HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  99 formes différentes pour 200 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Homélie, Chap.
[5, 8]   πλείονος ἐδεῖτο τῆς βοηθείας, τούτοις  δ´   ἂν προσβλαβὴς ἐγένετο παχυτέρα
[5, 8]   Ἄλλο γὰρ τοῦ σχίνου τὸ  δάκρυον,   καὶ ἄλλος ὀπὸς τοῦ
[5, 8]   καρποῖς παρέχει τὴν αὔξησιν, καὶ  δάκρυον   τοῦ φυτοῦ καὶ ὀπὸς ἐκ
[5, 6]   θάμνοι εὐθὺς ἦσαν ἀμφίκομοι καὶ  δασεῖς·   καὶ τὰ στεφανωματικὰ λεγόμενα τῶν
[5, 6]   τε ῥωδωνιαὶ καὶ μυρσίναι καὶ  δάφναι,   πάντα ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ,
[5, 8]   τοῦ ἡλίου διὰ τῆς ἀραιότητος  δαψιλῶς   ὑποδέχηται; Οὐδὲν ἀναίτιον· οὐδὲν ἀπὸ
[5, 3]   ῥίζαις τῶν καλάμων προβαλλομένων· θαλπομένου  δὲ   ἀεὶ τοῦ βλαστήματος, συρομένην διὰ
[5, 9]   ἀειθαλῶν τὰ μὲν φυλλοβόλα, τὰ  δὲ   ἀείφυλλα. Φυλλοβολεῖ γὰρ καὶ ἐλαία
[5, 7]   τὰ μὲν αὐτῶν βαθύρριζα, τὰ  δὲ   ἀκρόρριζα· καὶ τὰ μὲν ὀρθοφυῆ
[5, 6]   πᾶσαι μὲν λόχμαι κατεπυκνοῦντο· πάντα  δὲ   ἀνέτρεχε δένδρα, τά τε πρὸς
[5, 6]   φυτοῦ μιμήσῃ, καὶ τὸ πολύκαρπον  δὲ   αὐτοῦ ζηλώσεις, ἄφθονον τὴν ἐλεημοσύνην
[5, 9]   ἀνθρωπίνην ηὐτρέπιστο κατακοσμῆσαι τράπεζαν· τὰ  δὲ   βοσκήμασι τροφὴν παρεσκεύαζεν, ἐκ τῶν
[5, 5]   κινήσει τῶν ἀσταχύων ἀπέσωζε. Πᾶσα  δὲ   βοτάνη καὶ πᾶν λαχανηρὸν γένος,
[5, 7]   εὐθαλέσιν φλοιὸς περιτέταται· τοῖς  δὲ   γηράσκουσιν οἷον ῥυσοῦται καὶ ἐκτραχύνεται.
[5, 9]   τὰ μὲν ἀειθαλῆ ἐποίησε, τὰ  δὲ   γυμνούμενα· καὶ τῶν ἀειθαλῶν τὰ
[5, 5]   τοῦ πονηροῦ διδασκαλίας διεφθαρμένων, καταμιγνύντων  δὲ   ἑαυτοὺς τῷ ὑγιαίνοντι σώματι τῆς
[5, 6]   ἀπὸ τῶν ἑτερογενῶν χωριζόμενον, οἰκείῳ  δὲ   ἕκαστον γνωριζόμενον χαρακτῆρι. Πλήν γε
[5, 6]   φέρειν ἐκ τοῦ προδήλου, σπέρμα  δὲ   ἕκαστον τούτων ἔχον ἀκριβῶς ἄν
[5, 9]   ἐστιν ἐν τῷ ὀπῷ, γλυκύτατον  δὲ   ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ. Καὶ
[5, 8]   γυμνὰ πέπτεται τῷ ἡλίῳ, τινὰ  δὲ   ἐν ἐλύτροις κεκαλυμμένα πληροῦται; καὶ
[5, 9]   μὲν ἐπὶ τῶν ἀκρεμόνων, ἥδιστον  δὲ   ἐν τοῖς βότρυσιν. Αἱ δὲ
[5, 7]   ἐπανέδραμε, τὰ μὲν ἔγκαρπα, τὰ  δὲ   ἐρέψιμα, ἄλλα πρὸς ναυπηγίαν ἐπιτήδεια,
[5, 4]   εὕρεσις τοῦ τιμιωτέρου, δυσφορωτάτη  δὲ   ζημία τοῦ παρεθέντος. Βλαστησάτω
[5, 6]   καὶ τοῦ πατεῖσθαι ἄξια. Βούλεται  δὲ   ἡμᾶς καὶ οἱονεὶ ἕλιξί τισι
[5, 6]   τῶν ὑψηλοτάτων ἑαυτοὺς παρισάζωμεν. Ἀπαιτεῖ  δὲ   ἡμᾶς καὶ τὸ καταδέχεσθαι σκαπτομένους.
[5, 1]   βοσκήμασιν τροφὴ προαπετέθη, τὸ  δὲ   ἡμέτερον οὐδεμιᾶς ἐφάνη προνοίας ἄξιον;
[5, 6]   καὶ κυπάρισσοι καὶ πεῦκαι· πάντες  δὲ   θάμνοι εὐθὺς ἦσαν ἀμφίκομοι καὶ
[5, 7]   αὐτῶν, τὰ δὲ πολύπτυχα.  δὲ   θαυμαστὸν, ὅτι καὶ τῆς ἀνθρωπίνης
[5, 7]   συμπλοκῆς ἐφιεμένην τοῦ ἄρρενος, τοὺς  δὲ   θεραπευτὰς τῶν φυτῶν ἐμβάλλοντας τοῖς
[5, 4]   κράσεως τὴν βλάβην ἀποφευγόντων. Ἔστι  δὲ   καὶ αὐτὰ ταῦτα ἐν καιρῷ
[5, 7]   τῶν μερῶν αὐτοῦ διακόσμησις, δυσέφικτος  δὲ   καὶ ἐξεύρεσις τῆς ἑκάστου
[5, 7]   πίτυς εἰς δρυμῶνας μεθίστασθαι. Τινὰ  δὲ   καὶ τὴν ἐκ φύσεως κακίαν
[5, 6]   ἐπίδειξιν τῶν ἔργων ταμιευόμενον. Σὺ  δὲ   καὶ Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἔσο
[5, 6]   εὐφραίνειν μέλλοντα καρδίαν ἀνθρώπου· ἐλαία  δὲ   καρπὸν παρεχομένη ἱλαρύνειν δυνάμενον πρόσωπον
[5, 7]   τῶν φυτῶν ποιότητας μεταβάλλει,  δὲ   κατ´ ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλεια,
[5, 9]   δὲ ἐν τοῖς βότρυσιν. Αἱ  δὲ   κατὰ τὰς χρόας διαφοραὶ, πόσαι;
[5, 6]   βάρος τοῦ γηΐνου φρονήματος. Δεῖ  δὲ,   κατὰ τὸν λόγον τῆς παροιμίας,
[5, 5]   ἐν τοῖς φυομένοις ἐπιτελούμενον.  δὲ   λεγομένη αἶρα, καὶ ὅσα λοιπὰ
[5, 8]   μὲν τὸ ὑγρὸν ἀπεγλυκάνθη, ἐκεῖ  δὲ   λιπαρὸν γέγονεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ
[5, 7]   τὰ μὲν κοπέντα ἐπιβλαστάνει· τὰ  δὲ   μένει ἀδιάδοχα, ὥσπερ τινὰ θάνατον
[5, 5]   βλάβας τοῖς ἀκεραιοτέροις ἐμβάλωσιν. Ἤδη  δὲ   Κύριος καὶ τὴν τελείωσιν
[5, 9]   δοκεῖν τῆς κομῆς ἀπογυμνοῦσθαι. Ἀείφυλλον  δὲ   φοίνιξ, τῷ αὐτῷ φύλλῳ
[5, 8]   ὡς ἐπὶ τῆς συκῆς; ὧν  δὲ   οἱ καρποὶ στεγανώτεροι, ἐλαφρὰ τῶν
[5, 4]   ψύξιν τῶν καιρίων καθάψασθαι. Ἑλλέβορος  δὲ   ὀρτύγων ἐστὶ τροφὴ, ἰδιότητι κράσεως
[5, 9]   προβλεψαμένη, εἰς γένεσιν ἤγαγε. Σὺ  δὲ   ὅταν ἴδῃς τὰ ἥμερα, τὰ
[5, 4]   φθαρτικοῖς ἡμῶν τῆς ζωῆς; ἐκεῖνο  δὲ   οὐ λογισόμεθα, ὅτι οὐ πάντα
[5, 5]   τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ χόρτου, τῶν  δὲ   πεδίων τὰ εὔκαρπα φρίσσοντα τοῖς
[5, 7]   ἐστι παντοδαπῶν ἀρρωστημάτων ἐπικρατῆσαι.  δὲ   περὶ τὰς καρπογονίας διαφορὰ τῶν
[5, 8]   τοῖς φυτοῖς γενόμενον ἀπογλυκανθῇ· νῦν  δὲ   πληκτικόν ἐστι τῆς γεύσεως, ὅταν
[5, 2]   ἔχουσαν, πρὸς τὸ μέλλον. Τοῦτο  δὲ   ποιεῖ καὶ ἄλλα μυρία, ὅσα
[5, 7]   τὰ μὲν μονόλοπα αὐτῶν, τὰ  δὲ   πολύπτυχα. δὲ θαυμαστὸν, ὅτι
[5, 3]   τὸ κάτω, ἐπὶ τὸ ἄνω  δὲ   προκύπτειν ἰσαρίθμων ταῖς ῥίζαις τῶν
[5, 7]   γὰρ λειόφλοια τῶν φυτῶν, τὰ  δὲ   ῥηξίφλοια· καὶ τὰ μὲν μονόλοπα
[5, 3]   μηδενὶ τὴν κεφαλὴν βαρυνόμενος· τὸν  δὲ   σῖτον τοῖς συνδέσμοις τούτοις
[5, 6]   πολλὰ προβάλλει τὰς ῥίζας. Τάχα  δὲ   σπέρματος ἐπέχουσι λόγον καὶ αἱ
[5, 8]   καὶ αὐστηρὰν ποιότητα μεταβάλλει· ἐν  δὲ   ταῖς τερεβίνθοις, καὶ ταῖς καρύαις,
[5, 4]   μανδραγόρου ὕπνον ἰατροὶ κατεπάγουσιν· ὀπίῳ  δὲ   τὰς σφοδρὰς ὀδύνας τῶν σωμάτων
[5, 7]   τὴν κόμην ἀποκαθίστασθαι. Τὰ αὐτὰ  δὲ   ταῦτα καὶ περὶ τῶν συκῶν
[5, 8]   τῇ ἀμπέλῳ οἶνος συνίσταται, ἐν  δὲ   τῇ ἐλαίᾳ τὸ ἔλαιον; Καὶ
[5, 5]   τὴν ἐν καρποῖς ἤδη; πόσην  δὲ   τὴν ἐξ ἐπιμελείας καὶ γεωργίας
[5, 7]   θάνατον τὴν τομὴν ὑπομείναντα. Ἤδη  δέ   τινες τετηρήκασιν ἐκτεμνομένας καὶ
[5, 4]   ὀδύνας τῶν σωμάτων κατακοιμίζουσιν. Ἤδη  δέ   τινες τῷ κωνείῳ καὶ τὸ
[5, 8]   ἕτερον ὀπῶν γένος ἀποδακρύουσι. Λόγος  δέ   τίς ἐστι, καὶ τὸ ἤλεκτρον
[5, 3]   σύμφυλα πρὸς ἑαυτὸ ἐπισπᾶται. Ἐμπίπτοντα  δὲ   τοῖς πόροις καὶ περιολισθαίνοντα τῆς
[5, 7]   τὴν μὲν ῥύσιν ἐπεχούσῃ, ἐπιμελέστερον  δὲ   τὸν καρπὸν ἐκτρεφούσῃ. ~Τοιαῦται μὲν
[5, 3]   φύσις κατησφαλίσατο. Ἐν θήκῃ  δὲ   τὸν κόκκον ἀποθεμένη ὡς μὴ
[5, 8]   τρέφει τὴν ῥίζαν αὐτὴν, ἄλλως  δὲ   τὸν φλοιὸν τοῦ στελέχους, καὶ
[5, 7]   συκᾶς παραφυτεύουσι ταῖς ἡμέροις· οἱ  δὲ   τοὺς ὀλύνθους ἐκδήσαντες, τῶν εὐκάρπων
[5, 4]   μοι, ἐκκλῖναι τὰ δηλητήρια; Ἔστι  δὲ   τούτων οὐδὲν ἀργῶς, οὐδὲν ἀχρήστως
[5, 6]   τότε ἄνευ ἀκάνθης ἦν, ὕστερον  δὲ   τῷ κάλλει τοῦ ἄνθους
[5, 8]   εἰς λίθου φύσιν ἀποπηγνύμενον. Μαρτυρεῖ  δὲ   τῷ λόγῳ τὰ ἐμφαινόμενα κάρφη
[5, 4]   πρόχειροι καὶ πᾶσιν εὔγνωστοι· ἕκαστον  δὲ   τῶν γενομένων ἴδιόν τινα λόγον
[5, 6]   αὐτῷ, ἐκδοῦναι γῆ· πολλὰ  δὲ   τῶν δένδρων ὁρῶμεν οὔτε καρποῖς
[5, 7]   τοῦ καρποῦ τῶν ἀρρένων, ἄλλος  δὲ   τῶν θηλειῶν, παρὰ τῶν φυτουργῶν
[5, 8]   ἐλάχιστα εἰπεῖν ἀπὸ πλείστων. Αὐτῶν  δὲ   τῶν καρπῶν τίς ἂν ἐπέλθοι
[5, 2]   καλάμου μὲν ἕτερος κάλαμος, ἐκ  δὲ   τῶν σπερμάτων τὰ συγγενῆ τοῖς
[5, 7]   μὲν ὀρθοφυῆ καὶ μονοστέλεχα, τὰ  δὲ   χαμαίζηλα καὶ εὐθὺς ἀπὸ τῆς
[5, 6]   καὶ τὸ καταδέχεσθαι σκαπτομένους. Ἀποσκάπτεται  δὲ   ψυχὴ ἐν τῇ ἀποθέσει τῶν
[5, 4]   αἰσθήσει τὸ βλαβερὸν διακρίνοντα· σοὶ  δὲ   καὶ λόγος πάρεστι, καὶ
[5, 4]   τῆς γαστρὸς ἕνεκεν τῆς ἡμετέρας  δεδημιούργηται;   Ἀλλ´ ἡμῖν μὲν αἱ ἀποτεταγμέναι
[5, 6]   μάταιον βάρος τοῦ γηΐνου φρονήματος.  Δεῖ   δὲ, κατὰ τὸν λόγον τῆς
[5, 3]   ὡς κρόκος καὶ ἄγρωστις, ἀναβλαστῆσαι  δεῖ   καὶ ἐπὶ τὸ ἔξω προκύψαι·
[5, 9]   ἐλαιώδη φύσιν μεθίσταται. ~Καὶ τί  δεῖ   τὰ πόρρω λέγειν, ὅπου γε
[5, 2]   μαρανθεὶς, νόσῳ διαλυθείς.  δεῖνα   περίβλεπτος ἐπὶ χρημάτων περιουσίᾳ· καὶ
[5, 6]   λόχμαι κατεπυκνοῦντο· πάντα δὲ ἀνέτρεχε  δένδρα,   τά τε πρὸς μήκιστον ὕψος
[5, 7]   ἐν αὐτῷ τῷ εἴδει τοῦ  δένδρου   πολὺ τὸ διάφορον· ὅπουγε καὶ
[5, 7]   πάλιν ποικίλη μὲν ἐν ἑκάστῳ  δένδρῳ   τῶν μερῶν αὐτοῦ διακόσμησις,
[5, 10]   τε βοτανῶν καὶ σπερμάτων καὶ  δένδρων   γένεσιν. Ὡς γὰρ οἱ στρόβιλοι
[5, 6]   γῆ· πολλὰ δὲ τῶν  δένδρων   ὁρῶμεν οὔτε καρποῖς οὔτε σπέρματι
[5, 10]   τοῦ πρώτου προστάγματος τὴν ἀρχὴν  δεξαμένη,   πρὸς πάντα τὸν ἐφεξῆς διεξέρχεται
[5, 6]   τοῖς οἰκείοις καρποῖς τὸν ἄνθρωπον  δεξιούμενα,   ἄφθονον αὐτῷ παρασκευάζειν τὴν δίαιταν·
[5, 7]   λιπαρὸν τῆς ἐντεριώνης μέσης διελαθέντα  δέξωνται,   εἰς εὐχρηστίαν μεταβάλλουσι τότε τοῦ
[5, 1]   τὴν βλάστησιν, οὐδεμιᾶς συνεργείας ἑτέρωθεν  δεομένη.   Ἐπειδή τινες οἴονται τὸν ἥλιον
[5, 2]   τὰς δημεύσεις· τὰς ἀπαγωγάς· τὰ  δεσμωτήρια,   ἐξ ὧν ἀφόρητος παρὰ
[5, 6]   ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους,  δεύτερον   προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Καὶ τοῖς
[5, 2]   γένη φυτῶν σπερματίζοντα φαίνεται; Πρὸς  δὴ   τοῦτό φαμεν, ὅτι πολλὰ τῶν
[5, 4]   ἐστιν, εἰπέ μοι, ἐκκλῖναι τὰ  δηλητήρια;   Ἔστι δὲ τούτων οὐδὲν ἀργῶς,
[5, 4]   εὐθέως συνεξεδόθη τοῖς τροφίμοις τὰ  δηλητήρια·   μετὰ τοῦ σίτου τὸ κώνειον·
[5, 4]   πληροῖ. Μὴ γὰρ ἐπειδή σοι  δηλητήριον   τὸ ταύριον αἷμα, τούτου ἕνεκεν
[5, 4]   τοῦ σώματος τὴν ἐκ τοῦ  δηλητηρίου   βλάβην ἀποδιδράσκοντες. Λεπτοὺς γὰρ ἔχοντες
[5, 6]   περιέθηκα φραγμόν. Τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς  δηλονότι   λέγει τὸν ἀμπελῶνα, αἷς φραγμὸν
[5, 6]   τῆς φύσεως ἐμποιῆσαι. Μέμνησαι γὰρ  δηλονότι   τῆς τοῦ Κυρίου εἰκόνος, ὅτι
[5, 2]   ἀρχομένοις ἐμβάλλοντας τὰς πληγάς· τὰς  δημεύσεις·   τὰς ἀπαγωγάς· τὰ δεσμωτήρια, ἐξ
[5, 4]   τὴν χάριν ὁμολογεῖν, ἐγκαλέσομεν τῷ  δημιουργῷ   ἐπὶ τοῖς φθαρτικοῖς ἡμῶν τῆς
[5, 2]   περ ἂν εὑρεθῇς, καὶ ὁποίῳ  δήποτε   γένει τῶν φυομένων παραστῇς, ἐναργῆ
[5, 4]   τὴν φυλακὴν τῶν ὀλεθρίων. Οὐ  δήπου   γὰρ πρόβατα μὲν καὶ αἶγες
[5, 9]   ἀμετρίαν ἐκπίπτοντα, ὃν ἐὰν μὴ  δήσας   πρὸς ἀνάγκην ἀπαγάγω τῆς κτίσεως,
[5, 8]   πληκτικόν ἐστι τῆς γεύσεως, ὅταν  δι´   ἄλλων φυτῶν ἐνεχθὲν ἀποξύνηται. Καὶ
[5, 6]   τὴν λύπην, μεμνημένοι τῆς ἁμαρτίας,  δι´   ἣν ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἡμῖν
[5, 5]   Πρεσβύτερα γὰρ ταῦτα τῆς ἁμαρτίας  δι´   ἣν κατεκρίθημεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ
[5, 2]   ποιεῖ καὶ ἄλλα μυρία, ὅσα  διὰ   γῆς νεμόμενα ἐν ταῖς ῥίζαις
[5, 4]   καιρῷ ποτε καὶ ἡμῖν χρήσιμα.  Διὰ   μὲν γὰρ τοῦ μανδραγόρου ὕπνον
[5, 6]   θάλλουσαν ἔχων περὶ σεαυτὸν τὴν  διὰ   πίστεως σωτηρίαν. Οὕτω γὰρ τὸ
[5, 4]   γὰρ κώνειον οἱ ψᾶρες βόσκονται,  διὰ   τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος τὴν
[5, 8]   καὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου  διὰ   τῆς ἀραιότητος δαψιλῶς ὑποδέχηται; Οὐδὲν
[5, 5]   τὸ εἶναι σῖτος, ἀλλ´ ἐμελάνθη  διὰ   τῆς καύσεως, ὡς καὶ ἐξ
[5, 6]   καὶ τοὺς καθ´ ἕνα ἡμῶν  διὰ   τῆς πίστεως ἐμπεφυτευμένους τῇ Ἐκκλησίᾳ
[5, 8]   αἰτίας ἀνενδεῶς παραστῆσαι; Ἓν ὕδωρ  διὰ   τῆς ῥίζης ἑλκόμενον, ἄλλως μὲν
[5, 8]   τῆς καρύας; Ὅτι ἐκεῖνα μὲν,  διὰ   τὸ ἀσθενὲς, πλείονος ἐδεῖτο τῆς
[5, 2]   εἶτα ἀπαρτισμὸς τῶν αὐξομένων  διὰ   τοῦ σπέρματος. Πῶς οὖν, φασὶ,
[5, 3]   καρπῶν πρὸς τὴν γῆν κατακλίνωνται.  Διὰ   τοῦτο μὲν βρόμος διόλου
[5, 1]   ἐκ τοῦ βάθους δύναμιν ἐπισπώμενον,  διὰ   τοῦτο πρεσβυτέρα τοῦ ἡλίου
[5, 3]   δὲ ἀεὶ τοῦ βλαστήματος, συρομένην  διὰ   τῶν ῥιζῶν τὴν νοτίδα, τῇ
[5, 1]   ἐστὶ, καὶ οὐχὶ τῆς σῆς  διαγωγῆς   παρασκευή; πρὸς τῷ πολλὰ τῶν
[5, 7]   δυσχέρειαν. Μηδεὶς οὖν ἐν κακίᾳ  διάγων,   ἑαυτὸν ἀπογινωσκέτω, εἰδὼς ὅτι γεωργία
[5, 2]   νεμόμενα ἐν ταῖς ῥίζαις τὴν  διαδοχὴν   κέκτηται. Ὥστε παντός ἐστιν ἀληθέστερον
[5, 2]   νῦν διασώζεται, τῇ ἀκολουθίᾳ τῆς  διαδοχῆς   φυλασσομένου τοῦ γένους. Βλαστησάτω
[5, 3]   αὐτὰ τέχνης ἀπασχολῆσαι· πῶς γόνασι  διαζώννυται   καλάμη τοῦ σίτου, ἵνα
[5, 6]   δεξιούμενα, ἄφθονον αὐτῷ παρασκευάζειν τὴν  δίαιταν·   ἄμπελος μὲν οἶνον γεννῶσα εὐφραίνειν
[5, 9]   πληθυνόμενον. Διὸ καὶ Ἱερεμίας  διαίως   τὰ πονηρότερα καὶ ἐπαμφοτερίζοντα τῶν
[5, 1]   τὰ περὶ τὴν γῆν πάντα  διακεκόσμητο,   καὶ τοῦ ἀμέτρου περὶ αὐτὸν
[5, 7]   τῶν θηλειῶν, παρὰ τῶν φυτουργῶν  διακέκριται,   οἵ γε καὶ τοὺς φοίνικας
[5, 3]   τῶν φυομένων μαρτυρεῖ τῇ πρώτῃ  διακοσμήσει.   γὰρ βλάστησις καθηγεῖται πάσης
[5, 7]   δένδρῳ τῶν μερῶν αὐτοῦ  διακόσμησις,   δυσέφικτος δὲ καὶ ἐξεύρεσις
[5, 1]   τοῦ ἡλίου περὶ γῆν  διακόσμησις·   ἵνα καὶ τοῦ προσκυνεῖν τὸν
[5, 8]   τὰς πρὸς ἕκαστον διαφορὰς ἐναργῶς  διακρῖναι,   καὶ τὰς κεκρυμμένας αἰτίας ἀνενδεῶς
[5, 4]   μόνῃ τῇ αἰσθήσει τὸ βλαβερὸν  διακρίνοντα·   σοὶ δὲ καὶ λόγος
[5, 2]   τῷ χρόνῳ μαρανθεὶς, νόσῳ  διαλυθείς.   δεῖνα περίβλεπτος ἐπὶ χρημάτων
[5, 7]   βαθεῖαι, ἐπὶ πλεῖστον ἐν κύκλῳ  διανεμόμεναι,   οἷον θεμελίους τινὰς ἀναλογοῦντας τῷ
[5, 6]   τά τε πρὸς μήκιστον ὕψος  διανίστασθαι   πεφυκότα, ἐλάται καὶ κέδροι, καὶ
[5, 3]   καὶ μία βοτάνη ἐξαρκεῖ τὴν  διάνοιάν   σου πᾶσαν εἰς τὴν θεωρίαν
[5, 1]   αὐξηθῇ, χόρτος ἐστὶ, κατὰ μικρὸν  διαρθρουμένων   τῶν φυομένων, καὶ μέχρι τῆς
[5, 2]   παρὰ τῆς γῆς, μέχρι νῦν  διασώζεται,   τῇ ἀκολουθίᾳ τῆς διαδοχῆς φυλασσομένου
[5, 2]   τῶν ὑπὸ τῆς φύσεως οἰκονομουμένων  διασωθήσεται.   Πρῶτον μὲν γὰρ βλάστησις, εἶτα
[5, 7]   πρὸς τὴν ἔρευναν τῶν τεχνικῶν  διατάξεων.   Πόσα τότε γένη φυτῶν ἐπανέδραμε,
[5, 1]   γὰρ τὰ κτήματα σου  διατρέφων,   τὴν σὴν συναύξει τοῦ βίου
[5, 7]   τῶν ἀμυγδαλῶν τὰς πικροτέρας, ὅταν  διατρηθεῖσαι   τὸ πρὸς τῇ ῥίζῃ στέλεχος
[5, 2]   κἄν τι γένος βοτάνης ἑτέροις  διαφέρῃ,   κἀκείνων τὸ κέρδος πρὸς ἡμᾶς
[5, 8]   πόση πρὸς ἄλληλά ἐστιν  διαφορὰ,   οὐδεὶς ἂν λόγος ἐξίκοιτο. Ἄλλο
[5, 7]   δὲ περὶ τὰς καρπογονίας  διαφορὰ   τῶν καρπίμων φυτῶν τοσαύτη, ὅσην
[5, 9]   Αἱ δὲ κατὰ τὰς χρόας  διαφοραὶ,   πόσαι; Ἴδοις ἂν ἐν λειμῶνι
[5, 7]   φύσεως. Πόσαι τῶν φλοιῶν αἱ  διαφοραί;   Τὰ μὲν γὰρ λειόφλοια τῶν
[5, 7]   μόνον ἐν τοῖς ἑτερογενέσιν αἱ  διαφοραὶ   τῶν καρπῶν, ἀλλ´ ἤδη καὶ
[5, 8]   τὸν τρόπον τῆς γενέσεως αὐτῶν  διαφοραὶ,   ὡς ἐλάχιστα εἰπεῖν ἀπὸ πλείστων.
[5, 6]   οἰκείας ἕκαστον ἰδιότητος, ἐναργεστάταις μὲν  διαφοραῖς   ἀπὸ τῶν ἑτερογενῶν χωριζόμενον, οἰκείῳ
[5, 8]   κατὰ τὰς ποιότητας τῶν ὀπῶν  διαφορὰν   μὴ τῇ πείρᾳ διδαχθεὶς,
[5, 9]   ποικιλίας, τὴν κατὰ τὰς ὀδμὰς  διαφορὰν   παρεχόμενον. Ἀλλὰ γὰρ ὁρῶ μοι
[5, 8]   ἰδιότητας, καὶ τὰς πρὸς ἕκαστον  διαφορὰς   ἐναργῶς διακρῖναι, καὶ τὰς κεκρυμμένας
[5, 7]   τῆς πρὸς ἕκαστον τῶν ἑτερογενῶν  διαφορᾶς.   Πῶς τὰ μὲν αὐτῶν βαθύρριζα,
[5, 7]   εἴδει τοῦ δένδρου πολὺ τὸ  διάφορον·   ὅπουγε καὶ ἄλλος μὲν χαρακτὴρ
[5, 5]   τῶν παραχαρασσόντων τὰ τοῦ Κυρίου  διδάγματα,   καὶ μὴ γνησίως μαθητευομένων τῷ
[5, 5]   ἀλλ´ ἐκ τῆς τοῦ πονηροῦ  διδασκαλίας   διεφθαρμένων, καταμιγνύντων δὲ ἑαυτοὺς τῷ
[5, 5]   ἵνα τὸ πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα  διδασκάλιον   τῇ φύσει γένηται πρὸς τὴν
[5, 6]   πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον  διδασκάλους.   Καὶ τοῖς τῶν παλαιῶν καὶ
[5, 8]   διαφορὰν μὴ τῇ πείρᾳ  διδαχθεὶς,   οὐδένα λόγον εὑρήσει τὴν ἐνέργειαν
[5, 7]   πεύκης λιπαρὸν τῆς ἐντεριώνης μέσης  διελαθέντα   δέξωνται, εἰς εὐχρηστίαν μεταβάλλουσι τότε
[5, 5]   τοῦ κτίσαντος, πᾶσαν ἰδέαν αὐξήσεως  διεξελθοῦσα,   εὐθὺς πρὸς τὸ τέλειον ἤγαγε
[5, 10]   δεξαμένη, πρὸς πάντα τὸν ἐφεξῆς  διεξέρχεται   χρόνον, μέχρις ἂν πρὸς τὴν
[5, 5]   ἐκ τῆς τοῦ πονηροῦ διδασκαλίας  διεφθαρμένων,   καταμιγνύντων δὲ ἑαυτοὺς τῷ ὑγιαίνοντι
[5, 7]   τῆς ῥίζης εἰς πολλὰς ἐκφύσεις  διῃρημένα.   Πῶς ὅσων μὲν οἱ κλάδοι
[5, 9]   καὶ κατὰ τὰς ἐρήμους πληθυνόμενον.  Διὸ   καὶ Ἱερεμίας διαίως τὰ
[5, 3]   Διὰ τοῦτο μὲν βρόμος  διόλου   κενὸς, ἅτε μηδενὶ τὴν κεφαλὴν
[5, 7]   φοίνικας εἰς ἄρρενας καὶ θηλείας  διστῶσι.   Καὶ ἴδοις ἄν ποτε τὴν
[5, 6]   ὅσα τοιαῦτα, καρπὸν μὲν οὐδένα  δοκεῖ   φέρειν ἐκ τοῦ προδήλου, σπέρμα
[5, 9]   ὑπαλλάσσει τὰ φύλλα, ὥστε μηδέποτε  δοκεῖν   τῆς κομῆς ἀπογυμνοῦσθαι. Ἀείφυλλον δὲ
[5, 2]   ἀκαταλλήλως νῦν τῆς συντάξεως ἔχειν  δοκούσης,   καὶ τὸ ἀναγκαῖον τῶν ὑπὸ
[5, 2]   σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα  δόξα   ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. Τὸ
[5, 2]   σκηνὴν ἐξαπίνης ἀπογυμνώσασα, καὶ  δόξα   ἐκείνη ὥσπερ ἐνύπνιον ἀπηλέγχθη. Ὥστε
[5, 10]   τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,  δόξα   καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς
[5, 6]   τὴν περὶ τὸ δύστηνον  δοξάριον   τοῦτο πτόησιν ἀπόπτυστον καὶ εὐκαταφρόνητον
[5, 2]   ἀδρανέστατον ἄνθος ὁμοίωσις τῆς ἀνθρωπίνης  δόξης.   ~Βλαστησάτω γῆ βοτάνην χόρτου,
[5, 2]   καὶ πλῆθος περὶ αὐτὸν κολάκων·  δορυφορία   φίλων προσποιητῶν τὴν ἀπ´ αὐτοῦ
[5, 7]   καὶ ἐπικαιομένας τὰς πίτυς εἰς  δρυμῶνας   μεθίστασθαι. Τινὰ δὲ καὶ τὴν
[5, 6]   ἐλαία δὲ καρπὸν παρεχομένη ἱλαρύνειν  δυνάμενον   πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ. Πόσα συνέτρεχε
[5, 10]   ἑκάστην ἔτους περίοδον ἐξάγειν τὴν  δύναμιν   ἑαυτῆς ὅσην ἔχει πρός τε
[5, 1]   τοῦ γεννᾶν αὐτῇ καὶ καρποφορεῖν  δύναμιν   εἰς τὸ ἑξῆς παρεχόμενος. Βλαστησάτω
[5, 1]   ἐπιφάνειαν τὴν ἐκ τοῦ βάθους  δύναμιν   ἐπισπώμενον, διὰ τοῦτο πρεσβυτέρα τοῦ
[5, 7]   τῶν ἀγρίων παρουσίας ἀθροιζούσῃ τὴν  δύναμιν,   καὶ τὴν μὲν ῥύσιν ἐπεχούσῃ,
[5, 6]   ἐσχολακότων προσαγορεύουσι, τοῦτο σπέρματος ἔχει  δύναμιν.   Ὅσα γὰρ ἀπὸ κλάδων γίνεσθαι
[5, 2]   φυομένων σπέρμα εἶναι,  δύναμίν   τινα σπερματικὴν ἐνυπάρχειν. Καὶ τοῦτό
[5, 2]   καὶ τῆς ῥίζης ἔχει τὴν  δύναμιν   τῶν σπερμάτων. Ὥσπερ κάλαμος,
[5, 2]   τῷ πλούτῳ καὶ πολιτικήν τινα  δυναστείαν,   καὶ τὰς ἐκ βασιλέων
[5, 7]   κατ´ ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλεια,  δυνατή   ἐστι παντοδαπῶν ἀρρωστημάτων ἐπικρατῆσαι.
[5, 7]   ὅσην οὐδ´ ἂν ἐπελθεῖν τις  δυνηθείη   τῷ λόγῳ. Οὐ γὰρ μόνον
[5, 2]   τὸ τῆς λέξεως ἀκόλουθον ἀποκαταστῆναι  δυνήσεται,   ἀκαταλλήλως νῦν τῆς συντάξεως ἔχειν
[5, 7]   τῶν μερῶν αὐτοῦ διακόσμησις,  δυσέφικτος   δὲ καὶ ἐξεύρεσις τῆς
[5, 5]   οὔτε γεωργῶν ἀπειρίας, οὔτε ἀέρων  δυσκρασίας,   οὔτε τινὸς ἄλλης αἰτίας τοῖς
[5, 6]   φιλίαν, τὴν περὶ τὸ  δύστηνον   δοξάριον τοῦτο πτόησιν ἀπόπτυστον καὶ
[5, 4]   μὲν εὕρεσις τοῦ τιμιωτέρου,  δυσφορωτάτη   δὲ ζημία τοῦ παρεθέντος.
[5, 7]   μεταβάλλουσι τότε τοῦ χυμοῦ τὴν  δυσχέρειαν.   Μηδεὶς οὖν ἐν κακίᾳ διάγων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009