HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (IX)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  498 formes différentes pour 941 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἄν
1 ὠὸν
3 ἦν
1 Ἦν
1 ἣν
1 Ἓν
1 ἕν
3 Ἐν
38 ἐν
3 ὧν
1 ὂν
1 ἰὸν
14 ἂν
1 Ἐὰν
1 ἐάν
1 προνομαίαν
1 ἀπολογίαν
2 χρείαν
1 ὑγίειαν
1 ἐνέργειαν
1 ἔνδειαν
1 ἀλήθειαν
1 εὐστάθειαν
1 ἐπιμέλειαν
1 πρόνοιαν
1 κοσμοποιίαν
1 ἀδικίαν
1 πολυσαρκίαν
1 διδασκαλίαν
1 φιλίαν
1 εὐκολίαν
1 οὐδεμίαν
1 ἐρημίαν
1 ὁμοτιμίαν
1 ἐπιθυμίαν
1 μανίαν
1 ἀξίαν
1 ποίαν
1 χροίαν
1 μάχαιραν
4 ἡμετέραν
1 μήτραν
1 τελειοτέραν
1 ἀτιμοτέραν
1 θεωρίαν
1 ἐργασίαν
3 ζῶσαν
1 διελέχθησαν
1 ὑπηνέχθησαν
2 ἐποίησαν
1 ἐπεχείρησαν
1 ἐτήρησαν
1 ἀρκοῦσαν
1 ἰσοδυναμοῦσαν
1 ἀποπληροῦσαν
1 πᾶσαν
1 γλῶσσαν
1 διαφεύγουσαν
1 ἐπιβάλλουσαν
1 μέλλουσαν
1 περιτρέμουσαν
1 ἐξουσίαν
1 συνέχουσαν
4 ὅταν
1 ἀρκτῴαν
1 ἀπιστίαν
1 σοφίαν
1 ὑπεροψίαν
4 γῆν
1 ἀναλογῶν
2 μηδὲν
4 ἐπειδὰν
4 οὐδὲν
1 Οὐδὲν
1 ποδῶν
1 ψευδῶν
1 σπουδήν
1 δυσσεβεῖν
1 ἐπεισήγαγεν
1 παρεισήγαγεν
1 Ἔφυγεν
1 κατιδεῖν
3 Ὅθεν
2 Θεὸν
1 παθεῖν
1 ἐκεῖθεν
2 ἐπῆλθεν
1 χαμόθεν
1 πάντοθεν
1 πόθεν
1 Πόθεν
1 εἴποιεν
2 ἕνεκεν
1 ἐνέθηκεν
1 προσέθηκεν
1 διανέστηκεν
1 διαρκεῖν
1 προσνένευκεν
1 ἔδωκεν
1 ἀνέδραμεν
1 ἔφαμεν
1 εὑρεθῶμεν
1 ἀγνοοῦμεν
1 ἀποδώσομεν
1 ἔχομεν
1 ὁρῶμεν
1 ἐσμεν
1 ἐπανίωμεν
1 συμπήξωμεν
1 Εἴπωμεν
4 Ποιήσωμεν
3 ποιήσωμεν
1 κατευνάσωμεν
1 ἐκοίλανεν
1 πνεῖν
1 ὑπέταξεν
3 εἰπεῖν
3 εἶπεν
1 ἐξεῦρεν
3 ἐποίησεν
1 ἀπεσιώπησεν
1 κατέστησεν
1 μισεῖν
1 πατεῖν
1 ζητεῖν
1 χθιζὴν
3 βλάβην
1 ἐξεδιδάχθην
1 δίκην
1 ἀγκύλην
1 ἄλλην
1 γεγυμνασμένην
1 περικεχυμένην
1 ἰωμένην
1 πρώτην
1 ἐπιστάτην
1 καταμαθὼν
2 ἐπελθὼν
1 καταλεανθὲν
1 καταποθὲν
2 ἰχθὺν
1 παραχθὲν
1 προσενεχθὲν
1 ἐνεργειῶν
1 κουφίζειν
1 διήκειν
1 μένειν
1 ἀκούειν
1 φέρειν
1 κατακύπτειν
3 ἔχειν
1 Πάλιν
2 πάλιν
1 βλασφημιῶν
1 κόνιν
1 δεξιὸν
1 ἔκπληξιν
1 ἀπόδειξιν
1 τάξιν
1 κατόπιν
1 τριῶν
1 καύμασιν
1 ἄρνασιν
2 ἐξέτασιν
1 τρωθεῖσιν
1 γένεσιν
1 σύνεσιν
1 αἵρεσιν
2 αἴσθησιν
1 ἀνίησιν
1 συνίστησιν
1 φησιν
1 πρόεισιν
2 οὖσιν
1 ποιοῦσιν
1 πᾶσιν
1 κτίσιν
1 παρεστῶσιν
1 λέγουσιν
1 ὑποστηρίζουσιν
1 βλέπουσιν
1 ἀποκρύπτουσιν
1 ἔχουσιν
9 φύσιν
1 ἀναδίδωσιν
1 οἰκείωσιν
1 ἐπίγνωσιν
1 ὁμοίωσιν
1 εἴπωσιν
1 ἔστιν
7 ἐστιν
1 πάρεστιν
1 τουτέστιν
1 διακόπτουτιν
1 ῥάχιν
1 ἔλλειψιν
2 Κἂν
1 Κακὸν
1 κακόν
2 φυλακὴν
4 εἰκὼν
1 σηκῶν
1 Ἰουδαϊκὸν
1 λογικὴν
1 μνημονικόν
1 μνημονικὸν
1 μοναστικὸν
1 συλλογιστικὴν
1 ποριστικὸν
1 σαρκῶν
1 αὐλὸν
1 καλόν
1 ὑψηλῶν
1 δειλὸν
2 πολλὴν
1 διαβολήν
1 μεταβολὴν
1 σχολὴν
1 Πλὴν
2 ὑμῖν
7 ἡμῖν
1 Ἀμήν
1 μὴν
1 μῦν
7 ἡμῶν
2 ὑμῶν
18 μὲν
1 παραδραμὼν
1 οἰκοδομὴν
1 ὁρμὴν
1 Ἰουδαϊσμὸν
1 συλλογισμῶν
1 Ἑλληνισμὸν
1 συνασπισμὸν
1 καταρτισμὸν
1 πληθυσμὸν
5 Νῦν
4 νῦν
1 οὐρανὸν
1 γενῶν
1 λειπόμενόν
1 κτηνῶν
1 πτηνῶν
1 καινὸν
1 ἀλεεινὸν
1 τινῶν
1 κυνῶν
2 φωνὴν
5 οὖν
1 Ῥαγδαῖον
1 Ἰουδαῖον
1 χερσαῖον
1 Ἐλισσαῖον
1 βίον
3 λόγον
1 ἐνεργοῦν
1 οἰκεῖον
2 ζῷον
1 χαρακτηρίζον
1 βιοῦν
1 ἅγιον
1 ἴδιον
1 ἐπιτήδειον
1 ἥλιον
1 εὐαγγέλιον
1 οὐράνιον
1 Ὅμοιον
2 ἀνόμοιον
1 ὑποχείριον
3 Κύριον
2 χειμέριον
1 ἀλλότριον
1 προσάρκτιον
1 δοκοῦν
1 πολύσαρκον
1 βασιλίσκον
1 φαῦλον
1 ζῆλον
1 ὑπερβάλλον
6 μᾶλλον
1 ἐπιπλέον
1 ὕπουλον
1 ὁμόφυλον
1 δυσήνεμον
1 φιλότιμον
1 νοῦν
1 ἐπισιτιζόμενον
1 σχιζόμενον
1 διδασκόμενον
1 ἐκδαπανώμενον
1 ἀρξάμενον
1 συντηρούμενον
1 συνεπόμενον
1 μηχανησάμενον
1 τυπτόμενον
1 ὄκνον
6 μόνον
1 συμπεφορημένον
1 μεμονωμένον
1 διηρθρωμένον
1 ὕπνον
3 χρόνον
1 ἐπικίνδυνον
1 ἐχῖνον
1 Οἷον
1 Ποῖον
1 ἐλλεῖπον
1 ὀξύρροπον
1 ἰδιότροπον
1 Ἵππον
1 πρέπον
7 ἄνθρωπον
2 πρόσωπον
1 ὄμβρον
1 ἀνήμερον
1 ἐξεῦρον
1 ἡμέτερον
1 τρανότερον
1 πρότερον
1 περισσότερον
1 σοφώτερον
3 θηρίον
1 μάραθρον
1 περίμετρον
1 κέντρον
1 ἄροτρον
4 ὅσον
1 ἴσον
2 πλησίον
1 Νόησον
1 νόσον
1 πόσον
1 πρόβατον
1 αὐτόματον
1 μεσαίτατον
1 χαλεπώτατον
1 ἀνυπόστατον
1 λεπτότατον
1 ἀκοινώνητον
1 ἀπρονόητον
1 ἄτακτον
1 Τοιοῦτον
3 τοσοῦτον
2 χόρτον
5 ἕκαστον
1 ἀκόλαστον
1 ἀνεξιχνίαστον
1 ἐπιπλεῖστον
1 μέγιστον
1 ἀόριστον
1 εὐχάριστον
1 ἔλαττον
1 εὐάλωτον
1 ἐξουδενωτέον
1 ἀδιάρθρωτον
1 διάδοχον
1 τρέχον
1 πᾶν
1 ποταπόν
1 εἰπὼν
2 λοιπὸν
1 λοιπῶν
1 σκοπὸν
1 καρπῶν
1 σιωπὴν
1 ὀρῶν
1 ὁρᾶν
1 δολερὸν
1 ὀλισθηρὸν
1 ξηρὰν
1 ἐχθρὸν
1 πικρὸν
1 πρὶν
1 ἐξευρὼν
1 ἐχρῆν
1 πενιχρὰν
1 φασὶν
1 φησὶν
2 ποσὶν
1 Τῶν
1 τόν
1 Τὴν
34 τὸν
69 τῶν
67 τὴν
7 αὐτῶν
2 αὐτὸν
6 αὐτὴν
1 αὐτόν
1 δυνατὸν
1 ἀκροατῶν
1 ἀετὸν
2 ἑρπετῶν
1 ἄρρητόν
1 ποτὸν
3 ἐστὶν
1 περιττόν
1 περιττὸν
1 ἑαυτῶν
2 ἑαυτὴν
6 ἑαυτὸν
1 σεαυτὸν
1 ἐμαυτὸν
3 φυτὸν
3 Υἱὸν
1 παρασκευὴν
1 μυῶν
4 τοίνυν
2 νεφῶν
10 τροφὴν
1 τροφῶν
1 μορφήν
1 διαδοχὴν
1 περιτυχών
1 ψυχήν
2 ψυχῶν
4 ψυχὴν
2 ἀναγκαίων
1 ἀρουραίων
2 χερσαίων
1 λέγων
1 λόγων
4 ἀλόγων
1 ὀλίγων
1 λογίων
1 παίδων
1 σταδίων
1 τετραπόδων
1 ἰσοπέδων
1 θυρίδων
1 πρεσβεύων
1 παιδεύων
2 οἰκείων
1 ἀποκλείων
1 δουλεύων
1 προτάσεων
1 ὄφεων
11 ζῴων
1 εὐτραπέζων
3 κύων
1 σκυλάκων
1 μυρμήκων
1 ἐκδιδάσκων
2 ἀγγέλων
1 σφονδύλων
1 ποικίλων
1 ἄλλων
1 ἀλλήλων
1 γάμων
1 ὠφελίμων
1 αἰώνων
1 ὀργάνων
1 ἐκείνων
1 τέκνων
1 εἰρημένων
1 προκειμένων
1 γεγραμμένων
1 ἐμφερομένων
1 γονέων
1 φιλοπόνων
1 παρακούων
1 βλέπων
1 καταβλέπων
1 θεράπων
1 ἀνθρώπων
1 σκορπίων
1 καταρρέπων
1 προσώπων
1 ὠμοβόρων
3 θηρίων
1 αἰσθητηρίων
2 ἄρθρων
1 ἑτέρων
1 προτέρων
1 πολυτελεστέρων
1 δευτέρων
1 ἐπιφέρων
1 βοοστασίων
1 παραχαράσσων
1 τέκτων
2 σχημάτων
1 διαγραμμάτων
1 καρυκευμάτων
1 ἐλαττωμάτων
1 ὄντων
1 ἐναντίων
1 φανέντων
1 ἐντυγχανόντων
1 καταβοώντων
1 ἐξαρκούντων
3 πάντων
1 ἁπάντων
1 προϋπαρχόντων
1 τοιούτων
3 τούτων
1 ἀχαρίστων
1 ὀνύχων
1 διαβρόχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009