HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  36 formes différentes pour 59 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[14]   πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας τῷ θεῷ.  ~Ναί.   ἀλλὰ ἴδωμεν, εἰ διαθήκη,
[16]   ημῖν, εἰσάγε εἰσ τὸν ἄφθαρτον  ναόν.   γὰρ ποθῶν σωθῆναι βλέπει
[16]   λέγει· Ἰδού, οἱ καθελόντες τὸν  ναὸν   τοῦτον αὐτοὶ αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν. γίνεται.
[6]   φανεροῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν.  ναὸς   γὰρ ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ
[16]   καὶ ἀσθενές, ὡς ἀληθῶς οἰκοδομητὸς  ναὸς   διὰ χειρός, ὅτι ἦν πλήρης
[16]   ἔσται, τῆς ἑβδομάδος συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται  ναὸς   θεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ τῷ ὀνόματι
[16]   κύριος. ζητήσωμεν δέ, εἰ ἔστιν  ναὸς   θεοῦ. ἔστιν, ὅπου αὐτὸς λέγει
[16]   ἐπιτεθυμηκέναι ἀκούειν. τοῦτό ἐστιν πνευματικὸς  ναὸς   οἰκοδομούμενος τῷ κυρίῳ. ~Ἐφ’ ὅσον
[16]   κυρίου. εὑρίσκω οὖν, ὅτι ἔτιν  ναός.   πῶς οὖν οἰκοδομηθήσεται ἐπὶ τῷ
[4]   ἑαυτῶν ἐπιστήμονες. γενώμεθα πνευματικοί, γενώμεθα  ναὸς   τέλειος τῷ θεῷ. ἐφ’ ὅσον
[16]   κυρίου. προσέχετε δέ, ἵνα  ναὸς   τοῦ κυρίου ἐνδόξως οἰκοδομηθῇ. πῶς,
[7]   τούτου πεφανέρωκαν οἱ ἱερεῖς τοῦ  ναοῦ.   γεγραμμένης ἐντολῆς· Ὃς ἂν μὴ
[16]   ~Ἔτι δὲ καὶ περὶ τοῦ  ναοῦ   ἐρῶ ὑμῖν, ὡς πλανώμενος οἱ
[16]   ἀνοιγων ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ  ναοῦ,   ἐστιν στόμα, μετάνοιαν διδοὺς
[12]   λέγει πάλιν Μωϋσῆς Ἰησοῦ, υἱῷ  Ναυή,   ἐπιθεὶς αὐτῳ τοῦτο τὸ ὄνομα,
[12]   λέγει οὖν Μωϋσῆς Ἰησοῦ, υἱῷ  Ναυή,   ἐπιθεὶς τοῦτο τὸ ὄνομα, ὁπότε
[16]   ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν τῷ  ναῷ.   ἀλλὰ πῶς λέγει κύριος καταργῶν
[12]   ἐλπισάτω πιστεύσας, ὅτι αὐτὸς ὢν  νεκρὸς   δύναται ζωοποιῆσαι, και παραχρῆμα σωθήσεται
[7]   καὶ μέλλων κρίνειν ζῶντας καὶ  νεκρούς,   ἔπαθεν, ἵνα πληγὴ αὐτοῦ
[5]   τὸν θάνατον καὶ τὴν ἐκ  νεκρῶν   ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι ἐν σαρκὶ
[15]   καὶ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ  νεκρῶν   καὶ φανερωθεὶς ἀνέβη εἰς οὐρανοίς.
[2]   θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς  νεομηνίας   ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄνευ ζυγοῦ
[15]   γέ τοι λέγει αὐτοῖς· Τὰς  νεομηνίας   ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα οὐκ
[19]   τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ  νεότητος   διδάξεις φόβον θεοῦ. οὐ μὴ
[13]   κεφαλὴν Ἐφραίμ, τοῦ δευτέρου καὶ  νεωτέρου,   καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν
[3]   δὲ λέγει· Ἰδοὺ αὕτη  νηστεία,   ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει κύριος·
[7]   τοῦ τράγου τοῦ προσφερομένου τῇ  νηστείᾳ   ὑπὲρ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν. προσέχετε
[3]   σποδὸν ὑποστρώσητε, οὐδ’ οὕτως καλέσετε  νηστείαν   δεκτήν. πρὸς ἡμᾶς δὲ λέγει·
[7]   Ὃς ἂν μὴ νηστεύσῃ τὴν  νηστείαν,   θανάτω ἐξολεθρευθύσεται, ἐνετείλατο κύριος, ἐπεὶ
[3]   τούτων πρὸς αὐτούς· Ἱνατί μοι  νηστεύετε,   λέγει κύριος, ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι
[7]   φάγετε ὑμεῖς μόνοι, τοῦ λαοῦ  νηστεύοντος   καὶ κοτομένου ἐπὶ σάκκου καὶ
[7]   γεγραμμένης ἐντολῆς· Ὃς ἂν μὴ  νηστεύσῃ   τὴν νηστείαν, θανάτω ἐξολεθρευθύσεται, ἐνετείλατο
[14]   προφήτης· Καὶ ἦν Μωϋσῆς  νηστεύων   ἐν ὄρει Σινᾶ, τοῦ λαβεῖν
[4]   ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει  νηστεύων   ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα,
[10]   μόνα ἐπικατάρατα ἐν τῷ βυθῷ  νήχεται,   μὴ κολθμβῶντα ὡς τὰ λοιπά,
[4]   ἔτι δὲ κἀκεῖνο, ἀδελφοί μου,  νοεῖτε·   ὅταν βλέπετε ματὰ τηλικαῦτα σημεῖα
[8]   ἵνα ἁγνίζωνται ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν;  νοεῖτε,   πῶς ἐν ἁπλότητι λέγει ὑμῖν.
[7]   τῆς διαθήκης κυρίου γενέσθαι. ~Οὐκοῦν  νοεῖτε   τέκνα εὐφροσύνης, ὅτι πάντα
[10]   καλῶς. ἀλλὰ πόθεν ἐκείνοις ταῦτα  νοῆσαι   συνιέναι; ἡμεῖς δὲ δικαίως
[10]   συνιέναι; ἡμεῖς δὲ δικαίως  νοήσαντες   τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν, ὡς ἠθέλησεν
[6]   προφήτης παραβολὴν κυρίου· τίς  νοήσει,   εἰ μὴ σοφὸς καὶ ἐπιστήμων
[17]   μελλόντων γράφω ὑμῖν, οὐ μὴ  νοήσητε   διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς κεῖσθαι.
[16]   Καὶ κύριος τὰ πρόβατα τῆς  νομῆς   καὶ παραδώσει καὶ τὸν πύργον
[21]   καὶ ἐρωτῶ ὑμᾶς· ἑαυτῶν γίνεσθε  νομοθέται   ἀγαθοί, ἑαυτῶν μένετε σύμβουλοι πιστοί,
[3]   προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷ ἐκείνων  νόμῳ.   ~Δεῖ οὖν ἡμᾶς περὶ τῶν
[11]   Σινᾶ; ἔσεσθε γὰρ ὡς πετεινοῦ  νοσσιᾶς   ἀφῃρημενοι. καὶ πάλιν λέγει
[6]   ἡμῶν, ἀδελφοί, σοφίαν καὶ  νοῦν   θέμενος ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων
[4]   ὄρει νηστεύων ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ  νύκτας   τεσσαράκοντα, καὶ ἔλαβεν τὴν διαθήκην
[14]   τὸν λαόν, ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ  νύκτας   τεσσεράκοντα. καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς παρὰ
[19]   λόγον κυρίου. μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως  νυκτὸς   και ἡμέρας, καὶ ἐκζητήσεις καθ’
[6]   εἰ οὖν οὐ γίνεται τοῦτο  νῦν,   ἄρα ἡμῖν εἴρηκεν, πότε· ὅταν
[11]   καιρῷ αὐτοῦ· τότε, φησίν ἀποδώσω.  νῦν   δὲ λέγει· τὰ φύλλα
[4]   ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου, προσέχειν  νῦν   ἑαυτοῖς καὶ μὴ ὁμοιοῦσθαί τισιν
[4]   τῆς πίστεως ἡμῶν, ἐὰν μὴ  νῦν   ἐν τῷ ἀνόμῳ καιρῷ καὶ
[16]   αὐτοὺς καθῃρέθη ὑπὸ τῶν ἐχτρῶν·  νῦν   καὶ αὐτοι οἱ τῶν ἐχθρῶν
[4]   καὶ μισήσωμεν τὴν πλάνην τοῦ  νῦν   καιροῦ, ἵνα εἰς τὸν μέλλοντα
[18]   δὲ ἄρχων καιροῦ τοῦ  νῦν   τῆς ἀνομίας. ~Ἡ οὖν ὁδὸς
[15]   ἣν θεὸς ἡμέραν ἡγίασεν  νῦν   τις δύναται ἁγιάσαι καθαρὸς ὢν
[5]   λέγει· Ἰδού, τέθεικά μου τὸν  νῶτον   εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008