HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  36 formes différentes pour 45 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[10]   πορεύονται ἐν σκότει εἰς τὰ  βάθη·   καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ
[11]   ἁμαρτιῶν καὶ ῥύπου, καὶ ἀνα  βαίνομεν   καρποφοροῦντες ἐν τῇ πνεύματι ἔχοντες.
[8]   τότε τὴν σποδὸν παιδία καὶ  βάλλειν   εἰς ἄγγη καὶ περιτιθέναι τὸ
[11]   ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. πῶς τὸ  βάπτισμα   τὸ φέρον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐ
[0]    ~ΒΑΡΝΑΒΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ~Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες,
[11]   καί· τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν·  βασιλέα   μετὰ δόξης ὄψεσθε, καὶ
[8]   τὸ ὕσσωπον; ὅτι ἐν τῇ  βασιλείᾳ   αὐτοῦ ἡμέραι ἔσονται πονηραὶ καὶ
[8]   ἐπὶ τὸ ξύλον; ὅτι  βασιλεία   Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου, καὶ ὅτι
[21]   γὰρ ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ  βασιλείᾳ   τοῦ θεοῦ δοξασθήσεται· ἐκεῖνα
[4]   δὲ οὕτως καὶ προφήτης·  Βασιλεῖαι   δέκα ἐπὶ τῆς γῆς βασιλεύσουσιν,
[7]   ἰδεῖν καὶ ἅψασθαί μου τῆς  βασιλείας   ὀφείλουσιν θλιβέντες καὶ παθόντες λαβεῖν
[4]   ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς  βασιλείας   τοῦ κυρίου. ἔτι δὲ κἀκεῖνο,
[4]   βασιλεύσουσιν, καὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν μικρὸς  βασιλεύς,   ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ’ ἓν
[4]   Βασιλεῖαι δέκα ἐπὶ τῆς γῆς  βασιλεύσουσιν,   καὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν μικρὸς βασιλεύς,
[12]   ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη, καὶ ἰσχὺν  βασιλέων   διαρρήξω. ἴδε, πῶς Δαυεὶδ λέγει
[4]   ταπεινώσει τρεῖς ὑφ’ ἓν τῶν  βασιλέων.   ὁμοίως περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγει
[7]   ὅταν γένηται οὕτως, ἄγει  βαστάζων   τὸν τράγον εἰς τὴν ἔρημον
[2]   ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον· θυμίαμα  βδέλυγμά   μοί ἐστιν· τὰς νεομηνίας ὑμῶν
[6]   Οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι  βεβούλευνται   βουλὴν πονηρὰν καθ’ ἑαυτῶν, εἰπόντες·
[3]   πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς  βιαίων   συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει
[12]   αὐτὸν κατάσκοπον τῆς γῆς· Λαβε  βιβλίον   εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ
[7]   λεγόμενον ῥαχήλ, οὗ καὶ τοὺς  βλαστοὺς   εἰώθαμεν τρώγειν ἐν τῇ χώρᾳ
[16]   ναόν. γὰρ ποθῶν σωθῆναι  βλέπει   οὐκ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ’
[13]   ἐλάσσονι, καὶ οὗτος δὲ εὐλογηθήσεται  βλέπετε,   ἐπὶ τίνων τέθεικεν, τὸν λαὸν
[4]   κἀκεῖνο, ἀδελφοί μου, νοεῖτε· ὅταν  βλέπετε   ματὰ τηλικαῦτα σημεῖα καὶ τέρατα
[10]   καὶ τὸν ἅγιον αἰῶνα ἐκδέχεται.  βλέπετε,   πῶς ἐνομοθέτησεν Μωϋσῆς καλῶς. ἀλλὰ
[5]   ἂν πως οἱ ἄνθρωποι ἐσώθησαν  βλέποντες   αὐτόν, ὅτε τόν μέλλοντα μὴ
[1]   γεύσεως, ὧν τὰ καθ’ ἕκαστα  βλέποντες   ἐνεργούμενα, καθὼ ἐλάλησεν, ὀφείλομεν πλουσιώτερον
[1]   ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι, ὅτι ἀληθῶς  βλέπω   ἐν ὑμῖν ἐκκεχυμένον ἀπὸ τοῦ
[10]   ἀναπαθόμενος εὐφραίνεσθαι δοκεῖ. καλῶς εἶπεν  βλέπων   τὴν ἐντολήν. τί οὖν λέγει;
[7]   αὐτοῦ, καὶ οὕτως εἰς ἔρημον  βληθήτω.   καὶ ὅταν γένηται οὕτως, ἄγει
[2]   τῆς οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν  βοηθοὶ   φόβος καὶ ὑπομονή, τὰ δὲ
[3]   τοῦ θεοῦ περιστελεῖ σε. τότε  βοήσεις,   καὶ θεὸς επακούσεταί σου,
[11]   πηγὴν ζωῆς, καὶ ἑαυτοῖς ὤρυξαν  βόθρον   θανάτου. Μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν
[10]   ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν  βουλῇ   ἀσεβῶν, καθὼς καὶ οἱ ἰχθύες
[11]   ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν  βουλῇ   δικαίων, ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν
[6]   τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι βεβούλευνται  βουλὴν   πονηρὰν καθ’ ἑαυτῶν, εἰπόντες· Δήσωμεν
[19]   ἐπὶ σεαυτὸν δόξαν. οὐ λήμψῃ  βουλὴν   πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον σου,
[2]   αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ  βούλομαι,   οὐδ’ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι.
[9]   πάλιν λέγει· Ἀκούσατε, τέκνα, φωνῆς  βοῶντος   ἐν τῇ ἐρήμῳ. οὐκοῦν περιέτεμεν
[10]   στόματι κύει. περὶ μὲν τῶν  βρωμάτων   λαβὼν Μωϋσῆς τρία δόγματα οὕτως
[10]   ἔχετε τελείως καὶ περὶ τῆς  βρώσεως.   πάλιν λέγει Μωϋσῆς· Φάγεσθε πᾶν
[10]   ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὡς περὶ  βρώσεως   προσεδέξαντο. λαμβάνει δὲ τῶν αὐτῶν
[10]   ἰχθύδια μόνα ἐπικατάρατα ἐν τῷ  βυθῷ   νήχεται, μὴ κολθμβῶντα ὡς τὰ
[10]   ἐν τῇ γῇ κάτω τοῦ  βυτοῦ   κατοικεῖ. ἀλλὰ καὶ τὸν δασύποδα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008