶν γένηται ὅτι δικαιότατος.  (Βᾶτ'   εἰς ὁδὸν δὴ πᾶς
[58]   τινα καὶ τοιοῦτον ὄχλον παρεισάγοντες,  κατ'   ἀγροὺς μὲν Σατύρους καὶ Πᾶνας,
[86]   θεὸν τὸν καὶ μόνον ἀπεικάσαι  κατ'   ἀξίαν δυνάμενον ἄνθρωπον θεῷ. ~Ταύτην
[5]   ὄργανον ἔμπνουν τὸν ἄνθρωπον ἐξειργάσατο  κατ'   εἰκόνα τὴν ἑαυτοῦ· ἀμέλει καὶ
[98]   νοῦς ἐν ἀνθρώπῳ,  κατ'   εἰκόνα" τοῦ θεοῦ καὶ καθ'
[79]   (θεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος·  κατ'   ἐμαυτοῦ ὀμνύω. Τοῖς δὲ εἰδωλολάτραις
[48]   ἐπιδεῖξαι ὅστις ἦν, ὃν δὴ  κατ'   ἐξοχὴν πρὸς πάντων σεβασμοῦ κατηξιωμένον
[71]   ὄντως μόνον θεὸν ἀναφθεγγομένους θεὸν  κατ'   ἐπίπνοιαν (αὐτοῦ, εἴ που τῆς
[76]   ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας σεῦε  κατ'   ἠγάθεον Νυσήιον· αἳ δ' ἅμα
[92]   ζωτικῆς καὶ ἀκηράτου μεταλαμβάνειν πηγῆς,  κατ'   ἴχνος ἐκείνης τῆς φωτεινῆς ἀεροβατοῦντα
[24]   καὶ Διαγόρᾳ τοὔψον παρα σκευάσαι"  κᾆτ'   αὐτὸν εἰς τὸ πῦρ ἐνέθηκεν
[74]   πλανώμενοι ἱδρυσάμεσθα πημάτων παραψυχὴν θεῶν  ἀγάλματ'   ἐκ λίθων, χαλκέων
[55]   προσηγόρευσεν· δ' Οὐλυμπόνδε βεβήκει  δώματ'   ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας
[102]   καὶ κάλλος καὶ συνουσία. Οὔκουν  ἔτ'   ἂν εἰκότως ὕπνος καὶ θάνατος
[120]   καὶ σὺ μυοῦ, καὶ χορεύσεις  μετ'   ἀγγέλων ἀμφὶ τὸν ἀγέννητον καὶ
[33]   ἀσελγείας Ζεὺς ἐκεῖνος  μετ'   Ἀλκμήνης τοσαύτας ἡδυπαθήσας νύκτας; οὐδὲ
[8]   βάτου σὰρξ τιμιωτέρα, προφῆται  μετ'   ἐκεῖνα φθέγγονται, αὐτὸς ἐν Ἡσαΐᾳ
[101]   ἀποτάξασθαι, κενοδοξίᾳ ἐπιλέγοντες· ψευδεῖς ὄνειροι  χαίρετ'   οὐδὲν ἦτ' ἄρα; ~Τί γὰρ
[76]   λόγῳ δὲ χρήσομαι, δίκας βιαίων  δώσετ'   ἀνθρώποις γάμων, σὺ καὶ Ποσειδῶν
[101]   ἐπιλέγοντες· ψευδεῖς ὄνειροι χαίρετ' οὐδὲν  ἦτ'   ἄρα; ~Τί γὰρ ἡγεῖσθε,
[96]   τοῦδε τοῦ ὀνόματος αἰσχύνη προκαταλαμβανέτω,  ἥτ'   ἄνδρας μέγα σίνεται, (παρατρέπουσα σωτηρίας.
[6]   καινὸν δὲ ἀλήθεια φαίνεται.  Εἴτ'   οὖν ἀρχαίους τοὺς Φρύγας διδάσκουσιν
[108]   μὴ δύναται (ἀπηξιωμένα τοῦ λόγου.  Εἶτ'   οὐκ αἰσχύνεσθε καὶ τῶν ἀλόγων
[9]   ποτε ἄρα ἄνθρωπος γένηται θεός.  ~Εἶτ'   οὐκ ἄτοπον, φίλοι, τὸν
[96]   τῆς ἀληθείας ἀπασχολεῖ ἔθη προκατηχημένους,  ἀκούοιτ'   ἂν ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο
[39]   τὸν τράγον. Ὑμεῖς δὲ οἱ  πάντ'   ἀμείνους Αἰγυπτίων (ὀκνῶ δὲ εἰπεῖν
[68]   αἰνίττεται περὶ τὸν πάντων βασιλέα  πάντ'   ἐστί, κἀκεῖνο αἴτιον ἁπάντων καλῶν.
[77]   ᾆσμα τὸ σωτήριον· οὗτος ἰδοὺ  πάντ'   ἐστὶ σαφής, ἀπλάνητος ὑπάρχει· ἔλθετε,
[13]   Κύπριος νησιώτης Κινύρας παραπείσαι  ποτ'   ἄν, τὰ περὶ τὴν Ἀφροδίτην
[68]   θεούς· οὐδὲ γὰρ ἥλιος ἐπιδείξει  ποτ'   ἂν τὸν θεὸν τὸν ἀληθῆ,
[25]   κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, ὅστις  ποτ'   εἶ σύ, δυστόπαστος εἰσιδεῖν, (καὶ
[76]   ἡγεῖσθ' ἀνόσιον καὶ κτείνετε· ἐκεῖνος  ἥμαρτ'   οὐκ ἐγώ, ἀμαθέστερος ὢν τοῦ
[34]   καὶ ὕμνεον ᾆσμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα  εἴργαστ'   ἄν" φησὶν Ἡράκλειτος, ωὑτὸς δὲ
[72]   φρονῶν· (τἀγαθὸν ἐρωτᾷς μ' οἷόν  ἐστ'   Ἄκουε δή· τεταγμένον, δίκαιον, ὅσιον,
[7]   τοὺς αἰχμαλώτους συνδεῖν (λέγονται σώμασιν,  ἔστ'   ἂν αὐτοῖς καὶ συσσαπῶσιν.
[84]   ἑκάστην {αὐτοῦ} αὔξεται (τὴν ἡμέραν,  ἔστ'   ἂν σήμερον ὀνομάζηται. Μέχρι
[7]   λεγόμενον, ζῶντας ἐπιφέρων (συνέθαψεν αὐτούς,  ἔστ'   ἂν καὶ συμφθαρῶσιν. Οὗ δὴ
[74]   (Εἶτα ὑποβὰς διαρρήδην ἐπιφέρει· εἷς  ἔστ'   αὐτογενής, ἑνὸς ἔκγονα πάντα τέτυκται·
[21]   τὸ (ποτόν, ἡσθεῖσα τῷ θεάματι.  ~Ταῦτ'   ἔστι τὰ κρύφια τῶν Ἀθηναίων
[19]   τὰς ὑπωρείας τοῦ Ὀλύμπου (καὶ  ταῦτ'   ἔστι τὰ μυστήρια, συνελόντι φάναι,
[82]   ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν συγκειμένη παιδίων·  ταῦτ'   ἔστι τὰ πρωτότοκα τὰ ἐναπογεγραμμένα
[22]   δὲ καὶ φθοῖς καὶ μήκωνες;  Ταῦτ'   ἔστιν αὐτῶν τὰ ἅγια. (Καὶ
[75]   ἀλλ' ἔστι τόλμης καὶ βίας  ταῦτ'   ὄργανα εὑρημέν' ἀνθρώποισιν. ~Καὶ οὐχὶ
[89]   δηλητήριον φάρμακον τὴν συνήθειαν ἀπωσάμενοι;  Τοῦτ'   αὐτὸ γάρ τοι τὸ κάλλιστον
[103]   ἀποφθέγξωμαι, γυναικὸς τῆς Ἑβραίας δίκην  (Λὼτ   ἐκάλουν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ) εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009