HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  57 formes différentes pour 140 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[10]   ἔχει τρύπας. ἀλλὰ οὐδὲ τὴν  ὕαιναν   φάγῃ· οὐ μή, φησίν, γένῃ
[11]   τοῦ σταυροῦ. περὶ μὲν τοῦ  ὕδατος   γέγραπται ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. πῶς
[11]   τῷ κυρίῳ προφανερῶσαι περι τοῦ  ὕδατος   καὶ περὶ τοῦ σταυροῦ. περὶ
[11]   πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν  ὑδάτων,   τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ
[11]   ἀσεβῶν απολεῖται. αἰσθάνεσθε, πῶς τὸ  ὑδωρ   καὶ τὸν σταυρὸν ἐπὶ τὸ
[11]   σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς. καί· τὸ  ὕδωρ   αὐτοῦ πιστόν· βασιλέα μετὰ δόξης
[11]   ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν εἰς τὸ  ὕδωρ   γέμοντες ἁμαρτιῶν καὶ ῥύπου, καὶ
[11]   σταυρὸν ἐλπίσαντες κατέβησαν εἰς τὸ  ὕδωρ,   ὅτι τὸν μὲν μισθὸν λέγει
[1]   ~ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ~Χαίρετε  υἱοὶ   καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου
[15]   ἑτέρῳ λέγει· Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ  υἱοί   μου τὸ σάββατον, τότε ἐπιθήσω
[4]   τοῖς μέλλουσιν σκανδάλοις, ὡς πρέπει  υἱοῖς   θεοῦ, ἀντιστῶμεν, ἵνα μὴ σχῇ
[13]   Ἰακὼβ πρὸς Ἰωσὴφ τὸν  υἱὸν   αὐτοῦ, λέγων· Ἰδού, οὐκ ἐστέρησέν
[7]   ἦν, τότε λέγων ἑαυτὸν  υἱον   θεοῦ εἶναι. πῶς γὰρ ὅμοιος
[12]   Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ  υἱὸν   οὐ λέγει. ~Ἴδωμεν δὲ εἰ
[6]   τὴν γῆν. ταῦτα πρὸς τὸν  υἱόν.   πάλιν σοι ἐπιδειξω, πῶς πρὸς
[12]   ἡμερῶν. ἴδε πάλιν Ἰησοῦς, οὐχὶ  υἱὸς   ἀνθρωπου, ἀλλὰ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
[15]   τοῦτο λέγει· ὅταν ἐλτὼν  υἱὸς   αὐτοῦ καταργήσει τὸν καιρὸν τοῦ
[12]   οὖν μέλλουσιν λέγειν, ὅτι Χριστὸς  υἱὸς   Δαυείδ ἐστιν, αὐτὸς προφητέει Δαυείδ,
[13]   κεφαλὴν Μανασσῆ, ὅτι πρωτότοκός μου  υἱός   ἐστιν. καὶ εἶπεν Ἰακὼβ πρὸς
[5]   ἀκτῖνας αὐτοῦ ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν  υἱὸς   τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο ἐν
[12]   οἶκον πάντα τοῦ Ἀμαλὴκ  υἱὸς   τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν
[7]   ζωοποιήσῃ ἡμᾶς· πιστεύσωμεν, ὅτι  υἱὸς   τοῦ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παθεῖν
[12]   Ἰησοῦς, οὐχὶ υἱὸς ἀνθρωπου, ἀλλὰ  υἱὸς   τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν
[7]   ὀφείλομεν αἰνεῖν. εἰ οὖν  υἱὸς   τοῦ θεοῦ, ὢν κύριος καὶ
[12]   πατὴρ φανεροῖ περὶ τοῦ  υἱοῦ   Ἰησοῦ. λέγει οὖν Μωϋσῆς Ἰησοῦ,
[19]   τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ  υἱοῦ   σου ἀπὸ τῆς θυγατρός
[13]   προσώπου σου· προσάγαγέ μοι τοὺς  υἱούς   σου, ἵνα εὐλογήσω αὐτούς. καὶ
[12]   τί λέγει πάλιν Μωϋσῆς Ἰησοῦ,  υἱῷ   Ναυή, ἐπιθεὶς αὐτῳ τοῦτο τὸ
[12]   Ἰησοῦ. λέγει οὖν Μωϋσῆς Ἰησοῦ,  υἱῷ   Ναυή, ἐπιθεὶς τοῦτο τὸ ὄνομα,
[6]   περί ἡμῶν, ὡς λέγει τῷ  υἱῷ·   Ποιήσωμεν κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’
[21]   μισθὸς αὐτοῦ. ἔτι καὶ ἐρωτῶ  ὑμᾶς·   ἑαυτῶν γίνεσθε νομοθέται ἀγαθοί, ἑαυτῶν
[6]   ἱμάτιον παλαιωθήσεθε, καὶ σὴς καταφάγεται  ὑμᾶς.   καὶ παλιν λέγει προφήτης,
[1]   τῆς πηγῆς κυρίου πνεῦμα ἐφ’  ὑμᾶς.   οὕτω με ἐξέπληξεν ἐπὶ ὑμῶν
[21]   ὧν ἠδυνήθην, εἰς τὸ εὐφρᾶναι  ὑμᾶς.   σώζεσθε, ἀγάπης τέκνα καὶ εἰρήνης.
[1]   ἀναγκάζομαι κἀγὼ εἰς τοῦτο, ἀγαπᾶν  ὑμᾶς   ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου, ὅτι
[1]   τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς  ὑμᾶς,   ὑπέρ τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν
[21]   εἴς τι ἀγαθὸν χωρήσῃ. ἐρωτῶ  ὑμᾶς,   χάριν αἰτούμενος. ἕως ἔτι τὸ
[4]   ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἐρωτῶ  ὑμᾶς   ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὤν,
[7]   ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους, φάγετε  ὑμεῖς   μόνοι, τοῦ λαοῦ νηστεύοντος καὶ
[9]   ἀλλὰ οἶδα, ὅτι ἄξιοί ἐστε  ὑμεῖς.   ~Ὅτι δὲ Μωϋσῆς εἶπεν· Οὐ
[6]   παιδὶ κυρίου. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι  ὑμεῖς   πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεθε, καὶ
[12]   αὐτὸς Μωϋσῆς ἐντειλάμενος· Οὐκ ἔσται  ὑμῖν,   αὐτὸς ποιεῖ, ἵνα τύπον τοῦ
[6]   ἣν ἐποίησεν κύριος. ἀπολούστερον  ὑμῖν   γράφω, ἵνα συιῆτε· ἐγὼ περίψημα
[1]   σωθῆναι, ὅτι ἀληθῶς βλέπω ἐν  ὑμῖν   ἐκκεχυμένον ἀπὸ τοῦ πλουσίου τῆς
[17]   ἐν δυνατῷ καὶ ἁπλότητι δηλῶσαι  ὑμῖν,   ἐλπίζει μου ψυχὴ τῇ
[1]   πίστις καὶ ἀγάπη ἐγκατοικεῖ ἐν  ὑμῖν   ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αὐτοῦ. λογισάμενος
[6]   τὸν ἐν σαρκὶ μέλλοντα φανεροῦσθαι  ὑμῖν   Ἰησοῦν. ἄνθρωπος γὰρ γῆς ἐστιν
[1]   καὶ συνειδὼς ἐμαυτῷ, ὅτι ἐν  ὑμῖν   λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι, ὅτι ἐμοὶ
[8]   νοεῖτε, πῶς ἐν ἁπλότητι λέγει  ὑμῖν.   μόσχος Ἰησοῦς ἐστίν,
[6]   ἐγγισάτω τῷ παιδὶ κυρίου. οὐαὶ  ὑμῖν,   ὅτι ὑμεῖς πάντες ὡς ἱμάτιον
[17]   τῶν ἐνεστώτων μελλόντων γράφω  ὑμῖν,   οὐ μὴ νοήσητε διὰ τὸ
[1]   εἰς μισθόν, ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν  ὑμῖν   πέμπειν, ἵνα μετὰ τῆς πίστεως
[21]   τοῦ παντὸς κόσμου κυριεύων, δῴη  ὑμῖν   σοφίαν, σύνεσιν, ἐπιστήμην, γνῶσιν τῶν
[16]   καὶ περὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ  ὑμῖν,   ὡς πλανώμενος οἱ ταλαίπωροι εἰς
[21]   πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύματος  ὑμῶν.  
[11]   ῥῆμα, ἐὰν ἐξελεύσεται ἐξ  ὑμῶν   διὰ τοῦ στόματος ὑμῶν ἐν
[4]   μὴ ἐλλείπειν, γράφειν ἐσπούδασα, περίψημα  ὑμῶν.   διὸ προσέχωμεν ἐν ταῖς ἐσχάταις
[2]   Μὴ ἐγὼ ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν  ὑμῶν   ἐκπορευομένοις ἐκ γῆς Αἰγύπτου, προσενέγκαι
[12]   Μωϋσῆς· Ὅταν, φησίν δηχθῇ τις  ὑμῶν,   ἐλθέτω ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν
[11]   ἐξ ὑμῶν διὰ τοῦ στόματος  ὑμῶν   ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἔσται
[1]   ὑμᾶς. οὕτω με ἐξέπληξεν ἐπὶ  ὑμῶν   ἐμοὶ ἐπιποθήτη ὄψις ὑμῶν.
[2]   βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς νεομηνίας  ὑμῶν   Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκης,
[9]   Περιτμήθητε, λέγει κύριος, τὰς καρδίας  ὑμῶν.   καὶ πάλιν λέγει· Ἄκουε Ἰσραήλ,
[21]   ἐκζητοῦντες τί ζητεῖ κύριος ἀφ’  ὑμῶν,   καὶ ποιεῖτε ἵνα εὑρεθῆτε ἐν
[3]   κάμψητε ὡς κρίκον τὸν τράχηλον  ὑμῶν   καὶ σάκκον ἐνδύσησθε καὶ σποδὸν
[15]   τοι λέγει αὐτοῖς· Τὰς νεομηνίας  ὑμῶν   καὶ τὰ σάββατα οὐκ ἀνέχομαι.
[9]   ἐπ’ ἀκάνθαις, περιτμήθητε τῷ κυρίῳ  ὑμῶν.   καὶ τί λέγει; Περιτμήθητε καρδίαν
[9]   καὶ τί λέγει; Περιτμήθητε καρδίαν  ὑμῶν,   καὶ τον τράχηλον ὑμῶν οὐ
[2]   τοῦτο ἐντειλάμην αὐτοῖς· ἕκαστος  ὑμῶν   κατὰ τοῦ πλησίον ἐν τῇ
[2]   Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν  ὑμῶν;   λέγει κύριος. πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων,
[4]   ὁμοιοῦσθαί τισιν ἐπισωρεύοντας ταῖς ἁμαρτίαις  ὑμῶν   λέγοντας, ὅτι διαθήκη ἐκείνων
[11]   δόξης ὄψεσθε, καὶ ψυχὴ  ὑμῶν   μελετήσει φόβον κυρίου. καὶ πάλιν
[21]   τὸ καλὸν σκεῦός ἐστιν μεθ’  ὑμῶν,   μὴ ἐλλείπητε μηδενὶ ἑαυτῶν, ἀλλὰ
[9]   καρδίαν ὑμῶν, καὶ τον τράχηλον  ὑμῶν   οὐ σκληρυνεῖτε. λάβε πάλιν· Ἰδού,
[3]   ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν  ὑμῶν;   οὐ ταύτην τὴν μηστείαν ἐγὼ
[21]   μένετε σύμβουλοι πιστοί, ἄρατε ἐξ  ὑμῶν   πᾶσαν ὑπόκρισιν. δὲ θεός,
[2]   ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν  ὑμῶν;   πατεῖν μου τὴν αὐλὴν οὐ
[1]   ὑμῶν ἐμοὶ ἐπιποθήτη ὄψις  ὑμῶν.   πεπεισμένος οὖν τοῦτο καὶ συνειδὼς
[1]   ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις  ὑμῶν   πνεύμασιν· οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς
[1]   πέμπειν, ἵνα μετὰ τῆς πίστεως  ὑμῶν   τελείαν ἔχητε τὴν γνῶσιν. Τρία
[6]   συιῆτε· ἐγὼ περίψημα τῆς ἀγάπης  ὑμῶν.   τί οὖν λέγει πάλιν
[1]   ὅτι ἐὰν μελήσῃ μοι περὶ  ὑμῶν   τοῦ μέρος τι μεταδοῦναι ἀφ’
[1]   διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς εἷς ἐξ  ὑμῶν   ὑποδείξω ὀλίγα, δι’ ὧν ἐν
[9]   Τάδε λέγει κύριος θεὸς  ὑμῶν   (ὧδε εὑρίκω ἐντολήν) Μὴ σπείρητε
[4]   ἐρωτῶ ὑμᾶς ὡς εἷς ἐξ  ὑμῶν   ὤν, ἰδίως δὲ καὶ πάντας
[7]   δείξῃ, ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν  ὑπ’   αὐτῶν. ἐνετείλατο, προσέχετε· Λάβετε
[5]   ἥλιον, ἔργον τῶν χειρῶν αὐτοῦ  ὑπάρχοντα,   ἐμβλέποντες οὐκ ἰσχύουσιν εἰς τὰς
[5]   ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν. ~Εἰς τοῦτο γὰρ  υπέμεινεν   κύριος παραδοῦναι τὴν σάρκα
[5]   ἐν σαρκὶ ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι,  ὑπέμεινεν,   ἵνα τοῖς πατράσιν τὴν ἐπανγγελίαν
[5]   προφήτας αὐτοῦ. οὐκοῦν εἰς τοῦτο  ὑπέμεινεν,   λέγει γὰρ θεὸς τὴν
[5]   ἀδελφοί μου· εἰ κύριος  ὑπέμεινεν   παθεῖν περὶ τῆς ψυχῆς ἡμῶν,
[5]   καθ’ ὁμοίωσιν ἡμετέραν· πῶς οὖν  ὑπέμεινεν   ὑπὸ χειρὸς ἀνθρώπων παθεῖν; μάθετε.
[7]   ὄξους. πρὸς τί; ἐπειδὴ ἐμὲ  ὑπὲρ   ἁμαρτιῶν μέλλοντα τοῦ λαοῦ μου
[7]   ἱερεὺς τὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα  ὑπὲρ   ἁμαρτιῶν. τὸν δὲ ἕνα τί
[5]   τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ ἐξελέξατο, ὄντας  ὑπὲρ   πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους, ἵνα δείξῃ,
[7]   τράγου τοῦ προσφερομένου τῇ νηστείᾳ  ὑπὲρ   πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν. προσέχετε ἀκριβῶς·
[1]   κἀγὼ εἰς τοῦτο, ἀγαπᾶν ὑμᾶς  ὑπὲρ   τὴν ψυχήν μου, ὅτι μεγάλη
[4]   ἰδίως δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν  ὑπὲρ   τὴν ψυχήν μου, προσέχειν νῦν
[19]   κυρίου. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου  ὑπὲρ   τὴν ψυχήν σου. οὐ φονεύσεῖς
[19]   τὸ στόμα θανάτου. ὅσον δύνασαι,  ὑπὲρ   τῆς ψυχῆς σου ἁγνεύσεις. μὴ
[1]   τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς,  ὑπέρ   τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι
[7]   ἐνετείλατο κύριος, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς  ὑπὲρ   τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ
[1]   ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ καθ’  ὑπερβολὴν   ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ
[13]   ἐν τῇ κοιλίᾳ σου, καὶ  ὑπερέξει   λαὸς λαοῦ καὶ μείζων
[1]   ὑπέρ τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν  ὑπερευφραίνομαι   ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις
[5]   ἐνανίον τοῦ κείραντος αὐτόν. οὐκοῦν  ὑπερευχαρστεῖν   οφείλομεν τῷ κυρίῶ, ὅτι καὶ
[21]   διὰ τοῦτο ἀνταπόδομα. ἐρωτῶ τοὺς  ὑπερέχοντας,   εἴ τινά μου γνώμης ἀγαθῆς
[5]   καὶ σημεῖα ποιῶν ἐκήρυσσεν, καὶ  ὑπερηγάπησεν   αὐτόν. ὅτε δὲ τοὺς ἰδίους
[20]   ὑπόκρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία, φόνος, ἁρπαγή,  ὑπερηφανία,   μαγεία, πλεονεξία, ἀφοβία θεοῦ· διῶκται
[3]   καὶ ἐὰν ἴδῃς ταπεινόν, οὐχ  ὑπερόψῃ   αὐτόν, οὐδὲ ἀπὸ τῶν οικείων
[16]   καὶ αὐτοι οἱ τῶν ἐχθρῶν  ὑπηρέται   ἀνοικοδομήσουσιν καὶ λαὸς Ἰσραὴλ
[1]   ὅτι ἔσται μοι τοιούτοις πνεύμασιν  ὑπηρετήσαντι   εἰς μισθόν, ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν
[15]   ἀνομίας, καινῶν δὲ γεγονότων πάντων  ὑπὸ   κυρίου· τότε δυνησόμεθα αὐτὴν ἁγιάσαι,
[12]   τῷ Μωϋσῇ, πολεμουμένου τοῦ Ἰσραὴλ  ὑπὸ   τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἵνα ὑπομνήσῃ
[16]   γὰρ τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς καθῃρέθη  ὑπὸ   τῶν ἐχτρῶν· νῦν καὶ αὐτοι
[5]   ὁμοίωσιν ἡμετέραν· πῶς οὖν ὑπέμεινεν  ὑπὸ   χειρὸς ἀνθρώπων παθεῖν; μάθετε. οἱ
[1]   ἀλλ’ ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν  ὑποδείξω   ὀλίγα, δι’ ὧν ἐν τοῖς
[21]   πιστοί, ἄρατε ἐξ ὑμῶν πᾶσαν  ὑπόκρισιν.   δὲ θεός, τοῦ
[19]   ἀρεστὸν τῷ θεῷ, μισήσεις πᾶσαν  ὑπόκρισιν·   οὐ μὴ ἐγκαταλιπῃς ἐντολὰς κυρίου.
[20]   αὐτῶν· εἰδωλολατρεία, θρασύτης, ὕψος δυνάμεως,  ὑπόκρισις,   διπλοκαρδία, μοιχεία, φόνος, ἁρπαγή, ὑπερηφανία,
[14]   εἰς λαὸν κληρονομίας, δι’ ἡμᾶς  ὑπομείνας.   ἐφανερώθη δέ, ἵνα κἀκεῖνοι τελειωθῶσιν
[12]   ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἵνα  ὑπομνήσῃ   αὐτοὺς πολεμουμένους, ὅτι διὰ τὰς
[2]   ἡμῶν εἰσιν βοηθοὶ φόβος καὶ  ὑπομονή,   τὰ δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία
[21]   ἐπιστήμην, γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ,  ὑπομονήν.   γίνεσθε δὲ θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες τί
[16]   μοι θρόνος, δὲ γῆ  ὑποπόδιον   τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον
[12]   ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου  ὑποπόδιον   τῶν ποδῶν σου. καὶ πάλιν
[3]   καὶ σάκκον ἐνδύσησθε καὶ σποδὸν  ὑποστρώσητε,   οὐδ’ οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν.
[19]   οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ γλωσσώδης,  ὑποταγήσῃ   κυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ ἐν
[8]   σάρκα διὰ τοῦ ῥύπου τοῦ  ὑσσύπου   ἰᾶται καὶ διὰ τοῦτο οὕτως
[8]   ἔριον τὸ κόκκινον) καὶ τὸ  ὕσσωπον,   καὶ οὓτως ῥαντίζειν τὰ παιδία
[8]   ἅμα τὸ ἔριον καὶ τὸ  ὕσσωπον;   ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
[10]   ἐπιλανθάνονται τοῦ κυρίου, ὅταν δὲ  ὑστεροῦνται,   ἐπιγινώσκουσιν τὸν κύριον, ὡς καὶ
[4]   δέκα κέρατα, καὶ ὡς ἐταπείνωσεν  ὑφ’   ἓν τρία τῶν μεγάλων κεράτων.
[4]   μικρὸς βασιλεύς, ὃς ταπεινώσει τρεῖς  ὑφ’   ἓν τῶν βασιλέων. ὁμοίως περὶ
[1]   καθὼ ἐλάλησεν, ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ  ὑψηλότερον   προσάγειν τῷ φόβῳ αὐτοῦ. ἐγὼ
[12]   ἐν μέσῳ τῆς πυγμῆς, καὶ  ὑψηλότερος   σταθεὶς πάντων ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας,
[11]   θεος. καί· Κατοικήσεις ἐν  ὑψηλῷ   σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς. καί· τὸ
[19]   κολληθήσῃ ἐκ ψυχῆς σου μετὰ  ὑψηλῶν,   ἀλλὰ μετὰ ταπεινῶν καὶ δικαίων
[20]   τὴ ψυχὴν αὐτῶν· εἰδωλολατρεία, θρασύτης,  ὕψος   δυνάμεως, ὑπόκρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία, φόνος,
[19]   μὴ ἐγκαταλιπῃς ἐντολὰς κυρίου. οὐχ  ὑψώσεις   σεαυτόν, ἔσῃ δὲ ταπεινόφρων κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008