HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  42 formes différentes pour 98 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[6]   οὐρανοῦ καὶ τῶν ἰχθύων τῆς  θαλάσσης.   καὶ εἶπεν κύριος, ἰδὼν τὸ
[4]   παρὰ πάντα τὰ θηρία τῆς  θαλάσσης,   καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ ἀνέτειλεν
[5]   αὐτὸς δέ, ἵνα καταργήσῃ τὸν  θάνατον   καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν
[12]   τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθησαν εἰς  θάνατον·   λέγει εἰς τὴν καρδίαν Μωϋσέως
[20]   καὶ κατάρας μεστή. ὁδὸς ἐστιν  θανάτου   αἰωνίου μετὰ τιμωρίας, ἐν
[19]   δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον ἐκ  θανάτου·   ἔσῃ ἁπλοῦς τῇ καρδίᾳ καὶ
[11]   ζωῆς, καὶ ἑαυτοῖς ὤρυξαν βόθρον  θανάτου.   Μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ
[19]   μετὰ τῶν πορευομένων ἐν ὁδῷ  θανάτου,   μισήσεις πᾶν, οὐκ ἔστιν
[19]   πρόγλωσσος· παγὶς γὰρ τὸ στόμα  θανάτου.   ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς
[12]   τὴν παράβασιν αὐτῶν εἰς θλῖψιν  θανάτου   παραδοθήσονται. πέρας γέ τοι αὐτὸς
[16]   ἐν ἡμῖν κατοικῶν, τοὺς τῷ  θανάτῳ   δεδουλωμένους ἀνοιγων ἡμῖν τὴν θύραν
[7]   ἂν μὴ νηστεύσῃ τὴν νηστείαν,  θανάτω   ἐξολεθρευθύσεται, ἐνετείλατο κύριος, ἐπεὶ καὶ
[14]   ἤδη δεδαπανημένας ἡμῶν καρδιας τῷ  θανάτῳ   καὶ παραδεδομένας τῇ τῆς πλάνης
[5]   ἁμαρτιῶν ἀνακεφαλαιώσῃ τοῖς διώξασιν ἐν  θανάτῳ   τοὺς προφήτας αὐτοῦ. οὐκοῦν εἰς
[10]   ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι ἤδη τῷ  θανάτῳ,   ὡς καὶ ταῦτα τὰ ἰχθύδια
[6]   ἡμέρα μεγάλη καὶ  θαυματή,   ἣν ἐποίησεν κύριος. ἀπολούστερον
[7]   ἐκκλησίᾳ θέμενος, ὅτι ὃς ἐὰν  θέλῃ   τὸ ἔριον ἆραι τὸ κόκκινον,
[7]   κυριεῦσαι αὐτοῦ. οὕτω, φησίν, οἱ  θέλοντές   με ἰδεῖν καὶ ἅψασθαί μου
[4]   τῆς πίστεως αὐτοῦ. πολλὰ δὲ  θέλων   γράφειν, οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’
[9]   κυρίου προφητεύει· Τίς ἐστιν  θέλων   ζῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα; ἀκοῇ
[2]   πατρὸς ἡμῶν, ὅτ’ ἡμῖν λέγει,  θέλων   ἡμᾶς μὴ ὁμοίως πλανωμένους ἐκείνοις
[13]   Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ, τὸν Μανασσῆ  θέλων   ἵνα εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος ἦν·
[19]   φωτός ἐστιν αὕτη· ἐάν τις  θέλων   ὁδὸν ὁδεύειν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον
[6]   συντριβήν· Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς τὰ  θεμέλια   Σιὼν λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτόν, ἀκρογωναῖον,
[9]   ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχῆς αὐτοῦ  θέμενος   ἐν ἡμῖν. οὐδεὶς γνησιώτερον ἔμαθεν
[6]   ἀδελφοί, σοφίαν καὶ νοῦν  θέμενος   ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ·
[7]   ἐστὶν τοῦ Ἰησοῦ τῇ ἐκκλησίᾳ  θέμενος,   ὅτι ὃς ἐὰν θέλῃ τὸ
[21]   δικαιωμάτων αὐτοῦ, ὑπομονήν. γίνεσθε δὲ  θεοδίδακτοι,   ἐκζητοῦντες τί ζητεῖ κύριος ἀφ’
[16]   ἤλπισαν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν  θεὸν   αὐτῶν τὸν ποιήσαντα αὐτούς, ὡς
[19]   πικρίᾳ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν  θεὸν   ἐλπίζουσιν, μή ποτε οὐ μὴ
[19]   μὴ φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις  θεόν·   ὅτι οὐκ ἦλθεν κατὰ πρόσωπον
[5]   κόσμου κύριος εἶπεν  θεὸς   ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον
[6]   Ἰδού, τάδε λέγει κύριος  θεός·   Ἐισέλθατε εἰς τὴν γῆν τὴν
[15]   τῆς κτίσεως· Καὶ ἐποίησεν  θεὸς   ἐν ἓξ ἡμέραις τὰ ἔργα
[3]   σε. τότε βοήσεις, καὶ  θεὸς   επακούσεταί σου, ἔτι λαλοῦντός σου
[15]   καθαρᾷ. εἰ οὖν ἣν  θεὸς   ἡμέραν ἡγίασεν νῦν τις δύναται
[11]   γνῶσιν ὅτι ἐγὼ κύριος  θεος.   καί· Κατοικήσεις ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ
[14]   λέγει κύριος λυτρωσάμενός σε  θεός.   καὶ πάλιν προφήτης λέγει·
[16]   τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς  θεὸς   κατοικεῖ ἐν ἡμῖν. πῶς;
[21]   ὑμῶν πᾶσαν ὑπόκρισιν. δὲ  θεός,   τοῦ παντὸς κόσμου κυριεύων,
[14]   προφήτης· Ἐγὼ κύριος,  θεός   σου, ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ
[9]   ὅτι τάδε λέγε κύριος  θεός   σου. καὶ πάλιν τὸ πνεῦμα
[5]   τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει γὰρ  θεὸς   τὴν πληγὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
[9]   αὐτούς· Τάδε λέγει κύριος  θεὸς   ὑμῶν (ὧδε εὑρίκω ἐντολήν) Μὴ
[4]   μέλλουσιν σκανδάλοις, ὡς πρέπει υἱοῖς  θεοῦ,   ἀντιστῶμεν, ἵνα μὴ σχῇ παρείσδυσιν
[20]   ἐν καταφονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος  θεοῦ,   ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδέμενον, καταπονοῦντες τὸν
[1]   ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ  θεοῦ   δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι
[20]   ἁρπαγή, ὑπερηφανία, μαγεία, πλεονεξία, ἀφοβία  θεοῦ·   διῶκται τῶν ἀγαθῶν, μισοῦντες ἀλήθειαν,
[21]   ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ  θεοῦ   δοξασθήσεται· ἐκεῖνα ἐκλεγόμενος μετὰ
[7]   τότε λέγων ἑαυτὸν υἱον  θεοῦ   εἶναι. πῶς γὰρ ὅμοιος ἐκείνῳ;
[5]   ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν υἱὸς τοῦ  θεοῦ   εἰς τοῦτο ἐν σαρκὶ ἦλθεν,
[19]   γλωσσώδης, ὑποταγήσῃ κυρίοις ὡς τύπῳ  θεοῦ   ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ· οὐ
[16]   τῆς ἑβδομάδος συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται ναὸς  θεοῦ   ἐνδόξως ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου.
[19]   μή σου λόγος τοῦ  θεοῦ   ἐξέθῃ ἐν ἀκαθαρσίᾳ τινῶν. οὐ
[12]   τοῦ Ἀμαλὴκ υἱὸς τοῦ  θεοῦ   ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. ἴδε
[16]   ζητήσωμεν δέ, εἰ ἔστιν ναὸς  θεοῦ.   ἔστιν, ὅπου αὐτὸς λέγει ποιεῖν
[18]   εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ  θεοῦ,   ἐφ’ ἧς δὲ ἄγγελοι του
[4]   ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ  θεοῦ   καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς
[19]   ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις φόβον  θεοῦ.   οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν τὰ
[19]   ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδώς ὅτι ἄνευ  θεοῦ   οὐδὲν γίνεται. οὐκ ἔσῃ διγνώμων
[7]   πιστεύσωμεν, ὅτι υἱὸς τοῦ  θεοῦ   οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ μὴ
[3]   δικαιοσύνη, καὶ δόξα τοῦ  θεοῦ   περιστελεῖ σε. τότε βοήσεις, καὶ
[16]   ποιήσαντα αὐτούς, ὡς ὄντα οἶκον  θεοῦ.   σχεδὸν γὰρ ὡς τὰ ἔθνη
[10]   ἄρα οὖν οὐκ ἔστιν ἐντολὴ  θεοῦ   τὸ μὴ τρώγειν, Μωϋσῆς δὲ
[12]   υἱὸς ἀνθρωπου, ἀλλὰ υἱὸς τοῦ  θεοῦ,   τύπῳ δὲ ἐν σαρκὶ φανερωθείς.
[7]   εἰ οὖν υἱὸς τοῦ  θεοῦ,   ὢν κύριος καὶ μέλλων κρίνειν
[14]   πλάκες τῆς διαθήκης κυρίου. Μωϋσῆς  θεράπων   ὢν ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ κύριος
[4]   πνευματικοί, γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ  θεῷ.   ἐφ’ ὅσον ἐστὶν ἐν ἡμῖν,
[16]   πρὸ τοῦ ἡμας πιστεῦσαι τῷ  θεῷ   ἦν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς
[19]   οὐκ ἔστιν ἀρεστὸν τῷ  θεῷ,   μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν· οὐ μὴ
[6]   τίνι ὀφθήσομαι τῷ κυρίῳ τῷ  θεῷ   μου καὶ δοξασθήσομαι; λέγει· Ἐξομολογήσομαί
[13]   τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας τῷ  θεῷ.   ~Ναί. ἀλλὰ ἴδωμεν, εἰ
[16]   ποιεῖν, ὅσα ἦν ἐναντία τῷ  θεῷ.   Οἰκοδομηθήσετα δὲ ἐπὶ τῷ ὀνόματι
[8]   Ἰακώβ, ὅτι οὗτοι μεγάλοι τῷ  θεῷ.   ὅτι δὲ τὸ ἔριον ἐπὶ
[10]   ποτὲ μὲν ἄρρεν, ποτὲ δὲ  θῆλυ   γίνεται. ἀλλὰ καὶ τὴν γαλῆν
[4]   καὶ χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ  θηρία   τῆς θαλάσσης, καὶ ὡς ἐξ
[4]   Δανιήλ· Καὶ εἶδον τὸ τέταρτον  θηρίον   τὸ πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶ
[6]   τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν  θηρίων   τῆς γῆς καὶ τῶν πετεινῶν
[11]   σιδηροῦς συγκλάσω, καὶ δώσω σοι  θησαυροὺς   σκοτεινούς, ἀποκρύους, ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν
[7]   εἶναι φοβερὰν τὴν ἄκανθαν, καὶ  θλιβέντα   κυριεῦσαι αὐτοῦ. οὕτω, φησίν, οἱ
[7]   ἅψασθαί μου τῆς βασιλείας ὀφείλουσιν  θλιβέντες   καὶ παθόντες λαβεῖν με. ~Τίνα
[20]   ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδέμενον, καταπονοῦντες τὸν  θλιβόμενον,   πλουσίων παράκλητοι, πενήτων ἄνομοι κριταί,
[12]   διὰ τὴν παράβασιν αὐτῶν εἰς  θλῖψιν   θανάτου παραδοθήσονται. πέρας γέ τοι
[19]   οὐ δώσεις τῇ ψυχῇ σου  θράσος.   οὐ πορνεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ
[20]   ἀπολλύντα τὴ ψυχὴν αὐτῶν· εἰδωλολατρεία,  θρασύτης,   ὕψος δυνάμεως, ὑπόκρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία,
[16]   λέγει κύριος· οὐρανός μοι  θρόνος,   δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν
[1]   ~ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ~Χαίρετε υἱοὶ καὶ  θυγατέρες,   ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος
[19]   υἱοῦ σου ἀπὸ τῆς  θυγατρός   σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις
[2]   προσθήσεσθε. ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον·  θυμίαμα   βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς νεομηνίας
[16]   θανάτῳ δεδουλωμένους ἀνοιγων ἡμῖν τὴν  θύραν   τοῦ ναοῦ, ἐστιν στόμα,
[2]   αὐτῷ. ἡμῖν οὖν οὕτως λέγει·  Θυσία   τῷ κυρίῳ καρδία συντετριμμένη, ὀσμὴ
[7]   τὸ σκεῦος τοῦ πνευματος προσφέρειν  θυσίαν,   ἵνα καὶ τύπος
[2]   Αἰγύπτου, προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα καὶ  θυσίας;   ἀλλ’ τοῦτο ἐντειλάμην αὐτοῖς·
[7]   Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ τὸ  θυσιαστήριον   τελεσθῇ. τί οὖν λέγει ἐν
[7]   Τὸν μὲν ἕνα ἐπὶ τὸ  θυσιαστήριον,   τὸν δὲ ἕνα ἐπικατάρατον, καὶ
[2]   πάντων τῶν προφητῶν, ὅτι οὔτε  θυσιῶν   οὔτε ὁλοκαυτωμάτων οὔτε προσφορῶν ψρῄζει,
[2]   μέν· Τί μοι πλῆθος τῶν  θυσιῶν   ὑμῶν; λέγει κύριος. πλήρης εἰμὶ
[12]   ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν  θῶ   τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008