HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  39 formes différentes pour 58 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Homélie, Chap.
[5, 4]   τῶν βλαπτόντων τὴν φυγὴν ὑποβάλλουσα,  χαλεπόν   ἐστιν, εἰπέ μοι, ἐκκλῖναι τὰ
[5, 6]   τὰ φρονήματα, οὐκ ἀφῆκεν ἐρριμμένα  χαμαὶ,   καὶ τοῦ πατεῖσθαι ἄξια. Βούλεται
[5, 7]   ὀρθοφυῆ καὶ μονοστέλεχα, τὰ δὲ  χαμαίζηλα   καὶ εὐθὺς ἀπὸ τῆς ῥίζης
[5, 6]   φοβουμένων αὐτόν. Ἔπειτα καὶ οἱονεὶ  χάρακας   ἡμῖν παρακατέπηξε θέμενος ἐν τῇ
[5, 7]   διάφορον· ὅπουγε καὶ ἄλλος μὲν  χαρακτὴρ   τοῦ καρποῦ τῶν ἀρρένων, ἄλλος
[5, 6]   χωριζόμενον, οἰκείῳ δὲ ἕκαστον γνωριζόμενον  χαρακτῆρι.   Πλήν γε ὅτι τὸ ῥόδον
[5, 2]   φίλων προσποιητῶν τὴν ἀπ´ αὐτοῦ  χάριν   θεραπευόντων· πλῆθος συγγενείας, καὶ ταύτης
[5, 4]   τὸ ἐπὶ τοῖς χρησίμοις τὴν  χάριν   ὁμολογεῖν, ἐγκαλέσομεν τῷ δημιουργῷ ἐπὶ
[5, 3]   συμμέτρως νοτίδος καὶ θέρμης ἔχουσαν,  χαῦνον   γενόμενον καὶ πολύπορον, τῆς παρακειμένης
[5, 3]   τι τῶν σιτηρῶν, εἴτε τῶν  χεδροπῶν,   εἴτε τῶν λαχανωδῶν φρυγανικῶν
[5, 9]   τὰ ἄγρια, τὰ φίλυδρα, τὰ  χερσαῖα,   τὰ ἀνθοφοροῦντα, τὰ ἀνάνθη,
[5, 1]   βουσὶ καὶ ἵπποις τὸν  χιλὸν   προαποθέμενος, σοὶ τὸν πλοῦτον καὶ
[5, 3]   εἶτα βοτάνην γενέσθαι, εἶτα χόρτον  χλοάζοντα,   εἶτα τὸν καρπὸν ἐπὶ ξηρᾶς
[5, 5]   καρπὸν ἀναδοθῆναι, ἀλλὰ βλαστῆσαι καὶ  χλοάσαι   τὴν γῆν, καὶ τότε εἰς
[5, 1]   σπέρμα τελειώσεως προϊόντων. Τὸ γὰρ  χλοερὸν   καὶ ποάζον παραπλήσιόν ἐστιν ἁπάντων.
[5, 2]   Πρῶτον μὲν γὰρ βλάστησις, εἶτα  χλοὴ,   εἶτα χόρτου αὔξησις, εἶτα
[5, 5]   γὰρ γῆ καρποφορεῖ πρῶτον  χόρτον,   εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον
[5, 3]   βλάστησιν, εἶτα βοτάνην γενέσθαι, εἶτα  χόρτον   χλοάζοντα, εἶτα τὸν καρπὸν ἐπὶ
[5, 1]   βοτάνη γίνεται· εἶτ´ ἐπειδὰν αὐξηθῇ,  χόρτος   ἐστὶ, κατὰ μικρὸν διαρθρουμένων τῶν
[5, 3]   λαχανωδῶν φρυγανικῶν τυγχάνοι. Εἷς  χόρτος   καὶ μία βοτάνη ἐξαρκεῖ τὴν
[5, 2]   Ἡσαΐου, ὅτι Πᾶσα σὰρξ ὡς  χόρτος,   καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς
[5, 2]   γὰρ βλάστησις, εἶτα χλοὴ, εἶτα  χόρτου   αὔξησις, εἶτα ἀπαρτισμὸς τῶν
[5, 1]   ἁπάντων. Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου.   Καθ´ ἑαυτὴν γῆ προφερέτω
[5, 2]   μὲν οὖν ὅταν ἴδῃς βοτάνην  χόρτου   καὶ ἄνθος, εἰς ἔννοιαν ἔρχου
[5, 1]   αὐτὸν θαύματος καθυφῶσιν, ἐνθυμηθέντες ὅτι  χόρτου   καὶ βοτάνης νεώτερός ἐστι κατὰ
[5, 4]   παρεθέντος. Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου.   Καὶ εὐθέως συνεξεδόθη τοῖς τροφίμοις
[5, 2]   τοιοῦτον, Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου,   καὶ σπέρμα σπεῖρον κατὰ γένος.
[5, 3]   ἁδρυνόμενον. Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου.   Ὅταν εἰς γῆν καταπέσῃ τὸ
[5, 5]   περιελήλυθε. ~Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου.   Πόσην αὐτόματον λέγει τροφὴν ἐν
[5, 3]   δόξης. ~Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου,   σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ
[5, 1]   Θεός· βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου,   σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος, καὶ
[5, 2]   ὑπάρχειν. ~Βλαστησάτω γῆ βοτάνην  χόρτου,   σπεῖρον σπέρμα, φησὶ, κατὰ γένος.
[5, 2]   πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος  χόρτου.   Τὸ γὰρ ὀλιγοχρόνιον τῆς ζωῆς,
[5, 5]   ἦσαν βαθεῖς τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ  χόρτου,   τῶν δὲ πεδίων τὰ εὔκαρπα
[5, 2]   σιτίων καὶ τῶν κατὰ τὰς  χρείας   αὐτῷ προσεδρευόντων, οὓς καὶ προϊὼν
[5, 7]   τῆς φύσεως αἴνιγμα βούλεται; Ὅτι  χρὴ   πολλάκις ἡμᾶς καὶ παρὰ τῶν
[5, 6]   ἀποθέμενος, καὶ τὴν πρὸς τὰ  χρήματα   φιλίαν, τὴν περὶ τὸ
[5, 2]   διαλυθείς. δεῖνα περίβλεπτος ἐπὶ  χρημάτων   περιουσίᾳ· καὶ πλῆθος περὶ αὐτὸν
[5, 4]   ἐν καιρῷ ποτε καὶ ἡμῖν  χρήσιμα.   Διὰ μὲν γὰρ τοῦ μανδραγόρου
[5, 4]   οὖν; ἀφέντες τὸ ἐπὶ τοῖς  χρησίμοις   τὴν χάριν ὁμολογεῖν, ἐγκαλέσομεν τῷ
[5, 4]   πάρεστι, καὶ ἰατρικὴ τέχνη τὸ  χρήσιμον   ἐκπορίζουσα, καὶ τῶν προλαβόντων
[5, 8]   τὴν ἰδιότητα, τὸ ἀφ´ ἑκάστου  χρήσιμον;   Πῶς τινὰ μὲν γυμνὰ πέπτεται
[5, 9]   κατὰ μέρος περιπτώσεων συλλεγομένη τὸ  χρήσιμον,   ταῦτα ὀξεῖα τοῦ κτίσαντος
[5, 2]   ἡμᾶς ἐπανέρχεται, καὶ ἡμῖν  χρῆσις   τῶν σπερμάτων ἀφώρισται· ὥστε εἶναι
[5, 10]   τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσωμεν, ἐν  Χριστῷ   Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,
[5, 9]   πλείονα πάλιν τῆς ἐν ταῖς  χρόαις   ποικιλίας, τὴν κατὰ τὰς ὀδμὰς
[5, 5]   κρύους ὑπερκαεὶς, πρὸς ἑτέραν καὶ  χρόαν   καὶ γεῦσιν μετέπεσεν. Καὶ μέντοι
[5, 9]   βότρυσιν. Αἱ δὲ κατὰ τὰς  χρόας   διαφοραὶ, πόσαι; Ἴδοις ἂν ἐν
[5, 8]   τὴν ποικιλίαν, τὰ σχήματα, τὰς  χρόας,   τῶν χυμῶν τὴν ἰδιότητα, τὸ
[5, 9]   καὶ ἁπαξαπλῶς ὅσα ἡμῖν  χρονία   πεῖρα ἐξεῦρεν, ἐκ τῶν κατὰ
[5, 4]   καὶ τῷ ἑλλεβόρῳ πολλὰ τῶν  χρονίων   παθῶν ἐξεμόχλευσαν. Ὥστε ἐνόμιζες
[5, 10]   πρὸς πάντα τὸν ἐφεξῆς διεξέρχεται  χρόνον,   μέχρις ἂν πρὸς τὴν κοινὴν
[5, 5]   γῆ βοτάνην. Καὶ ἐν ἀκαριαίᾳ  χρόνου   ῥοπῇ ἀπὸ τῆς βλαστήσεως ἀρξαμένη
[5, 2]   αὐτὸς οὗτος ἐλεεινὸς, τῷ  χρόνῳ   μαρανθεὶς, νόσῳ διαλυθείς.
[5, 9]   ἰατρικῆς ὠφελείας ἡμῖν προεξένει· τοὺς  χυλοὺς,   τοὺς ὀποὺς, τὰ κάρφη, τοὺς
[5, 7]   εἰς εὐχρηστίαν μεταβάλλουσι τότε τοῦ  χυμοῦ   τὴν δυσχέρειαν. Μηδεὶς οὖν ἐν
[5, 8]   τὰ σχήματα, τὰς χρόας, τῶν  χυμῶν   τὴν ἰδιότητα, τὸ ἀφ´ ἑκάστου
[5, 6]   μὲν διαφοραῖς ἀπὸ τῶν ἑτερογενῶν  χωριζόμενον,   οἰκείῳ δὲ ἕκαστον γνωριζόμενον χαρακτῆρι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009