HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  27 formes différentes pour 42 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Homélie, Chap.
[5, 4]   καὶ λόγος πάρεστι, καὶ  ἰατρικὴ   τέχνη τὸ χρήσιμον ἐκπορίζουσα, καὶ
[5, 4]   καὶ ἡμῖν αὐτοῖς παρὰ τῆς  ἰατρικῆς   τέχνης εἰς παραμυθίαν τινῶν ἀρρωστημάτων
[5, 9]   καρπῶν. Ἄλλα τὰς ἐκ τῆς  ἰατρικῆς   ὠφελείας ἡμῖν προεξένει· τοὺς χυλοὺς,
[5, 4]   μὲν γὰρ τοῦ μανδραγόρου ὕπνον  ἰατροὶ   κατεπάγουσιν· ὀπίῳ δὲ τὰς σφοδρὰς
[5, 5]   τοὺς νόμους τοῦ κτίσαντος, πᾶσαν  ἰδέαν   αὐξήσεως διεξελθοῦσα, εὐθὺς πρὸς τὸ
[5, 2]   ὑπόμνησιν. Πρῶτον μὲν οὖν ὅταν  ἴδῃς   βοτάνην χόρτου καὶ ἄνθος, εἰς
[5, 9]   γένεσιν ἤγαγε. Σὺ δὲ ὅταν  ἴδῃς   τὰ ἥμερα, τὰ ἄγρια, τὰ
[5, 7]   ἀγαθῶν ἔργων ἐπίδειξιν. Ἐὰν γὰρ  ἴδῃς   τὸν ἐν βίῳ ἐθνικῷ,
[5, 5]   ἀλλ´ ἐξ οἰκείας ἀρχῆς ὑπέστη,  ἴδιον   ἔχοντα γένος. Ἅπερ τὴν εἰκόνα
[5, 4]   εὔγνωστοι· ἕκαστον δὲ τῶν γενομένων  ἴδιόν   τινα λόγον ἐν τῇ κτίσει
[5, 8]   τὰς χρόας, τῶν χυμῶν τὴν  ἰδιότητα,   τὸ ἀφ´ ἑκάστου χρήσιμον; Πῶς
[5, 10]   νοήματος τὰς μυρίας τῶν φυομένων  ἰδιότητας   ἐκτελῶν. Ἐκεῖνο ἔτι καὶ νῦν
[5, 8]   ἐπέλθοι, ὥστε καὶ κατιδεῖν τὰς  ἰδιότητας,   καὶ τὰς πρὸς ἕκαστον διαφορὰς
[5, 4]   Ἑλλέβορος δὲ ὀρτύγων ἐστὶ τροφὴ,  ἰδιότητι   κράσεως τὴν βλάβην ἀποφευγόντων. Ἔστι
[5, 6]   παρῆλθε, μετὰ τῆς οἰκείας ἕκαστον  ἰδιότητος,   ἐναργεστάταις μὲν διαφοραῖς ἀπὸ τῶν
[5, 7]   καὶ ἐξεύρεσις τῆς ἑκάστου  ἰδιότητος,   καὶ θεωρία τῆς πρὸς
[5, 7]   ἄρρενας καὶ θηλείας διστῶσι. Καὶ  ἴδοις   ἄν ποτε τὴν παρ´ αὐτῶν
[5, 9]   κατὰ τὰς χρόας διαφοραὶ, πόσαι;  Ἴδοις   ἂν ἐν λειμῶνι τὸ αὐτὸ
[5, 5]   ἁμαρτίας δι´ ἣν κατεκρίθημεν, ἐν  ἱδρῶτι   τοῦ προσώπου ἡμῶν ἐσθίειν τὸν
[5, 9]   ἐρήμους πληθυνόμενον. Διὸ καὶ  Ἱερεμίας   διαίως τὰ πονηρότερα καὶ ἐπαμφοτερίζοντα
[5, 10]   Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσωμεν, ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ   τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,
[5, 2]   τὸ ἐν ὀλίγῳ περιχαρὲς καὶ  ἱλαρὸν   τῆς ἀνθρωπίνης εὐημερίας, καιριωτάτης παρὰ
[5, 6]   ἀνθρώπου· ἐλαία δὲ καρπὸν παρεχομένη  ἱλαρύνειν   δυνάμενον πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ. Πόσα
[5, 6]   πλησίον ἀντέχεσθαι, καὶ ἐπαναπαύεσθαι αὐτοῖς,  ἵν´   ἀεὶ πρὸς τὸ ἄνω τὴν
[5, 5]   τῷ ὑγιαίνοντι σώματι τῆς Ἐκκλησίας,  ἵν´   ἐκ τοῦ ἀφανοῦς τὰς παρ´
[5, 2]   τῆς κτίσεως ἐνιδρυνθῆναι τὸ θαῦμα,  ἵν´   ὅπου περ ἂν εὑρεθῇς, καὶ
[5, 7]   πλεῖον σεαυτοῦ τὸ σπουδαῖον ἐπίτεινον,  ἵνα   γένῃ παραπλήσιος τῇ καρποφόρῳ συκῇ,
[5, 8]   κατέσχισται τῆς ἀμπέλου τὸ φῦλλον,  ἵνα   καὶ πρὸς τὰς ἐκ τοῦ
[5, 1]   ἡλίου περὶ γῆν διακόσμησις·  ἵνα   καὶ τοῦ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον,
[5, 6]   καὶ προσκαλεῖται ἡμᾶς εἰς πολυκαρπίαν,  ἵνα   μὴ ἀχρηστίαν καταγνωσθέντες τῷ πυρὶ
[5, 5]   καὶ τότε εἰς σπέρμα τελειωθῆναι,  ἵνα   τὸ πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα διδασκάλιον
[5, 6]   τοῦ ἄνθους ἄκανθα παρεζεύχθη,  ἵνα   τῷ τερπνῷ τῆς ἀπολαύσεως ἐγγύθεν
[5, 5]   τῆς βλαστήσεως ἀρξαμένη γῆ,  ἵνα   φυλάξῃ τοὺς νόμους τοῦ κτίσαντος,
[5, 10]   καὶ πλήρεις ἔργων ἀγαθῶν ἐπειγώμεθα,  ἵνα   φυτευθέντες ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου,
[5, 3]   διαζώννυται καλάμη τοῦ σίτου,  ἵνα   ὥσπερ σύνδεσμοί τινες ῥᾳδίως τὸ
[5, 1]   μάλιστα μὲν βουσὶ καὶ  ἵπποις   τὸν χιλὸν προαποθέμενος, σοὶ τὸν
[5, 3]   ἐπὶ τὸ ἄνω δὲ προκύπτειν  ἰσαρίθμων   ταῖς ῥίζαις τῶν καλάμων προβαλλομένων·
[5, 4]   γὰρ πρόβατα μὲν καὶ αἶγες  ἴσασιν   ἀποφεύγειν τὰ κακοῦντα αὐτῶν τὴν
[5, 6]   σπέρματι κεχρημένα, τὰ  ἰσοδυναμοῦντα   τοῖς σπέρμασιν ἔχοντα. Αἴγειροι γὰρ,
[5, 4]   παραχθὲν ἄναιμον εἶναι, οὗ τῆς  ἰσχύος   πρὸς τοσαῦτα ἡμῶν ἐπιδεῖται
[5, 6]   σπέρμασιν ἔχοντα. Αἴγειροι γὰρ, καὶ  ἰτέαι,   καὶ πτελέαι, καὶ λεῦκαι, καὶ
[5, 7]   καὶ ἡμέρων συκῶν τὴν ἀτονίαν  ἰῶνται,   ῥέοντα ἤδη καὶ σκεδαννύμενον τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009