HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ξ  =  8 formes différentes pour 62 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[1, 16]   Πάριος, χωλὸν δὲ ἴαμβον  Ἱππῶναξ   Ἐφέσιος, καὶ τραγῳδίαν μὲν
[1, 15]   ἦν καὶ Ὀρφεὺς Ὀδρύσης  Θρᾷξ;   Ὅμηρον γὰρ οἱ πλεῖστοι Αἰγύπτιον
[1, 27]   δεσμά, εἰ μέλλοι τις μόνον  ἐξ   ἀδικίας ποτὲ δικαιοσύνην κτᾶσθαι;
[1, 27]   νόμος τοὺς μὲν δικαίους  ἐξ   ἀδίκων ποιεῖν δυνάμενος, ἢν μόνον
[1, 23]   ἐπὶ τῷ παραιτεῖσθαι τὸν λαὸν  ἐξ   Αἰγύπτου ἀπολυθῆναι, νύκτωρ ἀνοιχθέντος τοῦ
[1, 22]   ἐπικρατήσεως, τά τε κατὰ τὴν  ἐξ   Αἰγύπτου ἐξαγωγὴν τῶν Ἑβραίων τῶν
[1, 21]   χρόνου ἐξήγαγε Μωυσῆς τοὺς Ἰουδαίους  ἐξ   Αἰγύπτου ἐπὶ τὴν προειρημένην προθεσμίαν
[1, 21]   καὶ κατὰ Ἴναχον τὸν Ἀργεῖον  ἐξ   Αἰγύπτου κίνησις. ἦν δὲ κατὰ
[1, 21]   Μωυσέως ἡγουμένου γεγονέναι Ἰουδαίοις τὴν  ἐξ   Αἰγύπτου πορείαν, ἐξ ὧν συνῶπται
[1, 21]   τῆς Μωυσέως γενέσεως ἐπὶ τὴν  ἐξ   Αἰγύπτου τῶν Ἰουδαίων ἔξοδον ἔτη
[1, 1]   τὰ γεγραμμένα ἀποκρίνεται δεῖται γὰρ  ἐξ   ἀνάγκης βοηθοῦ ἤτοι τοῦ συγγραψαμένου
[1, 1]   πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, οὔτε ζητοῦντες  ἐξ   ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ´ ὑμῶν
[1, 24]   δοκούντων δεινῶν φανῇ, εἰς ἣν  ἐξ   ἀνοδίας παρέπεμπεν αὐτούς. ναὶ μὴν
[1, 17]   προνοίας τὸ μὴ ἐᾶσαι τὴν  ἐξ   ἀποστάσεως ἑκουσίου φυεῖσαν κακίαν ἄχρηστον
[1, 19]   αὗται δέ εἰσιν αἱ τὴν  ἐξ   ἀρχῆς ἀπολείπουσαι ἐκκλησίαν. αὐτίκα
[1, 9]   ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι τῆς ἀμπέλου εὐθὺς  ἐξ   ἀρχῆς τοὺς βότρυας λαμβάνειν. ἄμπελος»
[1, 26]   περὶ τὸν Μωυσέα εὕροιμεν, ὡς  ἐξ   αὐτῶν δείκνυται τῶν γραφῶν, εὖ
[1, 14]   ἐπιστολῇ, λέγων οὕτως· εἶπέν τις  ἐξ   αὐτῶν ἴδιος προφήτης οὕτως· Κρῆτες
[1, 1]   ἐν γοῦν τοῖς Νόμοις  ἐξ   Ἑβραίων φιλόσοφος Πλάτων κελεύει τοὺς
[1, 18]   τοῦ αἰῶνος τούτου ζητητάς, τοὺς  ἐξ   ἐθνῶν φιλοσόφους τάξας. οὐχὶ ἐμώρανεν
[1, 21]   τὰ πλεῖστα ἐκ παρατηρήσεως καὶ  ἐξ   εἰκότων προειρηκότες, καθάπερ οἱ φυσιογνωμονοῦντες
[1, 18]   ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ» αὐτίκα  ἐξ   ἑκατέρου γένους οἱ πιστεύσαντες, οὗτοι
[1, 19]   καὶ τὰ πάντα· ἐποίησέ τε  ἐξ   ἑνὸς πᾶν γένος ἀνθρώπων κατοικεῖν
[1, 11]   σπέρμα ἐστὶν Ἀβραὰμ τὸ μὴ  ἐξ   ἐπαγγελίας, τὸ ἴδιον εἰληφὸς δωρεάν.
[1, 7]   ἀληθείας λόγον, Ἀβραὰμ δὲ οὐκ  ἐξ   ἔργων ἐδικαιώθη, ἀλλ´ ἐκ πίστεως.
[1, 24]   τῆς χώρας προκαθεζομένους τροπωσάμενος ἀπέκτεινεν  ἐξ   ἐρήμου καὶ τραχείας ὁδοῦ (τοιαύτη
[1, 21]   ἦσαν δὲ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ  ἐξ   Ἰακὼβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα αἱ
[1, 21]   τὴν ἐσχάτην, ἣν ἐποιήσατο Ναβουχοδονόσορ  ἐξ   Ἱεροσολύμων, ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτὼ
[1, 21]   μῆνας ἐννέα, ἀφ´ οὗ δὲ  ἐξ   Ἱεροσολύμων ἔτη τριακόσια τριάκοντα ὀκτὼ
[1, 21]   Σαμαίας υἱὸς Αἰλαμὶ καὶ  ἐξ   Ἰούδα ἀπελθὼν ἐπὶ Ἱεροβοὰμ καὶ
[1, 18]   ἐκπορευέσθω, σαπρὸς λόγος οὗτος  ἐξ   οἰήσεως, ἀλλ´ εἴ τις ἀγαθὸς
[1, 4]   συνασκήσει. πάλιν τε αὖ διαρρήδην  ἐξ   ὀνόματος κυρίου γέγραπται· καὶ σὺ
[1, 21]   ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τὸ πάσχα ἤχθη,  ἐξ   οὗ ἀπὸ Σαμουήλ, μήτε ἐν
[1, 23]   βασιλὶς Μωυσῆν ἐτύμως διὰ τὸ  ἐξ   ὕδατος ἀνελέσθαι αὐτό (τὸ γὰρ
[1, 10]   διάκονος καὶ λύπην ἐμποιεῖ βλασφημία,  ἐξ   ὧν αἱ τοῦ βίου ἀνατροπαί,
[1, 8]   νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας,  ἐξ   ὧν γίνεται ἔρις, φθόνος, βλασφημία,
[1, 5]   ἧς τὸ Ἰσραηλιτικὸν γένος αὔξεται.  ἐξ   ὧν δείκνυται διδακτικὴν εἶναι τὴν
[1, 19]   τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.  ἐξ   ὧν δῆλον ὅτι καὶ ποιητικοῖς
[1, 21]   Ἰουδαίοις τὴν ἐξ Αἰγύπτου πορείαν,  ἐξ   ὧν συνῶπται κατὰ Ἴναχον ἠκμακέναι
[1, 21]   ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτὼ μῆνας  ἕξ.   ἀφ´ οὗ δὲ αἱ φυλαὶ
[1, 21]   ὡς δὲ ἕτεροι, πεντακόσια ἑβδομήκοντα  ἕξ.   εἰ δέ τις τοῖς ἀπὸ
[1, 21]   Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα  ἕξ.   ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Αὐγούστου νίκην,
[1, 21]   τῆς κληροδοσίας ἔτη ἑξακόσια δέκα  ἕξ.   ἔπειτα ἀπὸ κριτῶν ἕως Σαμουὴλ
[1, 21]   φυλῆς Μανασσῆ καὶ ἦρξεν ἔτη  ἕξ,   μεθ´ ὃν ἦρξεν Ἀβατθὰν
[1, 21]   προφητεύειν Ἐλισσαῖος υἱὸς Σαφὰτ ἔτη  ἕξ,   ὢν ἐτῶν τεσσαράκοντα. εἶτα Ὀχοζίας
[1, 21]   ἔτη τετρακόσια πεντήκοντα δύο μῆνες  ἕξ,   ὡς δὲ καθ´ ἡμᾶς
[1, 21]   γενεαὶ ιδʹ τρία διαστήματα μυστικὰ  ἓξ   ἑβδομάσι τελειούμενα. ~(Καὶ τὰ μὲν
[1, 21]   ἔτη χίλια ἑκατὸν νεʹ μῆνες  ἓξ   ἡμέραι δέκα, ἀπὸ δὲ τῆς
[1, 21]   χρονογραφίαν χίλια ὀγδοήκοντα πέντε μῆνες  ἓξ   ἡμέραι δέκα· ἀπὸ δὲ τῆς
[1, 21]   ἔτη τετρακόσια ὀγδοήκοντα δύο μῆνες  ἓξ   ἡμέραι δέκα. Ἐν δὲ τῷ
[1, 21]   ἔτη πεντακόσια ἑβδομήκοντα δύο μῆνες  ἓξ   ἡμέραι δέκα. μεθ´ οὓς χρόνους
[1, 21]   ἀκριβέστερον, πεντακόσια ἑβδομήκοντα δύο μῆνες  ἓξ   ἡμέραι δέκα. Πεπλήρωται τοίνυν ἐκ
[1, 21]   ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἓν μῆνες  ἓξ   ἡμέραι εἴκοσι τέσσαρες. Δημήτριος δέ
[1, 21]   Δαρεῖος ἓξ καὶ τεσσαράκοντα, Ξέρξης  ἓξ   καὶ εἴκοσι, Ἀρταξέρξης ἓν καὶ
[1, 21]   ἔτη τριάκοντα, Καμβύσης δεκαεννέα, Δαρεῖος  ἓξ   καὶ τεσσαράκοντα, Ξέρξης ἓξ καὶ
[1, 21]   εἴκοσι, εἶτα Λάθουρος ἔτη  ἓξ   καὶ τριάκοντα, εἶτα ἐπικληθεὶς
[1, 16]   τε καὶ Μαρσύας. Κάδμος δὲ  Φοῖνιξ   ἦν τῶν γραμμάτων Ἕλλησιν
[1, 14]   ὡς Λέανδρος καὶ Ἡρόδοτος ἱστοροῦσι,  Φοῖνιξ   ἦν, ὡς δέ τινες ὑπειλήφασι,
[1, 16]   θυρεὸν κατασκευάσαι. Κάδμος γὰρ  Φοῖνιξ   λιθοτομίαν ἐξεῦρεν καὶ μέταλλα χρυσοῦ
[1, 15]   πλεῖστοι Αἰγύπτιον φαίνουσιν. Θαλῆς δὲ  Φοῖνιξ   ὢν τὸ γένος καὶ τοῖς
[1, 21]   τελευταῖον ἔτος Μενεσθέως, πληθυούσης σελήνης·  νὺξ   μὲν ἔην, φησὶν τὴν
[1, 15]   Πυθαγόρας ἐδείκνυτο, Ἀντισθένης δὲ  Φρὺξ   ἦν καὶ Ὀρφεὺς Ὀδρύσης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010