HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  60 formes différentes pour 163 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[6]   πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου γὰρ τῆς  γ͂   ς πλάσις τοῦ Ἀδὰμ
[6]   γῆν τὴν ἀγαθήν, γῆν ῥέουσαν  γάλα   καὶ μέλι; εὐλογητὸς κύριος
[6]   προφήτης· Εἰσέλθατε εἰς γῆν ῥέουσαν  γάλα   καὶ μέλι καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς.
[6]   καὶ κατακληρονομήσατε αὐτήν, γῆν ῥέουσαν  γάλα   καὶ μέλι. τί δὲ λέγει
[6]   γῆν ἀγαθήν. τί οὖν τὸ  γάλα   καὶ τὸ μέλι; ὅτι πρῶτον
[6]   πρῶτον τὸ παιδίον μέλιτι, εἶτα  γάλακτι   ζωοοιεῖται· οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς
[10]   θῆλυ γίνεται. ἀλλὰ καὶ τὴν  γαλῆν   ἐμίσησεν καλῶς. οὐ μή, φησίν,
[6]   καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν. ναὸς  γὰρ   ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ
[21]   καὶ ἀναπληρουτε πᾶσαν ἐντολήν· ἔστιν  γὰρ   ἄξια. διὸ μᾶλλον ἐσπούδασα γράψαι
[6]   μέλλοντα φανεροῦσθαι ὑμῖν Ἰησοῦν. ἄνθρωπος  γὰρ   γῆς ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου
[9]   ἐφ’ πεποίθασιν, κατήργηται. περιτομὴν  γὰρ   εἰρηκεν οὐ σαρκὸς γενηθῆναι· ἀλλὰ
[18]   δύο ὁδῶν. ἐφ’ ἧς μὲν  γάρ   εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ
[19]   οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ  γὰρ   ἐν τῷ ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε,
[2]   ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. τίς  γὰρ   ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν
[10]   ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ τὴν ἀφόδευσιν· ὅσα  γὰρ   ἔτη ζῇ, τοσαύτας ἔχει τρύπας.
[10]   ποιούσαις ἐν τῷ στόματι. τὸ  γὰρ   ζῷον τοῦτο τῷ στόματι κύει.
[4]   λαβόντος ἤδη τοῦ Μωϋσέως. λέγει  γὰρ   γραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς
[16]   λαὸς Ἰσραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη. λέγει  γὰρ   γραφή· Καὶ κύριος τὰ
[4]   περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος. λέγει  γὰρ   γραφή· Οὐαὶ οἱ συνετοὶ
[6]   δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς. λέγει  γὰρ   γραφὴ περί ἡμῶν, ὡς
[15]   συντελέσει κύριος τὰ σύμπαντα·  γὰρ   ἡμέρα παρ’ αὐτῷ σημαίνει χίλια
[2]   σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις. πεφανέρωκεν  γὰρ   ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν,
[1]   ἀγαλλιάσεως ἔργων δικαιοσύνης μαρτυρία. ἐγνώρισεν  γὰρ   ἡμῖν δεσπότης διὰ τῶν
[5]   δὲ ἠθέλησεν οὕτω παθεῖν· ἔδει  γάρ,   ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ. λέγει
[13]   εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος ἦν·  γὰρ   Ἰωσὴφ προσήγαγεν εἰς τὴν δεξιὰν
[6]   τὴν σάρκα αὐτοῦ κύριος. λέγει  γάρ·   Καὶ ἔθηκέ με ὡς στερεὰν
[16]   λέγει ποιεῖν καὶ καταρτίζειν. γέγραπται  γάρ·   Καὶ ἔσται, τῆς ἑβδομάδος συντελουμένης
[9]   λαβὼν τριῶν γραμμάτων δόγματα. λέγει  γάρ·   Καὶ περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ
[6]   κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας. λέγει  γὰρ   κύριος πάλιν· Καὶ ἐν τίνι
[12]   σημείῳ πίπτοντος τοῦ Ἰσραήλ, (ἐποίησεν  γὰρ   κύριος πάντα ὄφιν δάκνειν αὐτούς,
[11]   ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὥρισεν. τοῦτο  γὰρ   λέγει· μακάριοι, οἳ ἐπὶ τὸν
[4]   ὡς Ἐνὼχ λέγει. Εἰς τοῦτο  γὰρ   δεσπότης συντέτμηκεν τοὺς καιροὺς
[5]   οὐκοῦν εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει  γὰρ   θεὸς τὴν πληγὴν τῆς
[5]   ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ. λέγει  γὰρ   προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ. Φεῖσαί
[6]   πάσχειν, προεφανερώθη τὸ πάθος. λέγει  γὰρ   προφήτης ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ·
[11]   προσδέξονται, ἀλλ’ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν. λέγει  γὰρ   προφήτης· Ἔστηθι οὐρανέ, καὶ
[14]   διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. λέγει  γὰρ   προφήτης· Καὶ ἦν Μωϋσῆς
[6]   ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ· λέγει  γὰρ   προφήτης παραβολὴν κυρίου· τίς
[7]   ἑαυτὸν υἱον θεοῦ εἶναι. πῶς  γὰρ   ὅμοιος ἐκείνῳ; εἰς τοῦτο ὁμοίους
[4]   τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. λέγει  γὰρ   οὕτως κύριος. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι
[6]   πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι  γὰρ   ὀφείλομεν, ὅτι τὸ ἄρχειν ἐξουσίας
[9]   οὐκ ἤκουσαν φωνῆς κυρίου. ~Λέγει  γὰρ   πάλιν περὶ τῶν ὠτίων, πῶς
[5]   αἵματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ. γέγραπται  γὰρ   περὶ αὐτοῦ μὲν πρὸς
[17]   τῶν ἀνηκόντων εἰς σωτηρίαν. ἐὰν  γὰρ   περὶ τῶν ἐνεστώτων μελλόντων
[16]   εἰσ τὸν ἄφθαρτον ναόν.  γὰρ   ποθῶν σωθῆναι βλέπει οὐκ εἰς
[14]   ἐν ἡμῖν διαθήκην λόγῳ. γέτραπται  γάρ,   πῶς αὐτῳ πατὴρ ἐντέλλεται,
[21]   γέγραπται, ἐν τούτοις περιπατεῖν.  γὰρ   ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ
[6]   γῆς ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου  γὰρ   τῆς γ͂ ς πλάσις
[16]   αὐτοὶ αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν. γίνεται. διὰ  γὰρ   τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς καθῃρέθη ὑπὸ
[19]   φθαρτοῖς; οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος· παγὶς  γὰρ   τὸ στόμα θανάτου. ὅσον δύνασαι,
[5]   δὲ ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν. ~Εἰς τοῦτο  γὰρ   υπέμεινεν κύριος παραδοῦναι τὴν
[11]   το ἅγιόν μου Σινᾶ; ἔσεσθε  γὰρ   ὡς πετεινοῦ νοσσιᾶς ἀφῃρημενοι. καὶ
[16]   ὡς ὄντα οἶκον θεοῦ. σχεδὸν  γὰρ   ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν
[4]   ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις· οὐδὲν  γὰρ   ὠφελήσει ἡμᾶς πᾶς χρόνος
[13]   αὐτήν· Δύο ἔθνη ἐν τῇ  γαστρί   σου καὶ δύο λαοὶ ἐν
[12]   εἰς θλῖψιν θανάτου παραδοθήσονται. πέρας  γέ   τοι αὐτὸς Μωϋσῆς ἐντειλάμενος· Οὐκ
[5]   ἀνάστασιν αὐτὸς ποιήσας κρινεῖ. πέρας  γέ   τοι διδάσκων τὸν Ἰσραὴλ καὶ
[15]   τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. πέρας  γέ   τοι λέγει· Ἁγιάσεις αὐτὴν χερσὶν
[10]   ἐν τῇ συνέσει δόγματα. πέρας  γέ   τοι λέγει αὐτοῖς ἐν τῷ
[15]   ἁγιάσαι, αὐτοὶ ἁγιασθέντες πρῶτον. πέρας  γέ   τοι λέγει αὐτοῖς· Τὰς νεομηνίας
[16]   ματαία ἐλπὶς αὐτῶν. πέρας  γέ   τοι πάλιν λέγει· Ἰδού, οἱ
[4]   ματὰ τηλικαῦτα σημεῖα καὶ τέρατα  γεγονότα   ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὕτως
[15]   οὔσης τῆς ἀνομίας, καινῶν δὲ  γεγονότων   πάντων ὑπὸ κυρίου· τότε δυνησόμεθα
[14]   κυρίου τὰς δύο πλάκας τὰς  γεγραμμένας   τῷ δακτύλῳ τῆς χειρὸς κυρίου
[4]   ἀπὸ τοῦ κυρίου, πλάκας λιθίνας  γεγραμμένας   τῷ κακτύλῳ τῆς χειρὸς τοῦ
[7]   πεφανέρωκαν οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ.  γεγραμμένης   ἐντολῆς· Ὃς ἂν μὴ νηστεύσῃ
[16]   αὐτὸς λέγει ποιεῖν καὶ καταρτίζειν.  γέγραπται   γάρ· Καὶ ἔσται, τῆς ἑβδομάδος
[5]   τῷ αἵματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ.  γέγραπται   γὰρ περὶ αὐτοῦ μὲν
[15]   οὖν καὶ περὶ τοῦ σαββάτου  γέγραπται   ἐν τοῖς δέκα λόγοις, ἐν
[21]   τὰ δικαιώματα τοῦ κυρίου, ὅσα  γέγραπται,   ἐν τούτοις περιπατεῖν. γὰρ
[11]   σταυροῦ. περὶ μὲν τοῦ ὕδατος  γέγραπται   ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. πῶς τὸ
[4]   ἐγκαταλελεῖφθαι αὐτούς· προσέχωμεν, μήποτε, ὡς  γέγραπται,   πολλοὶ κλητοί, ολίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ
[4]   τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν, περὶ οὗ  γέγραπται,   ὡς Ἐνὼχ λέγει. Εἰς τοῦτο
[11]   μὲν καταβαίνομεν εἰς τὸ ὕδωρ  γέμοντες   ἁμαρτιῶν καὶ ῥύπου, καὶ ἀνα
[6]   τελειωθῶμεν κληρονόμοι τῆς διαθήκης κυρίου  γενέσθαι.   ~Οὐκοῦν νοεῖτε τέκνα εὐφροσύνης, ὅτι
[19]   διδάξεις φόβον θεοῦ. οὐ μὴ  γένῃ   ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ πλησίον σου,
[10]   ὕαιναν φάγῃ· οὐ μή, φησίν,  γένῃ   μοιχὸς οὐδὲ φθορεὺς οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ
[19]   τοῦ πλησίον σου, οὐ μὴ  γένῃ   πλεονέκτης. οὐδὲ κολληθήσῃ ἐκ ψυχῆς
[10]   φάγῃ. πρὸς τί; οὐ μὴ  γένῃ,   φησίν, παιδοφθόρος οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς
[9]   περιτομὴν γὰρ εἰρηκεν οὐ σαρκὸς  γενηθῆναι·   ἀλλὰ παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος πονηρὸς
[10]   ἐμίσησεν καλῶς. οὐ μή, φησίν,  γενηθῃς   τοιοῦτος, οἵους ἀκούομεν ἀνομίαν ποιούσαις
[7]   εἰς ἔρημον βληθήτω. καὶ ὅταν  γένηται   οὕτως, ἄγει βαστάζων τὸν
[19]   τέκνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ πάλιν  γεννηθὲν   ἀποκτενεῖς. οὐ μὴ ἄρῃς τὴν
[6]   ἡμῶν ἐλπίς; μͅ μὴ  γένοιτο·   ἀλλ’ ἐπεὶ ἐν ἰσχΰ τέθεικεν
[8]   ἰᾶται καὶ διὰ τοῦτο οὕτως  γενόμενα   ἡμῖν μέν ἐστιν φανερά, ἐκείνοις
[7]   ἵνα καὶ τύπος  γενόμενος   ἐπὶ Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ
[14]   καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην  γένους,   εἰς φῶς ἐθνῶν ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς
[4]   ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες. γενώμεθα πνευματικοί,  γενώμεθα   ναὸς τέλειος τῷ θεῷ. ἐφ’
[4]   ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες.  γενώμεθα   πνευματικοί, γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ
[14]   διάθηται ἐν ἡμῖν διαθήκην λόγῳ.  γέτραπται   γάρ, πῶς αὐτῳ πατὴρ
[1]   τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν  γεύσεως,   ὧν τὰ καθ’ ἕκαστα βλέποντες
[10]   τὰ λοιπά, ἀλλ’ ἐν τῇ  γῇ   κάτω τοῦ βυτοῦ κατοικεῖ. ἀλλὰ
[11]   ἐπὶ τούτῳ πλεῖον φριξάτω  γῆ,   ὅτι δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν
[9]   λέγει· Ἀκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου  γῆ,   ὅτι κύριος ἐλάλησεν ταῦτα εἰς
[11]   προφήτης λέγει. Καὶ ἦν  γῆ   τοῦ Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν
[16]   οὐρανός μοι θρόνος, δὲ  γῆ   ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον
[6]   ἐσμέν, οὓς εἰσήγαγεν εἰς τὴν  γῆν   ἀγαθήν. τί οὖν τὸ γάλα
[16]   τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ τὴν  γῆν   δρακί; οὐκ ἐγώ; λέγει κύριος·
[6]   Εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν,  γῆν   ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι; εὐλογητὸς
[6]   ἐκήρυξεν προφήτης· Εἰσέλθατε εἰς  γῆν   ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ
[6]   καὶ Ἰακώβ, καὶ κατακληρονομήσατε αὐτήν,  γῆν   ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. τί
[6]   καὶ πληθυνέσθε καὶ πληρώσατε τὴν  γῆν.   ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν. πάλιν
[6]   τί οὖν λέγει Εἰς τὴν  γῆν   τὴν ἀγαθήν, γῆν ῥέουσαν γάλα
[6]   θεός· Ἐισέλθατε εἰς τὴν  γῆν   τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν κύριος
[11]   Ἰακὼβ ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν τὴν  γῆν.   τοῦτο λέγει· τὸ σκεῦος τοῦ
[4]   λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ  γῆς   Αἰγύπτου, καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς καὶ
[2]   τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐκπορευομένοις ἐκ  γῆς   Αἰγύπτου, προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα καὶ
[14]   λαός σου, ὃν ἐξήγαγες ἐκ  γῆς   Αἰγύτου, ἠνόμησεν. καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς,
[4]   προφήτης· Βασιλεῖαι δέκα ἐπὶ τῆς  γῆς   βασιλεύσουσιν, καὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν μικρὸς
[11]   ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς  γῆς.   διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς
[6]   φανεροῦσθαι ὑμῖν Ἰησοῦν. ἄνθρωπος γὰρ  γῆς   ἐστιν πάσχοῦσα· ἀπὸ προσώπου γὰρ
[6]   καὶ ἀρχέτωσαν τῶν θηρίων τῆς  γῆς   καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ
[12]   ὁπότε ἔπεμψεν αὐτὸν κατάσκοπον τῆς  γῆς·   Λαβε βιβλίον εἰς τὰς χεῖράς
[14]   εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς  γῆς,   οὕτως λέγει κύριος λυτρωσάμενός
[6]   λόγῳ ζωοποιούμενοι ζήσομεν κατακυριεύοντες τῆς  γῆς.   προειρήκαμεν δὲ ἐπάνω. Καὶ αὐξανέσθωσαν
[5]   καινὸν ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ ἐπὶ τῆς  γῆς   ὤν, ὅτι τὴν ἀνάστασιν αὐτὸς
[21]   γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ὑπομονήν.  γίνεσθε   δὲ θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες τί ζητεῖ
[21]   ἔτι καὶ ἐρωτῶ ὑμᾶς· ἑαυτῶν  γίνεσθε   νομοθέται ἀγαθοί, ἑαυτῶν μένετε σύμβουλοι
[10]   μὲν ἄρρεν, ποτὲ δὲ θῆλυ  γίνεται.   ἀλλὰ καὶ τὴν γαλῆν ἐμίσησεν
[16]   ναὸν τοῦτον αὐτοὶ αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν.  γίνεται.   διὰ γὰρ τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς
[19]   εἰδώς ὅτι ἄνευ θεοῦ οὐδὲν  γίνεται.   οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ γλωσσώδης,
[6]   ἐπιτάξας κυριεύσῃ. εἰ οὖν οὐ  γίνεται   τοῦτο νῦν, ἄρα ἡμῖν εἴρηκεν,
[19]   τῆς ψυχῆς σου ἁγνεύσεις. μὴ  γίνου   πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων
[11]   ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων, ὅτι  γινώσκει   κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς
[14]   οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει.  γινώσκομεν   οὖν, πόθεν ἐλυτρώθημεν. πάλιν
[20]   μισοῦντες ἀλήθειαν, ἀγαπῶντες ψεῦδος, οὐ  γινώσκοντες   μισθὸν δικαιοσύνης, οὐ κολλώμενοι ἀγαθῷ,
[7]   μόνης τῆς ῥαχοῦς οἱ καρποὶ  γλυκεῖς   εἰσιν. τί οὖν τοῦτό ἐστιν;
[19]   γίνεται. οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ  γλωσσώδης,   ὑποταγήσῃ κυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ
[9]   αὐτοῦ θέμενος ἐν ἡμῖν. οὐδεὶς  γνησιώτερον   ἔμαθεν ἀπ’ ἐμοῦ λόγον· ἀλλὰ
[7]   καλὸς κύριος προεφανέρωσεν ἡμῶν, ἵνα  γνῶμεν,   κατὰ πάντα εὐχαριστοῦντες ὀφείλομεν
[2]   ὀφείλομεν, μὴ ὄντες ἀσύνετοι, τὴν  γνώμην   τῆς ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς ἡμῶν,
[21]   τοὺς ὑπερέχοντας, εἴ τινά μου  γνώμης   ἀγαθῆς λαμβάνετε συμβουλίαν· ἔχετε μεθ’
[13]   ἐμνήσθη, ἀπέχομεν τὸ τέλειον τῆς  γνώσεως   ἡμῶν. τί οὖν λέγει τῷ
[10]   δὲ τῶν αὐτῶν τριῶν δογμάτων  γνῶσιν   Δαυείδ καὶ λέγει· Μακάριος ἀνήρ,
[5]   ἄνθρωπος, ὃς ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης  γνῶσιν   ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει.
[18]   ~Μεταβῶμεν δὲ καὶ ἐπὶ ἑτέραν  γνῶσιν   καὶ διδαχήν. Ὁδοὶ δύο εἰσὶν
[11]   θησαυροὺς σκοτεινούς, ἀποκρύους, ἀοράτους, ἵνα  γνῶσιν   ὅτι ἐγὼ κύριος θεος.
[12]   καθεῖλεν, ἐθανατοῦντο. πρὸς τί; ἱνα  γνῶσιν   ὅτι οὐ δύναται σωθῆναι, ἐὰν
[1]   πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε τὴν  γνῶσιν.   Τρία οὖν δόγνατά ἐστιν κυρίου·
[21]   δῴη ὑμῖν σοφίαν, σύνεσιν, ἐπιστήμην,  γνῶσιν   τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ὑπομονήν. γίνεσθε
[6]   μέλι. τί δὲ λέγει  γνῶσις;   μάθετε. ἐλπίσατε, φησίν, ἐπὶ τὸν
[9]   τίς οὖν δοθεῖσα αὐτῷ  γνῶσις;   μάθετε, ὅτι τοὺς δεκαοκτὼ πρώτους,
[2]   συνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία, σύνεσις, ἐπιστήμη,  γνῶσις.   πεφανέρωκεν γὰρ ἡμῖν διὰ πάντων
[19]   ἔσιν οὖν δοθεῖσα ἡμῖν  γνῶσις   τοῦ περιπατεῖν ἐν αὐτῇ τοιαύτη.
[9]   ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν, ἐποίησα  γνώσονται.   καί· Περιτμήθητε, λέγει κύριος, τὰς
[3]   σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ῥῆμα  γογγυσμου,   καὶ δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον
[9]   μὲν Ἰησοῦν ἐν τοῖς δυσὶν  γράμμασιν,   καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν
[9]   τὸν Ἰησοῦν περιέτεμεν, λαβὼν τριῶν  γραμμάτων   δόγματα. λέγει γάρ· Καὶ περιέτεμεν
[13]   τοῦ λαοῦ τί λέγει  γραπή·   Ἐδεῖτο δὲ Ἰσαὰκ περὶ Ρεβέκκας
[4]   ἀφ’ ὧν ἔχομεν μὴ ἐλλείπειν,  γράφειν   ἐσπούδασα, περίψημα ὑμῶν. διὸ προσέχωμεν
[4]   πίστεως αὐτοῦ. πολλὰ δὲ θέλων  γράφειν,   οὐχ ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς
[4]   τοῦ Μωϋσέως. λέγει γὰρ  γραφή·   Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ
[16]   παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη. λέγει γὰρ  γραφή·   Καὶ κύριος τὰ πρόβατα τῆς
[4]   κοινῇ συμφέροντος. λέγει γὰρ  γραφή·   Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἑαυτοῖς καὶ
[5]   ἐσμὲν ἀσύνετοι. λέγει δὲ  γραφή·   Οὐκ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς.
[6]   αὐτοῦ ἡμᾶς. λέγει γὰρ  γραφὴ   περί ἡμῶν, ὡς λέγει τῷ
[6]   ἐποίησεν κύριος. ἀπολούστερον ὑμῖν  γράφω,   ἵνα συιῆτε· ἐγὼ περίψημα τῆς
[17]   περὶ τῶν ἐνεστώτων μελλόντων  γράφω   ὑμῖν, οὐ μὴ νοήσητε διὰ
[21]   γὰρ ἄξια. διὸ μᾶλλον ἐσπούδασα  γράψαι   ἀφ’ ὧν ἠδυνήθην, εἰς τὸ
[12]   εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ  γράψον,   λέγει κύριος, ὅτι ἐκκόψει
[3]   πεινῶσιν τὸν ἄρτον σου, καὶ  γυμνὸν   ἐὰν ἴδῃς περίβαλε· ἀστέγους εἴσαγε
[13]   δὲ Ἰσαὰκ περὶ Ρεβέκκας τῆς  γυναικὸς   αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν· καὶ
[6]   οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν  γωνίας.   καὶ πάλιν λέγει· Αὔτη ἐστὶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008