HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

ἴσχυσενTexte grec :

[12] Ἀλλὰ γὰρ ἤδη πρὸς λιμένας ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, καταχθέντα τὸν λόγον, εἰς τὸν τῆς συμβουλῆς δρόμον αὖθις ἀδελφοί τινες ἐπανάγουσι, μὴ παραδραμεῖν τὰ χθὲς ὑπὸ τοῦ Δεσπότου θαυματουργηθέντα κελεύοντες, μηδὲ σιγῆσαι τὸ τρόπαιον, ὃ κατὰ τῆς τοῦ διαβόλου λύττης ἔστησεν ὁ Σωτήρ· δοῦναι δὲ ἀφορμὴν τῶν τῆς ὑμνῳδίας σκιρτημάτων ὑμῖν. Πάλιν μὲν γὰρ, ὡς ἴστε, τὴν οἰκείαν ὁ διάβολος καθ´ ἡμῶν ἐπεδείξατο λύτταν, καὶ φλογὶ πυρὸς ὁπλίσας ἑαυτὸν, τοῖς τῆς Ἐκκλησίας σηκοῖς ἐπεστράτευσε. Πάλιν δὲ ἡ κοινὴ μήτηρ ἐνίκησε, καὶ τῷ πολεμίῳ περιέτρεψε τὸ μηχάνημα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρξεν αὐτῷ πλὴν τοῦ δημοσιεῦσαι τὴν ἔχθραν. Ἀντέπνευσεν ἡ χάρις ταῖς τοῦ πολεμίου ῥοπαῖς· ἔμεινεν ὁ νεὼς ἀπαθής. Οὐκ ἴσχυσεν ὁ προσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ πολεμίου χειμὼν τινάξαι τὴν πέτραν ἐφ´ ἧς ὁ Χριστὸς τὴν τῆς ἑαυτοῦ ποίμνης ᾠκοδόμησε μάνδραν. Ἐτάχθη καὶ νῦν μεθ´ ἡμῶν ὁ καὶ πάλαι σβέσας ἐν Βαβυλῶνι τὴν κάμινον. Πῶς οἴεσθε στένει σήμερον ὁ διάβολος, οὐκ ἀπολαύσας ἐφ´ ᾧπερ ἠβουλήθη τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν γὰρ τῆς Ἐκκλησίας ὁ δυσμενὴς ἀνῆψε πυρὰν, ἵνα ταῖς ἡμετέραις εὐπραγίαις λυμήνηται· καὶ πανταχόθεν ἡ (p. 557) φλὸξ ἀναῤῥιπιζομένη ταῖς βιαίοις ἐκείνου πνοαῖς, ὑπερεχεῖτο τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ, καὶ τὸν ἀέρα τὸν ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι τῶν ἀνακτόρων ἀναγκαζομένη, καὶ πρὸς κοινωνίαν ἡμᾶς καθέλκουσα τῆς συμφορᾶς. Ὁ Σωτὴρ δὲ ἐπὶ τὸν ἀνάψαντα ταύτην ῥυῆναι πεποίηκε, καὶ συστεῖλαι τὴν μανίαν αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν πάλιν προσέταξε. Καὶ τὸ μὲν τῆς ἐπιβουλῆς τόξον ηὐτρέπισεν ὁ πολέμιος· ἀφεῖναι δὲ τὸ βέλος κεκώλυται· μᾶλλον δὲ ἀφῆκε μὲν, ἀντέστραπται δὲ ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλήν. Αὐτὸς ἀπολαύει τῶν πικρῶν ἐκείνων δακρύων, ἅπερ ἡμῖν παρεσκεύασεν. Ἀλλὰ ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ, τὸ τραῦμα τῷ δυσμενεῖ φορτικώτερον, ἐπιτείνωμεν τὸ πένθος αὐτοῦ. Τὸ δὲ ὅπως, λέξω μὲν ἐγὼ, πράξατε δὲ ὑμεῖς. Εἰσί τινες ἐκ τῆς ἐπικρατείας τοῦ πυρὸς ἀναρπασθέντες ὑπὸ τοῦ κτίσαντος, καὶ μηδεμίαν ἔχοντες περιλελειμμένην αὐτοῖς βίου λοιπὸν ἀφορμὴν, ἀλλὰ μόνῃ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι διαφυγόντες τὸν κίνδυνον. Ἡμεῖς τοίνυν ὅσοι τῆς τῶν δυσχερῶν ἄγευστοι πείρας ἐμείναμεν, κοινὴν ἐκείνοις προθῶμεν τὴν εὐπορίαν τὴν ἑαυτῶν. Ἐναγκαλισώμεθα τοὺς περισωθέντας μόλις τῶν ἀδελφῶν, εἴπωμεν πρὸς ἕκαστον ἕκαστος· Νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν· ἀπολωλὼς, καὶ εὑρέθη· καὶ τὸ συγγενὲς σῶμα σκεπάσωμεν. Ἀντιστήσωμεν ταῖς τοῦ δυσμενοῦς ἐπηρείαις τὴν ἡμετέραν παράκλησιν, ἵνα καὶ βλάπτων ἐκεῖνος μηδὲν μέγα βλάψαι δοκῇ, καὶ πολεμήσας, μηδένα δεῖξαι νενικημένον, καὶ περιελὼν τὴν εὐπορίαν τῶν ἀδελφῶν, ὑπὸ τῆς ἡμετέρας φιλοτιμίας φανείη νικώμενος. Ὑμεῖς δὲ οἱ διαφυγόντες τὸν κίνδυνον, ἀδελφοὶ, μὴ σφόδρα ἄχθεσθε τοῖς συμβεβηκόσι κακοῖς, μηδὲ κατασεισθῆτε τὴν ἔννοιαν, ἀλλ´ ἀποτινάξασθε τὴν τῆς λύπης ἀχλὺν, καὶ τὰς ψυχὰς ἀναῤῥώσατε λογισμοῖς ἀνδρειοτέροις χρησάμενοι, καὶ τὸ συμβεβηκὸς στεφάνων ποιήσασθε πρόφασιν. Ἂν γὰρ ἀκατάσειστοι μείνητε, καὶ τῇ πίστει φανήσεσθε δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς εὐγενὴς ἐκ τοῦ πυρὸς ἀναλάμψαντες, καὶ τῷ δυσμενεῖ τὴν αἰσχύνην αὐξήσετε μᾶλλον, ὡς οὐδὲ δάκρυον ὑμῖν δυνηθέντι κινῆσαι, δι´ ὧν ἐπεβούλευσεν.

Traduction française :

[12] Mais près de finir ce discours, comme voyez, quelques-uns de nos frères m'engagent à parler du miracle qu’opéra hier le Sauveur, à vous de ne point passer sous silence le triomphe qu'il remporta sur le démon, et à vous donner occasion de chanter des hymnes d'allégresse. Le démon nous a fait sentir de nouveau les effets de sa rage ; et, s'armant lui-même de la flamme du feu, il a attaqué l'enceinte de l'église. Mais cette mère commune a triomphé de nouveau d'un ennemi cruel ; elle a tourné contre lui ses artifices, dont il n'a remporté d'autre avantage que de manifester la haine qui le transporte. La grâce s'opposant à sa violence a éteint l'incendie par un souffle favorable ; le temple n'a souffert aucun dommage, et la tempête soulevée par une esprit impur n'a pu ébranler la pierre sur laquelle Jésus-Christ a fondé la demeure de son troupeau. Celui qui éteignit jadis les flammes de la fournaise de Babylone est venu à notre secours. Combien ne doit pas gémir le démon de voir que tous ses efforts sont inutiles. Cet ennemi irréconciliable avait allumé le feu près de l'église : une flamme violente se répandait de toutes parts, et dévorant de proche en proche tout ce que rencontrait sa fureur, elle n'aurait pas épargné la maison sainte, et nous aurait enveloppés dans le désastre commun ; mais le Sauveur a rejeté le feu sur celui qui l’avait allumé, et lui a fait porter la peine de sa folie. Ce cruel adversaire avait déjà tondu son arc, mais on l'a empêché de lancer ses traits ; ou plutôt les traits qu'il a lancés sont retombés sur sa tête, et elles ne sont que pour lui les larmes amères que nous préparait sa rage. Aggravons nous-mêmes sa blessure, mes frères, redoublons ses chagrins. Je vais vous dire comment il faut vous y prendre; suivez seulement mes conseils. Quelques-uns, par la grâce du Seigneur, ont échappé à la violence du feu; mais ils n'ont sauvé que leur vie, ils ont tout perdu, il ne leur reste aucune ressource. Nous qui n'avons eu nulle part au malheur, partageons nos biens avec les malheureux. Embrassons nos frères qui se sont sauvés avec peine, et disons-leur à chacun: Il était mort, et il est ressuscité ; il était perdu, et il a été retrouvé (Luc. 15. 24). Couvrons les corps de nos semblables; consolons ceux qu'a désolés le démon; que personne ne sente les effets de sa malice; qu'il paraisse n'avoir pas fait grand tort à ceux qu'il a endommagés, n'avoir pas triomphé de ceux qu'il a attaqués. il a enlevé les biens de nos frères ; qu'il soit vaincu par nos libéralités envers ceux qu'il a dépouillés. Pour vous, qui avez échappé à la mort, ne vous affligez point avec excès de vos maux, ne vous laissez point abattre par le malheur ; mais dissipez la tristesse qui vous accable, fortifiez vos âmes par des sentiments généreux, et faites de l'affliction une matière de triomphe. Si vous ne perdez point courage, vous serez plus éprouvés par la foi ; vous sortirez plus brillants du feu, comme un or pur; vous confondrez votre ennemi qui sera au désespoir de n'avoir pu vous arracher une larme par tous les maux que vous a faits sa malice.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009