HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1252 formes différentes pour 1252 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ἀαρὼν
1 Ἀβραὰμ
1 Ἀγὰγ
1 ἀγαγὼν
1 ἀγαθὴν
1 ἀγαθὸν
1 ἀγαθόν
1 ἄγαν
1 ἀγανακτεῖς
1 ἀγανακτήσεις
1 ἀγανάκτησιν
1 ἁγίῳ
1 ἄγνοιαν
1 Ἀγνοοῦσι
1 ἀγόμενον
1 ἄγουσι
1 ἀγριαίνοντες
1 ἀγριαίνουσαν
1 ἀγριανῇς
1 ἀγῶσιν
1 ἀδελφοὶ
1 ἀδελφὸν
1 ἀδελφῶν
1 ᾅδην
1 ἀδιάλλακτον
1 ἀδιάλλακτος
1 ἀδικίαν
1 ἀδίκων
1 ἀδοκήτου
1 ἄδοξον
1 ἀεὶ
1 ἆθλα
1 ἀθλιώτερος
1 Αἱ
1 αἰγιαλῶν
1 Αἰδείσθω
1 αἰδέσιμος
1 αἰδεσίμου
1 αἷμα
1 αἱμάτων
1 αἷς
1 αἰσθητῆς
1 αἰσχρὸν
1 αἰτίαν
1 αἰτίας
1 αἰῶνας
1 αἰωνίῳ
1 αἰωνίων
1 ἀκαθάρτων
1 ἀκάθεκτοι
1 ἀκεραία
1 ἀκινήτως
1 ἀκμὴ
1 ἀκόλαστος
1 ἀκονᾶται
1 Ἄκουε
1 Ἀκούοντες
1 ἀκούοντες
1 ἀκούων
1 ἀκρατεῖς
1 ἀλγεινοῦ
1 ἀλγοῦντα
1 ἀληθείας
1 ἀληθῆ
1 ἀληθινὴν
1 ἀλήτην
1 ἄλλα
1 ἄλλῃ
1 ἄλλην
1 ἀλλοτρίαν
1 ἀλλότριον
1 ἀλλοτρίωσιν
1 ἄλλου
1 ἄλλῳ
1 ἄλλων
1 ἄλλως
1 ἀλοιδόρητον
1 ἀλσῶν
1 Ἀμαθῆ
1 Ἀμαλὴκ
1 ἁμαρτάνετε
1 ἁμαρτίᾳ
1 ἁμαρτωλὸν
1 ἀμελοῦντες
1 Ἀμήν
1 ἀμήχανον
1 ἁμίλλαις
1 Ἀμυνόμενος
1 ἀμφοῖν
1 ἀμφότερα
1 ἀμφοτέρας
1 ἀνὰ
1 ἀναθυμίασις
1 ἀναιδέστερον
1 ἀναιδῆ
1 ἀνακάμψατε
1 ἀναλυθήσῃ
1 ἀναμένοντες
1 ἀναπαύεται
1 ἄναρθρος
1 ἀνάσχῃ
1 ἀνασχόμενος
1 ἀναφαίνεται
1 ἀναφανδὸν
1 ἀνδρείαν
1 ἀνδρίαν
1 ἀνδρὸς
1 ἀνειμένης
1 ἀνεκλάσθη
1 ἀνέμους
1 ἀνέπαυσεν
1 ἀνεχόμενος
1 ἀνήκεστον
1 ἀνηκέστου
1 Ἀνὴρ
1 ἀνθρωπείας
1 ἄνθρωποι
1 ἀνθρωποκτόνον
1 ἀνθρώπου
1 ἀνθρώπους
1 ἀνταγωνιστῶν
1 ἀντεπήνεγκεν
1 ἀντιβαίνων
1 ἀντιδιδόντας
1 ἀντίδικον
1 ἀντικαθιστάμενος
1 ἀντιλυπήσεως
1 ἀντιπάλων
1 ἀντιπνοίας
1 ἀντιστρατευόμενον
1 ἀντιτύποις
1 ἀντιτύπων
1 ἀντιφθέγγονται
1 ἀντοργίζῃ
1 ἀξιοῦται
1 ἀόργητος
1 ἁπαλοῖς
1 ἁπαλότητι
1 ἀπαντώσης
1 ἅπαξ
1 ἀπεδόθη
1 Ἀπέδυσάν
1 ἀπεκάλει
1 ἀπεκάλεσεν
1 ἀπέκλεισε
1 ἀπελεύσῃ
1 ἅπερ
1 ἀπέρχεται
1 ἀπέστρεψε
1 ἀπηνέγκαντο
1 ἀπηρυθριασμένως
1 ἀπήχθη
1 ἄπιστον
1 Ἀπὸ
1 ἀποβλαστήματα
1 ἀποθηριοῖ
1 ἀποκαλεῖν
1 Ἀποκαλυπτομένης
1 ἀποκλείοντα
1 ἀποκτείνατε
1 ἀπόλαυσιν
1 ἀπολήγουσι
1 ἀπόλλυσι
1 ἀπολογήσῃ
1 ἀπολογία
1 ἀποστολικῶν
1 ἀποτρέχεις
1 ἀποφαινομένων
1 ἀποχρησάμενος
1 ἄπρακτά
1 ἁπτομένας
1 ἀπύλωτα
1 ἄρα
1 ἀρετὴ
1 ἀρθήτω
1 ἀρίστη
1 ἀῤῥωστίαν
1 ἀρχὴν
1 ἀρχῆς
1 ἄρωμεν
1 ἀσέβειαν
1 ἀσιγήτους
1 ἄσπονδος
1 ἀσχημονοῦντα
1 ἄτακτον
1 ἀτιμίαις
1 ἀτιμίαν
1 ἄτρωτον
1 ἄτρωτος
1 ᾄττουσιν
1 αὐστηρὰν
1 αὐταῖς
1 αὐτῇ
1 Αὕτη
1 αὐτὸ
1 Αὐτοῖς
1 αὐτός
1 αὐτὸς
1 ἀφαιροῦσαι
1 Ἀφανῆ
1 ἀφανῆ
1 ἀφανῶν
1 ἀφειδῶς
1 ἀφέλῃς
1 ἀφθονίᾳ
1 ἀφίης
1 ἄφρονά
1 ἀφρονέστερον
1 ἀχάλινοι
1 ἀχαρίστῳ
1 βάλλοντος
1 βασιλέα
1 βαφῇ
1 βδελυκτὸς
1 βίᾳ
1 βίαιοι
1 βιαίῳ
1 βιαίως
1 βλάβῃ
1 βλάπτον
1 βλέπει
1 βλέπουσι
1 βλέπων
1 βοήθειαν
1 βοηθείας
1 βούλει
1 βοῶντες
1 γέλωτος
1 γενέσθαι
1 γένεσιν
1 γεννᾷ
1 γεννήματα
1 γένοιτο
1 γενομένου
1 γένους
1 γενώμεθα
1 γίγνηται
1 γίνεταί
1 γινομένην
1 γινόμενον
1 γλῶσσαι
1 γλώττης
1 γνώμην
1 γνωρίμην
1 γονεῖς
1 Γραφὴ
1 Γυμνάσιόν
1 γυμνοῦ
1 Δαβίδ
1 δαίμονα
1 δαίμονι
1 δαιμόνιον
1 δαιμόνων
1 δάκνουσι
1 δάκνουσιν
1 δανείου
1 δέ
1 δεδομένα
1 δεινὸν
1 δεινοῦ
1 δέον
1 δέρεις
1 δεσμωτήριον
1 δεσπότης
1 Δεσπότης
1 Δεσπότου
1 δεύτερος
1 δή
1 δηχθῇς
1 διαβόλου
1 διαδείκνυται
1 διάθεσιν
1 διακενῆς
1 διακόπτεται
1 διαπνευσθῇ
1 διαπρίεται
1 Διαπτύει
1 διαρκὴς
1 διαῤῥηγνύμεναι
1 διαῤῥηγνύσθω
1 διαῤῥήδην
1 διαφέρει
1 διαφέρουσιν
1 διάφορα
1 διδασκάλῳ
1 διδάσκει
1 διδάσκοντός
1 διεδόθη
1 διεκπίπτειν
1 διέλθετε
1 διέλυσε
1 διεμερίσαντο
1 διέξοδον
1 διερεθίσασαν
1 διετάξατο
1 διηρμένας
1 δικαία
1 δικαίας
1 Δικαιότερον
1 Διόπερ
1 δοθῆναι
1 δοκῇ
1 δολερὸν
1 δολερῶς
1 Δόντες
1 δόξα
1 Δὸς
1 δοῦναι
1 δυνάμεων
1 δυνάμεως
1 δυναστείαν
1 δύναται
1 δυνατόν
1 δυνηθείημεν
1 δυνηθῇς
1 Δύο
1 δυσσεβεῖ
1 Ἔασον
1 ἑαυτῷ
1 ἐβεβαίωσας
1 ἔγγιστα
1 ἐγείρει
1 ἐγκαλεῖς
1 ἐγκατάλιπε
1 ἐγκράτειαν
1 ἔδειξε
1 ἐδίδου
1 ἐδικαίωσεν
1 ἔδρασαν
1 ἔδρασε
1 ἐθανάτωσε
1 ἐθισθῇς
1 εἶδε
1 εἴδει
1 Εἰδέναι
1 εἰδόσι
1 εἰδωλολατρείαν
1 εἰκὸς
1 εἰκότως
1 εἰπέ
1 εἶπεν
1 εἰρημένα
1 εἰρημένον
1 εἰσῆλθες
1 εἴσω
1 Εἶτα
1 εἶχε
1 ἑκάστη
1 ἕκαστον
1 ἑκάστου
1 ἑκάτερον
1 ἑκάτερος
1 ἐκβαίνοντα
1 ἔκβασιν
1 ἔκγονά
1 ἐκδικῶν
1 ἐκεῖ
1 Ἐκεῖ
1 ἐκείνοις
1 ἐκείνῳ
1 ἐκλέξασθαι
1 ἐκλυθεῖσαν
1 ἐκμανεῖσαν
1 ἔκπληκτον
1 ἐκραγείσης
1 ἐκσφενδονήσωσιν
1 ἐκτεμεῖν
1 ἐκτιστής
1 ἐκφύγοιμεν
1 Ἐκωφώθην
1 ἐλάλησα
1 ἐλάσας
1 ἐλάττονα
1 ἐλαττοῦσθαί
1 ἐλεεινὸν
1 ἐλεεινός
1 ἐλοιδορήσαντο
1 Ἐλοιδόρησε
1 ἐλπίδα
1 ἐμαυτὸν
1 ἐμβάλλουσι
1 ἐμβοήσαντος
1 ἔμμετρος
1 ἔμμονος
1 ἐμπλήκτως
1 ἐμποιοῦντα
1 ἐμποιῶν
1 ἐμπτυσμάτων
1 ἐναλλομένους
1 ἐναντίον
1 ἐναντίου
1 ἐνδιδοὺς
1 ἔνδοθεν
1 ἔνδον
1 ἐνεδρεύοντες
1 Ἐνεπτύσθης
1 ἐνεργούμενος
1 ἐνεργοῦντος
1 ἐνεχθέν
1 ἐννεοὺς
1 ἔνοικον
1 ἔνοχον
1 ἔνστασιν
1 ἐντικτόμενον
1 ἐντολὴν
1 ἐνυπάρχει
1 ἐξαγριούμενος
1 ἐξακολουθήσας
1 ἐξανθῆσαν
1 ἐξαπτόμενον
1 ἐξαριθμήσαιτό
1 ἐξαφθῇ
1 ἔξαψίς
1 ἐξέκλινας
1 ἐξελόντες
1 ἐξεστηκὼς
1 ἐξοιδαίνων
1 ἔξω
1 ἔξωθεν
1 ἐξώπλισε
1 ἐπ´
1 ἐπαγομέναις
1 ἔπαθέ
1 ἔπαθες
1 ἔπαθον
1 ἐπαίνους
1 ἐπανάγουσι
1 ἐπαναστήσεται
1 ἐπαναστρέφουσι
1 ἐπανατείνεται
1 ἐπάνεισιν
1 ἐπανόρθωσιν
1 Ἐπεὶ
1 ἐπειδὴ
1 ἐπεισάγωμεν
1 ἔπειτα
1 ἐπελάθοντο
1 ἔπεμψεν
1 ἐπηγγελμένην
1 ἐπιβούλοις
1 ἐπιβούλως
1 ἐπιδαψιλεύσῃ
1 ἐπιδεῖν
1 ἐπιδειξάμενος
1 ἐπιεικὴς
1 ἐπιθυμητικῷ
1 ἐπιλείπωσιν
1 ἐπιμείνῃ
1 ἐπιμελώμεθα
1 ἐπιμελῶς
1 ἐπισχεῖν
1 ἐπίσχωμεν
1 ἐπιτεῖναι
1 ἐπιτήδειον
1 ἐπιτηδείους
1 ἐπιφερομένας
1 ἐπιχειρεῖτε
1 Ἐπληρώσατε
1 ἐποίησεν
1 ἐπονείδιστον
1 ἐπτώχευσε
1 ἐράνου
1 ἐργάτην
1 ἔρεις
1 ἐρημίαις
1 ἐριθεῖαι
1 Ἐῤῥαπίσθης
1 Ἐρυθρὸς
1 ἐσθίοντας
1 ἐσίγησα
1 ἔσται
1 ἐσταυρώθης
1 ἐστὶ
1 Ἔστι
1 ἐστορέσθη
1 Ἐσυκοφαντήθης
1 ἑταίραν
1 ἐταπείνου
1 ἐταπεινώθην
1 ἐταράχθη
1 ἐταράχθην
1 ἕτερον
1 ἑτέρου
1 Ἔτι
1 ἔτι
1 ἕτοιμοι
1 ἑτοίμως
1 Ἐτύπτησε
1 εὐανάκλητος
1 εὐγενῶς
1 εὐεργετηθέντα
1 Εὐθὺς
1 εὐλόγησον
1 εὐλογίαν
1 εὑρεῖν
1 εὑρήσει
1 εὕρωσιν
1 εὐσήμως
1 εὔσπλαγχνοι
1 εὐστάθειαν
1 εὐστοχίαν
1 εὐστόχως
1 εὐσχήμων
1 εὐτάκτως
1 ἔφην
1 ἐφθέγξατο
1 ἐφίκοιτο
1 ἐφικτὸς
1 ἐφοινίχθης
1 ἐφορμῶντες
1 ἐφυβρίζοντες
1 ἐφυλάξω
1 ἐχαλέπαινεν
1 ἔχεις
1 ἔχθραι
1 Ἐχθραίνετε
1 Ἔχθραν
1 ἐχιδνῶν
1 ἔχοντα
1 ἐχρήσατο
1 ἔχωμεν
1 ἔχων
1 ἕως
1 ζάλης
1 Ζαμβρὶ
1 ζηλώσῃς
1 ζηλωτὴς
1 ζηλωτὸς
1 ζῶντα
1
1
1 ἡγεῖταί
1 ἡγεμόνι
1 ἡγῇ
1 ἠγνόηνται
1 ἠγνόησαν
1 ἤδη
1 ἠδικηκότων
1 ἡδονὴν
1 ἡδονῆς
1 ἡδονῶν
1 ἠκονημένος
1 ἤκουσας
1 ἦλθες
1 ἤλθομεν
1 Ἠλίας
1 ἠμυνάμην
1 ἠμύνω
1 ἣν
1 ἠνείχετο
1 ἠπία
1 Ἦρξε
1 ἡσυχίᾳ
1 ᾔσχυνας
1 ἡτοίμασε
1 Ἡτοιμάσθην
1 ἧττον
1 ἦχος
1 ἠχὼ
1 ἠχῶν
1 θάνατοι
1 θάνατος
1 θανάτους
1 θαυμαστὸν
1 θεάματα
1 θέαν
1 θείων
1 θέλων
1 θέμενος
1 Θεὸν
1 θεοφιλῶν
1 θεραπείαν
1 Θέσθω
1 θηρίοις
1 θηρίων
1 θήσω
1 θορύβους
1 θρασὺ
1 θυμοειδὲς
1 θυμοειδοῦς
1 θυμοὶ
1 Θυμὸς
1 θυμουμένοις
1 θυμουμένῳ
1 θυμώδης
1 θυμωθείης
1 Ι
1 ἰᾶσθε
1 ἰατρικῶν
1 ἰδίαν
1 Ἰδοὺ
1 Ἰεζάβελ
1 Ἰησοῦ
1 ἱμάτια
1 ἰοβόλων
1 ἰὸς
1 Ἰουδαϊκῶν
1 ἵππον
1 ἴσην
1 Ἰσραὴλ
1 ἵστανται
1 καθ´
1 καθηγησάμενος
1 καθηγῆται
1 Καθησύχασόν
1 καθυβρισμένος
1 καθυλακτεῖν
1 καιριωτάτοις
1 κακεντρεχής
1 κακηγορίαι
1 κακίας
1 κακόηθες
1 κακοῦργος
1 κακῷ
1 κακῶν
1 κακῶς
1 καλόν
1 καλῶν
1 κἂν
1 καρδίᾳ
1 καρδία
1 καρδίας
1 Κατὰ
1 καταβάλῃς
1 καταβλέπεις
1 κατάδεξαι
1 καταδέχεται
1 καταδεχόμενος
1 καταιγίδος
1 κατακλασθὲν
1 κατακρίνεις
1 κατακρίνεται
1 κατακρίσεως
1 καταμανθάνοντες
1 καταπειθῆ
1 καταρᾶσθαι
1 καταῤῥηγνύμενα
1 κατασκευάσεις
1 καταστέλλειν
1 καταστελλέτω
1 κάτασχε
1 κατασχεθέντας
1 κατεκρίθης
1 κατενέτυχε
1 κατεφόνευσεν
1 κατεχομένων
1 κάτοπτρον
1 κεκινημένης
1 κεκρατημένους
1 κεκτημένῳ
1 κινεῖν
1 κινηθῇ
1 κινηθῆναι
1 κίνημα
1 κινοῖτο
1 κινούμενοι
1 κινούμενος
1 κλονουμένου
1 κοῖλα
1 κοπρίας
1 κόσμον
1 κράτος
1 κραυγὴ
1 κραυγὴν
1 κρίνεσθαι
1 κρίνῃς
1 κρίσει
1 κρίσιν
1 κριτής
1 κτίσαντος
1 κτίσεως
1 κυκώμενον
1 κῦμα
1 Κύνας
1 κύνες
1 κυνῶν
1 Κύριον
1 κύων
1 λάβε
1 λάβῃ
1 λάβοι
1 λέγει
1 λέγειν
1 λεγόμενον
1 λείπει
1 λελογισμένῳ
1 λελυπηκότος
1 λελυπηκότων
1 Λευϊτῶν
1 λίθους
1 λογισμοῖς
1 λογισμῶν
1 λογιστικὸν
1 λόγοις
1 λόγος
1 λοιδορηθεὶς
1 λοιδορήματα
1 λοιδορήσαντος
1 λοιδορήσῃ
1 λοιδορίᾳ
1 λοιδορίαι
1 λοιδορίαις
1 λοιδορίαν
1 Λοίδοροι
1 λοίδορον
1 λοίδορος
1 λοιδόρῳ
1 λοιπὸν
1 λύκον
1 λύπας
1 λύπη
1 λυπηρόν
1 λυπήσαντας
1 Λυσσῶσιν
1 Μαδιανίτιδος
1 Μαδιηναίοις
1 μαθητὴς
1 μακαρίαν
1 Μακάριοι
1 μακάριος
1 μακαρίου
1 μακροθυμίας
1 μακρόθυμος
1 μαλακῆς
1 μᾶλλόν
1 Μᾶλλον
1 Μανία
1 μανικὸν
1 μανικῶς
1 Μαρίας
1 μαρτύρησον
1 μαρτυροῦσαν
1 μάχη
1 μάχην
1 μαχόμενοι
1 με
1 μεγάλου
1 μεγαλόψυχος
1 μεγάλων
1 μέγαν
1 μέγας
1 μεγίσταις
1 μεῖζόν
1 μείνῃς
1 μελῶν
1 μένῃ
1 μέρει
1 μέρεσι
1 μερίδα
1 μέρος
1 μετ´
1 μεταγνώσεται
1 μετάθες
1 μεταμελήσῃ
1 μετατιθεὶς
1 μεταφέρων
1 μεταχειρίζεσθαι
1 μεταχειριζόμενος
1 μηδαμόθεν
1 μηδαμοῦ
1 Μηδὲ
1 μηδὲν
1 μηδένα
1 μηδενὸς
1 μηρὸν
1 Μήτε
1 μηχανῇ
1 μισεῖς
1 μισῆσαι
1 μισητός
1 μίσους
1 μόνον
1 μορφῇ
1 μορφὴν
1 Μωϋσέως
1 Νεῦρον
1 νήπιον
1 νικήσας
1 νοητῆς
1 νομίσῃς
1 νοῦν
1 ξίφος
1 ξίφους
1
1 ὄγκος
1 ὀδόντα
1 ὀδυνηρότερον
1 Οἱ
1 Οἵ
1 οἳ
1 Οἷα
1 οἷα
1 Οἶδε
1 οἰκεῖοί
1 οἰκειότης
1 οἰκειότητος
1 οἰκειώσῃς
1 οἰκότριβα
1 οἰκοτρίβων
1 οἶμαι
1 οἷόν
1 Οἷον
1 Οἱονεὶ
1 οἱονεὶ
1 οἴστρῳ
1 ὅλης
1 ὀλίγα
1 ὀλιγοχρόνιος
1 ΟΜΙΛΙΑ
1 ὄμμα
1 ὁμοίως
1 ὁμοίωσιν
1 ὁμόσε
1 ὁμότιμον
1 ὁμοῦ
1 ὀνειδίζων
1 ὀνήσει
1 ὀνόματα
1 ὀξεῖα
1 ὀξύῤῥοποι
1 Ὅπερ
1 ὅπλα
1 ὅπλον
1 ὅπλῳ
1 Ὅπου
1 ὅπως
1 ὁρᾷν
1 ὁρᾷς
1 Ὀργὴ
1 ὀργίζεσθαι
1 Ὀργίζεσθε
1 ὀργίζῃ
1 ὀργιζομένῳ
1 ὀργίλος
1 ὀργίλου
1 ὀργισθείς
1 ὀργισθῇς
1 ὀργώσης
1 Ὀρεγομένοις
1 ὄρεξιν
1 ὀρθὸν
1 ὁρμαὶ
1 ὁρμὴ
1 ὁρμὴν
1 ὅσον
1 Ὅτι
1 οὐδ´
1 οὐδαμοῦ
1 Οὐδὲν
1 οὐδέν
1 οὐδὲν
1 Οὐκ
1 οὐκέτι
1 Οὔπω
1 οὔπω
1 οὐρανῶν
1 ὄφελος
1 ὄφεως
1 ὄψιν
1 πάθει
1 παθεῖν
1 πάθῃς
1 παθῶν
1 παιδίον
1 παισὶν
1 παλαισμάτων
1 πάντας
1 παντελῶς
1 παντὸς
1 παραγγελλόμενα
1 παραγγέλματα
1 παραδοθήσεται
1 παραθήγει
1 παραινέσει
1 παραιρεῖται
1 παραιτεῖται
1 παραίτησιν
1 παραλάβῃ
1 παραμυθίαν
1 παράνομος
1 παραπλῆγα
1 παρασύρουσιν
1 παράφορον
1 παρεμβολῆς
1 παρεπόμενος
1 παρέχηται
1 πάροδον
1 Παροιμιῶν
1 παροινίας
1 παρόντων
1 παροξύναντι
1 παροξύνῃ
1 παροξυνθεῖσιν
1 παροξυνόντων
1 παροξύνουσιν
1 παρουσίαν
1 παρώξυνε
1 παρωξύνθην
1 παρωσάμενον
1 Πᾶσα
1 πάσης
1 πάσχοντι
1 πατέρα
1 πατρὸς
1 Παύλου
1 Παῦσαι
1 παφλάζον
1 πείθῃ
1 πειθομένων
1 πείθω
1 πειρασμὸς
1 Πεισθέντες
1 πείσωμεν
1 πελιδνὸν
1 πένεσθαι
1 πένητα
1 πένητά
1 πένητος
1 πενιχρότερον
1 πεντήκοντα
1 πεπληρωμένων
1 πεπόνθασιν
1 περί
1 περίελε
1 Περιέῤῥηξάν
1 περιζεῖ
1 περιθραυσθέντα
1 περικεντούμενοι
1 περισωθέντα
1 πηδήματα
1 πηδῶντος
1 Πηρώσεις
1 πικρὰν
1 πλεῖον
1 πλεῖστα
1 πλεῖστον
1 πλέον
1 πληγαῖς
1 πληγὰς
1 πλημμελοῦσιν
1 πλήρωμα
1 πληρωτὴς
1 Πλούσιος
1 πνεῦμα
1 Πνεύματι
1 πνευματικῶν
1 πόδας
1 ποίας
1 ποιεῖ
1 ποιῇ
1 ποιήσωμεν
1 ποιητὴς
1 ποιμένι
1 ποιούμενος
1 ποιοῦντι
1 πολέμου
1 πολιὰ
1 Πολλά
1 πολὺ
1 πομφόλυγος
1 πονηραῖς
1 πονηρίαν
1 Πονηρὸν
1 πονηρότερος
1 πονηρῷ
1 πονηρῶν
1 πορνείαν
1 πορνευσάντων
1 πόρνος
1 πότε
1 πότερον
1 πού
1 που
1 πραεῖς
1 πραέσιν
1 πράξεων
1 πραότατος
1 πραότητος
1 πραΰτητος
1 προεκπίπτων
1 προεκτρέχειν
1 προϊών
1 προκατασχὼν
1 προκατέχοντα
1 προλαβόντος
1 προλαβοῦσαι
1 προλαμβάνειν
1 προξενήσεις
1 προπαιδευθείης
1 προπαρασκευαὶ
1 Πρὸς
1 προσαγορεύει
1 προσαγορεύεται
1 προσαγορεύσῃ
1 προσαπτόμενοι
1 προσείπῃ
1 προσηγορία
1 προσηγορίαις
1 προσηύχετο
1 πρόσθες
1 προσθήκης
1 προσκυνούμενος
1 προσλαβεῖν
1 προσπεσόντος
1 πρόσταγμα
1 προστυχὸν
1 προσχωρεῖς
1 προσωπεῖον
1 πρόσωπον
1 Πρόσωπον
1 προὖπτον
1 προφάσεως
1 πρώτης
1 πρῶτος
1 πτώματα
1 πτωχὸν
1 πύλην
1 πύλης
1 πυρί
1 πυρὸς
1 ῥεῦμα
1 ῥεύματι
1 ῥήματι
1 ῥήματος
1 ῥητὰ
1 ῥίζαν
1 ῥίζῃ
1 ῥομφαίαν
1 Σαμαρείτης
1 Σαμουὴλ
1 Σαοὺλ
1 σαρκὸς
1 σὲ
1 σεαυτόν
1 σειρομάστην
1 Σεμεεὶ
1 Σεμεεί
1 σεμνότερος
1 σὴ
1 σημαινόμενα
1 σήμερον
1 σιδήρου
1 σιωπῇ
1 σιωπή
1 σκηνῆς
1 σκορπίοι
1 σκότωσιν
1 σκώληκα
1 σμῆνος
1 σοφίαν
1 σοφὸν
1 σπαράσσων
1 σποδὸν
1 σπουδῇ
1 σπουδὴν
1 στεῤῥῶν
1 στεφανίταις
1 στέφανοι
1 στέφανον
1 στεφανοῦται
1 στῆσον
1 στόματα
1 στομώσας
1 στρατηγουμένους
1 στρατηγῷ
1 στρατιώτης
1 συγκαλυπτόντων
1 συγχωρεῖ
1 σύμμαχος
1 συμπάθησον
1 σύμπαντα
1 συμπεσόντες
1 συμφοραῖς
1 συμφορῶν
1 συναναιρήσεις
1 συναριθμοῖντο
1 συνεκτεμεῖν
1 συνεργία
1 συνετός
1 συνήθεις
1 συνήθη
1 συνήθους
1 συῤῥέουσαι
1 συστῆναι
1 συῶν
1 σφαδάζοντος
1 σφυγμοὺς
1 σχῆμα
1 σχολὴν
1 σωθήσεται
1 σῶμα
1 σωτηρίαν
1 σωφρονίζον
1 σωφροσύνην
1 τάξεως
1 ταπεινοφροσύνην
1 ταράσσει
1 ταραχὴν
1 ταύτῃ
1 ταύτης
1 τέκνα
1 τελείωσιν
1 τέλος
1 τέχνης
1 τιθεῖς
1 τιμίων
1 τιμωρεῖται
1 τινι
1 τινὶ
1 τίνος
1 τινὸς
1 Τίνων
1 τίς
1 Τὸ
1 τοιαῦτα
1 τοιαῦται
1 τοιοῦτος
1 τοιούτῳ
1 τοιούτων
1 τολμᾶται
1 τόνον
1 τόπον
1 τοσοῦτον
1 Τοὐναντίον
1 τουτέστιν
1 τοῦτό
1 τούτοις
1 Τούτοις
1 τοῦτον
1 τούτου
1 τούτῳ
1 Τούτων
1 τούτων
1 τράπεζαν
1 τραύματα
1 τραυμάτων
1 τρέψας
1 τρόπον
1 τρόπου
1 τύπτοντος
1 τύπτων
1 τύχῃ
1 τυχούσης
1 Τῷ
1 ὑβριζέτω
1 ὑβρίζου
1 ὑβρίζουσιν
1 ὕβρις
1 ὑβρίσαντα
1 Ὕβρισεν
1 υἱῷ
1 ὑλακτοῦσαν
1 ὑλακτῶν
1 ὕλης
1 ὑμᾶς
1 ὑμῖν
1 ὑπ´
1 ὑπαλλάξαν
1 ὑπέδειξε
1 ὑπεζευγμένον
1 ὑπείκουσι
1 ὑπείκων
1 ὑπεκλύειν
1 ὑπερβαίνειν
1 ὑπερβαλλόμενος
1 ὑπεροψία
1 ὑπεροψίας
1 ὑπερτεινομένη
1 ὑπηρέτης
1 ὑπόδειγμα
1 ὑποδείγματι
1 ὑποδειγμάτων
1 ὑποδεξάμενος
1 ὑπομείνας
1 ὑπόμεινον
1 ὑπομνήσθητι
1 ὑπομονὴν
1 ὑπομονῆς
1 ὑποπτήσσων
1 ὕποπτον
1 ὑποῤῥαγείσης
1 ὑποτρεχέτω
1 ὑπόχρεων
1 ὑφ´
1 ὕφαιμοι
1 ὕφαιμον
1 ὑφέστηκας
1 ὑφίεται
1 ὑψηλότερον
1 φανὲν
1 φαντασία
1 φαρμάκου
1 φαύλῃ
1 φέρειν
1 φερόμενα
1 φερομένην
1 Φέρων
1 φεῦγε
1 φησὶν
1 φθάσῃς
1 φθέγγηται
1 φθεγξάμενον
1 φθορὰν
1 φιλίαν
1 φιλονεικίαι
1 φιλοσοφίαν
1 φιλοσοφίας
1 φίλου
1 Φινεὲς
1 φλέβες
1 φλεγμαῖνον
1 φλεγμονήν
1 φλὸξ
1 φοβερῶν
1 φόνον
1 φορητὰ
1 φρενίτιδος
1 φρόνιμός
1 φρονίμους
1 φρονίμῳ
1 φύγῃς
1 φυλακτέον
1 φωνὴν
1 χαλεπαίνων
1 χαλεπὸς
1 χαλεπώτερον
1 χαλινῷ
1 χαράδραι
1 χάρισι
1 χάριτες
1 χαυνωθῇς
1 χεῖρες
1 χειροήθης
1 χειρὸς
1 χειρῶν
1 χιτωνίσκον
1 χρὴ
1 χρήσεως
1 χρήσῃ
1 χρήσιμος
1 χρηστοὶ
1 Χριστῷ
1 χωροῦντας
1 Ψαλμὸς
1 ψεύδεται
1 ψεύδους
1 ψόφος
1 ψυχῶν
1
1 ᾠκείωσαν
1 ὠφέλησάς
1 ὠφελοῦσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009