HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  52 formes différentes pour 81 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[10]   τῆς βρώσεως. πάλιν λέγει Μωϋσῆς·  Φάγεσθε   πᾶν διχηλοῦν καὶ μαρυκώμενον. τί
[10]   ~Ὅτι δὲ Μωϋσῆς εἶπεν· Οὐ  φάγεσθε   χοῖρον οὔτε ἀετὸν οὔτε ὀξύπτερον
[7]   μέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους,  φάγετε   ὑμεῖς μόνοι, τοῦ λαοῦ νηστεύοντος
[7]   λέγει ἐν τῷ προφήτῃ; Καὶ  φαγέτωσαν   ἐκ τοῦ τράγου τοῦ προσφερομένου
[7]   τῶν ἁμαρτιῶν. προσέχετε ἀκριβῶς· Καὶ  φαγέτωσαν   οἱ ἱερεῖς μόνοι πάντες τὸ
[11]   πνεύματι ἔχοντες. Καὶ ὃς ἂν  φάγῃ   ἀπὸ τούτων, ζήσεται εἰς τὸν
[11]   δένδρα ὡραῖα· καὶ ὃς ἂν  φάγῃ   ἐξ αὐτῶν, ζήσεται εἰς τὸν
[10]   τρύπας. ἀλλὰ οὐδὲ τὴν ὕαιναν  φάγῃ·   οὐ μή, φησίν, γένῃ μοιχὸς
[10]   ἀλλὰ καὶ τὸν δασύποδα οὐ  φάγῃ.   πρὸς τί; οὐ μὴ γένῃ,
[10]   καὶ λαβὼν πάλιν σιωπᾷ. Οὐδὲ  φάγῃ   τὸν ἀετὸν οὐδὲ τὸν ὀξύπτερον
[10]   τῇ πονηρίᾳ αὐτῶν. Καὶ οὐ  φάγῃ,   φησίν, σμύραιναν οὐδὲ πολύποδα οὐδὲ
[14]   εἰς τοῦτο ἡτοιμάσθη, ἵνα ἀυτὸς  φανείς,   τὰς ἤδη δεδαπανημένας ἡμῶν καρδιας
[8]   οὕτως γενόμενα ἡμῖν μέν ἐστιν  φανερά,   ἐκείνοις δὲ σκοτεινά, ὅτι οὐκ
[12]   λαός; ὅτι πάντα πατὴρ  φανεροῖ   περὶ τοῦ υἱοῦ Ἰησοῦ. λέγει
[7]   πῶς τύπος τοῦ Ἰησοῦ  φανεροῦνται·   Καὶ ἐμπτύσατε πάντες καὶ κατακεντήσατε
[6]   ὅτι αὐτὸς ἐν σαρκὶ ἔμελλεν  φανεροῦσθαι   καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν. ναὸς
[6]   ἐν σαρκὶ οὖν αὐτοῦ μέλλοντος  φανεροῦσθαι   καὶ πάσχειν, προεφανερώθη τὸ πάθος.
[6]   ἐπὶ τὸν ἐν σαρκὶ μέλλοντα  φανεροῦσθαι   ὑμῖν Ἰησοῦν. ἄνθρωπος γὰρ γῆς
[15]   Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ  φανερωθεὶς   ἀνέβη εἰς οὐρανοίς. ~Ἔτι δὲ
[12]   θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν σαρκὶ  φανερωθείς.   ἐπεὶ οὖν μέλλουσιν λέγειν, ὅτι
[5]   ὅτι ἐν σαρκὶ ἔδει αὐτὸν  φανερωθῆναι,   ὑπέμεινεν, ἵνα τοῖς πατράσιν τὴν
[13]   καὶ ἐν ἄλλῃ προφητείᾳ λέγει  φανερώτερον   Ἰακὼβ πρὸς Ἰωσὴφ τὸν
[5]   γὰρ προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ.  Φεῖσαί   μου τῆς ψυχῆς ἀπὸ ῥομφαίας,
[2]   τὴν αὐλὴν οὐ προσθήσεσθε. ἐὰν  φέρητε   σεμίδαλιν, μάταιον· θυμίαμα βδέλυγμά μοί
[11]   Ἰσραήλ. πῶς τὸ βάπτισμα τὸ  φέρον   ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐ μὴ προσδέξονται,
[10]   πρὸς τοῦτο εἶπεν· οὐ κολληθήσῃ,  φησίν,   ἄθρώποις τοιούτοις, οἵτινές εἰσιν ὅμοιοι
[11]   αἰῶνα, τοῦτο λέγει· ὃς ἂν,  φησίν,   ἀκούσῃ τούτων λαλουμένων καὶ πιστεύσῃ,
[11]   λέγει ἐν καιρῷ αὐτοῦ· τότε,  φησίν   ἀποδώσω. νῦν δὲ λέγει·
[10]   τὴν ὕαιναν φάγῃ· οὐ μή,  φησίν,   γένῃ μοιχὸς οὐδὲ φθορεὺς οὐδὲ
[10]   γαλῆν ἐμίσησεν καλῶς. οὐ μή,  φησίν,   γενηθῃς τοιοῦτος, οἵους ἀκούομεν ἀνομίαν
[12]   δὲ πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς· Ὅταν,  φησίν   δηχθῇ τις ὑμῶν, ἐλθέτω ἐπὶ
[12]   μέλλοντος πάσχειν, ὅτι, ἐὰν μή,  φησίν,   ἐλπίσωσιν ἐπ’ αὐτῷ εἰς τὸν
[6]   λέγει γνῶσις; μάθετε. ἐλπίσατε,  φησίν,   ἐπὶ τὸν ἐν σαρκὶ μέλλοντα
[10]   οὐδὲ τὸν κόρακα· οὐ μή,  φησίν,   κολληθήσῃ οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ ἀνθρώποις τοιούτοις,
[7]   δὲ ἕνα τί ποιήσωσιν; Ἐπικατάρατος,  φησιν,   εἷς. προσέχετε, πῶς
[7]   καὶ θλιβέντα κυριεῦσαι αὐτοῦ. οὕτω,  φησίν,   οἱ θέλοντές με ἰδεῖν καὶ
[10]   πολύποδα οὐδὲ σηπίαν· οὐ μή,  φησίν,   ὁμοιωθήσῃ κολλώμενος ἀντρώποις τοιούτοις, οἵτινες
[10]   πρὸς τί; οὐ μὴ γένῃ,  φησίν,   παιδοφθόρος οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις,
[10]   πονηρίᾳ αὐτῶν. Καὶ οὐ φάγῃ,  φησίν,   σμύραιναν οὐδὲ πολύποδα οὐδὲ σηπίαν·
[19]   ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς  φθαρτοῖς;   οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος· παγὶς γὰρ
[16]   ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας  φθαρτὸν   καὶ ἀσθενές, ὡς ἀληθῶς οἰκοδομητὸς
[19]   σου. οὐ φονεύσεῖς τέκνον ἐν  φθορᾷ,   οὐδὲ πάλιν γεννηθὲν ἀποκτενεῖς. οὐ
[20]   καταπονουμένῳ, εὐχερεῖς ἐν καταφονεῖς τέκνων,  φθορεῖς   πλάσματος θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδέμενον,
[10]   μή, φησίν, γένῃ μοιχὸς οὐδὲ  φθορεὺς   οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις. πρὸς
[10]   οὐκ ἔστη, καθὼς οἱ δοκοῦντες  φοβεῖσθαι   τὸν κύριον ἁμαρτάνουσιν ὡς
[7]   πολλὰ παθεῖν διὰ τὸ εἶναι  φοβερὰν   τὴν ἄκανθαν, καὶ θλιβέντα κυριεῦσαι
[19]   τοιαύτη. ἀγαπήσεις τὸν ποιήσαντά σε,  φοβηθήσῃ   τόν σε πλασαντα, δοξάσεις τόν
[19]   ἐλπίζουσιν, μή ποτε οὐ μὴ  φοβηθήσονται   τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν· ὅτι
[19]   σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις  φόβον   θεοῦ. οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν
[11]   καὶ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει  φόβον   κυρίου. καὶ πάλιν ἐν ἀλλῳ
[4]   ἐστὶν ἐν ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν  φόβον   τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα
[2]   οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν βοηθοὶ  φόβος   καὶ ὑπομονή, τὰ δὲ συμμαχοῦντα
[12]   Δαυείδ ἐστιν, αὐτὸς προφητέει Δαυείδ,  φοβούμενος   καὶ συνίων τὴν πλάνην τῶν
[10]   οὖν λέγει; κολλᾶσθε μετὰ τῶν  φοβουμένων   τὸν κύριον, μετὰ τῶν μελετώντων
[1]   πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προσάγειν τῷ  φόβῳ   αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ οὐχ ὡς
[19]   τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ  φόβῳ·   οὐ μὴ ἐπιτάξῃς δούλῳ σου
[19]   ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου. οὐ  φονεύσεῖς   τέκνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ πάλιν
[20]   ὕψος δυνάμεως, ὑπόκρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία,  φόνος,   ἁρπαγή, ὑπερηφανία, μαγεία, πλεονεξία, ἀφοβία
[11]   οὐρανέ, καὶ ἐπὶ τούτῳ πλεῖον  φριξάτω   γῆ, ὅτι δύο καὶ
[7]   ἔριον καὶ ἐπιτίθησιν αὐτὸ ἐπὶ  φρύγανον   τὸ λεγόμενον ῥαχήλ, οὗ καὶ
[4]   μὴ σχῇ παρείσδυσιν μέλας.  φύγωμεν   ἀπὸґ πάσης ματαιότητος, μισήσωμεν τελείως
[4]   ἐκζητεῖν τὰ δυνάμενα ἡμᾶς σώζειν.  φύγωμεν   οὖν τελείως ἀπὸ πάντων τῶν
[8]   μαρτύριον τῶν φυλῶν ὅτι δεκάδυο  φυλαὶ   τοῦ Ἰσραεήλ) εἰς τὸ κηρύσσειν.
[14]   δεσμῶν πεπεδημένους καὶ ἐξ οἴκου  φυλακῆς   καθημένους ἐν σκότει. γινώσκομεν οὖν,
[19]   οὐ διστάσεις μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης.  φυλάξεις   παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε
[15]   καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Ἐὰν  φυλάξωσιν   οἱ υἱοί μου τὸ σάββατον,
[4]   τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ  φυλάσσειν   ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα
[11]   νῦν δὲ λέγει· τὰ  φύλλα   οὐκ ἀπορυήσεται, τοῦτο λέγει· ὅτι
[8]   (οὖσιν δεκάδυο εἰς μαρτύριον τῶν  φυλῶν   ὅτι δεκάδυο φυλαὶ τοῦ Ἰσραεήλ)
[10]   τοῦτο παρ’ ἐνιαυτὸν ἀλλάσσει τὴν  φύσιν   καὶ ποτὲ μὲν ἄρρεν, ποτὲ
[3]   σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν  φωνὴν   ὑμῶν; οὐ ταύτην τὴν μηστείαν
[9]   καὶ πάλιν λέγει· Ἀκούσατε, τέκνα,  φωνῆς   βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. οὐκοῦν
[8]   δὲ σκοτεινά, ὅτι οὐκ ἤκουσαν  φωνῆς   κυρίου. ~Λέγει γὰρ πάλιν περὶ
[9]   τὸν αἰῶνα; ἀκοῇ ἀκουσάτω τῆς  φωνῆς   τοῦ παιδός μου. καὶ πάλιν
[14]   σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς  φῶς   ἐθνῶν ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν καὶ
[14]   λέγει· Ἰδού, τέθεικά σε εἰς  φῶς   ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς
[3]   σου. τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ  φῶς   σου, καὶ τὰ ἱμάτιά σου
[18]   ἧς μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι  φωταγωγοὶ   ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, ἐφ’ ἧς
[19]   ἀνομίας. ~Ἡ οὖν ὁδὸς τοῦ  φωτός   ἐστιν αὕτη· ἐάν τις θέλων
[19]   πονηρᾷ. αὑτη ἐστὶν ὁδὸς τοῦ  φωτός.   ~Ἧ δὲ τοῦ μέλαος ὁδός
[18]   καὶ ἐξουσίας, τε τοῦ  φωτὸς   καὶ τοῦ σκότους. διαφορὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008