HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


μ  =  29 formes différentes pour 65 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[1, 21]   μεθ´ ὃν Αὔγουστος ἐβασίλευσεν ἔτη  μϛ   μῆνας δʹ ἡμέραν μίαν, ἔπειτα
[1, 21]   κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίῳ ἀπὸ  Ἀβραὰμ   γενεαλογία μέχρι Μαρίας τῆς μητρὸς
[1, 5]   τῶνδε· Σάρρα στεῖρα ἦν πάλαι,  Ἀβραὰμ   δὲ γυνή. μὴ τίκτουσα
[1, 7]   εἰς τὸν περὶ ἀληθείας λόγον,  Ἀβραὰμ   δὲ οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη,
[1, 5]   εἶναι τὴν σοφίαν. ἣν μετῆλθεν  Ἀβραάμ,   ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων θέας
[1, 21]   τέσσαρες, ἀπὸ δὲ Σὴμ ἕως  Ἀβραὰμ   ἔτη χίλια διακόσια νʹ ἀπὸ
[1, 21]   περαιοῦται· γίνονται γάρ, φησίν, ἀπὸ  Ἀβραὰμ   ἕως Δαβὶδ γενεαὶ ιδʹ καὶ
[1, 5]   Αἰγυπτίαν εἰς παιδοποιίαν ἐπιτρέπει τῷ  Ἀβραάμ.   σοφία τοίνυν τῷ
[1, 5]   μηδέπω μηδὲν ἐνάρετον ἀποκυήσασα τῷ  Ἀβραάμ,   ἠξίου δὲ εἰκότως τὸν ἤδη
[1, 5]   πιστῷ σύνοικος (πιστὸς δὲ ἐλογίσθη  Ἀβραὰμ   καὶ δίκαιος) στεῖρα ἦν ἔτι
[1, 5]   ὁμολογίαν. διὰ τοῦτο καὶ  Ἀβραάμ,   παραζηλούσης τῆς Σάρρας τὴν Ἄγαρ
[1, 21]   προθεσπίσας καὶ Νῶε μετάνοιαν κηρύξας  Ἀβραάμ   τε καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ
[1, 11]   ἐλευθέρας, ἀλλὰ γοῦν σπέρμα ἐστὶν  Ἀβραὰμ   τὸ μὴ ἐξ ἐπαγγελίας, τὸ
[1, 21]   τὰ πάντα ἔτη φησὶν ἀπὸ  Ἀδὰμ   ἄχρι τοῦ πέμπτου ἔτους Δημητρίου
[1, 21]   ἐπιπνοίᾳ, πρὸ μὲν τοῦ νόμου  Ἀδὰμ   ἐπί τε τῆς γυναικὸς ἐπί
[1, 21]   ἔτη σκβʹ καὶ τὰ ἀπὸ  Ἀδὰμ   ἕως Κομόδου τελευτῆς ἔτη εψπδʹ
[1, 21]   τὰ μέγιστα διαστήματα. ἀπὸ μὲν  Ἀδὰμ   ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ συνάγεται ἔτη
[1, 23]   Ἑβραῖον ὄντα· καὶ λέγει τάδε  Μαριὰμ   ἀδελφὴ προσδραμοῦσα βασιλίδι· θέλεις τροφόν
[1, 23]   ποταμοῦ, λάσιον εἰς ἕλος βαθύ.  Μαριὰμ   δ´ ἀδελφή μου κατώπτευεν πέλας·
[1, 21]   Σάρρα τε καὶ Ῥεβέκκα καὶ  Μαριὰμ   Δεββώρα τε καὶ Ὀλδά. ἔπειτα
[1, 21]   Φοινικικοῖς. μετὰ δὲ Σολομῶνα βασιλεύει  Ῥοβοὰμ   υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ἑπτακαίδεκα, καὶ
[1, 21]   τῆς βασιλείας ἐν Σαμαρείᾳ βασιλεύει  Ἱεροβοὰμ   ἐκ φυλῆς Ἐφραῒμ δοῦλος
[1, 21]   ἐξ Ἰούδα ἀπελθὼν ἐπὶ  Ἱεροβοὰμ   καὶ προφητεύσας ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
[1, 21]   τετάρτης ἐπεκτείνει. ἐπὶ δὲ τοῦ  Ἰωρὰμ   ἀνελήφθη μὲν Ἠλίας, ἤρξατο δὲ
[1, 21]   Χαναάν. ἕπεται τούτοις βασιλεία  Ἰωρὰμ   τοῦ υἱοῦ Ἰωσαφὰτ ἐπὶ ἔτη
[1, 21]   ὃν ἦρξεν Ἀβατθὰν ἐκ  Βηθλεὲμ   φυλῆς Ἰούδα ἔτη ἑπτά, ἔπειτα
[1, 21]   δὲ ἔπαθεν ἕως τῆς καταστροφῆς  Ἱερουσαλὴμ   γίνονται ἔτη μβʹ μῆνες γʹ
[1, 5]   σου ὡς ὄρνις τοὺς νεοσσούς.  Ἱερουσαλὴμ   δὲ ὅρασις εἰρήνης» ἑρμηνεύεται. δηλοῖ
[1, 21]   καὶ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει  Ἱερουσαλὴμ   ἔστησεν τὸ βδέλυγμα, καὶ ἐν
[1, 21]   γʹ καὶ ἀπὸ τῆς καταστροφῆς  Ἱερουσαλὴμ   ἕως Κομόδου τελευτῆς ἔτη ρκβʹ
[1, 21]   τοῦ ἀποκρίνασθαι καὶ τοῦ οἰκοδομῆσαι  Ἱερουσαλὴμ   ἕως χριστοῦ ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ
[1, 5]   ὁδοὶ καὶ ἀφορμαὶ τοῦ βίου.  Ἱερουσαλὴμ   Ἱερουσαλήμ, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ
[1, 21]   πληρουμένων τῶν ἑπτὰ ἑβδομάδων ἐν  Ἱερουσαλήμ,   καὶ ἐν ταῖς ἑξήκοντα δύο
[1, 13]   δὴ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν  Ἱερουσαλήμ·   καὶ καρδία μου εἶδεν
[1, 21]   τυγχάνει παρὰ Δαρείου ὠνησάμενος ἀνανέωσιν  Ἱερουσαλὴμ   καὶ μετὰ Ἔσδρα εἰς τὴν
[1, 21]   δὲ ἐκράτησε καὶ καθεῖλεν τὴν  Ἱερουσαλὴμ   καὶ τὸ ἅγιον ἠρήμωσεν. καὶ
[1, 21]   τοῦ Ἰσραηλίτου, οἰκοδομεῖ τὴν πόλιν  Ἱερουσαλὴμ   καὶ τὸν νεὼν ἐπισκευάζει. ἐν
[1, 5]   καὶ ἀφορμαὶ τοῦ βίου. Ἱερουσαλὴμ  Ἱερουσαλήμ,   ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα
[1, 21]   αἰνίττεται Δανιὴλ ἀπὸ τῆς ἐρημώσεως  Ἱερουσαλήμ,   τὰ Οὐεσπεσιανοῦ ἔτη ζʹ μῆνας
[1, 21]   ὀκτὼ ἡμέραι τέσσαρες, ἀπὸ δὲ  Σὴμ   ἕως Ἀβραὰμ ἔτη χίλια διακόσια
[1, 21]   Βηδᾶν υἱοῦ Χαρρὰν ἐκ φυλῆς  Ἐφραῒμ   ἄρξας ἔτη τρία πρὸς τοῖς
[1, 21]   Ζαβουλωνίτης ἔτη ὀκτώ, ἔπειτα Ἐγλὼμ  Ἐφραῒμ   ἔτη ὀκτώ. ἔνιοι δὲ τοῖς
[1, 21]   Δεββώρα γυνὴ Λαβιδὼθ ἐκ φυλῆς  Ἐφραΐμ,   καὶ ἦν ἀρχιερεὺς Ὀζιοῦς
[1, 21]   Σαμαρείᾳ βασιλεύει Ἱεροβοὰμ ἐκ φυλῆς  Ἐφραῒμ   δοῦλος Σολομῶνος, προφητεύει δὲ
[1, 21]   ὀγδοήκοντα, ἀνὴρ ἀμφοτεροδέξιος ἐκ φυλῆς  Ἐφραΐμ·   οὗτός ἐστιν ἀνελὼν τὸν
[1, 21]   παραταξάμενος Σισάρᾳ τῷ ἀρχιστρατήγῳ τοῦ  Ἰαβεὶμ   ἐνίκησε, καὶ ἦρξεν ἐντεῦθεν τοῦ
[1, 21]   ἁμαρτήσαντες αὖθις παρεδόθησαν βασιλεῖ Χαναὰν  Ἰαβεὶμ   ἔτεσιν εἴκοσι· ἐπὶ τούτου προφητεύει
[1, 21]   λαὸς ὑπὸ ἀλλοφύλοις γίνεται τοῖς  Φυλιστιεὶμ   ἔτη τεσσαράκοντα. ἐπιστρεψάντων δὲ αὐτῶν
[1, 21]   αὐτοῦ βασιλέα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ  Ἰωακεὶμ   ἐπὶ φόρῳ τῆς γῆς ἔτη
[1, 23]   ἔθεντο ὄνομά τι, ἐκαλεῖτο δὲ  Ἰωακείμ.   ἔσχεν δὲ καὶ τρίτον ὄνομα
[1, 21]   τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑπομένου βασιλεύοντος  Ἰωακεὶμ   αἰχμαλωσία εἰς Βαβυλῶνα γίνεται
[1, 21]   μετὰ τοῦτον ὁμώνυμος αὐτοῦ  Ἰωακεὶμ   τρίμηνον βασιλεύει, εἶτα Σεδεκίας ἔτη
[1, 21]   Λευὶ μὴ αἰχμαλωτισθῆναι ὑπὸ τοῦ  Σεναχηρείμ,   ἀλλ´ εἶναι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας
[1, 21]   τοῦ Βεννὴρ ἐκ φυλῆς  Νεφθαλὶμ   παραταξάμενος Σισάρᾳ τῷ ἀρχιστρατήγῳ τοῦ
[1, 21]   Σοφονίας, Βουζί, Ἰεζεκιήλ, Οὐρίας, Ἀμβακούμ,  Ναούμ,   Δανιήλ, Μισαήλ, τοὺς συλλογισμούς,
[1, 21]   Βαβυλῶνι προφητεύει Ἰεζεκιήλ, μεθ´ ὃν  Ναοὺμ   προφήτης, ἔπειτα Δανιήλ, πάλιν
[1, 21]   τοῦ θυσιαστηρίου. μετὰ τοῦτον βασιλεύει  Ἀβιοὺμ   υἱὸς αὐτοῦ ἔτη {εἴκοσι} τρία,
[1, 21]   ἐπὶ Σεδεκίου ἔτι Ἱερεμίας καὶ  Ἀμβακούμ,   ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ ἔτει
[1, 21]   Ἱερεμίας, Σοφονίας, Βουζί, Ἰεζεκιήλ, Οὐρίας,  Ἀμβακούμ,   Ναούμ, Δανιήλ, Μισαήλ, τοὺς
[1, 21]   εἰς λάκκον λεόντων βληθεὶς ὑπὸ  Ἀμβακοὺμ   προνοίᾳ θεοῦ τραφεὶς ἑβδομαῖος ἀνασῴζεται.
[1, 21]   Οὐρίας υἱὸς Σαμαίου καὶ  Ἀμβακοὺμ   σὺν αὐτῷ, καὶ τέλος ἔχει
[1, 21]   Ζαβουλωνίτης ἔτη ὀκτώ, ἔπειτα  Ἐγλὼμ   Ἐφραῒμ ἔτη ὀκτώ. ἔνιοι δὲ
[1, 21]   νʹ καὶ πάλιν ἁμαρτόντες παρεδόθησαν  Αἰγλὼμ   βασιλεῖ Μωαβιτῶν ἔτεσιν ὀκτωκαίδεκα, ἐπιστρεψάντων
[1, 21]   οὗτός ἐστιν ἀνελὼν τὸν  Αἰγλώμ.   τελευτήσαντος δὲ Ἀὼδ ἁμαρτήσαντες αὖθις
[1, 21]   οἰκοδομῆς· ὁμοίως καὶ Ἀχίας ἐκ  Σηλὼμ   προφητεύει, ἦσαν δὲ καὶ οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010