HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

κτήνηTexte grec :

[16] Τί οὖν ἐντεῦθεν συνέβαινεν; Ἔφυγε αὖθις ἡ νόσος αὐτὸν, ὡς εἰκῆ προσελθοῦσα, καὶ μηδὲν ἀνύσασα πλέον. Ἀνέθαλεν εἰς δευτέραν ἥβην ἡ σάρξ· ἤνθησεν ὁ βίος πάλιν πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ διπλασίων ἐπὶ τὸν οἶκον (p. 564) πανταχόθεν ὁ πλοῦτος συνέῤῥευσεν, ἵνα τὸ μὲν ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ, τὸ δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας τῷ δικαίῳ μισθός. Διὰ τί δὲ ἵππους μὲν, καὶ ἡμιόνους, καὶ καμήλους, καὶ πρόβατα, καὶ γεώργια, καὶ πᾶσαν τὴν τῆς περιουσίας τρυφὴν ἐκ τοῦ διπλασίονος ὑπεδέξατο, ὁ τῶν παίδων δὲ ἀριθμὸς ἴσος τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐβλάστησεν; Ὅτι τὰ μὲν ἄλογα κτήνη, καὶ πᾶς ὁ πλοῦτος διαφθειρόμενος, εἰς τελείαν ἦλθεν ἀπώλειαν· οἱ παῖδες δὲ, καὶ τεθνεῶτες, ἔζων τῷ καλλίστῳ μέρει τῆς φύσεως. Κοσμηθεὶς οὖν αὖθις ἑτέροις υἱοῖς καὶ θυγατράσιν ὑπὸ τοῦ κτίσαντος, καὶ τοῦτο εἶχε κτῆμα διπλοῦν. Οἱ μὲν γὰρ παρῆσαν τὴν ἐν τῷ βίῳ τοῖς γεννήσασιν εὐφροσύνην παρέχοντες, οἱ δὲ προοδεύσαντες ἀνέμενον τὸν φυτεύσαντα· τότε πάντες περιστησόμενοι τὸν Ἰὼβ, ὅταν ὁ κριτὴς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς συναγάγῃ τὴν Ἐκκλησίαν τὴν πάνδημον· ὅταν ἡ σάλπιγξ, ἡ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιδημίαν σημαίνουσα, τοῖς τάφοις σφοδρότερον ἐμβοήσασα, τὴν τῶν σωμάτων ἀπαιτήσῃ παρακαταθήκην. Τότε καὶ οἱ νῦν εἶναι δοκοῦντες νεκροὶ θᾶττον τῶν ζώντων παραστήσονται τῷ τῶν ὅλων δημιουργῷ. Διὰ τοῦτο, οἶμαι, διπλοῦν τὸν ἄλλον πλοῦτον ἐπιμετρήσας αὐτῷ, τοῖς παισὶν ἀρκεῖσθαι τοῖς ἴσοις αὐτὸν ἐδικαίωσεν. Ὁρᾷς ὁπόσα ὁ δίκαιος Ἰὼβ ἐκ τῆς ὑπομονῆς ἑαυτῷ συνέλεξεν ἀγαθά; Καὶ σὺ τοίνυν, εἴ τί σοι προσεπέλασε δυσχερὲς ἀπὸ τοῦ χθὲς ἀναφθέντος πυρὸς ἐκ τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς, τοῦτο καρτέρησον, καὶ τὴν ἐκ τοῦ πάθους ἀνίαν κρείττοσι κατεύνασον λογισμοῖς· καὶ κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίῤῥιψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει. Αὐτῷ πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Traduction française :

[16] Qu'arriva-t-il ensuite? la maladie se retira comme étant venue inutilement et n'ayant pu ébranler sa constance. Son corps reprit la fleur de la jeunesse; il se revit comblé de biens, et de doubles richesses affluèrent de toutes parts dans sa maison, les unes pour remplacer ses pertes, les autres pour récompenser sa patience. Mais pourquoi ses chevaux, ses mulets, ses chameaux, ses brebis, ses terres, enfin toute son opulence, furent-ils pour lui doublés, tandis que le nombre de ses nouveaux enfants ne fut qu'égal à ceux qu'il avait perdus ? c'est que ses animaux domestiques et toutes les richesses passagères avaient péri pour lui entièrement; au lieu que ses enfants morts vivaient dans la meilleure partie d'eux-mêmes. Ayant donc reçu du Créateur d'autres fils et d'autres filles, cette possession fut aussi doublée pour lui. Les uns, qui vivaient, faisaient la joie des auteurs de leurs jours; les autres, qui avaient pris les devants, attendaient leur père pour l'environner et l'embrasser tous, lorsque le grand juge des mortels rassemblerait tout le genre humain devant son tribunal; lorsque la trompette annonçant la présence du Roi suprême, retentirait avec force sur les sépulcres, et les obligerait à rendre leurs dépôts. Alors, sans doute, les morts paraîtront aussi promptement que les vivants devant le grand Ouvrier de l'univers. C'est pour cela, je pense, que Dieu, qui multiplia les biens de Job, se contenta de lui redonner autant d'enfants qu'il en avait eu d'abord. Vous voyez quels grands avantages le bienheureux Job a retirés de sa patience. Que ceux aussi d'entre vous qui ont souffert quelque dommage par l’incendie que le démon vient d’allumer dans notre ville, souffrent patiemment leurs pertes, qu'ils assoupissent leurs chagrins par des pensées consolantes, d'après ces paroles de David : Jetez vos inquiétudes dans le sein du Seigneur, et il vous nourrira (Ps. 54. 23). C'est à lui qu'appartient la gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009