HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

ἐλέγχωνTexte grec :

[1] Ἐγὼ μὲν ᾤμην, ἀγαπητοὶ, σφοδρότερον ἑκάστοτε τοῦ λόγου τὸ κέντρον προσάγων, λυπηρός τις εἶναι δόξειν ὑμῖν, ὡς περιττήν τινα παῤῥησίαν ἐπιδεικνύμενος, καὶ οὔτε ξένῳ πρέπουσαν, οὔτε ἀνδρὶ κατειλημμένῳ παραπλησίοις ἐγκλήμασιν· ὑμεῖς δὲ ἐκ τῶν ἐλέγχων εἰς εὔνοιαν ἠρεθίσθητε, καὶ τὰς ἀπὸ τῆς γλώττης πληγὰς ὑπέκκαυμα πόθου πεποίησθε πλείονος. Καὶ οὐδὲν ξένον. Ἐστὲ γὰρ σοφοὶ τὰ τοῦ πνεύματος. Ἔλεγχε δὲ σοφὸν, καὶ ἀγαπήσει σε, φησί που τῶν αὑτοῦ λόγων ὁ Σολομών. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοὶ, καὶ νῦν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἥκω παραίνεσιν, ὅπηπερ ἂν οἷός τε ὦ, τῶν τοῦ διαβόλου δικτύων ὑμᾶς ἀπάγειν βουλόμενος. Πολὺν γὰρ, ἀγαπητοὶ, καὶ ποικίλον ἐφ´ ἡμέραν ἡμῖν ὁ τῆς ἀληθείας ἐχθρὸς προσάγει τὸν πόλεμον. Προσάγει δὲ, ὡς ἴστε, τὰς ἡμετέρας ἐπιθυμίας καθ´ ἡμῶν βέλη ποιούμενος, καὶ παρ´ ἡμῶν εἰς τὸ βλάπτειν ἡμᾶς ἀεὶ λαμβάνων ἰσχύν. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ πολὺ τῆς ἐκείνου δυνάμεως ὁ Δεσπότης νόμοις ἀλύτοις κατέδησε, καὶ οὐκ εἴασεν εἰς ἅπαξ ὁρμήσαντα τὸ γένος ἐκτρῖψαι τῆς γῆς, κλέπτει τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην λοιπὸν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀνοίας ὁ βάσκανος. Καὶ καθάπερ οἱ πονηροὶ καὶ πλεονεκτικοὶ τῶν ἀνθρώπων, οἷς ἔργον μέν ἐστι καὶ προαίρεσις (p. 541) ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πλουτεῖν, δύναμις δὲ οὐ πάρεστιν ὥστε μετὰ παῤῥησίας βιάζεσθαι, ταῖς ὁδοῖς ἐφεδρεύειν εἰώθασι· καὶ εἰ ἴδωσί τι χωρίον περὶ αὐτὰς, ἢ φάραγξι βαθείαις διεῤῥωγὸς, ἢ φυτῶν πυκνότητι σύσκιον, εἰς τοῦτο καταδυόμενοι, καὶ τὴν ἐκ πολλοῦ πρόοψιν τῶν ὁδοιπορούντων τοιούτοις ὑποτεμνόμενοι προκαλύμμασιν, ἀθρόον ἐπιπηδῶσιν αὐτοῖς, ὥστε μὴ πρότερον δυνηθῆναί τινα τοὺς τοῦ κινδύνου βρόχους ἰδεῖν πρὶν εἰς τούτους πεσεῖν· οὕτως ὁ δυσμενὴς ἄνωθεν ἡμῖν καὶ πολέμιος τὰς τῶν κοσμικῶν τέρψεων ὑποτρέχων σκιὰς, αἳ περὶ τὴν ὁδὸν τοῦ βίου τούτου πεφύκασι δειναὶ κρῦψαι λῃστὴν, καὶ τὸνἐπιβουλεύοντα ποιῆσαι λαθεῖν, ἐντεῦθεν ἀπροόπτως τὰς τῆς ἀπωλείας ὑποσπείρει παγίδας ἡμῖν.

Traduction française :

[1] JE craignais, mes frères, en vous reprenant toujours avec quelque force, de vous être enfin à charge, et de paraître m'expliquer avec plus de liberté qu'il ne convient à un étranger, à un homme sujet aux mêmes imperfections que vous. Mais les réprimandes que je me suis permises n'ont fait que ranimer votre amont pour moi ; les coups que vous ont portés mes discours ont allumé davantage votre ardeur. Et en cela il n'y a rien d'étonnant. Vous êtes sages dans les choses spirituelles : or, dit Salomon dans ses proverbes, reprenez le sage, et il vous aimera (Prov. 9. 8). C'est pour cela, mes frères, que je reviens encore au même sujet d'instruction, afin de vous arracher des filets du démon autant qu'il sera en moi. Cet ennemi de la vérité nous attaque, tous les jours avec autant de force que d'adresse ; il nous combat, comme vous savez, par nos propres désirs, et se sert pour nous nuire de nos propres faiblesses. Comme le Seigneur a enchaîné une grande partie de sa puissance par des lois indissolubles, et qu'il n'a point permis à sa fureur de détruire entièrement le genre humain, cet esprit envieux s'aide adroitement de notre folie pour remporter sur nous la victoire. Et de même que les malfaiteurs et les brigands dont l'occupation est de s'enrichir des dépouilles d'autrui, ont coutume, s'ils ne peuvent réussir par la force ouverte, de se placer en embuscades dans les parties des chemins coupés par des vallées profondes ou ombragées d'arbres touffus, pour n’être pas aperçus des voyageurs, et pour les attaquer tout-à-coup en les faisant tomber dans le péril avant qu'ils puissent le voir : ainsi notre plus ancien ennemi, Satan s'enfonce dans les ombres des voluptés mondaines, qui, dans le chemin de la vie, sont fort propres à cacher ce brigand et à nous dérober ses attaques, afin de tomber sur nous à l'improviste, et de semer sous nos pas les piéges de la perdition.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009