HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (IX)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  454 formes différentes pour 807 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
6 ὡς
4 ἧς
1 Ὃς
3 ὃς
1 ἃς
2 ὥς
1 ὅς
4 Ὡς
1 Ἃς
1 Ὅς
1 Θήβας
2 πληγαῖς
1 τέττιγας
1 μέγας
2 θεολογίας
2 δημιουργίας
1 παραγωγαῖς
1 μυριάδας
2 Οἶδας
1 εὐσεβείας
1 ἀντιπαθείας
3 ἀληθείας
1 πολυθεΐας
1 ὑγιείας
7 οἰκείας
1 ἐπιμελείας
1 συντελείας
1 ἡμισείας
1 τραπέζας
1 Πέποιθας
1 ἀκολουθίας
1 ἀπειροκαλίας
1 διδασκαλίας
1 μεγάλας
1 θηλαῖς
1 χηλαῖς
1 πολλαῖς
1 εὐκολίας
1 συμβουλίας
1 ἀκμαῖς
1 ὁρμαῖς
1 ῥᾳθυμίας
1 νέας
2 αἰῶνας
1 μηχαναῖς
1 συνισταμένας
1 δαιτυμόνας
1 φονέας
1 εὐεξίας
1 διασπαράξας
1 διανοίας
1 ἐννοίας
2 ὑπονοίας
1 πόας
1 παῖς
1 ἄγρας
1 γῆρας
3 σωτηρίας
1 θήρας
1 ἀλληγορίας
1 πατέρας
2 ἡμετέρας
1 μήτρας
1 πενιχραῖς
1 κατεσκεύασας
1 δημιουργήσας
1 ἐποίησας
1 ἀκούσας
1 φερούσας
1 πάσας
1 κτίσας
1 περιουσίας
8 ταῖς
1 Ταῖς
1 ταύτας
1 εὐεργέτας
1 ὀδόντας
1 πρέποντας
1 Αἰγυπτίας
1 ἀχαριστίας
1 κατασκευαῖς
3 σοφίας
1 διαδοχαῖς
1 ἀποβλέψας
1 ἐνάψας
1 εὐσεβὴς
5 γῆς
1 πηγὰς
2 συμπεπηγὸς
1 ἀργῶς
2 ἐναργῶς
1 ἐκφύγῃς
1 βραδύς
1 λικνοειδής
9 εἰς
1 Βόες
1 μετέλαβες
1 αἶγες
1 μηδεὶς
1 οὐδεὶς
1 Οὐδεὶς
1 πόδες
5 Θεὸς
1 βοσκηθεὶς
1 χαλκεὺς
1 αὔταρκες
1 ὑμεῖς
2 ἡμεῖς
4 τινες
1 γονεῖς
1 κίονες
1 ὀξεῖς
1 συνειδότες
1 κατοκνήσαντες
1 κάταντες
2 γράψαντες
1 παρατρέψαντες
1 ὀδόντες
1 ἀρκεσθέντες
1 μεταβαλόντες
1 ἐπαποθανόντες
1 ἐξευρίσκοντες
1 καταλύοντες
1 κατακοσμοῦντες
1 χαίροντες
1 ἀναιροῦντες
1 καταχαράσσοντες
1 ἀθετοῦντες
2 ἔχοντες
1 μετέχοντες
1 πάντες
1 ἀγαπῶντες
1 ἐκφυέντες
1 Πίστεώς
1 συνεχεῖς
1 ὀφιώδης
1 τραπέζης
1 ὡμοιώθης
1 παρασυνεβλήθης
1 διεσχηματίσθης
1 ἐχίδνης
1 νοουμένης
1 βοτάνης
1 τέχνης
1 δόξης
1 πλήρης
1 μωρανθείσης
1 ἐπιβαλούσης
2 ταύτης
1 τεχνίτης
1 προφήτης
1 Εὐσταθὴς
1 εὐθὺς
1 ἀληθές
1 ἀληθὴς
1 ἀληθὲς
1 καταμάθῃς
1 νωθὴς
1 τροπολογίαις
1 καρδίαις
1 ἀποθήκαις
1 ποικίλαις
1 ἐκείναις
1 ἐπομβρίαις
1 μητρῴαις
1 φαντασίαις
1 πάσαις
1 οἰκέταις
1 δεσπόταις
1 βαθυτάταις
1 λέγεις
1 νομίζεις
1 ἐγχέλεις
1 ἀρνειὸς
1 Ἀκούεις
1 ἐπιτρέπεις
1 ἀναπαύσεις
1 ἐξηγήσεις
1 προαποθήσεις
1 ποιήσεις
1 προγνώσεις
1 φιλοπονήσεις
1 εὑρήσεις
1 καταπατήσεις
1 φύσεις
1 ἔχεις
1 ἐκλείψεις
2 πολλάκις
1 πάρδαλις
2 μόλις
1 ἀπόδειξις
4 ἀλόγοις
2 σαρκοφάγοις
1 Ἴδοις
1 ἴδοις
1 ταμιείοις
1 ζῴοις
1 ἀγγέλοις
1 μεγάλοις
1 φίλοις
1 ὤμοις
1 πολέμοις
1 δεξαμένοις
1 πεπονημένοις
1 εἰρημένοις
1 γεγραμμένοις
1 λεγομένοις
1 διαρκουμένοις
1 λαχάνοις
1 ἀνθρώποις
1 ἀγρίοις
1 ζώγροις
1 κυλίνδροις
2 μυρίοις
1 διαφόροις
1 προβάτοις
1 ἀνοήτοις
1 τούτοις
1 μικροτάτοις
2 γένεσις
1 αἴσθησις
1 φρόνησις
1 ἔκκλισις
5 φύσις
1 οἰκείωσις
1 διάγνωσις
7 τις
1 πίστις
1 ὄφις
1 ἔχις
1 ἑωρακὼς
1 φυσικῶς
1 σωματικῆς
1 δεσποτικῶς
1 μυστικῶς
1 πλοκὰς
1 σαρκὸς
1 ἐνδεδυκός
1 ἐνδεδυκὼς
1 Καλῶς
1 ὁμαλῶς
1 ἀσφαλῶς
1 παντελῶς
1 ὠτειλὰς
1 δαψιλῶς
1 μεταβολῆς
1 ἐντολῆς
1 διπλᾶς
8 ἡμᾶς
1 μῦς
1 ὀφθαλμὸς
1 κατατομῆς
1 θερμὸς
1 δυσμὰς
1 θυμὸς
1 ἑνὸς
1 Ἀμήχανός
1 οὐδενὸς
1 κοινὰς
3 τινὲς
1 σεμνὰς
1 σεμνῶς
1 φωνῆς
1 ἑξῆς
3 ἐφεξῆς
1 Οἷς
1 οὓς
2 Ἰουδαῖος
1 βοῦς
1 φάλαγγος
5 λόγος
1 εἶδος
1 ψεῦδος
1 ὄνειδος
1 τίγριδος
1 θήλεος
1 ἦθος
1 μισθοὺς
1 ἀνόμοιος
1 Κύριος
1 μύρμηκος
2 λύκος
1 ἰλύος
1 ἀστράγαλος
1 Παῦλος
1 πολυτελοῦς
3 τράχηλος
1 μεσόκοιλος
1 ἄλλος
1 πολλοὺς
2 τέλος
1 ὀφθαλμοῖς
1 κόσμος
1 σκυτοτόμος
1 νοῦς
1 νοῇς
1 ὄνος
1 αἰῶνος
2 οὐρανοῖς
1 πρανοῦς
2 γένος
1 καθήμενος
1 διδασκόμενος
1 ἐξαλλόμενος
1 μηχανώμενος
1 διερευνώμενος
1 Τελειούμενος
1 φιλοτιμούμενος
1 ἀπαιτούμενος
3 τινος
1 μόνος
2 χειμῶνος
1 πεπαιδευμένος
1 τύραννος
1 φιλόπονος
1 ἀναπνοὰς
2 χρόνος
1 κτῆνος
1 ἴχνος
1 αὐχένος
1 ἵππος
1 τρόπος
5 ἄνθρωπος
2 ἀέρος
1 ἔαρος
2 βάρος
1 κύλινδρος
1 πρόχειρος
1 ἄμοιρος
1 μέρος
1 ἑστιάτορος
1 μυκτῆρος
11 τοὺς
37 τοῖς
2 Τοῖς
7 αὐτοῖς
2 αὐτοὺς
3 Πνεύματος
1 στόματος
1 θεότητος
1 νεότητος
1 ἐπιτηδειότητος
2 ὁμοιότητος
2 χάριτος
2 ἀδίδακτος
1 γάλακτος
1 Ἄρκτος
1 ποιήσαντος
2 κτίσαντος
1 ἐλέφαντος
1 διδόντος
2 προσιόντος
1 ἐκφανέντος
1 συνεργοῦντος
1 παρεισάγοντος
1 συνοκλάζοντος
1 ποιοῦντος
3 λέοντος
1 λυσιτελοῦντος
4 μέλλοντος
1 μεταλαμβάνοντος
1 διαλάμποντος
1 πρέποντος
1 τρέφοντος
1 κράτος
1 σῖτος
1 περισπούδαστος
1 ἕκαστος
1 ἄπιστος
1 δυσμεταχείριστος
1 φιλόχριστος
2 ἑαυτοῖς
1 ἀτιθάσσευτος
1 πίτυος
1 ἔλαφος
1 ὕψος
1 Πῶς
3 πῶς
1 θεοπρεπῶς
1 ἐκτροπὰς
2 ὁρᾷς
1 σφοδρῶς
1 φοβερός
1 ἐμφερὴς
1 νωθρός
1 Μακρὸς
40 πρὸς
2 Πατρὸς
1 πατρὶς
1 πατρὸς
1 μητρὸς
1 ἀτιμάσῃς
1 γνῶσίς
1 Μωϋσῆς
75 τῆς
2 Τίς
1 Τὰς
18 τὰς
1 τίς
6 αὐτῆς
4 αὐτὸς
1 Αὐτὸς
1 συνετῶς
1 πένητός
3 παντὸς
1 Χριστός
1 φωτὸς
2 κατασκευῆς
1 κακούργους
1 ἐξόδους
1 μεγέθους
1 ὁμοδούλους
1 φίλους
1 νόμους
1 γένους
1 παρωσαμένους
1 κυρίους
1 μυρίους
1 ἀδιδάκτους
1 τούτους
1 βατράχους
2 φῶς
1 τροφῆς
1 μορφῆς
1 κορυφὰς
1 Βραχὺς
1 βραχὺς
1 διαδοχῆς
4 ψυχῆς
3 ἕως
1 Ἕως
1 μεταδίδως
1 δυνάμεως
1 ἐξηγήσεως
1 διαπλάσεως
1 μιμήσεως
1 γενέσεως
2 κτίσεως
1 ὑποστάσεως
8 φύσεως
2 πίστεως
1 καταλήψεως
2 ζωῆς
1 ἄλλως
4 ὅμως
1 ῥᾳθύμως
1 χρονίως
2 ὀξέως
1 πολυτρόπως
2 λάβρως
1 ἀδιδάκτως
1 ἀρκούντως
2 Οὕτως
4 οὕτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009