HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  49 formes différentes pour 89 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Homélie, Chap.
[5, 7]   ἐκτεταμένοι, τούτων καὶ αἱ ῥίζαι  βαθεῖαι,   ἐπὶ πλεῖστον ἐν κύκλῳ διανεμόμεναι,
[5, 5]   βλαστήματα. Καὶ λειμῶνες μὲν ἦσαν  βαθεῖς   τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ χόρτου, τῶν
[5, 1]   τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἐκ τοῦ  βάθους   δύναμιν ἐπισπώμενον, διὰ τοῦτο πρεσβυτέρα
[5, 7]   διαφορᾶς. Πῶς τὰ μὲν αὐτῶν  βαθύρριζα,   τὰ δὲ ἀκρόρριζα· καὶ τὰ
[5, 8]   γένηται. Καὶ ἐν μὲν ταῖς  βαλάνοις,   τῷ καρπῷ τῆς κρανείας,
[5, 5]   παρεικάζει, λέγων· Ὡς ὅταν ἄνθρωπος  βάλῃ   τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
[5, 8]   καὶ ἄλλος ὀπὸς τοῦ  βαλσάμου·   καὶ νάρθηκές τινες ἐπὶ τῆς
[5, 7]   οἷον θεμελίους τινὰς ἀναλογοῦντας τῷ  βάρει   τῶν ἄνωθεν ὑποτιθείσης τῆς φύσεως.
[5, 6]   τῶν τοῦ κόσμου μεριμνῶν, αἳ  βάρος   εἰσὶ ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ὥστε
[5, 6]   καὶ ἀνέπνευσεν ἀποσκευασάμενος τὸ μάταιον  βάρος   τοῦ γηΐνου φρονήματος. Δεῖ δὲ,
[5, 1]   ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν ἀποσκευασαμένην τὸ  βάρος   τοῦ ὕδατος, τὸ πρόσταγμα αὐτῇ
[5, 3]   ὥσπερ σύνδεσμοί τινες ῥᾳδίως τὸ  βάρος   τῶν ἀσταχύων φέρωσιν, ὅταν πλήρεις
[5, 3]   κενὸς, ἅτε μηδενὶ τὴν κεφαλὴν  βαρυνόμενος·   τὸν δὲ σῖτον τοῖς συνδέσμοις
[5, 2]   τοὺς ῥαβδούχους ἔνθεν καὶ ἔνθεν  βαρυτάτην   κατάπληξιν τοῖς ἀρχομένοις ἐμβάλλοντας τὰς
[5, 2]   δυναστείαν, καὶ τὰς ἐκ  βασιλέων   τιμάς· ἐθνῶν ἐπιμέλειαν·
[5, 4]   πρὸς τοσαῦτα ἡμῶν ἐπιδεῖται  βίος;   Ἀλλά σοι μὲν αὐτάρκης
[5, 1]   διατρέφων, τὴν σὴν συναύξει τοῦ  βίου   κατασκευήν. Ἔπειτα, τῶν σπερμάτων
[5, 7]   αἱρέσεως ἐνδιαστρόφου τῆς Ἐκκλησίας ἀπεσχισμένον,  βίου   σώφρονος καὶ τῆς λοιπῆς κατὰ
[5, 7]   Ἐὰν γὰρ ἴδῃς τὸν ἐν  βίῳ   ἐθνικῷ, ἀπό τινος αἱρέσεως
[5, 8]   πρὸς τὰς ἐκ τοῦ ἀέρος  βλάβας   βότρυς ἀντέχῃ, καὶ τὴν
[5, 3]   ἐκ τῶν μικρῶν ζῴων ἀφίστησι  βλάβας.   ~Τί εἴπω; τί σιωπήσω; Ἐν
[5, 5]   τοῦ ἀφανοῦς τὰς παρ´ ἑαυτῶν  βλάβας   τοῖς ἀκεραιοτέροις ἐμβάλωσιν. Ἤδη δὲ
[5, 4]   ζωὴν, μόνῃ τῇ αἰσθήσει τὸ  βλαβερὸν   διακρίνοντα· σοὶ δὲ καὶ
[5, 4]   σώματος τὴν ἐκ τοῦ δηλητηρίου  βλάβην   ἀποδιδράσκοντες. Λεπτοὺς γὰρ ἔχοντες τοὺς
[5, 4]   ἐστὶ τροφὴ, ἰδιότητι κράσεως τὴν  βλάβην   ἀποφευγόντων. Ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ
[5, 4]   τῶν προλαβόντων πεῖρα τῶν  βλαπτόντων   τὴν φυγὴν ὑποβάλλουσα, χαλεπόν ἐστιν,
[5, 1]   ἔπειτα, ὅταν προκύψῃ μικρὸν τὰ  βλαστήματα,   βοτάνη γίνεται· εἶτ´ ἐπειδὰν αὐξηθῇ,
[5, 5]   πρὸς τὸ τέλειον ἤγαγε τὰ  βλαστήματα.   Καὶ λειμῶνες μὲν ἦσαν βαθεῖς
[5, 3]   προβαλλομένων· θαλπομένου δὲ ἀεὶ τοῦ  βλαστήματος,   συρομένην διὰ τῶν ῥιζῶν τὴν
[5, 5]   σπέρμα καὶ καρπὸν ἀναδοθῆναι, ἀλλὰ  βλαστῆσαι   καὶ χλοάσαι τὴν γῆν, καὶ
[5, 1]   ὕδατος, τὸ πρόσταγμα αὐτῇ γέγονε  βλαστῆσαι   πρῶτον βοτάνην, ἔπειτα ξύλον· ὅπερ
[5, 5]   πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.  Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην. Καὶ ἐν
[5, 1]   καὶ ποάζον παραπλήσιόν ἐστιν ἁπάντων.  Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου. Καθ´
[5, 2]   τὸν νοῦν τῶν εἰρημένων τοιοῦτον,  Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου, καὶ
[5, 4]   δὲ ζημία τοῦ παρεθέντος.  Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου. Καὶ
[5, 3]   καὶ παχείας τῆς καλάμης ἁδρυνόμενον.  Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου. Ὅταν
[5, 5]   σοι εἰς προσθήκην εὐχαριστίας περιελήλυθε.  ~Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου. Πόσην
[5, 2]   λαχάνοις ὄντων, τροφὴν ἀνθρώπων ὑπάρχειν.  ~Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον
[5, 1]   γῆς. ~Καὶ εἶπεν Θεός·  βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον
[5, 3]   ἄνθος ὁμοίωσις τῆς ἀνθρωπίνης δόξης.  ~Βλαστησάτω   γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον
[5, 2]   τῆς διαδοχῆς φυλασσομένου τοῦ γένους.  Βλαστησάτω   γῆ. Νόησόν μοι ἐκ
[5, 9]   ἐκ τῶν μικροτάτων ὑμῖν παριστῶντα.  Βλαστησάτω   γῆ ξύλον κάρπιμον, ποιοῦν
[5, 1]   δύναμιν εἰς τὸ ἑξῆς παρεχόμενος.  Βλαστησάτω   γῆ. Πρῶτόν ἐστιν ἐν
[5, 10]   ἠθῶν τῷ τοιούτῳ φυτῷ παρεικάζει.  ~Βλαστησάτω   γῆ. Τὸ μικρὸν τοῦτο
[5, 5]   ἀκαριαίᾳ χρόνου ῥοπῇ ἀπὸ τῆς  βλαστήσεως   ἀρξαμένη γῆ, ἵνα φυλάξῃ
[5, 0]   ~ΟΜΙΛΙΑ εʹ Περὶ  βλαστήσεως   γῆς. ~Καὶ εἶπεν Θεός·
[5, 9]   αὐτῷ φύλλῳ ἐκ τῆς πρώτης  βλαστήσεως   εἰς τέλος συμπαραμένων. Ἔπειτα κἀκεῖνο
[5, 3]   σπέρματος, καὶ οὕτως ἀνάγκη πρῶτον  βλάστησιν,   εἶτα βοτάνην γενέσθαι, εἶτα χόρτον
[5, 1]   ἑαυτὴν γῆ προφερέτω τὴν  βλάστησιν,   οὐδεμιᾶς συνεργείας ἑτέρωθεν δεομένη. Ἐπειδή
[5, 2]   οἰκονομουμένων διασωθήσεται. Πρῶτον μὲν γὰρ  βλάστησις,   εἶτα χλοὴ, εἶτα χόρτου αὔξησις,
[5, 1]   τῇ γενέσει τῶν φυομένων  βλάστησις·   ἔπειτα, ὅταν προκύψῃ μικρὸν τὰ
[5, 3]   τῇ πρώτῃ διακοσμήσει. γὰρ  βλάστησις   καθηγεῖται πάσης βοτάνης καὶ πάσης
[5, 6]   μεγάλα ὑπὲρ γῆς κεχυμένα·  βλαστὸς,   οἱ ἕλικες, ὄμφαξ, οἱ
[5, 8]   τὸ ἀσθενὲς, πλείονος ἐδεῖτο τῆς  βοηθείας,   τούτοις δ´ ἂν προσβλαβὴς ἐγένετο
[5, 9]   ηὐτρέπιστο κατακοσμῆσαι τράπεζαν· τὰ δὲ  βοσκήμασι   τροφὴν παρεσκεύαζεν, ἐκ τῶν φύλλων,
[5, 1]   γένεσιν. Ἆρα οὖν τοῖς μὲν  βοσκήμασιν   τροφὴ προαπετέθη, τὸ δὲ
[5, 4]   μὲν γὰρ κώνειον οἱ ψᾶρες  βόσκονται,   διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος
[5, 1]   ὅταν προκύψῃ μικρὸν τὰ βλαστήματα,  βοτάνη   γίνεται· εἶτ´ ἐπειδὰν αὐξηθῇ, χόρτος
[5, 3]   τυγχάνοι. Εἷς χόρτος καὶ μία  βοτάνη   ἐξαρκεῖ τὴν διάνοιάν σου πᾶσαν
[5, 5]   τῶν ἀσταχύων ἀπέσωζε. Πᾶσα δὲ  βοτάνη   καὶ πᾶν λαχανηρὸν γένος, καὶ
[5, 5]   καὶ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ  βοτάνῃ,   καὶ τὴν ἐν καρποῖς ἤδη;
[5, 3]   οὕτως ἀνάγκη πρῶτον βλάστησιν, εἶτα  βοτάνην   γενέσθαι, εἶτα χόρτον χλοάζοντα, εἶτα
[5, 1]   πρόσταγμα αὐτῇ γέγονε βλαστῆσαι πρῶτον  βοτάνην,   ἔπειτα ξύλον· ὅπερ ἔτι καὶ
[5, 5]   τῷ στάχυϊ. Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην.   Καὶ ἐν ἀκαριαίᾳ χρόνου ῥοπῇ
[5, 1]   ἐστιν ἁπάντων. Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου. Καθ´ ἑαυτὴν γῆ
[5, 2]   Πρῶτον μὲν οὖν ὅταν ἴδῃς  βοτάνην   χόρτου καὶ ἄνθος, εἰς ἔννοιαν
[5, 4]   τοῦ παρεθέντος. Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου. Καὶ εὐθέως συνεξεδόθη τοῖς
[5, 2]   εἰρημένων τοιοῦτον, Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου, καὶ σπέρμα σπεῖρον κατὰ
[5, 3]   καλάμης ἁδρυνόμενον. Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου. Ὅταν εἰς γῆν καταπέσῃ
[5, 5]   εὐχαριστίας περιελήλυθε. ~Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου. Πόσην αὐτόματον λέγει τροφὴν
[5, 3]   ἀνθρωπίνης δόξης. ~Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος
[5, 1]   Θεός· βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος,
[5, 2]   ἀνθρώπων ὑπάρχειν. ~Βλαστησάτω γῆ  βοτάνην   χόρτου, σπεῖρον σπέρμα, φησὶ, κατὰ
[5, 2]   γένος. Ὥστε κἄν τι γένος  βοτάνης   ἑτέροις διαφέρῃ, κἀκείνων τὸ κέρδος
[5, 3]   γὰρ βλάστησις καθηγεῖται πάσης  βοτάνης   καὶ πάσης πόας. Εἴτε γὰρ
[5, 1]   καθυφῶσιν, ἐνθυμηθέντες ὅτι χόρτου καὶ  βοτάνης   νεώτερός ἐστι κατὰ τὴν γένεσιν.
[5, 10]   ἑαυτῆς ὅσην ἔχει πρός τε  βοτανῶν   καὶ σπερμάτων καὶ δένδρων γένεσιν.
[5, 6]   οἱ ἕλικες, ὄμφαξ, οἱ  βότρυες.   Ἀρκεῖ σου τῇ ὄψει καὶ
[5, 8]   ἐκ τοῦ ἀέρος βλάβας  βότρυς   ἀντέχῃ, καὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ
[5, 9]   ἀκρεμόνων, ἥδιστον δὲ ἐν τοῖς  βότρυσιν.   Αἱ δὲ κατὰ τὰς χρόας
[5, 6]   χαμαὶ, καὶ τοῦ πατεῖσθαι ἄξια.  Βούλεται   δὲ ἡμᾶς καὶ οἱονεὶ ἕλιξί
[5, 7]   τὸ παρὰ τῆς φύσεως αἴνιγμα  βούλεται;   Ὅτι χρὴ πολλάκις ἡμᾶς καὶ
[5, 8]   σύκῳ, καὶ φοίνικι. Ἔτι σε  βούλομαι   περὶ τὴν ἐξέτασιν ταύτην φιλοτεχνῆσαι,
[5, 2]   μυρία γένη τῶν φυομένων προβάλλουσαν.  Βούλομαί   σοι σφοδρότερον τῆς κτίσεως ἐνιδρυνθῆναι
[5, 1]   ἄξιον; Ἀλλὰ μάλιστα μὲν  βουσὶ   καὶ ἵπποις τὸν χιλὸν προαποθέμενος,
[5, 2]   οὐ κρόκος, οὐ σκόροδον, οὐ  βούτομον,   οὐδ´ ἄλλα μυρία γένη φυτῶν
[5, 2]   στρατοπέδων ἡγεμονίαν· τὸν κήρυκα μέγα  βοῶντα   πρὸ αὐτοῦ· τοὺς ῥαβδούχους ἔνθεν
[5, 2]   μικρᾶς φωνῆς, καὶ προστάγματος οὕτω  βραχέος,   τὴν κατεψυγμένην καὶ ἄγονον ὠδίνουσαν
[5, 3]   κατακλίνωνται. Διὰ τοῦτο μὲν  βρόμος   διόλου κενὸς, ἅτε μηδενὶ τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009