HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  16 formes différentes pour 74 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[5]   ὢν παντὸς τοῦ κόσμου κύριος     εἶπεν θεὸς ἀπὸ καταβολῆς
[7]   κύριος προεφανέρωσεν ἡμῶν, ἵνα γνῶμεν,     κατὰ πάντα εὐχαριστοῦντες ὀφείλομεν αἰνεῖν.
[15]   δεκτά, ἀλλἃ πεποίηκα, ἐν     καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν ἡμέρας
[9]   λέγει κύριος θεὸς ὑμῶν  (ὧδε   εὑρίκω ἐντολήν) Μὴ σπείρητε ἐπ’
[6]   τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν  ὤμοσεν   κύριος τῷ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
[14]   ἴδωμεν, εἰ διαθήκη, ἣν  ὤμοσεν   τοῖς πατράσιν δοῦναι τῷ λαῷ,
[4]   ὑμᾶς ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν  ὤν,   ἰδίως δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν
[2]   Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκης,  ὤν,   μὴ ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν.
[5]   ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ ἐπὶ τῆς γῆς  ὤν,   ὅτι τὴν ἀνάστασιν αὐτὸς ποιήσας
[14]   τῆς διαθήκης κυρίου. Μωϋσῆς θεράπων  ὢν   ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῖν
[7]   οὖν υἱὸς τοῦ θεοῦ,  ὢν   κύριος καὶ μέλλων κρίνειν ζῶντας
[12]   καὶ ἐλπισάτω πιστεύσας, ὅτι αὐτὸς  ὢν   νεκρὸς δύναται ζωοποιῆσαι, και παραχρῆμα
[5]   παθεῖν περὶ τῆς ψυχῆς ἡμῶν,  ὢν   παντὸς τοῦ κόσμου κύριος
[15]   νῦν τις δύναται ἁγιάσαι καθαρὸς  ὢν   τῇ καρδίᾳ, ἐν πᾶσιν πεπλανήμεθα.
[1]   ἐξ ὑμῶν ὑποδείξω ὀλίγα, δι’  ὧν   ἐν τοῖς παροῦσιν εὐφρανθήσεσθε. ~Ἡμερῶν
[4]   ἀλλ’ ὡς πρέπει ἀγαπῶντι ἀφ’  ὧν   ἔχομεν μὴ ἐλλείπειν, γράφειν ἐσπούδασα,
[21]   διὸ μᾶλλον ἐσπούδασα γράψαι ἀφ’  ὧν   ἠδυνήθην, εἰς τὸ εὐφρᾶναι ὑμᾶς.
[6]   λέγει κύριος, ἐξελῶ τούτων, τουτέστιν  ὧν   προέβλεπεν τὸ πνεῦμα κυρίου, τὰς
[1]   μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως,  ὧν   τὰ καθ’ ἕκαστα βλέποντες ἐνεργούμενα,
[11]   καὶ ἀνέβαινεν ἐξ αὐτοῦ δένδρα  ὡραῖα·   καὶ ὃς ἂν φάγῃ ἐξ
[11]   τὸν σταυρὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ  ὥρισεν.   τοῦτο γὰρ λέγει· μακάριοι, οἳ
[19]   θέλων ὁδὸν ὁδεύειν ἐπὶ τὸν  ὡρισμένον   τόπον, σπεύσῃ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
[11]   ἐγκατέλιπον, πηγὴν ζωῆς, καὶ ἑαυτοῖς  ὤρυξαν   βόθρον θανάτου. Μὴ πέτρα ἔρημός
[19]   ἀναστραφήσῃ, τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα  ὡς   ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδώς ὅτι ἄνευ
[16]   τῆς καρδίας φθαρτὸν καὶ ἀσθενές,  ὡς   ἀληθῶς οἰκοδομητὸς ναὸς διὰ χειρός,
[5]   πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ  ὡς   ἀμνὸς ἄφωνος ἐνανίον τοῦ κείραντος
[6]   ὡς παιδίων ἔχειν τὴν ψυχήν,  ὡς   ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς.
[4]   οὕτως ἐγκαταλελεῖφθαι αὐτούς· προσέχωμεν, μήποτε,  ὡς   γέγραπται, πολλοὶ κλητοί, ολίγοι δὲ
[1]   φόβῳ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ οὐχ  ὡς   διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς εἷς ἐξ
[4]   πολλὰ δὲ θέλων γράφειν, οὐχ  ὡς   διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς πρέπει ἀγαπῶντι
[1]   δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’  ὡς   εἷς ἐξ ὑμῶν ὑποδείξω ὀλίγα,
[4]   δὲ καὶ τοῦτο ἐρωτῶ ὑμᾶς  ὡς   εἷς ἐξ ὑμῶν ὤν, ἰδίως
[10]   ἐν ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ ἐπιτηροῦσιν  ὡς   ἐν ἀκεραιοσύνῃ περιπατοῦντες καὶ περιβλέπονται,
[3]   οὖν, ἀδελφοί, μακρόθυμος προβλέψας,  ὡς   ἐν ἀκεραιοσύνῃ πιστεύσει λαός,
[4]   σκάνδαλον ἤγγικεν, περὶ οὗ γέγραπται,  ὡς   Ἐνὼχ λέγει. Εἰς τοῦτο γὰρ
[4]   τὰ θηρία τῆς θαλάσσης, καὶ  ὡς   ἐξ αὐτοῦ ἀνέτειλεν δέκα κέρατα,
[3]   περὶ πάντων, ἵνα μὴ προσρησσώμεθα  ὡς   ἐπήλυτοι τῷ ἐκείνων νόμῳ. ~Δεῖ
[4]   αὐτοῦ ἀνέτειλεν δέκα κέρατα, καὶ  ὡς   ἐταπείνωσεν ὑφ’ ἓν τρία τῶν
[4]   μὴ καθ’ ἑαυτοὺς ἐνδύνοντες μονάζετε  ὡς   ἤδη δεδικαιωμένοι, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ
[10]   δικαίως νοήσαντες τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν,  ὡς   ἠθέλησεν κύριος. διὰ τοῦτο
[6]   οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς πάντες  ὡς   ἱμάτιον παλαιωθήσεθε, καὶ σὴς καταφάγεται
[10]   δὲ ὑστεροῦνται, ἐπιγινώσκουσιν τὸν κύριον,  ὡς   καὶ χοῖρος ὅταν τρώγει
[10]   ἑαυτοῖς τὴν τροφήν, ἀλλὰ ἁρπάζουσιν  ὡς   καὶ τὰ ἀλλότρια ἐν ἀνομίᾳ
[10]   τίνα ἐκδύσωσιν διὰ τὴν πλεονεξίαν,  ὡς   καὶ τὰ ὄρνεα ταῦτα μόνα
[10]   καὶ κεκριμένοι ἤδη τῷ θανάτῳ,  ὡς   καὶ ταῦτα τὰ ἰχθύδια μόνα
[4]   ἔπροσθεν αὐτοῦ· ἵνα μήποτε ἐπαναπαύομενοι  ὡς   κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
[19]   δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν. ἀγαπήσεις  ὡς   κόρην τοῦ ὀφθαλμοῦ σου πάντα
[3]   ψυχὴν αὐτοῦ, οὐδ’ ἂν κάμψητε  ὡς   κρίκον τὸν τράχηλον ὑμῶν καὶ
[6]   γὰρ γραφὴ περί ἡμῶν,  ὡς   λέγει τῷ υἱῷ· Ποιήσωμεν κατ’
[6]   παλιν λέγει προφήτης, ἐπεὶ  ὡς   λίθος ἰσχυρὸς ἐτέθη εἰς συντριβήν·
[11]   ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, αλλ’  ὡς   χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει
[10]   δοκοῦντες φοβεῖσθαι τὸν κύριον ἁμαρτάνουσιν  ὡς   χοῖρος, καὶ ἐπὶ καθέδραν
[16]   θεὸν αὐτῶν τὸν ποιήσαντα αὐτούς,  ὡς   ὄντα οἶκον θεοῦ. σχεδὸν γὰρ
[6]   οὖν ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἄλλον τύπον,  ὡς   παιδίων ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς
[10]   δὲ κατ’ ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς  ὡς   περὶ βρώσεως προσεδέξαντο. λαμβάνει δὲ
[11]   ἅγιόν μου Σινᾶ; ἔσεσθε γὰρ  ὡς   πετεινοῦ νοσσιᾶς ἀφῃρημενοι. καὶ πάλιν
[16]   περὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ ὑμῖν,  ὡς   πλανώμενος οἱ ταλαίπωροι εἰς τὴν
[4]   γράφειν, οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’  ὡς   πρέπει ἀγαπῶντι ἀφ’ ὧν ἔχομεν
[4]   καιρῷ καὶ τοῖς μέλλουσιν σκανδάλοις,  ὡς   πρέπει υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν, ἵνα
[5]   τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν·  ὡς   πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ
[3]   Ἱνατί μοι νηστεύετε, λέγει κύριος,  ὡς   σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν
[6]   λέγει γάρ· Καὶ ἔθηκέ με  ὡς   στερεὰν πέτραν. λέγει δὲ πάλιν
[5]   τὸ δὲ πρόσωπόν μου ἔθηκα  ὡς   στερεὰν πετραν. ~Ὅτε οὖν ἐποίησεν
[16]   ὄντα οἶκον θεοῦ. σχεδὸν γὰρ  ὡς   τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν
[10]   τῷ βυθῷ νήχεται, μὴ κολθμβῶντα  ὡς   τὰ λοιπά, ἀλλ’ ἐν τῇ
[6]   κύριος· Ἰδού, ποιῶ τὰ ἔσχατα  ὡς   τὰ πρῶτα. εἰς τοῦτο οὖν
[11]   Και ἔσται ταῦτα ποιῶν  ὡς   τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ
[19]   διγνώμων οὐδὲ γλωσσώδης, ὑποταγήσῃ κυρίοις  ὡς   τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ
[15]   λέγων· Ἰδού, ἡμέρα κυρίου ἔσται  ὡς   χίλια ἔτη. οὐκοῦν, τέκνα, ἐν
[6]   με συναγωγὴ πονηρευομένων, ἐκύκλωσάν με  ὡσεὶ   μέλισσαι κηρίον, καί· Ἐπὶ τὸν
[4]   δῶμεν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἄνεσιν,  ὥστε   ἔχειν αὐτὴν ἐξουσίαν μετὰ ἁμαρτωλῶν
[9]   ἐν τῷ προφήτῃ· Εἰς ἀκοὴν  ὠτίου   ἡπήκουσάν μου. καὶ πάλιν λέγει·
[9]   ~Λέγει γὰρ πάλιν περὶ τῶν  ὠτίων,   πῶς περιέτεμεν ἡμῶν τὴν καρδίαν.
[4]   ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις· οὐδὲν γὰρ  ὠφελήσει   ἡμᾶς πᾶς χρόνος τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008