HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

ἔστινTexte grec :

[3] Καί με μηδεὶς ὑπολάβοι καινῶν ὀνομάτων γίνεσθαι ποιητὴν, ὅτι τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ὁδὸν ἐκάλεσα νῦν, ἐπεὶ καὶ Δαβὶδ ὁ προφήτης οὕτω τὸν βίον ὠνόμασε· νῦν μὲν ὧδέ πη λέγων· Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου· νῦν δὲ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Δεσπότην βοῶν· Ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με. Ποτὲ δὲ ὑμνῶν τὴν ὀξεῖαν τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἐπηρεαζόντων βοήθειαν, καὶ τῇ λύρᾳ προσάγων μεθ´ ἡδονῆς, Καὶ τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν; ἔλεγεν· Ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν, καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου· πανταχοῦ τὴν ἐπὶ γῆς τῶν ἀνθρώπων διατριβὴν, ἢ θαυμαζομένην ἢ φαύλην, οὕτω δεῖν προσαγορεύειν ἡγούμενος εἰκότως. Ὥσπερ γὰρ οἵ τινα συντεταμένην πορείαν ἀνύοντες, ἐπὶ τὰ πρόσω τὰς τῶν ποδῶν βάσεις ἁμιλλωμένας ἀλλήλαις εἰς δρόμον ἀμείβοντες, καὶ τὴν ἀεὶ προτέραν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρεισθεῖσαν δευτέραν ἀποδεικνύντες τῇ ταχείᾳ μεταθέσει τῆς ἄλλης, ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ τῆς ὁδοῦ τέρμα χωροῦσιν· οὕτως οἱ πρὸς τὸ ζῇν παραχθέντες ὑπὸ τοῦ κτίσαντος, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῖς τοῦ χρόνου τμήμασιν ἐπεμβαίνοντες, καὶ τὸ πρότερον ἀεὶ καταλιμπάνοντες ὕστερον, ἐπὶ τὸ πέρας φθάνουσι τῆς ζωῆς. Ἢ οὐχὶ καὶ ὑμῖν δοκεῖ συνεχής τις ὁδὸς ὑφηπλῶσθαι ἡ παροῦσα ζωὴ, καὶ πορεία διειλημμένη ταῖς ἡλικίαις καθάπερ σταθμοῖς, ἀρχὴν μὲν ἑκάστῳ τῆς ὁδοιπορίας παρέχουσα τὰς τῶν μητρῶν ὠδῖνας, τέρμα δὲ ὑποδεικνῦσα τοῦ δρόμου τὰς τῶν τάφων σκηνὰς, καὶ πρὸς ἐκείνας ἅπαντας ἄγουσα, τοὺς μὲν θᾶττον, τοὺς δὲ βραδύτερον, καὶ τοὺς μὲν διὰ πάντων τῶν τοῦ χρόνου διαστημάτων ὁδεύσαντας, τοὺς δὲ οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλισθέντας τοῦ βίου σταθμοῖς; Τὰς μὲν οὖν ἄλλας ὁδοὺς, ὅσαι πρὸς πόλιν ἐκ πόλεως ἄγουσιν, ἔστιν ἐκκλῖναι, καὶ μὴ ὁδεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον· αὕτη δὲ, κἂν ἡμεῖς ἀναβάλλεσθαι βουληθῶμεν τὸν δρόμον, περιλαβοῦσα πρὸς βίαν, ἐπὶ τὸ τεταγμένον ὑπὸ τοῦ Δεσπότου πέρας ἕλκει τοὺς ἐπ´ αὐτῆς· καὶ οὐκ ἔστιν, ἀγαπητοὶ, τὸν ἅπαξ ὑπεκδραμόντα τὴν ἐπὶ τόνδε τὸν βίον φέρουσαν πύλην, καὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἐπιβάντα, μὴ καὶ πρὸς τὸ τέλος ταύτης ἐλθεῖν· ἕκαστος δὲ ἡμῶν, μετὰ τὸ τοὺς μητρῴους κόλπους ἀποφυγεῖν, εὐθὺς τοῖς τοῦ χρόνου ῥεύμασιν ἐνδεθεὶς ὑποσύρεται, κατόπιν ἀεὶ τὴν βεβιωμένην ἡμέραν ἐῶν, καὶ πρὸς τὴν χθὲς ἐπανελθεῖν οὐδέποτε, κἂν θελήσοι, δυνάμενος.

Traduction française :

[3] Et qu'on ne m'accuse pas d'inventer des mots nouveaux, parce que j'appelle la vie de l’homme une voie ; le prophète David l'appelle ainsi : Heureux, dit-il, ceux qui marchent avec innocence dans la voie et dans la loi du Seigneur (Ps. 118. 1) ! Le même Prophète criant au Seigneur lui disait : Éloignez de moi la voie de l'iniquité, et faites-moi miséricorde suivant votre loi. (Ps. 118. 29.). Pour remercier Dieu du prompt secours qu'il lui avait donné contre ses ennemis, montant sa harpe sur le ton de l'allégresse : Est-il un autre Dieu que le nôtre, disait-il, le Dieu qui m'a revêtu de force, qui a rendu ma voie pure et innocente (Ps. 17. 32) ? Enfin, il désigne partout, sous le nom de voie, la vie des hommes, soit quelle soit vertueuse ou criminelle. Et il a raison, sans doute. Ceux qui entreprennent un long voyage qu'ils veulent achever, doublent le pas, remuent les pieds avec beaucoup de vitesse, et vont, sans s'arrêter, d'espace en espace, jusqu’à ce qu'ils soient parvenus au terme de leur route. Ainsi ceux qui sont introduits dans le monde par le Créateur, entrent d'abord dans les diverses divisions du temps, et, en quittant l'une pour en prendre une autre, ils arrivent au terme de la vie. La vie présente ne vous semble-t-elle pas une longue route continue, distinguée par les différents âges comme par des stations ? On entre dans cette route en sortant du ventre de sa mère ; elle se termine au tombeau, où tout le monde arrive, les uns plus tôt, les autres plus tard : les uns achèvent leur carrière en passant par tous les intervalles du temps ; les autres disparaissent dès l'entrée, sans s'arrêter même aux premières stations de la vie. Les chemins qui conduisent d'une ville à une autre, on peut n'y point entrer si l'on veut, et n'y point marcher ; mais le chemin de la vie, quand nous voudrions nous arrêter dans notre course, nous saisit malgré nous, il nous entraîne vers le terme marqué par le Seigneur. Oui, mes frères, du moment que nous sommes sortis de la porte qui conduit à cette vie, et que nous sommes entrés dans cette route, il nous faut absolument arriver à la fin. Sitôt que chacun de nous a quitté le sein maternel, enchaîné au cours du temps, il est entraîné, laissant derrière lui le jour qu’il a vécu, et ne pouvant, quand il le voudrait, revenir au jour d'hier.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009