HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  6 formes différentes pour 158 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[57]   ἀγαλμάτων, ὡς οἰκεία πλάνη  κἀκ   τῆς προσόψεως ἐλέγχηται· ἐναπο μέμακται
[46]   τὰ ξόανα ἤρξατο, βρέτη τὴν  ἐκ   βροτῶν ἐπωνυμίαν ἐκαρπώσατο. Ἐν Ῥώμῃ
[2]   Κιθαιρῶνα καταλειπόντων, οἰκούντων δὲ Σιών·  Ἐκ   γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ
[89]   χρώμεθα, δήπουθεν συνείθισαν ἡμᾶς  ἐκ   γενετῆς αἱ τίτθαι; Τί δὲ
[7]   οὓς ἂν οἷός τε εἴη  ἐκ   γενετῆς σφετερίσασθαι, λίθοις καὶ ξύλοις
[98]   ἔμπνουν εἰκόνα δεδημιούργηκεν, οὐδὲ μὴν  ἐκ   γῆς μαλθακὴν ἐμάλαξε σάρκα. Τίς
[56]   τίμιοι; Οὐχὶ γῆ τε καὶ  ἐκ   γῆς; οὐχὶ δὲ μιᾶς μητρὸς
[26]   ὡς Φρύγες· οἳ δὲ τῶν  ἐκ   γῆς φυομένων τοὺς ἡμέρους δρεπόμενοι
[5]   ἣν ἐζήλωσε Δαβίδ. (Ὁ δὲ  ἐκ   Δαβὶδ καὶ πρὸ αὐτοῦ,
[120]   ζῴων πλεο νεκτεῖτε τῷ λόγῳ,  ἐκ   δὲ τῶν θνητῶν ἁπάντων ὑμῖν
[83]   θεός· μὲν γὰρ  ἐκ   δούλων υἱοὺς ἡμᾶς γενέσθαι βούλεται,
[89]   ἀγαθὸν τοσοῦτον, οὗ μεῖζον οὐδὲν  ἐκ   θεοῦ δεδώρηταί πω τῇ τῶν
[123]   φιλανθρωπίας τι περ εἶχον  ἐκ   θεοῦ ἐκχέων, ὡς ἂν ἐπὶ
[4]   ἀνθρώπους ἐκ λίθων καὶ ἀνθρώπους  ἐκ   θηρίων πεποίηκεν. Οἱ δὲ τηνάλλως
[21]   ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον καὶ  ἐκ   καλάθου εἰς κίστην. ~Καλά γε
[91]   φιλανθρωπίας ἀντέχεται τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ  ἐκ   καλιᾶς ἐκπίπτοντος νεοττοῦ μήτηρ
[8]   πυρὶ δεδίττεται τοὺς ἀνθρώπους, ἀνάπτων  ἐκ   κίονος τὴν φλόγα, δεῖγμα ὁμοῦ
[21]   ἐνήστευσα, ἔπιον τὸν κυκεῶνα, ἔλαβον  ἐκ   κίστης, ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον
[15]   τοὺς ἐλέγχους· Ἐκ τυμπάνου ἔφαγον·  ἐκ   κυμβάλου ἔπιον· ἐκιρνοφόρησα· ὑπὸ τὸν
[46]   ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ κίονας ἵστων  ἐκ   λίθων· δὴ καὶ ξόανα
[4]   ἤγειρεν θεοσεβείας σπέρμα ἀρετῆς αἰσθόμενον  (ἐκ   λίθων ἐκείνων, τῶν λίθοις πεπιστευκότων
[74]   ἱδρυσάμεσθα πημάτων παραψυχὴν θεῶν ἀγάλματ'  ἐκ   λίθων, χαλκέων χρυσοτεύκτων
[4]   τὸ καινὸν ὅσον ἴσχυσεν· ἀνθρώπους  ἐκ   λίθων καὶ ἀνθρώπους ἐκ θηρίων
[33]   Ἡρακλῆς, Διὸς ὡς ἀληθῶς,  ἐκ   μακρᾶς γεννώμενος νυκτός, τοὺς μὲν
[13]   περὶ τὴν Ἀφροδίτην μαχλῶντα ὄργια  ἐκ   νυκτὸς ἡμέρᾳ παραδοῦναι τολμήσας, φιλοτιμούμενος
[24]   εἶναι θεούς" δ' Ἡρακλέα  ἐκ   ξύλου λαβὼν κατεσκευασμένον (ἔτυχε δὲ
[80]   σοφίας ἀναγγέλλω μυστήρια καὶ ῥήσεις  ἐκ   παιδὸς Ἑβραίου σεσοφισμένου; Κύριος ἔκτισέν
[36]   καὶ παθητικοὺς τούτους θεοὺς ἀνθρωποπαθεῖς  ἐκ   παντὸς εἰσάγειν τρόπου. Καὶ γάρ
[66]   τοὺς πλανήτας, ὄγδοον δὲ τὸν  ἐκ   πάντων τῶν ἀπλανῶν συνεστῶτα (κόσμον
[89]   αὑτοῦ παίδων πρώτην καρπούμενος. ~(Ἀλλ'  ἐκ   πατέρων, φατέ, παραδεδομένον ἡμῖν ἔθος
[54]   Νῦν μὲν τὸν Μακεδόνα τὸν  ἐκ   Πέλλης τὸν Ἀμύντου Φίλιππον ἐν
[6]   καὶ μισθὸν ἡμῖν τῆς μαθήσεως  ἐκ   περιου σίας βασιλείαν οὐρανῶν ἐπαγγέλλεται,
[15]   (Τὰ σύμβολα τῆς μυήσεως ταύτης  ἐκ   περιουσίας παρατε θέντα οἶδ' ὅτι
[96]   ἀρρήτων ἐποπτεύσαντες πίστιν, φέρε ὑμῖν  ἐκ   περιουσίας τὴν περὶ τοῦ λόγου
[91]   ἐξ οὐρανῶν; (Ὁ γὰρ θεὸς  ἐκ   πολλῆς τῆς φιλανθρωπίας ἀντέχεται τοῦ
[82]   πρωτό τοκος ἐκκλησία  ἐκ   πολλῶν ἀγαθῶν συγκειμένη παιδίων· ταῦτ'
[88]   ἀγαθὴν ἐκζητοῦντες μονάδα. δὲ  ἐκ   πολλῶν ἕνωσις ἐκ πολυφωνίας καὶ
[88]   δὲ ἐκ πολλῶν ἕνωσις  ἐκ   πολυφωνίας καὶ διασπορᾶς ἁρμονίαν λαβοῦσα
[25]   (μὴ ἐκκλησιάζειν, καὶ προσέτι τὸν  ἐκ   πόρνης; Αἰνίττεται δὲ διὰ μὲν
[90]   οὐκ ἰδοὺ τοῦτο δαλὸς ἐξεσπασμένος  ἐκ   πυρός; Τίς οὖν ἔτι τοῖς
[115]   ἔστιν (ἡ ἀλήθεια κεκραγυῖα  ἐκ   σκότους φῶς λάμψει" Λαμψάτω οὖν
[48]   χρῶμα τοῦ ἀγάλματος, καὶ τῷ  ἐκ   τῆς Ὀσίριδος καὶ τοῦ Ἄπιος
[25]   μόνου ὄντος θεοῦ, ὥσπερ  ἐκ   τῆς πόρνης τοὺς πολλοὺς ἐπιγράφεται
[64]   Ποσειδῶν ὑγρά τις οὐσία  ἐκ   τῆς πόσεως ὀνοματοποιουμένη; ὥσπερ ἀμέλει
[48]   κοινωνίαν τῆς κηδείας καὶ τὴν  ἐκ   τῆς ταφῆς δημιουργίαν, σύνθετον ἀπό
[19]   τραπέζης τιθέναι· οἴονται γὰρ δὴ  ἐκ   τοῦ αἵματος τοῦ ἀπορρυέντος τοῦ
[26]   ἐθαύμασάν τε καὶ ἐξεθείασαν, θεοὺς  ἐκ   τοῦ θεῖν ὀνομάσαντες τοὺς ἀστέρας,
[47]   τὰς μὲν δύο Σκόπας ἐποίησεν  ἐκ   τοῦ καλουμένου λυχνέως λίθου, Κάλως
[57]   δὲ βοῦς Δαιδάλου  ἐκ   τοῦ ξύλου πεποιημένη ταῦρον εἷλεν
[18]   καρδίαν τοῦ Διονύσου ὑφελομένη Παλλὰς  ἐκ   τοῦ πάλλειν τὴν καρδίαν προσηγορεύθη·
[111]   ἀνέστη δὲ ἄνθρωπος καὶ  ἐκ   τοῦ παραδείσου πεσὼν μεῖζον ὑπακοῆς
[66]   χαλεπὸν ἐνταῦθα γενόμενος καὶ τῶν  ἐκ   τοῦ Περιπάτου μνησθῆναι· καὶ
[47]   τὸ ἄγαλμα Ἀθήνησι γεγονέναι μὲν  ἐκ   τοῦ φελλάτα καλουμένου λίθου, ἔργον
[42]   τετάρτῃ (Ἰταλικῶν ἱστορεῖ. Φιλάνθρωποί γε  ἐκ   τούτων καταφαίνονται οἱ δαίμονες· πῶς
[102]   οὐδὲ ἐνιαυτὸς οὐδὲ χρόνος  ἐκ   τούτων συμπληρούμενος, οὕτως οὐδὲ ἥλιος
[15]   γελασείουσιν ὑμῖν διὰ τοὺς ἐλέγχους·  Ἐκ   τυμπάνου ἔφαγον· ἐκ κυμβάλου ἔπιον·
[90]   τεύξονται τἀγαθὸν τετιμηκότες, οἱ δὲ  ἐκ   τῶν ἐναντίων πονηροὶ τῆς καταλλήλου
[91]   ὅλων ἀναβλέψετε; Οὐχὶ δὲ καταφεύξεσθε,  ἐκ   τῶν ἐνταῦθα δεσμωτηρίων ἐκφεύγοντες, ἐπὶ
[57]   γνωριεῖ ὑμῶν παραυτίκα τοὺς θεοὺς  ἐκ   τῶν ἐπονειδίστων σχημάτων, τὸν Διόνυσον
[59]   κατὰ τὸν Ἰωάννην οὐκ ὄντες  ἐκ   τῶν κάτω" παρὰ δὲ τοῦ
[4]   οἰκτείρουσα· Δυνατὸς γὰρ θεὸς  ἐκ   τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
[84]   φησίν, καθεύδων καὶ ἀνάστα  ἐκ   τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι
[47]   ἀπὸ Ἰλίου, παρακαταθέσθαι δὲ Δημοφῶντι,  ἐκ   τῶν Πέλοπος ὀστῶν κατεσκευάσθαι, καθάπερ
[19]   ἐσθίειν· τοὺς γὰρ> ἀποπεπτωκότας χαμαὶ  ἐκ   τῶν τοῦ Διο νύσου αἵματος
[79]   καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξελεῖται  ἐκ   τῶν χειρῶν (μου. Ἀλλὰ καὶ
[47]   Δία καὶ τὴν Ἀθήνησι Πολιάδα  ἐκ   χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος κατασκευάσαι Φειδίαν
[105]   τὴν σύνεσιν ὄντες οὐκ ἀλγεῖτε,  οὐκ   ἀγανακτεῖτε, οὐ τὸν οὐρανὸν ἰδεῖν
[82]   ἀκροώμενος τοῦ θείου οὐ δέδιας;  Οὐκ   ἀγωνιᾷς; Οὐχὶ ἅμα τε εὐλαβῇ
[105]   θεοῦ, οὐκ ἀπαιδευσία, οὐ πενία,  οὐκ   ἀδοξία, οὐκ ἀκτημοσύνη· οὐδέ τις
[37]   Ζεὺς οὐκέτι, οὐ κύκνος ἐστίν,  οὐκ   ἀετός, οὐκ ἄνθρωπος ἐρωτικός· οὐχ
[103]   ἀληθῶς ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ δαίμονες"  οὐκ   ἀθάνατοι" οὐδὲ μὴν θνητοί (οὐδὲ
[14]   Ἀγορεύω δὲ ἀναφανδὸν τὰ κεκρυμμένα,  οὐκ   αἰδού (μενος λέγειν προσκυνεῖν
[51]   δὲ τὸ ἄγαλμά ἐστιν. Νοητόν,  οὐκ   αἰσθητόν ἐστι {τὸ ἄγαλμα}
[14]   αἰδού (μενος λέγειν προσκυνεῖν  οὐκ   αἰσχύνεσθε. μὲν οὖν ἀφρογενής"
[108]   δύναται (ἀπηξιωμένα τοῦ λόγου. Εἶτ'  οὐκ   αἰσχύνεσθε καὶ τῶν ἀλόγων σφᾶς
[61]   τὰ σχήματα ἀνάγραπτα πανδημεὶ θεώμενοι  οὐκ   αἰσχύνεσθε, φυλάττετε δὲ ἔτι μᾶλλον
[35]   Φρυγί. Ὅμηρος δὲ τὴν Ἀθηνᾶν  οὐκ   αἰσχύνεται παραφαίνειν λέγων τῷ Ὀδυσσεῖ
[105]   ἀπαιδευσία, οὐ πενία, οὐκ ἀδοξία,  οὐκ   ἀκτημοσύνη· οὐδέ τις τὴν ὄντως
[105]   κωφοὶ δὲ τὴν σύνεσιν ὄντες  οὐκ   ἀλγεῖτε, οὐκ ἀγανακτεῖτε, οὐ τὸν
[34]   δ' αὐτῷ φράσειν, Πρόσυμνος τοὔνομα,  οὐκ   ἀμισθί· δὲ μισθὸς οὐ
[87]   πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτημένος.  (Οὐκ   ἄν τις οὕτως ἐκπλαγείη τῶν
[85]   διαδόχῳ ὀψέ ποτε ἔργῳ μαθεῖν,  οὐκ   ἂν ἄλλως (σωθῆναι, μὴ οὐχὶ
[36]   μέθαι καὶ γέλωτες καὶ συνουσίαι,  οὐκ   ἂν ἀφροδισίοις χρωμένων ἀνθρωπίνοις οὐδὲ
[64]   μητέρα ἐκθειάσαντες καὶ Ποσειδῶνα μὲν  (οὐκ   ἀναπλάττοντες, ὕδωρ δὲ αὐτὸ προστρεπόμενοι.
[3]   καὶ Μηθυμναῖος, ἄνδρες τινὲς  οὐκ   ἄνδρες, ἀπατηλοὶ γεγονέναι, προσχήματι μουσικῆς
[37]   οὐ κύκνος ἐστίν, οὐκ ἀετός,  οὐκ   ἄνθρωπος ἐρωτικός· οὐχ ἵπταται θεός,
[45]   Ἐνταῦθα τῆς Λευκοφρύνης τὸ μνημεῖον  οὐκ   ἄξιον παρελθεῖν ἑπομένους Ζήνωνι τῷ
[105]   τῷ σπεύδοντι πρὸς γνῶσιν θεοῦ,  οὐκ   ἀπαιδευσία, οὐ πενία, οὐκ ἀδοξία,
[70]   αὐτῶν ὠφέλησαι τῶν Ἑβραίων, (οἵτινες  οὐκ   ἀπάτῃσι κεναῖς, οὐδὲ ἔργα ἀνθρώπων
[68]   αὐτοῦ καταυγάζεται τὸ (ὄμμα· ὅθεν  οὐκ   ἀπεικότως Δημόκριτος τῶν λογίων
[19]   παραθεμένω Τυρρηνοῖς. Δι' ἣν αἰτίαν  οὐκ   ἀπεικότως τὸν Διόνυσόν τινες Ἄττιν
[65]   τὸ πῦρ καὶ ὕδωρ νομίζοντας.  Οὐκ   ἀπεκρυ ψάμην οὐδὲ τὴν τούτων
[88]   οἱ μακράν, ἀκούσατε οἱ ἐγγύς"  οὐκ   ἀπεκρύβη τινὰς λόγος· φῶς
[72]   ποιητικήν, θεολογίαν δὲ ἀληθινὴν ἐνδείκνυται.  Οὐκ   ἀπεκρύψατο τοῦ θεοῦ πέρι
[53]   τὸἐν Ῥώμῃ Καπιτώλιον ἐπινενέμηται πολλάκις·  οὐκ   ἀπέσχετο (δὲ οὐδὲ τοῦ ἐν
[40]   Ἡρακλῆς, αὐτὸς Ζεύς. Ἀλλ'  οὐκ   ἀποδρᾶναι ἡμᾶς φυλάττουσιν, Ἀσκραῖε, μὴ
[74]   προσμαρτυροῦσι μὲν τὴν δύναμιν αὐτῆς  οὐκ   ἀποκεκρυμμένην, σφᾶς δὲ αὐτοὺς ἐλέγχουσιν
[72]   μὴ τὸν θεὸν ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον.  Οὐκ   ἀποκρυπτέον οὐδὲ τοὺς ἀμφὶ τὸν
[122]   τοσοῦτον ὅμοιον ἤδη καὶ θεῷ.  (Οὐκ   ἀποκρύπτεται γοῦν προφήτης τὴν
[93]   ἐράσμιος κληρονομία, οὐ χρυσίον,  οὐκ   ἄργυρος, οὐκ ἐσθής, τὰ τῆς
[112]   ἐστιν οὔτε Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην,  οὐκ   ἄρρεν, οὐ θῆλυ· καινὸς δὲ
[81]   (δὲ οὐρανὸν προσκυνεῖς, καὶ πῶς  οὐκ   ἀσεβεῖς; Ἄκουε πάλιν προφήτου λέγοντος
[67]   τῆς πολυθρυ λήτου ταύτης ἀστρολογίας,  οὐκ   ἀστρονομίας, μετεωρολο γοῦσα καὶ ἀδολεσχοῦσα;
[92]   Ἐρέσθαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰ  οὐκ   ἄτοπον ὑμῖν δοκεῖ πλάσμα ὑμᾶς
[9]   ἄρα ἄνθρωπος γένηται θεός. ~Εἶτ'  οὐκ   ἄτοπον, φίλοι, τὸν μὲν
[18]   τῆς τελετῆς τὰ ἀχρεῖα σύμβολα  οὐκ   ἀχρεῖον εἰς κατάγνωσιν παραθέσθαι· ἀστράγαλος,
[92]   κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραὴλ δέ με  οὐκ   ἔγνω. Τί οὖν κύριος;
[79]   οἱ σῳζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν.  Οὐκ   ἔγνωσαν οἱ αἴροντες τὸ ξύλον
[84]   πλανῶνται τῇ καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ  οὐκ   ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου, ὡς
[76]   ἀνόσιον καὶ κτείνετε· ἐκεῖνος ἥμαρτ'  οὐκ   ἐγώ, ἀμαθέστερος ὢν τοῦ καλοῦ
[20]   δὲ ἀναινομένης λαβεῖν καὶ πιεῖν  οὐκ   ἐθελούσης (πενθήρης γὰρ ἦν) περιαλγὴς
[123]   παῦλαν οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἐχούσης ζωῆς  οὐκ   ἐθέλουσιν οὐδ' οἱ λόγοι παύσασθαί
[94]   δόξαν, εἰπέ μοι· ἣν ὀφθαλμὸς  οὐκ   εἶδεν οὐδὲ οὖς ἤκουσεν, οὐδὲ
[108]   γένη, οὐ δεισιδαι μονοῦσιν ἰχθύες,  οὐκ   εἰδωλολατρεῖ τὰ ὄρνεα, ἕνα μόνον
[46]   Ἀρτέμιδος τὸ ἄγαλμα ξύλον ἦν  οὐκ   εἰργασμένον, καὶ τῆς Κιθαιρωνίας Ἥρας
[105]   βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς, ἥτις  οὐκ   εἰσακούσεται φωνῆς ἐπᾳδόντων. ~Ἀλλ' ὑμεῖς
[95]   τὸν ἄνθρωπον· τί μέλλομεν; Τί  οὐκ   ἐκκλίνομεν τὴν κόλασιν; Τί οὐ
[43]   λυμεῶνας ὄντας προαισθόμενοι καὶ (συνιέντες  οὐκ   ἐκτρέπεσθε οὐδὲ ἀποστρέφεσθε; Τί δ'
[31]   ὑπὲρ τῆς μητρός· τί δ'  οὐκ   ἔμελλε; Καὶ Μυσὰς θεραπαινίδας ταύτας
[105]   ἂν τοῦ ἀνενδεοῦς ἐραστής, ὀλιγοδεής,  οὐκ   ἐν ἄλλῳ τινὶ ἐν
[4]   ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,  οὐκ   ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ,
[12]   εἴ σοι καταλέγοιμι τὰ μυστήρια;  οὐκ   ἐξορχήσομαι μέν, ὥσπερ Ἀλκιβιάδην λέγουσιν,
[113]   σου συγκληρονόμος, ἐπεὶ τὸν ἀδελφὸν  οὐκ   ἐπῃσχύνθης. ~Ἀφέλωμεν οὖν, ἀφέλωμεν τὴν
[66]   Ἡρακλείδης Ποντικός; Ἔσθ' ὅπῃ  οὐκ   ἐπὶ τὰ Δημοκρίτου καὶ αὐτὸς
[108]   πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην" καὶ  οὐκ   ἐπιθυμήσεις, ἐπιθυμίᾳ γὰρ μόνῃ μεμοίχευκας.
[117]   θίνιον ἀνάστησον τῷ θεῷ, ὅπως  οὐκ   ἔργον μόνον, ἀλλὰ καὶ χάρις
[9]   πόθεν εἶς ἀνδρῶν; Ἠλίας μὲν  οὐκ   ἐρεῖ, Χριστὸς δὲ εἶναι ἀρνήσεται·
[93]   κληρονομία, οὐ χρυσίον, οὐκ ἄργυρος,  οὐκ   ἐσθής, τὰ τῆς γῆς, ἔνθα
[69]   δὲ ἱερὸς ὄντως Μωυσῆς  οὐκ   ἔσται" φησίν, ἐν τῷ μαρσίππῳ
[79]   ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ  οὐκ   ἔστι θεὸς ἕτερος πλὴν ἐμοῦ.
[102]   καὶ τὸν Ἑρμῆν. Ὡς δὲ  οὐκ   ἔστι θεὸς ἅλως καὶ
[102]   θεὸς ἅλως καὶ ὡς  οὐκ   ἔστι θεὸς ἶρις, ἀλλὰ
[59]   ἄνακτος. (Κατάπαυσον, Ὅμηρε, τὴν ᾠδήν·  οὐκ   ἔστι καλή, μοιχείαν διδάσκει· πορνεύειν
[108]   οὐχ ὑποκρίνεται δὲ τὴν ἀλήθειαν·  οὐκ   ἔστι παρ' αὐτοῖς κολάκων γένη,
[79]   πλὴν ἐμοῦ δίκαιος, καὶ σωτὴρ  οὐκ   ἔστι πάρεξ ἐμοῦ· ἐπιστράφητε πρός
[79]   ἐγώ" φησίν, θεός, καὶ  οὐκ   ἔστι πλὴν ἐμοῦ δίκαιος, καὶ
[79]   Ἐγώ εἰμι (θεὸς καὶ  οὐκ   ἔστιν ἄλλος· κατ' ἐμαυτοῦ ὀμνύω.
[97]   ὡς οἷόν τε δικαιότατος, καὶ  οὐκ   ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν
[102]   καὶ νεφῶν, καὶ ὃν τρόπον  οὐκ   ἔστιν ἡμέρα θεός, οὐδὲ μὴν
[79]   ποιήσω· πατάξω κἀγὼ ἰάσομαι, καὶ  οὐκ   ἔστιν ὃς ἐξελεῖται ἐκ τῶν
[89]   φατέ, παραδεδομένον ἡμῖν ἔθος ἀνατρέπειν  οὐκ   εὔλογον. Καὶ τί δὴ οὐχὶ
[41]   ἄρα καὶ εἰσὶ φύλακες οὗτοι,  οὐκ   εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς περιπαθεῖς,
[74]   σφᾶς δὲ αὐτοὺς ἐλέγχουσιν ἀσθενεῖς,  οὐκ   ἐφικόμενοι τοῦ τέλους. ~Ἤδη γὰρ
[49]   γὰρ κωλύεται ῥᾳδίως ἐπιθυμία φόβον  οὐκ   ἔχουσα· καὶ νύκτας ἱερὰς τὰς
[1]   θρῆνος ὄφεως ἦν ᾠδή,  οὐκ   ἔχω λέγειν. Ἀγὼν δὲ ἦν
[90]   σοὶ ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ·  οὐκ   ἰδοὺ τοῦτο δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ
[90]   ὦτα ἀχρεῖα, φροντίδες κεναί, καὶ  οὐκ   ἴστε ὡς παντὸς μᾶλλον τοῦτο
[15]   Δήμητρα ἀφροδίσιοι συμπλοκαὶ καὶ μῆνις  (οὐκ   οἶδ' τι φῶ λοιπὸν
[63]   οὐρανῷ. ~Πλανώμενοι γοῦν τινες ἐντεῦθεν  οὐκ   οἶδ' ὅπως θείαν μὲν τέχνην,
[48]   Σάνδωνος ἀρχαΐζειν τὸν Σάραπιν βουληθεὶς  οὐκ   οἶδ' ὅπως περιέπεσεν, ἐλέγξας αὐτὸν
[79]   πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ Ὠσηέ;  Οὐκ   ὀκνήσω λέγειν ἰδού, ἐγὼ στερεῶν
[23]   καὶ δευτέρᾳ ταύτῃ πλάνῃ τοὺς  οὐκ   ὄντας ὡς ὄντας νομίζοντες καὶ
[59]   θεοῦ" οἱ κατὰ τὸν Ἰωάννην  οὐκ   ὄντες ἐκ τῶν κάτω" παρὰ
[23]   καὶ θεοὺς τούτους ὀνομάζοντες τοὺς  οὐκ   ὄντως ὄντας, μᾶλλον δὲ οὐδὲ
[27]   ὀνομάζονται, τρεφόμενα ὀργῇ· ἡμεῖς δὲ  οὐκ   ὀργῆς θρέμματα ἔτι, οἱ τῆς
[78]   ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ  οὐκ   ὄψομαι αὐτόν; Οὐχὶ τοὺς οὐρανοὺς
[9]   οὐ τίκτουσα· ῥηξάτω φωνὴν  οὐκ   ὠδίνουσα, ὅτι πλείονα τὰ τέκνα
[76]   Ὃς ἑστιώμενος τοῖς κρέασι χλωρὰ  σῦκ'   ἐπήσθιεν ἄμουσ' ὑλακτῶν ὥστε βαρβάρῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009