HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  50 formes différentes pour 229 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[9]   τριακοσίους. τὸ δεκαοκτὼ ι’ δέκα,  η’   ὀκτώ· ἔχεις Ἰησοῦν. ὅτι δὲ
[19]   σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου     ἀπὸ τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ
[19]   ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων,     διὰ λόγου κοπιῶν καὶ πορευόμενος
[13]   εἰ διαθήκη εἰς ἡμᾶς     εἰς ἐκείνους. ἀκούσατε οὖν περὶ
[13]   ὅτι μείζων λαὸς οὗτος     ἐκεῖνος. καὶ ἐν ἄλλῃ προφητείᾳ
[17]   ἐὰν γὰρ περὶ τῶν ἐνεστώτων     μελλόντων γράφω ὑμῖν, οὐ μὴ
[13]   εἰ οὗτος λαὸς κληρονομεῖ     πρῶτος, καὶ εἰ
[19]   οὐ μὴ διψυχήσῃς, πότερον ἔσται     οὔ. οὐ μὴ λάβῃς ἐπὶ
[19]   οὐ μὴ ἐπιτάξῃς δούλῳ σου     παιδίσκῃ ἐν πικρίᾳ, τοῖς ἐπὶ
[6]   πληθυνέσθωσαν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων     πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι γὰρ
[10]   ἀλλὰ πόθεν ἐκείνοις ταῦτα νοῆσαι     συνιέναι; ἡμεῖς δὲ δικαίως νοήσαντες
[16]   Τίς ἐμέτρησεν τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ     τὴν γῆν δρακί; οὐκ ἐγώ;
[6]   κρινόμενός μοι; ἀντιστήτω μοι·     τίς δικαιούμενός μοι; ἐγγισάτω
[16]   μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι,     τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
[2]   μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας; ἀλλ’     τοῦτο ἐντειλάμην αὐτοῖς· ἕκαστος ὑμῶν
[11]   οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, αλλ’     ὡς χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει
[4]   ἕκαστος καθὼς ἐποίησεν κομιεῖται. ἐὰν     ἀγαθός, πονηρός, μισθὸς
[21]   ἵνα καὶ ἐπιθυμία καὶ     ἀγρυπνία εἴς τι ἀγαθὸν χωρήσῃ.
[8]   ἔριον ἐπὶ τὸ ξύλον; ὅτι     βασιλεία Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου, καὶ
[15]   ἔτεσιν συντελέσει κύριος τὰ σύμπαντα·     γὰρ ἡμέρα παρ’ αὐτῷ σημαίνει
[11]   καὶ ἐπὶ τούτῳ πλεῖον φριξάτω     γῆ, ὅτι δύο καὶ πονηρὰ
[11]   ἕτερος προφήτης λέγει. Καὶ ἦν     γῆ τοῦ Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ
[6]   καὶ μέλι. τί δὲ λέγει     γνῶσις; μάθετε. ἐλπίσατε, φησίν, ἐπὶ
[13]   περὶ τοῦ λαοῦ τί λέγει     γραπή· Ἐδεῖτο δὲ Ἰσαὰκ περὶ
[4]   ἤδη τοῦ Μωϋσέως. λέγει γὰρ     γραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν
[16]   Ἰσραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη. λέγει γὰρ     γραφή· Καὶ κύριος τὰ πρόβατα
[4]   τοῦ κοινῇ συμφέροντος. λέγει γὰρ     γραφή· Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἑαυτοῖς
[5]   οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι. λέγει δὲ     γραφή· Οὐκ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα
[6]   ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς. λέγει γὰρ     γραφὴ περί ἡμῶν, ὡς λέγει
[16]   κύριος· οὐρανός μοι θρόνος,     δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
[13]   πρῶτος, καὶ εἰ     διαθήκη εἰς ἡμᾶς εἰς
[4]   ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν λέγοντας, ὅτι     διαθήκη ἐκείνων καὶ ἡμῶν. ἡμῶν
[14]   θεῷ. ~Ναί. ἀλλὰ ἴδωμεν, εἰ     διαθήκη, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν
[4]   χειρῶν αὐτοῦ· καὶ συνετρίβη αὐτῶν     διαθήκη, ἵνα τοῦ ἠγαπημένου
[3]   δικαιοσύνη, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου     δικαιοσύνη, καὶ δόξα τοῦ
[3]   ἀνατελεῖ, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου     δικαιοσύνη, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου
[9]   δεκαοκτὼ καὶ τριακοσίους. τίς οὖν     δοθεῖσα αὐτῷ γνῶσις; μάθετε, ὅτι
[19]   τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. ἔσιν οὖν     δοθεῖσα ἡμῖν γνῶσις τοῦ περιπατεῖν
[8]   εἶτα οὐκέτι ἄνδρες, οὐκέτι ἁμαρτωλῶν     δόξα. οἱ ῥαντίζοντες παῖδες οἱ
[3]   ἔμπροσθέν σου δικαιοσύνη, καὶ     δόξα τοῦ θεοῦ περιστελεῖ σε.
[16]   καταπαύσεώς μου; ἐγνώκατε, ὅτι ματαία     ἐλπὶς αὐτῶν. πέρας γέ τοι
[6]   αἰῶνα. ἐπὶ λίθον οὖν ἡμῶν     ἐλπίς; μͅ μὴ γένοιτο· ἀλλ’
[1]   οὕτω με ἐξέπληξεν ἐπὶ ὑμῶν     ἐμοὶ ἐπιποθήτη ὄψις ὑμῶν. πεπεισμένος
[21]   μου μελετῶντες ταῦτα, ἵνα καὶ     ἐπιθυμία καὶ ἀγρυπνία εἴς
[6]   καὶ πάλιν λέγει· Αὔτη ἐστὶν     ἡμέρα μεγάλη καὶ θαυματή,
[16]   λόγος αὐτοῦ τῆς πίστεως,     κλῆσις αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας,
[6]   λέγει· Αὔτη ἐστὶν ἡμέρα     μεγάλη καὶ θαυματή, ἣν ἐποίησεν
[10]   τηρούντων, μετὰ τῶν εἰδότων, ὅτι     μελέτη ἐστὶν ἔργον εὐφροσύνης, καὶ
[3]   ἡμᾶς δὲ λέγει· Ἰδοὺ αὕτη     νηστεία, ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει
[19]   καιροῦ τοῦ νῦν τῆς ἀνομίας.  ~Ἡ   οὖν ὁδὸς τοῦ φωτός ἐστιν
[12]   δάκνειν αὐτούς, καὶ ἀπέθνησκον ἐπειδὴ     παράβασις διὰ τὴν παράβασιν αὐτῶν
[9]   λόγον πιστεύσωμεν ἡμεῖς. ἀλλὰ καὶ     περιτομή, ἐφ’ πεποίθασιν, κατήργηται.
[6]   προσώπου γὰρ τῆς γ͂ ς     πλάσις τοῦ Ἀδὰμ ἐγένετο. τί
[7]   ζῶντας καὶ νεκρούς, ἔπαθεν, ἵνα     πληγὴ αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς· πιστεύσωμεν,
[4]   ἐποίησεν κομιεῖται. ἐὰν ἀγαθός,     πονηρός, μισθὸς τῆς πονηρίας
[13]   τίς Ἰσαὰκ καὶ τίς     Ρεβέκκα, καὶ ἐπὶ τίνων δέδειχεν,
[16]   κλῆσις αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας,     σοφία τῶν δικαιωμάτων, αἱ ἐντολαὶ
[4]   συνετρίβη αὐτῶν διαθήκη, ἵνα     τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς
[18]   τε τοῦ φωτὸς καὶ     τοῦ σκότους. διαφορὰ δὲ πολλὴ
[17]   ἁπλότητι δηλῶσαι ὑμῖν, ἐλπίζει μου     ψυχὴ τῇ ἐπιθυμίᾳ μου μὴ
[11]   βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, καὶ     ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον κυρίου.
[18]   δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ ἐξουσίας,     τε τοῦ φωτὸς καὶ
[20]   αὑτη ἐστὶν ὁδὸς τοῦ φωτός.  ~Ἧ   δὲ τοῦ μέλαος ὁδός ἐστιν
[20]   θανάτου αἰωνίου μετὰ τιμωρίας, ἐν     ἐστιν τὰ ἀπολλύντα τὴ ψυχὴν
[15]   τὴν ὀγόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν     καὶ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ
[9]   ἀλλὰ καὶ περιτομή, ἐφ’     πεποίθασιν, κατήργηται. περιτομὴν γὰρ εἰρηκεν
[4]   τὰς ἡμέρας, ἵνα ταχύνῃ  ἠγαπημένος   αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν
[4]   διαθήκη, ἵνα τοῦ  ἠγαπημένου   Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν καρδίαν
[3]   λαός, ὃν ἡτοίμασεν ἐν τῷ  ἠγαπημένῳ   αὐτοῦ, προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ πάντων,
[4]   ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. τὸ τέλειον σκάνδαλον  ἤγγικεν,   περὶ οὗ γέγραπται, ὡς Ἐνὼχ
[15]   καὶ κατέπαυσεν ἐν αὐτῇ καὶ  ἡγίασεν   αὐτήν. προσέχετε, τέκνα, τί λέγει
[15]   οὖν ἣν θεὸς ἡμέραν  ἡγίασεν   νῦν τις δύναται ἁγιάσαι καθαρὸς
[14]   ἡτοιμάσθη, ἵνα ἀυτὸς φανείς, τὰς  ἤδη   δεδαπανημένας ἡμῶν καρδιας τῷ θανάτῳ
[4]   καθ’ ἑαυτοὺς ἐνδύνοντες μονάζετε ὡς  ἤδη   δεδικαιωμένοι, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ αὐτὸ
[4]   εἰς τέλος ἀπωλεσαν αὐτὴν λαβόντος  ἤδη   τοῦ Μωϋσέως. λέγει γὰρ
[10]   τέλος εἰσὶν ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι  ἤδη   τῷ θανάτῳ, ὡς καὶ ταῦτα
[7]   υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐκ  ἠδύνατο   παθεῖν εἰ μὴ δι’ ἡμᾶς.
[21]   μᾶλλον ἐσπούδασα γράψαι ἀφ’ ὧν  ἠδυνήθην,   εἰς τὸ εὐφρᾶναι ὑμᾶς. σώζεσθε,
[10]   νοήσαντες τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν, ὡς  ἠθέλησεν   κύριος. διὰ τοῦτο περιέτεμεν
[5]   πρόβατα τῆς ποίμνης. αὐτὸς δὲ  ἠθέλησεν   οὕτω παθεῖν· ἔδει γάρ, ἵνα
[8]   ἐκείνοις δὲ σκοτεινά, ὅτι οὐκ  ἤκουσαν   φωνῆς κυρίου. ~Λέγει γὰρ πάλιν
[19]   ἔσῃ τρέμων τοὺς λόγους οὓς  ἤκουσας,   οὐ μνησικακήσεις τῷ ἀδελφῷ σου.
[5]   θεοῦ εἰς τοῦτο ἐν σαρκὶ  ἦλθεν,   ἵνα τὸ τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν
[5]   ἀνομωτέρους, ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐκ  ἦλθεν   καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, τότε
[19]   ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν· ὅτι οὐκ  ἦλθεν   κατὰ πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ’ ἐφ’
[5]   ὅτε τόν μέλλοντα μὴ εἶναι  ἥλιον,   ἔργον τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὑπάρχοντα,
[15]   τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀλλάξει τὸν  ἥλιον   καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς
[16]   οἱ ταλαίπωροι εἰς τὴν οἰκοδομὴν  ἤλπισαν,   καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν θεὸν
[7]   ἠδύνατο παθεῖν εἰ μὴ δι’  ἡμᾶς.   ἀλλὰ καὶ σταρωθεὶς ἐποτιζετο ὄξει
[6]   κύριον αὐτοῦ; ἐπεὶ οὖν ἀνακαινίσας  ἡμᾶς   ἄλλον τύπον, ὡς παιδίων ἔχειν
[4]   τὴν καθ’ ἡμῶν ἐξουσίαν ἀπώσηται  ἡμᾶς   ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ κυρίου.
[2]   πλάνης ποιήσας ἐν ἡμῖν ἐκσφενδονήσῃ  ἡμᾶς   ἀπὸ τῆς ζωῆς ἡμῶν. ~Λέγει
[3]   οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν. πρὸς  ἡμᾶς   δὲ λέγει· Ἰδοὺ αὕτη
[14]   αὐτῳ πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον  ἡμᾶς   ἐκ τοῦ σκότους ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ
[1]   ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος  ἡμᾶς,   ἐν εἰρήνῃ. Μεγάλων μὲν ὄντων
[5]   ἐγνώρισεν καὶ ἐν τοῖς ἐνεστῶσιν  ἡμᾶς   ἐσόφισεν, καὶ εἰς τὰ μέλλοντα
[13]   καὶ εἰ διαθήκη εἰς  ἡμᾶς   εἰς ἐκείνους. ἀκούσατε οὖν
[6]   ὡς ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ  ἡμᾶς.   λέγει γὰρ γραφὴ περί
[5]   τὸν Ἰσραήλ, δὲ πρὸς  ἡμᾶς,   λέγει δὲ οὕτως· Ἐτραυματίσθη διὰ
[6]   πάλιν σοι ἐπιδειξω, πῶς πρὸς  ἡμᾶς   λέγει. δευτέραν πλάσιν ἐπ’ ἐσχάτων
[2]   ἡμῶν, ὅτ’ ἡμῖν λέγει, θέλων  ἡμᾶς   μὴ ὁμοίως πλανωμένους ἐκείνοις ζητειν,
[4]   ἐσχάταις ἡμέραις· οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει  ἡμᾶς   πᾶς χρόνος τῆς πίστεως
[4]   τῷ ἐκείνων νόμῳ. ~Δεῖ οὖν  ἡμᾶς   περὶ τῶν ἐνεστώτων ἐπιπολὺ ἐραυνῶντας
[16]   ὀνόματι κυρίου, μάθετε. πρὸ τοῦ  ἡμας   πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν ἡμῶν
[7]   ἵνα πληγὴ αὐτοῦ ζωοποιήσῃ  ἡμᾶς·   πιστεύσωμεν, ὅτι υἱὸς τοῦ
[4]   ἐπιπολὺ ἐραυνῶντας ἐκζητεῖν τὰ δυνάμενα  ἡμᾶς   σώζειν. φύγωμεν οὖν τελείως ἀπὸ
[4]   ἔργων τῆς ἀνομίας, μήποτε καταλάβῃ  ἡμᾶς   τὰ ἔργα τῆς ἀνομίας· καὶ
[14]   ἔδωκεν εἰς λαὸν κληρονομίας, δι’  ἡμᾶς   ὑπομείνας. ἐφανερώθη δέ, ἵνα κἀκεῖνοι
[9]   ἀκοάς, ἵνα ἀκούσαντες λόγον πιστεύσωμεν  ἡμεῖς.   ἀλλὰ καὶ περιτομή, ἐφ’
[6]   καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς. ἴδε οὖν,  ἡμεῖς   ἀναπεπλάσμεθα, καθὼς πάλιν ἐν ἑτέρῳ
[10]   ἐκείνοις ταῦτα νοῆσαι συνιέναι;  ἡμεῖς   δὲ δικαίως νοήσαντες τὰς ἐντολὰς
[14]   κἀκεῖνοι τελειωθῶσιν τοῖς ἁμαρτήμασιν, καὶ  ἡμεῖς   διὰ τοῦ κληρονομοῦντος διαθήκην κυρίου
[6]   σοι ἀνάμεσον ἐκκλησίας ἁγίων. οὐκοῦν  ἡμεῖς   ἐσμέν, οὓς εἰσήγαγεν εἰς τὴν
[7]   Οὐχ οὗτός ἐστιν, ὅν ποτε  ἡμεῖς   ἐσταυρώσαμεν ἐξουθενήσαντες καὶ κατακεντήσαντες καὶ
[5]   ἁμαρίας ἡμῶν· τῷ μώλωπι αὐτοῦ  ἡμεῖς   ἰάθημεν· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν
[11]   τὸν αἰῶνα. τοῦτο λέγει ὅτι  ἡμεῖς   μὲν καταβαίνομεν εἰς τὸ ὕδωρ
[8]   πονηραὶ καὶ ῥυπαραί, ἐν αἷς  ἡμεῖς   σωθησόμεθα· ὅτι καὶ ἀλγῶν
[6]   γάλακτι ζωοοιεῖται· οὕτως οὖν καὶ  ἡμεῖς   τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ
[9]   σταυρὸς ἐν τῷ ταῦ  ἤμελλεν   ἔχειν τὴν χάριν, λέγει καὶ
[6]   πάλιν λέγει· Αὔτη ἐστὶν  ἡμέρα   μεγάλη καὶ θαυματή, ἣν
[21]   καὶ ποιεῖτε ἵνα εὑρεθῆτε ἐν  ἡμέρᾳ   κρίσεως. εἰ δὲ τίς ἐστιν
[15]   δέ μοι μαρτυρεῖ λέγων· Ἰδού,  ἡμέρα   κυρίου ἔσται ὡς χίλια ἔτη.
[15]   κύριος τὰ σύμπαντα· γὰρ  ἡμέρα   παρ’ αὐτῷ σημαίνει χίλια ἔτη.
[15]   αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσεν ἐν τῇ  ἡμέρᾳ   τῇ ἑβδόμῃ καὶ κατέπαυσεν ἐν
[15]   τότε καλῶς καταπαύσεται ἐν τῇ  ἡμέρᾳ   τῇ ἑβδόμῃ. πέρας γέ τοι
[15]   τὰ σύμπαντα. Καὶ κατέπαυσεν τῇ  ἡμέρᾳ   τῇ ἑβδόμῃ. τοῦτο λέγει· ὅταν
[7]   ἐπειδὴ ὄψονται αὐτὸν τότε τῇ  ἡμέρᾳ   τὸν ποδήρη ἔχοντα τὸν κόκκινον
[8]   ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ  ἡμέραι   ἔσονται πονηραὶ καὶ ῥυπαραί, ἐν
[15]   ἔτη. οὐκοῦν, τέκνα, ἐν ἓξ  ἡμέραις,   ἐν τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελεσθήσεται
[4]   διὸ προσέχωμεν ἐν ταῖς ἐσχάταις  ἡμέραις·   οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει ἡμᾶς
[15]   ἐποίησεν θεὸς ἐν ἓξ  ἡμέραις   τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ,
[15]   λέγει τὸ συνετέλεσεν ἐν ἓξ  ἡμέραις.   τοῦτο λέγει, ὅτι ἐν ἑξακισχιλίοις
[14]   καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ  ἡμέραν   ἀνταποσόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας.
[12]   ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ὅλην τὴν  ἡμέραν   ἐξεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς
[15]   εἰ οὖν ἣν θεὸς  ἡμέραν   ἡγίασεν νῦν τις δύναται ἁγιάσαι
[19]   σοι τὸν λόγον κυρίου. μνησθήσῃ  ἡμέραν   κρίσεως νυκτὸς και ἡμέρας, καὶ
[19]   ἡμέρας, καὶ ἐκζητήσεις καθ’ ἑκάστην  ἡμέραν   τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων,
[15]   ἀρχήν. διὸ καὶ ἄγομεν τὴν  ἡμέραν   τὴν ὀγόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν
[4]   συντέτμηκεν τοὺς καιροὺς καὶ τὰς  ἡμέρας,   ἵνα ταχύνῃ ἠγαπημένος αὐτοῦ
[19]   μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως νυκτὸς και  ἡμέρας,   καὶ ἐκζητήσεις καθ’ ἑκάστην ἡμέραν
[15]   καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν  ἡμέρας   ὀγδόης ποιήσω, ἐστιν ἄλλου
[4]   Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων  ἡμέρας   τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα, καὶ
[14]   διαθήκην κυρίου πρὸς τὸν λαόν,  ἡμέρας   τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα. καὶ
[12]   τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν  ἡμερῶν.   ἴδε πάλιν Ἰησοῦς, οὐχὶ υἱὸς
[2]   ὧν ἐν τοῖς παροῦσιν εὐφρανθήσεσθε.  ~Ἡμερῶν   οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ αὐτοῦ
[5]   κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν  ἡμετέραν·   πῶς οὖν ὑπέμεινεν ὑπὸ χειρὸς
[7]   ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν  ἡμετέρων   ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ σκεῦος τοῦ
[16]   ἐστιν στόμα, μετάνοιαν διδοὺς  ημῖν,   εἰσάγε εἰσ τὸν ἄφθαρτον ναόν.
[1]   καὶ τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς  ἡμῖν   γεύσεως, ὧν τὰ καθ’ ἕκαστα
[19]   αὐτοῦ. ἔσιν οὖν δοθεῖσα  ἡμῖν   γνῶσις τοῦ περιπατεῖν ἐν αὐτῇ
[2]   σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις. πεφανέρωκεν γὰρ  ἡμῖν   διὰ πάντων τῶν προφητῶν, ὅτι
[14]   ἐκ τοῦ σκότους, διάθηται ἐν  ἡμῖν   διαθήκην λόγῳ. γέτραπται γάρ, πῶς
[5]   κυρίῶ, ὅτι καὶ τὰ παρεληλυθότα  ἡμῖν   ἐγνώρισεν καὶ ἐν τοῖς ἐνεστῶσιν
[14]   ὢν ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ κύριος  ἡμῖν   ἔδωκεν εἰς λαὸν κληρονομίας, δι’
[6]   οὐ γίνεται τοῦτο νῦν, ἄρα  ἡμῖν   εἴρηκεν, πότε· ὅταν καὶ αὐτοὶ
[2]   πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας ἐν  ἡμῖν   ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ζωῆς
[6]   Δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος  ἡμῖν   ἐστίν. τί λέγει ἄλλος
[6]   σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν  ἡμῖν   κατοικεῖν. ναὸς γὰρ ἅγιος, ἀδελφοί
[16]   ἐν ἡμῖν προφητεύων, αὐτὸς ἐν  ἡμῖν   κατοικῶν, τοὺς τῷ θανάτῳ δεδουλωμένους
[2]   ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτ’  ἡμῖν   λέγει, θέλων ἡμᾶς μὴ ὁμοίως
[2]   καὶ ὑπομονή, τὰ δὲ συμμαχοῦντα  ἡμῖν   μακροθυμία καὶ ἐγκράτεια· τούτων οὖν
[4]   θεῷ. ἐφ’ ὅσον ἐστὶν ἐν  ἡμῖν,   μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ θεοῦ
[8]   καὶ διὰ τοῦτο οὕτως γενόμενα  ἡμῖν   μέν ἐστιν φανερά, ἐκείνοις δὲ
[1]   ἔργων δικαιοσύνης μαρτυρία. ἐγνώρισεν γὰρ  ἡμῖν   δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν
[9]   τῆς διδαχῆς αὐτοῦ θέμενος ἐν  ἡμῖν.   οὐδεὶς γνησιώτερον ἔμαθεν ἀπ’ ἐμοῦ
[2]   ἐκείνοις ζητειν, πῶς προσάγωμεν αὐτῷ.  ἡμῖν   οὖν οὕτως λέγει· Θυσία τῷ
[3]   ἐν τῷ ἠγαπημένῳ αὐτοῦ, προεφανέρωσεν  ἡμῖν   περὶ πάντων, ἵνα μὴ προσρησσώμεθα
[16]   ἐντολαὶ τῆς διδαχῆς, αὐτὸς ἐν  ἡμῖν   προφητεύων, αὐτὸς ἐν ἡμῖν κατοικῶν,
[16]   ἀληθῶς θεὸς κατοικεῖ ἐν  ἡμῖν.   πῶς; λόγος αὐτοῦ τῆς
[8]   οἱ ῥαντίζοντες παῖδες οἱ εὐαγγελισάμενοι  ἡμῖν   τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ
[16]   τοὺς τῷ θανάτῳ δεδουλωμένους ἀνοιγων  ἡμῖν   τὴν θύραν τοῦ ναοῦ,
[6]   σοφίαν καὶ νοῦν θέμενος ἐν  ἡμῖν   τῶν κρυφίων αὐτοῦ· λέγει γὰρ
[6]   καὶ μέλι; εὐλογητὸς κύριος  ἡμῶν,   ἀδελφοί, σοφίαν καὶ νοῦν
[16]   κτιζόμενοι· διὸ ἐν τῷ κατοικητηρίῳ  ἡμῶν   ἀληθῶς θεὸς κατοικεῖ ἐν
[6]   κύριος, ἰδὼν τὸ καλὸν πλάσμα  ἡμῶν·   Αὐξάνεσθε καὶ πληθυνέσθε καὶ πληρώσατε
[4]   πᾶς χρόνος τῆς πίστεως  ἡμῶν,   ἐὰν μὴ νῦν ἐν τῷ
[2]   δικαιώματα κυρίου. τῆς οὖν πίστεως  ἡμῶν   εἰσιν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή,
[4]   Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν καρδίαν  ἡμῶν   ἐν ἐπίδι τῆς πίστεως αὐτοῦ.
[4]   πονηρὸς ἄρχων λαβὼν τὴν καθ’  ἡμῶν   ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς
[6]   τὸν αἰῶνα. ἐπὶ λίθον οὖν  ἡμῶν   ἐλπίς; μͅ μὴ γένοιτο·
[4]   ὅτι διαθήκη ἐκείνων καὶ  ἡμῶν.   ἡμῶν μέν· ἀλλ’ ἐκεῖνοι οὕτως
[7]   πάντα καλὸς κύριος προεφανέρωσεν  ἡμῶν,   ἵνα γνῶμεν, κατὰ πάντα
[2]   ὀφείλομεν, ἀδελφοί, περὶ τῆς σωτηρίας  ἡμῶν,   ἵνα μὴ πονηρὸς παρείσδυσιν
[1]   κρίσεως, ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως  ἡμῶν·   καὶ δικαιοσύνη, καὶ ἀγαλλιάσεως ἔργων
[5]   οὕτως· Ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας  ἡμῶν   καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρίας
[4]   ὡς κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις  ἡμῶν,   καὶ πονηρὸς ἄρχων λαβὼν
[10]   διὰ τοῦτο περιέτεμεν τὰς ἀκοὰς  ἡμῶν   καὶ τὰς καρδίας, ἵνα συνιῶμεν
[14]   ἀυτὸς φανείς, τὰς ἤδη δεδαπανημένας  ἡμῶν   καρδιας τῷ θανάτῳ καὶ παραδεδομένας
[2]   ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ζωῆς  ἡμῶν.   ~Λέγει οὖν πάλιν περὶ τούτων
[4]   διαθήκη ἐκείνων καὶ ἡμῶν.  ἡμῶν   μέν· ἀλλ’ ἐκεῖνοι οὕτως εἰς
[2]   γνώμην τῆς ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς  ἡμῶν,   ὅτ’ ἡμῖν λέγει, θέλων ἡμᾶς
[9]   ἐν τῇ ἐρήμῳ. οὐκοῦν περιέτεμεν  ἡμῶν   τὰς ἀκοάς, ἵνα ἀκούσαντες λόγον
[9]   περὶ τῶν ὠτίων, πῶς περιέτεμεν  ἡμῶν   τὴν καρδίαν. λέγει κύριος ἐν
[6]   μου, τῷ κυρίῳ τὸ κατοικητήριον  ἡμῶν   τῆς καρδίας. λέγει γὰρ κύριος
[13]   ἀπέχομεν τὸ τέλειον τῆς γνώσεως  ἡμῶν.   τί οὖν λέγει τῷ Ἀβραάμ,
[16]   ἡμας πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν  ἡμῶν   τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας φθαρτὸν
[6]   κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίσιν  ἡμῶν   τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν
[5]   καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρίας  ἡμῶν·   τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν·
[5]   ὑπέμεινεν παθεῖν περὶ τῆς ψυχῆς  ἡμῶν,   ὢν παντὸς τοῦ κόσμου κύριος
[6]   λέγει γὰρ γραφὴ περί  ἡμῶν,   ὡς λέγει τῷ υἱῷ· Ποιήσωμεν
[17]   οἰκοδομούμενος τῷ κυρίῳ. ~Ἐφ’ ὅσον  ἦν   ἐν δυνατῷ καὶ ἁπλότητι δηλῶσαι
[16]   δαιμονίων διὰ τὸ ποιεῖν, ὅσα  ἦν   ἐναντία τῷ θεῷ. Οἰκοδομηθήσετα δὲ
[11]   πάλιν ἕτερος προφήτης λέγει. Καὶ  ἦν   γῆ τοῦ Ἰακὼβ ἐπαινουμένη
[16]   τοῦ ἡμας πιστεῦσαι τῷ θεῷ  ἦν   ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας
[13]   τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα  ἦν·   καὶ συνέλαβεν. εἶτα ἐξῆλθεν Ρεβέκκα
[4]   λέγει γὰρ γραφή· Καὶ  ἦν   Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων
[14]   λέγει γὰρ προφήτης· Καὶ  ἦν   Μωϋσῆς νηστεύων ἐν ὄρει Σινᾶ,
[13]   θέλων ἵνα εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος  ἦν·   γὰρ Ἰωσὴφ προσήγαγεν εἰς
[7]   κατακεντήσαντες καὶ ἐμπτύσαντες; ἀληθῶς οὗτος  ἦν,   τότε λέγων ἑαυτὸν υἱον
[16]   ἦν πλήρης μὲν εἰδωλολοτρείας καὶ  ἦν   οἶκος δαιμονίων διὰ τὸ ποιεῖν,
[16]   οἰκοδομητὸς ναὸς διὰ χειρός, ὅτι  ἦν   πλήρης μὲν εἰδωλολοτρείας καὶ ἦν
[11]   δοξάζει. εἶτα τί λέγει; Καὶ  ἦν   ποταμὸς ἕλκων ἐκ δεξιῶν, καὶ
[3]   λέγει· Ἰδοὺ αὕτη νηστεία,  ἣν   ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει κύριος· λύε
[6]   ἡμέρα μεγάλη καὶ θαυματή,  ἣν   ἐποίησεν κύριος. ἀπολούστερον ὑμῖν
[15]   καὶ καρδίᾳ καθαρᾷ. εἰ οὖν  ἣν   θεὸς ἡμέραν ἡγίασεν νῦν
[6]   εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν,  ἣν   ὤμοσεν κύριος τῷ Ἀβραὰμ καὶ
[14]   ἀλλὰ ἴδωμεν, εἰ διαθήκη,  ἣν   ὤμοσεν τοῖς πατράσιν δοῦναι τῷ
[14]   ὃν ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύτου,  ἠνόμησεν.   καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς, ὅτι ἐποίησαν
[4]   Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος, ὅτι  ἠνόμησεν   λαός σου, οὓς ἐξήγαγες
[4]   αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν  ἥξῃ,   λέγει δὲ οὕτως καὶ
[9]   τῷ προφήτῃ· Εἰς ἀκοὴν ὠτίου  ἡπήκουσάν   μου. καὶ πάλιν λέγει· Ἀκοῇ
[18]   φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, ἐφ’  ἧς   δὲ ἄγγελοι του σατανᾶ. καὶ
[18]   πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. ἐφ’  ἧς   μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ
[12]   σου. καὶ πάλιν λέγει οὕτως  Ἡσαΐας·   Εἶπεν κύριος τῷ Χριστῷ μου
[19]   ἐπὶ παραπτώματι. ἔσῃ πραΰς, ἔσῃ  ἡσύχιος,   ἔσῃ τρέμων τοὺς λόγους οὓς
[3]   ἀκεραιοσύνῃ πιστεύσει λαός, ὃν  ἡτοίμασεν   ἐν τῷ ἠγαπημένῳ αὐτοῦ, προεφανέρωσεν
[19]   ἀλλ’ ἐφ’ οὓς τὸ πνεῦμα  ἡτοίμασεν.   κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον
[14]   Ἰησοῦ λάβωμεν, ὃς εἰς τοῦτο  ἡτοιμάσθη,   ἵνα ἀυτὸς φανείς, τὰς ἤδη
[5]   ἰάθημεν· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν  ἤχθη,   καὶ ὡς ἀμνὸς ἄφωνος ἐνανίον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008