HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

ἄγουσινTexte grec :

[4] Ἡμεῖς δὲ ἡδόμεθα μὲν ἐπὶ τὰ πρόσω φερόμενοι, καὶ τὰς ἡλικίας ἀμείβοντες, ὥς τι προσλαμβάνοντες, χαίρομεν· καὶ μακάριον κρίνομεν, ὅταν ἐκ παιδὸς μὲν ἀνὴρ, ἐκ (p. 545) δὲ ἀνδρὸς γένηταί τις πρεσβύτης· ἀγνοοῦμεν δὲ ἄρα, τοσοῦτον ἀπολλύντες ἑκάστοτε τῆς ζωῆς, ὅσον ἐζήσαμεν, καὶ οὐκ αἰσθανόμεθα δαπανωμένου τοῦ βίου, καίτοιγε ἀεὶ μετροῦντες αὐτὸν ἀπὸ τοῦ παραδραμόντος καὶ παραῤῥεύσαντος, οὐδὲ ἐννοοῦμεν, ὡς ἄρα ἄδηλον ὁπόσον ὁ πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν ταύτην ἐκπέμψας ἡμᾶς ἐνδοῦναι τῷ δρόμῳ χρόνον βουλήσεται, καὶ πότε ἑκάστῳ τῶν δρομέων ἀνοίξει τῆς εἰσόδου τὰς πύλας, καὶ ὅτι δεῖ παρεσκευασμένους ἐφ´ ἡμέραν εἶναι πρὸς τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν ἡμᾶς, καὶ τὸ τοῦ Δεσπότου νεῦμα περιμένειν ἑστῶσι τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἔστωσαν γὰρ, φησὶν, αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι· καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. Οὐδὲ ἐθέλομεν σκοπεῖν ἀκριβῶς, ποῖα μὲν κοῦφα φορτία πρὸς τὸν τοιοῦτον δρόμον ἡμῖν καὶ συμμεθίστασθαι δύναται τοῖς συλλέξασι, καὶ τὸν ἐκεῖ περιχαρῆ ποιεῖ βίον ἡμῖν, ἴδια τῶν κτησαμένων γινόμενα· ποῖα δὲ βαρέα καὶ δυσχερῆ καὶ προσηλωμένα τῇ γῇ, καὶ οὐ πεφυκότα τοῖς ἀνθρώποις οἰκειοῦσθαι καθάπαξ, οὐδὲ συγχωρούμενα διὰ τῆς στενῆς ἐκείνης πύλης ἀκολουθῆσαι τοῖς ἔχουσιν. Ἀλλ´ ὅσα μὲν συλλέγειν ἐχρῆν, κατελίπομεν· ὧν δὲ ὑπερορᾷν προσήκει, ταῦτα συλλέγομεν· καὶ ἃ μὲν ἡμῖν ἑνωθῆναι, καὶ κόσμος ὄντως γενέσθαι δύναται συμφυὴς ψυχῇ τε καὶ σώματι, τούτοις οὐδὲ προσέχομεν· ἃ δὲ ἀλλότρια μένει διηνεκῶς, μόνην ἡμῖν ἐναποματτόμενα τὴν αἰσχύνην, ταῦτα ἀθροίζειν ἐπιχειροῦμεν, μοχθοῦντες διακενῆς, καὶ πονοῦντες πόνον, οἱονεί τις ἑαυτὸν ἀπατῶν, εἰς τετρημένον πίθον ἀντλεῖν ἐθελήσειε.

Traduction française :

[4] Nous nous réjouissons à mesure que nous avançons ; nous sommes ravis d'être transportés d'un âge à un autre, comme si nous acquerrions quelque avantage : nous nous estimons heureux de passer de l'enfance à l'âge viril, de l'âge viril à la vieillesse. Nous ne pensons pas que chaque jour que nous vivons abrége notre vie ; nous ne sentons pas qu'elle se dépense à chaque instant : enfin nous ne la mesurons que par le temps qui s'est écoulé, sans faire attention qu'il est incertain combien le Dieu qui nous a fait entrer dans la carrière de la vie prolongera encore notre course, quand il fermera la lice à chacun de ceux qui y courent ; que nous devons toujours être prêts pour le départ, et attendre, les yeux attentifs, le signal du Seigneur. Que vos reins soient ceints, dit l'Evangile ; ayez dans vos mains des lampes ardentes, et soyez semblables à ceux qui attendent que leur maître revienne des noces ; afin que, lorsqu'il sera venu et qu'il aura frappé à la porte, ils lui ouvrent aussitôt (Luc. 12. 35). Nous n'examinons pas assez attentivement quels sont les fardeaux légers pour notre course, les plus faciles à transporter dans le grand voyage, les plus propres à ceux qui les possèdent, et les plus utiles pour l'autre vie : quels sont, d'un autre côté, les fardeaux pesants liés à la terre, qui par leur nature ne peuvent s'attacher à l'homme pour toujours, qui ne peuvent accompagner leurs maîtres et passer avec eux par la porte étroite. Nous laissons ce qu'il faudrait amasser, et nous amassons ce qu'il faudrait négliger. Ce qui peut s'unir à nous et faire l'ornement de notre âme et de notre corps, nous ne le regardons pas même ; et ce qui nous sera toujours étranger, ce qui ne fait que nous couvrir de déshonneur, nous l'entassons avec empressement, nous livrant à un travail aussi vain, que si quelqu'un, s'abusant lui-même, voulait remplir de liqueurs des tonneaux percés.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009