HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  131 formes différentes pour 229 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[6]   ἀπὸ προσώπου γὰρ τῆς γ͂  ς   πλάσις τοῦ Ἀδὰμ ἐγένετο.
[15]   ὁρᾶτε, πῶς λέγει; οὐ τὰ  σάββατα   ἐμοὶ δεκτά, ἀλλἃ πεποίηκα,
[15]   Τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ τὰ  σάββατα   οὐκ ἀνέχομαι. ὁρᾶτε, πῶς λέγει;
[15]   κατὰ πρόσωπον· Καὶ ἁγιασατε τὸ  σάββατον   κυρίου χερσὶν καθαραῖς καὶ καρδίᾳ
[15]   ἔλεός μου ἐπ’ αὐτούς. τὸ  σάββατον   λέγει ἐν ἀρχῇ τῆς κτίσεως·
[15]   φυλάξωσιν οἱ υἱοί μου τὸ  σάββατον,   τότε ἐπιθήσω τὸ ἔλεός μου
[15]   ~Ἔτι οὖν καὶ περὶ τοῦ  σαββάτου   γέγραπται ἐν τοῖς δέκα λόγοις,
[3]   κρίκον τὸν τράχηλον ὑμῶν καὶ  σάκκον   ἐνδύσησθε καὶ σποδὸν ὑποστρώσητε, οὐδ’
[7]   λαοῦ νηστεύοντος καὶ κοτομένου ἐπὶ  σάκκου   καὶ σποδοῦ. ἵνα δείξῃ, ὅτι
[6]   ἐπεὶ ἐν ἰσχΰ τέθεικεν τὴν  σάρκα   αὐτοῦ κύριος. λέγει γάρ· Καὶ
[8]   σωθησόμεθα· ὅτι καὶ ἀλγῶν  σάρκα   διὰ τοῦ ῥύπου τοῦ ὑσσύπου
[5]   υπέμεινεν κύριος παραδοῦναι τὴν  σάρκα   εἰς καταφθοράν, ἵνα τῇ ἀφέσει
[7]   ἔχοντα τὸν κόκκινον περὶ τὴν  σάρκα   καὶ ἐροῦσιν· Οὐχ οὗτός ἐστιν,
[7]   μου τοῦ καινοῦ προσφέρειν τὴν  σάρκα   μου μέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ
[10]   ἀργὰ καθήμενα ἐκζητεῖ, πῶς ἀλλοτρίας  σάρκας   καταφάγῃ, ὄντα λοιμὰ τῇ πονηρίᾳ
[5]   ῥομφαίας, καί· Καθήλωσόν μου τὰς  σάρκας,   ὅτι πονηρευομένων συναγωγαὶ ἐπανεστησάν μοι.
[5]   νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι ἐν  σαρκὶ   ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν, ἵνα
[6]   ἐμβαλῶ σαρκίνας· ὅτι αὐτὸς ἐν  σαρκὶ   ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν
[5]   τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο ἐν  σαρκὶ   ἦλθεν, ἵνα τὸ τέλειον τῶν
[6]   ἐλπίσατε, φησίν, ἐπὶ τὸν ἐν  σαρκὶ   μέλλοντα φανεροῦσθαι ὑμῖν Ἰησοῦν. ἄνθρωπος
[5]   ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, τότε ἐφανέρωσεν ἐν  σαρκί,   οὐδ’ ἂν πως οἱ ἄνθρωποι
[6]   ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. ἐν  σαρκὶ   οὖν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι καὶ
[12]   τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν  σαρκὶ   φανερωθείς. ἐπεὶ οὖν μέλλουσιν λέγειν,
[6]   τὰς λιθίνας καρδίας καὶ ἐμβαλῶ  σαρκίνας·   ὅτι αὐτὸς ἐν σαρκὶ ἔμελλεν
[5]   θεὸς τὴν πληγὴν τῆς  σαρκὸς   αὐτοῦ ὅτι ἐξ αὐτῶν· Ὅταν
[9]   κατήργηται. περιτομὴν γὰρ εἰρηκεν οὐ  σαρκὸς   γενηθῆναι· ἀλλὰ παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος
[10]   οἱ δὲ κατ’ ἐπιθυμίαν τῆς  σαρκὸς   ὡς περὶ βρώσεως προσεδέξαντο. λαμβάνει
[18]   ἐφ’ ἧς δὲ ἄγγελοι του  σατανᾶ.   καὶ μέν ἐστιν κύριος
[13]   ἐτέθη εἰς δικαιοσύνην; Ἰδού, τέθεικά  σε,   Ἀβραάμ, πατέρα ἐθνῶν τῶν πιστευόντων
[14]   καὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωκά  σε   εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς
[14]   εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί  σε   εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς
[14]   προφήτης λέγει· Ἰδού, τέθεικά  σε   εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί
[14]   κύριος, θεός σου, ἐκάλεσά  σε   ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς
[14]   οὕτως λέγει κύριος λυτρωσάμενός  σε   θεός. καὶ πάλιν προφήτης
[14]   τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω  σε,   καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην
[19]   τόν σε πλασαντα, δοξάσεις τόν  σε   λυτρωσάμενον ἐκ θανάτου· ἔσῃ ἁπλοῦς
[19]   τὸν ποιήσαντά σε, φοβηθήσῃ τόν  σε   πλασαντα, δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον
[3]   δόξα τοῦ θεοῦ περιστελεῖ  σε.   τότε βοήσεις, καὶ θεὸς
[19]   αὐτῇ τοιαύτη. ἀγαπήσεις τὸν ποιήσαντά  σε,   φοβηθήσῃ τόν σε πλασαντα, δοξάσεις
[19]   κατὰ πάντα· οὐκ ἀρεῖς ἐπὶ  σεαυτὸν   δόξαν. οὐ λήμψῃ βουλὴν πονηρὰν
[19]   ἐγκαταλιπῃς ἐντολὰς κυρίου. οὐχ ὑψώσεις  σεαυτόν,   ἔσῃ δὲ ταπεινόφρων κατὰ πάντα·
[15]   ἀλλάξει τὸν ἥλιον καὶ τὴν  σελήνην   καὶ τοὺς ἀστέρας, τότε καλῶς
[2]   αὐλὴν οὐ προσθήσεσθε. ἐὰν φέρητε  σεμίδαλιν,   μάταιον· θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν·
[15]   γὰρ ἡμέρα παρ’ αὐτῷ  σημαίνει   χίλια ἔτη. αὐτὸς δέ μοι
[4]   νοεῖτε· ὅταν βλέπετε ματὰ τηλικαῦτα  σημεῖα   καὶ τέρατα γεγονότα ἐν τῷ
[5]   Ἰσραὴλ καὶ τηλικαῦτα τέρατα καὶ  σημεῖα   ποιῶν ἐκήρυσσεν, καὶ ὑπερηγάπησεν αὐτόν.
[12]   ζωοποιήσει, ὃν δόξουσιν ἀπολωλεκέναι, ἐν  σημείῳ   πίπτοντος τοῦ Ἰσραήλ, (ἐποίησεν γὰρ
[3]   μοι νηστεύετε, λέγει κύριος, ὡς  σήμερον   ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν
[10]   φησίν, σμύραιναν οὐδὲ πολύποδα οὐδὲ  σηπίαν·   οὐ μή, φησίν, ὁμοιωθήσῃ κολλώμενος
[6]   πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεθε, καὶ  σὴς   καταφάγεται ὑμᾶς. καὶ παλιν λέγει
[5]   νῶτον εἰς μάστιγας, τὰς δὲ  σιαγόνας   εἰς ῥαπίσματα. τὸ δὲ πρόσωπόν
[11]   πύλας χαλκᾶς συντρίψω καὶ μοχλοὺς  σιδηροῦς   συγκλάσω, καὶ δώσω σοι θησαυροὺς
[11]   τὸ ὄρος το ἅγιόν μου  Σινᾶ;   ἔσεσθε γὰρ ὡς πετεινοῦ νοσσιᾶς
[15]   οἷς ἐλάλησεν ἐν τῷ ὄρει  Σινᾶ   πρὸς Μωϋσῆν κατὰ πρόσωπον· Καὶ
[14]   ἦν Μωϋσῆς νηστεύων ἐν ὄρει  Σινᾶ,   τοῦ λαβεῖν τὴν διαθήκην κυρίου
[6]   Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια  Σιὼν   λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτόν, ἀκρογωναῖον, ἔντιμον.
[10]   πεινᾷ κραυγάζει, καὶ λαβὼν πάλιν  σιωπᾷ.   Οὐδὲ φάγῃ τὸν ἀετὸν οὐδὲ
[4]   ἀνόμῳ καιρῷ καὶ τοῖς μέλλουσιν  σκανδάλοις,   ὡς πρέπει υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν,
[4]   μήποτε ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. τὸ τέλειον  σκάνδαλον   ἤγγικεν, περὶ οὗ γέγραπται, ὡς
[21]   αἰτούμενος. ἕως ἔτι τὸ καλὸν  σκεῦός   ἐστιν μεθ’ ὑμῶν, μὴ ἐλλείπητε
[11]   τὴν γῆν. τοῦτο λέγει· τὸ  σκεῦος   τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δοξάζει. εἶτα
[7]   τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ  σκεῦος   τοῦ πνευματος προσφέρειν θυσίαν, ἵνα
[9]   καὶ τον τράχηλον ὑμῶν οὐ  σκληρυνεῖτε.   λάβε πάλιν· Ἰδού, λέγει κύριος,
[20]   δὲ τοῦ μέλαος ὁδός ἐστιν  σκολιὰ   καὶ κατάρας μεστή. ὁδὸς ἐστιν
[14]   ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν  σκότει.   γινώσκομεν οὖν, πόθεν ἐλυτρώθημεν. πάλιν
[10]   καὶ οἱ ἰχθύες πορεύονται ἐν  σκότει   εἰς τὰ βάθη· καὶ ἐν
[8]   μέν ἐστιν φανερά, ἐκείνοις δὲ  σκοτεινά,   ὅτι οὐκ ἤκουσαν φωνῆς κυρίου.
[11]   συγκλάσω, καὶ δώσω σοι θησαυροὺς  σκοτεινούς,   ἀποκρύους, ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν ὅτι
[5]   δικαιοσύνης γνῶσιν ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν  σκότους   ἀποσυνέχει. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο,
[14]   πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ  σκότους,   διάθηται ἐν ἡμῖν διαθήκην λόγῳ.
[18]   τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ  σκότους.   διαφορὰ δὲ πολλὴ τῶν δύο
[14]   ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον ἡμᾶς ἐκ τοῦ  σκότους   ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον. λέγει
[10]   αὐτῶν. Καὶ οὐ φάγῃ, φησίν,  σμύραιναν   οὐδὲ πολύποδα οὐδὲ σηπίαν· οὐ
[6]   ἐκκλησίᾳ ἀδελφῶν μου, καὶ ψαλῶ  σοι   ἀνάμεσον ἐκκλησίας ἁγίων. οὐκοῦν ἡμεῖς
[6]   μου καὶ δοξασθήσομαι; λέγει· Ἐξομολογήσομαί  σοι   ἐν ἐκκλησίᾳ ἀδελφῶν μου, καὶ
[19]   καὶ δικαίων ἀναστραφήσῃ, τὰ συμβαίνοντά  σοι   ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδώς
[6]   ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν. πάλιν  σοι   ἐπιδειξω, πῶς πρὸς ἡμᾶς λέγει.
[11]   μοχλοὺς σιδηροῦς συγκλάσω, καὶ δώσω  σοι   θησαυροὺς σκοτεινούς, ἀποκρύους, ἀοράτους, ἵνα
[19]   ὀφθαλμοῦ σου πάντα τὸν λαλοῦντά  σοι   τὸν λόγον κυρίου. μνησθήσῃ ἡμέραν
[19]   ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς  σου   ἁγνεύσεις. μὴ γίνου πρὸς μὲν
[19]   σου ἀπὸ τῆς θυγατρός  σου,   ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις φόβον
[19]   οὐ μὴ ἄρῃς τὴν χεῖρά  σου   ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου
[3]   καὶ δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον  σου   ἐκ ψυχῆς σου καὶ ψυχὴν
[14]   προφήτης· Ἐγὼ κύριος, θεός  σου,   ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ
[3]   θεὸς επακούσεταί σου, ἔτι λαλοῦντός  σου   ἐρεῖ· Ἰδοὺ πάρειμι· ἐὰν ἀφέλῃς
[3]   βοήσεις, καὶ θεὸς επακούσεταί  σου,   ἔτι λαλοῦντός σου ἐρεῖ· Ἰδοὺ
[19]   χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ  σου   ἀπὸ τῆς θυγατρός σου,
[19]   φόβῳ· οὐ μὴ ἐπιτάξῃς δούλῳ  σου   παιδίσκῃ ἐν πικρίᾳ, τοῖς
[3]   δικαιοσύνη, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν  σου   δικαιοσύνη, καὶ δόξα
[3]   ταχέως ἀνατελεῖ, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν  σου   δικαιοσύνη, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν
[19]   σου, οὐ δώσεις τῇ ψυχῇ  σου   θράσος. οὐ πορνεύσεις, οὐ μοιχεύσεις,
[13]   σου· προσάγαγέ μοι τοὺς υἱούς  σου,   ἵνα εὐλογήσω αὐτούς. καὶ προσήγαγεν
[12]   Λαβε βιβλίον εἰς τὰς χεῖράς  σου   καὶ γράψον, λέγει κύριος,
[3]   διάσπα. διάθρυπτε πεινῶσιν τὸν ἄρτον  σου,   καὶ γυμνὸν ἐὰν ἴδῃς περίβαλε·
[13]   Δύο ἔθνη ἐν τῇ γαστρί  σου   καὶ δύο λαοὶ ἐν τῇ
[3]   ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκον  σου,   καὶ ἐὰν ἴδῃς ταπεινόν, οὐχ
[14]   δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός  σου   καὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωκά
[11]   προφήτης· Ἐγὼ πορεύσομαι ἔμπροσθέν  σου   καὶ ὄρη ὁμαλιῶ καὶ πύλας
[19]   κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον  σου   καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι·
[12]   ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν  σου.   καὶ πάλιν λέγει οὕτως Ἡσαΐας·
[9]   τάδε λέγε κύριος θεός  σου.   καὶ πάλιν τὸ πνεῦμα κυρίου
[3]   τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς  σου,   καὶ τὰ ἱμάτιά σου ταχέως
[13]   δύο λαοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ  σου,   καὶ ὑπερέξει λαὸς λαοῦ καὶ
[3]   τὸν ἄρτον σου ἐκ ψυχῆς  σου   καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐλεήσῃς. εἰς
[19]   πλεονέκτης. οὐδὲ κολληθήσῃ ἐκ ψυχῆς  σου   μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ μετὰ ταπεινῶν
[19]   μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις. οὐ μή  σου   λόγος τοῦ θεοῦ ἐξέθῃ
[14]   τὸ τάχος, ὅτι λαός  σου,   ὃν ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύτου,
[19]   καὶ πορευόμενος εἰς λύτρωσιν ἁμαρτιῶν  σου.   οὐ διστάσεις μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης.
[19]   βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον  σου,   οὐ δώσεις τῇ ψυχῇ σου
[19]   γένῃ ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ πλησίον  σου,   οὐ μὴ γένῃ πλεονέκτης. οὐδὲ
[19]   ἤκουσας, οὐ μνησικακήσεις τῷ ἀδελφῷ  σου.   οὐ μὴ διψυχήσῃς, πότερον ἔσται
[19]   μαχομένους συαγαγών. ἐξομολογήσῃ ἐπὶ ἁμαρτίαις  σου.   οὐ προσήξεις ἐπὶ προσευχὴν ἐν
[19]   πλησίον σου ὑπὲρ τὴν ψυχήν  σου.   οὐ φονεύσεῖς τέκνον ἐν φθορᾷ,
[4]   τάχος, ὅτι ἠνόμησεν λαός  σου,   οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
[19]   ἀγαπήσεις ὡς κόρην τοῦ ὀφθαλμοῦ  σου   πάντα τὸν λαλοῦντά σοι τὸν
[13]   ἐστέρησέν με κύριος τοῦ προσώπου  σου·   προσάγαγέ μοι τοὺς υἱούς σου,
[3]   Ἰδοὺ πάρειμι· ἐὰν ἀφέλῃς ἀπὸ  σοῦ   σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ῥῆμα
[3]   φῶς σου, καὶ τὰ ἱμάτιά  σου   ταχέως ἀνατελεῖ, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν
[13]   εἶπεν Ἰωσὴφ πρὸς Ἰακώβ· Μετάθες  σου   τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
[3]   ἀπὸ τῶν οικείων τοῦ σπέρματός  σου.   τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς
[19]   ὄνομα κυρίου. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον  σου   ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου. οὐ
[12]   ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς  σου   ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. καὶ
[2]   πρὸς κύριον ἁγνῶς συνευφραίνονται αὐτοῖς  σοφία,   σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις. πεφανέρωκεν γὰρ
[16]   κλῆσις αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας,  σοφία   τῶν δικαιωμάτων, αἱ ἐντολαὶ τῆς
[6]   κύριος ἡμῶν, ἀδελφοί,  σοφίαν   καὶ νοῦν θέμενος ἐν ἡμῖν
[21]   παντὸς κόσμου κυριεύων, δῴη ὑμῖν  σοφίαν,   σύνεσιν, ἐπιστήμην, γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων
[6]   κυρίου· τίς νοήσει, εἰ μὴ  σοφὸς   καὶ ἐπιστήμων καὶ ἀγαπῶν τὸν
[10]   εἰσιν ὅμοιοι χοίρων· τουτέστιν ὅταν  σπαταλῶσιν,   ἐπιλανθάνονται τοῦ κυρίου, ὅταν δὲ
[9]   ὑμῶν (ὧδε εὑρίκω ἐντολήν) Μὴ  σπείρητε   ἐπ’ ἀκάνθαις, περιτμήθητε τῷ κυρίῳ
[3]   οὐδὲ ἀπὸ τῶν οικείων τοῦ  σπέρματός   σου. τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ
[19]   ὁδεύειν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον,  σπεύσῃ   τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. ἔσιν οὖν
[11]   θεος. καί· Κατοικήσεις ἐν ὑψηλῷ  σπηλαίῳ   πέτρας ἰσχυρᾶς. καί· τὸ ὕδωρ
[16]   μάθετε· Τίς ἐμέτρησεν τὸν οὐρανὸν  σπιθαμῇ   τὴν γῆν δρακί; οὐκ
[8]   κατακαίεν, καὶ αἴρειν τότε τὴν  σποδὸν   παιδία καὶ βάλλειν εἰς ἄγγη
[3]   ὑμῶν καὶ σάκκον ἐνδύσησθε καὶ  σποδὸν   ὑποστρώσητε, οὐδ’ οὕτως καλέσετε νηστείαν
[7]   καὶ κοτομένου ἐπὶ σάκκου καὶ  σποδοῦ.   ἵνα δείξῃ, ὅτι δεῖ αὐτὸν
[12]   μέσῳ τῆς πυγμῆς, καὶ ὑψηλότερος  σταθεὶς   πάντων ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας, καὶ
[12]   λέγει κύριος· ὁταν ξύλου αἷμα  στάξῃ.   ἔχεις πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ
[7]   μὴ δι’ ἡμᾶς. ἀλλὰ καὶ  σταρωθεὶς   ἐποτιζετο ὄξει καὶ χολῇ. ἀκούσατε,
[11]   λέγει· μακάριοι, οἳ ἐπὶ τὸν  σταυρὸν   ἐλπίσαντες κατέβησαν εἰς τὸ ὕδωρ,
[11]   πῶς τὸ ὑδωρ καὶ τὸν  σταυρὸν   ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο
[9]   καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν  σταυρόν.   οἶδεν τὴν ἔμφυτον δωρεὰν
[9]   ἔχεις Ἰησοῦν. ὅτι δὲ  σταυρὸς   ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν
[8]   πάλιν τύπος τοῦ  σταυροῦ   καὶ τὸ ἔριον τὸ κόκκινον)
[12]   τὸ πνεῦμα, ἵνα ποιήσῃ τύπον  σταυροῦ   καὶ τοῦ μέλλοντος πάσχειν, ὅτι,
[12]   στάξῃ. ἔχεις πάλιν περὶ τοῦ  σταυροῦ   καὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος. λέγει
[12]   αἰῶνα. ~Ὁμοίως πάλιν περὶ τοῦ  σταυροῦ   ὁρίζει ἐν ἄλλῳ προφήτῃ λέγοντι·
[11]   τοῦ ὕδατος καὶ περὶ τοῦ  σταυροῦ.   περὶ μὲν τοῦ ὕδατος γέγραπται
[12]   περὶ τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ  σταυροῦσθαι   μέλλοντος. λέγει δὲ πάλιν τῷ
[2]   κύριος. πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων, καὶ  στέαρ   ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ
[13]   Ρεβέκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι  στεῖρα   ἦν· καὶ συνέλαβεν. εἶτα ἐξῆλθεν
[6]   γάρ· Καὶ ἔθηκέ με ὡς  στερεὰν   πέτραν. λέγει δὲ πάλιν
[5]   δὲ πρόσωπόν μου ἔθηκα ὡς  στερεὰν   πετραν. ~Ὅτε οὖν ἐποίησεν τὴν
[19]   ἔσῃ πρόγλωσσος· παγὶς γὰρ τὸ  στόμα   θανάτου. ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ τῆς
[16]   θύραν τοῦ ναοῦ, ἐστιν  στόμα,   μετάνοιαν διδοὺς ημῖν, εἰσάγε εἰσ
[10]   τὸ γὰρ ζῷον τοῦτο τῷ  στόματι   κύει. περὶ μὲν τῶν βρωμάτων
[10]   ἀκούομεν ἀνομίαν ποιούσαις ἐν τῷ  στόματι.   τὸ γὰρ ζῷον τοῦτο τῷ
[16]   τὰ ῥήματα ἀκηκοέναι ἐκ τοῦ  στόματος   μήτε αὐτός ποτε ἐπιτεθυμηκέναι ἀκούειν.
[11]   ἐξελεύσεται ἐξ ὑμῶν διὰ τοῦ  στόματος   ὑμῶν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ,
[3]   λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε  στραγγαλιὰς   βιαίων συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν
[19]   ποιήσεις σχίσμα, εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους  συαγαγών.   ἐξομολογήσῃ ἐπὶ ἁμαρτίαις σου. οὐ
[3]   ἐν ἀφέσει καὶ πᾶςαν ἄδικον  συγγραφὴν   διάσπα. διάθρυπτε πεινῶσιν τὸν ἄρτον
[11]   χαλκᾶς συντρίψω καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς  συγκλάσω,   καὶ δώσω σοι θησαυροὺς σκοτεινούς,
[1]   χάριν εἰλήφατε. διὸ καὶ μᾶλλον  συγχαίρω   ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι, ὅτι ἀληθῶς
[4]   ἓν τρία τῶν μεγάλων κεράτων.  συιέναι   οὖν ὀφείλετε. ἔτι δὲ καὶ
[6]   κύριος. ἀπολούστερον ὑμῖν γράφω, ἵνα  συιῆτε·   ἐγὼ περίψημα τῆς ἀγάπης ὑμῶν.
[19]   ταπεινῶν καὶ δικαίων ἀναστραφήσῃ, τὰ  συμβαίνοντά   σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ,
[21]   τινά μου γνώμης ἀγαθῆς λαμβάνετε  συμβουλίαν·   ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν εἰς οὓς
[21]   γίνεσθε νομοθέται ἀγαθοί, ἑαυτῶν μένετε  σύμβουλοι   πιστοί, ἄρατε ἐξ ὑμῶν πᾶσαν
[2]   φόβος καὶ ὑπομονή, τὰ δὲ  συμμαχοῦντα   ἡμῖν μακροθυμία καὶ ἐγκράτεια· τούτων
[15]   ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει κύριος τὰ  σύμπαντα·   γὰρ ἡμέρα παρ’ αὐτῷ
[15]   τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελεσθήσεται τὰ  σύμπαντα.   Καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
[4]   συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ  συμφέροντος.   λέγει γὰρ γραφή· Οὐαὶ
[5]   μου τὰς σάρκας, ὅτι πονηρευομένων  συναγωγαὶ   ἐπανεστησάν μοι. καὶ πάλιν λέγει·
[6]   πάλιν προφητης; Περιέσχεν με  συναγωγὴ   πονηρευομένων, ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ μέλισσαι
[3]   σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων  συναλλαγμάτων,   ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καὶ
[21]   ἐκλεγόμενος μετὰ τῶν ἔργων αὐτοῦ  συναπολεῖται.   διὰ τοῦτο ἀνάστασις, διὰ τοῦτο
[3]   ἐξελεξάμην, λέγει κύριος· λύε πάντα  σύνδεσμον   ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων,
[3]   πάρειμι· ἐὰν ἀφέλῃς ἀπὸ σοῦ  σύνδεσμον   καὶ χειροτονίαν καὶ ῥῆμα γογγυσμου,
[19]   οὐ προσήξεις ἐπὶ προσευχὴν ἐν  συνειδήσει   πονηρᾷ. αὑτη ἐστὶν ὁδὸς τοῦ
[1]   ὑμῶν. πεπεισμένος οὖν τοῦτο καὶ  συνειδὼς   ἐμαυτῷ, ὅτι ἐν ὑμῖν λαλήσας
[13]   αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν· καὶ  συνέλαβεν.   εἶτα ἐξῆλθεν Ρεβέκκα πυθέσθαι παρὰ
[4]   δεδικαιωμένοι, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ αὐτὸ  συνερχόμενοι   συνζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος.
[10]   ἑαυτῷ, τρία ἔλαβεν ἐν τῇ  συνέσει   δόγματα. πέρας γέ τοι λέγει
[21]   κόσμου κυριεύων, δῴη ὑμῖν σοφίαν,  σύνεσιν,   ἐπιστήμην, γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ,
[2]   κύριον ἁγνῶς συνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία,  σύνεσις,   ἐπιστήμη, γνῶσις. πεφανέρωκεν γὰρ ἡμῖν
[15]   προσέχετε, τέκνα, τί λέγει τὸ  συνετέλεσεν   ἐν ἓξ ἡμέραις. τοῦτο λέγει,
[15]   ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ  συνετέλεσεν   ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ
[4]   γὰρ γραφή· Οὐαὶ οἱ  συνετοὶ   ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες.
[4]   ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καὶ  συνετρίβη   αὐτῶν διαθήκη, ἵνα
[14]   ἔρριψεν ἐκ τῶν χειρῶν, καὶ  συνετρίβησαν   αἱ πλάκες τῆς διαθήκης κυρίου.
[2]   μενόντων τὰ πρὸς κύριον ἁγνῶς  συνευφραίνονται   αὐτοῖς σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις.
[21]   μὴ ἐλλείπητε μηδενὶ ἑαυτῶν, ἀλλὰ  συνεχῶς   ἐκζητεῖτε ταῦτα καὶ ἀναπληρουτε πᾶσαν
[4]   ἀλλ’ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνερχόμενοι  συνζητεῖτε   περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος. λέγει
[4]   ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ  συνῆκεν   Μωϋσῆς καὶ ἔριψεν τὰς δύο
[14]   ἐκ γῆς Αἰγύτου, ἠνόμησεν. καὶ  συνῆκεν   Μωϋσῆς, ὅτι ἐποίησαν ἑαυτοῖς πάλιν
[10]   πόθεν ἐκείνοις ταῦτα νοῆσαι  συνιέναι;   ἡμεῖς δὲ δικαίως νοήσαντες τὰς
[10]   ἡμῶν καὶ τὰς καρδίας, ἵνα  συνιῶμεν   ταῦτα. ~Ζητήσωμεν δέ, εἰ ἐμέλησεν
[12]   αὐτὸς προφητέει Δαυείδ, φοβούμενος καὶ  συνίων   τὴν πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν· Εἶπεν
[15]   λέγει, ὅτι ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν  συντελέσει   κύριος τὰ σύμπαντα· γὰρ
[15]   ἡμέραις, ἐν τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν  συντελεσθήσεται   τὰ σύμπαντα. Καὶ κατέπαυσεν τῇ
[12]   προφήτῃ λέγοντι· Καὶ πότε ταῦτα  συντελεσθήται;   λέγει κύριος· ὁταν ξύλου αἷμα
[16]   γάρ· Καὶ ἔσται, τῆς ἑβδομάδος  συντελουμένης   οἰκοδομηθήσεται ναὸς θεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ
[4]   Εἰς τοῦτο γὰρ δεσπότης  συντέτμηκεν   τοὺς καιροὺς καὶ τὰς ἡμέρας,
[2]   λέγει· Θυσία τῷ κυρίῳ καρδία  συντετριμμένη,   ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ κυρίῳ
[14]   χάριν, ἀπέσταλκέν με ἰάσασθαι τοὺς  συντετριμμένους   τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
[4]   ἐξουσίαν μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ πονηρῶν  συντρέχειν,   μήποτε ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. τὸ τέλειον
[6]   ὡς λίθος ἰσχυρὸς ἐτέθη εἰς  συντριβήν·   Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια
[11]   ὄρη ὁμαλιῶ καὶ πύλας χαλκᾶς  συντρίψω   καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συγκλάσω, καὶ
[1]   λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι, ὅτι ἐμοὶ  συνώδευσεν   ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης κύριος, καὶ
[9]   εἰς σφραγῖδα. ἀλλὰ καὶ πᾶς  Σύρος   καὶ Ἄραψ καὶ πάντες οἱ
[19]   χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι  συσπῶν.   ἀγαπήσεις ὡς κόρην τοῦ ὀφθαλμοῦ
[8]   οἱ προσενέγκαντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν  σφαγήν.   εἶτα οὐκέτι ἄνδρες, οὐκέτι ἁμαρτωλῶν
[5]   ἡμεῖς ἰάθημεν· ὡς πρόβατον ἐπὶ  σφαγὴν   ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἄφωνος
[8]   οἷς εἰσὶν ἁμαρίαι τέλειαι, καὶ  σφάξαντας   κατακαίεν, καὶ αἴρειν τότε τὴν
[9]   μὴν περιτέτμηται λαὸς εἰς  σφραγῖδα.   ἀλλὰ καὶ πᾶς Σύρος καὶ
[16]   αὐτούς, ὡς ὄντα οἶκον θεοῦ.  σχεδὸν   γὰρ ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν
[4]   υἱοῖς θεοῦ, ἀντιστῶμεν, ἵνα μὴ  σχῇ   παρείσδυσιν μέλας. φύγωμεν ἀπὸґ
[19]   πονηρόν. κρινεῖς δικαίως. οὐ ποιήσεις  σχίσμα,   εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους συαγαγών. ἐξομολογήσῃ
[4]   ἐραυνῶντας ἐκζητεῖν τὰ δυνάμενα ἡμᾶς  σώζειν.   φύγωμεν οὖν τελείως ἀπὸ πάντων
[21]   ἠδυνήθην, εἰς τὸ εὐφρᾶναι ὑμᾶς.  σώζεσθε,   ἀγάπης τέκνα καὶ εἰρήνης.
[16]   ἄφθαρτον ναόν. γὰρ ποθῶν  σωθῆναι   βλέπει οὐκ εἰς τὸν ἄνθρωπον,
[12]   ἱνα γνῶσιν ὅτι οὐ δύναται  σωθῆναι,   ἐὰν μὴ ἐπ’ αὐτῷ ἐλπίσωσιν.
[1]   καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων  σωθῆναι,   ὅτι ἀληθῶς βλέπω ἐν ὑμῖν
[12]   νεκρὸς δύναται ζωοποιῆσαι, και παραχρῆμα  σωθήσεται   ἐν οὕτως ἐποίουν. ἔχεις´πάλιν καὶ
[8]   καὶ ῥυπαραί, ἐν αἷς ἡμεῖς  σωθησόμεθα·   ὅτι καὶ ἀλγῶν σάρκα
[17]   παραλελοιπέναι τι τῶν ἀνηκόντων εἰς  σωτηρίαν.   ἐὰν γὰρ περὶ τῶν ἐνεστώτων
[14]   ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς  σωτηρίαν   ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, οὕτως
[2]   οὖν ὀφείλομεν, ἀδελφοί, περὶ τῆς  σωτηρίας   ἡμῶν, ἵνα μὴ πονηρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008