HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

ΕἰTexte grec :

[13,8] Εὔβουλος δ' ἐν Χρυσίλλᾳ· Κακὸς κακῶς ἀπόλοιθ' ὅστις γυναῖκα δεύτερος ἔγημε · τὸν γὰρ πρῶτον οὐκ ἐρῶ κακῶς. Ὃ μὲν γὰρ ἦν ἄπειρος, οἶμαι, τοῦ κακοῦ, ὃ δ' οἷον ἦν γυνὴ κακὸν περυσμένος. Καὶ προελθών φησιν · ὦ Ζεῦ πολυτίμητ', εἶτ' ἐγὼ κακῶς ποτε ἐρῶ γυναῖκας ; νὴ Δί' ἀπολοίμην ἄρα πάντων ἄριστον κτημάτων. Εἰ δ' ἐγένετο κακὴ γυνὴ Μήδεια, Πηνελόπη δέ <γε> μέγα πρᾶγμ'. ᾿Ερεῖ τις ὡς Κλυταιμνήστρα κακή · ῎Αλκηστιν ἀντέθηκα χρηστήν. ᾿Αλλ' ἴσως Φαίδραν ἐρεῖ κακῶς τις · ἀλλὰ νὴ Δία χρηστή τις ἦν μέντοι - τίς ; οἴμοι δείλαιος, ταχέως γέ μ' αἱ χρησταὶ γυναῖκες ἐπέλιπον, τῶν δ' αὖ πονηρῶν ἔτι λέγειν πολλὰς ἔχω. ᾿Αριστοφῶν δ' ἐν Καλλωνίδῃ · κακὀς κακῶς ἀπόλοιθ' ὁ γήμας δεύτερος θνητῶν. ῾Ο μὲν γὰρ πρῶτος οὐδὲν ἠδίκει · οὔπω γὰρ εἰδὼς οὗτος οἷον ἦν κακὸν ἐλάμβανεν γυναῖχ' . ὁ δ' ὕστερον λαβὼν εἰς προὖπτον εἰδως αὑτὸν ἐνέβαλεν κακόν. Καὶ ᾿Αντιφάνης ἐν Φιλοπάτορι · γεγάμηκε δήπου. Β. Τὶ σύ λέγεις ; ἀληθινῶς γεγάμηκεν, ὃν ἐγὼ ζῶντα περιπατοῦντά <τε> κατέλιπον ; Μένανδρος δ' ἐν ᾿Αρρηφόρῳ ἢ Αὐλητρίδι · οὐ γαμεῖς, ἂν νοῦν ἔχῃς, τοῦτον καταλείπων τὸν βίον. Γεγάμηκα γὰρ καὐτος · διὰ τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν. (Β) Δεδογμένον τὸ πρᾶγμ' · ἀνερρίφθω κύβος. (Α) Πέραινε, σωθείης δέ · νῦν ἀληθινὸν εἰς πέλαγος αὑτὸν ἐμβαλεῖς γὰρ πραγμάτων, οὐ Λιβυκὸν οὐδ' Αἰγαῖον <οὐδὲ - - - >, οὗ τῶν τριάκοντ' οὐκ ἀπόλλυται τρία πλοιάρια · γήμας δ' οὐδε εἷς σέσωσθ' ὅλως. ᾿Εν δὲ ᾿Εμπιμπραμένῃ · ἐξώλης ἀπόλοιθ' ὅστις ποτὲ ὁ πρῶτος ἦν γήμας, ἔπειθ' ὁ δεύτερος, εἶθ' ὁ τρίτος, εἶθ' ὁ τέταρτος, εἶθ' ὁ Μεταγένης. Καρκίνος δ' ὁ τραγικὸς ἐν Σεμέλῃ, ἧς ἀρχή 'ὦ νύκτες,' φησίν · ὦ Ζεῦ, τί χρὴ γυναῖκας ἐξειπεῖν κακόν ; ἀρκοῦν ἂν εἴη, κἂν γυναῖκ' εἴπἴς μόνον.

Traduction française :

[13,8] Eubule dans Chrysilla : «Qu'il meure de male mort, ce niais qui prend femme par deux fois. Pour la première, je ne le blâmerai pas : il n'avait aucune expérience de ce fléau ; en revanche, pour l'autre, il savait à quoi s'en tenir sur la méchanceté d'une femme.» Il poursuit ainsi : «Ô Zeus vénérable ! Dois-je toujours blâmer les femmes? Que je meure sielle n'est pas notre plus grand trésor. Même si Médée était une femme exécrable, reconnaissons que Pénélope avait le mérite d'être irréprochable. On dira de Clytemnestre qu'elle était abominable : je lui opposerai néanmoins l'intègre Alceste. Sans doute blâmera-t-on Phèdre. Mais il existe des femmes foncièrement honnêtes - oui, mais laquelle ? Pauvre homme que je suis ! les femmes vertueuses m'ont trop vite abandonné alors que j'ai tant à dire sur une foule de femmes odieuses.» Et Aristophon dans Callonidès : «Qu'il meure de male mort ce mortel qui se marie pour la deuxième fois. La première fois, il était irresponsable : il ne savait pas quelle chose infâme il prenait pour épouse. Par contre,celui qui se remarie se jette dans le gouffre en toute connaissance de cause.» Et, Antiphane dans son Philopater : - «Je te dis qu'il s'est marié ! -Qu'est-ce que tu me racontes là ? Il est vraiment marié celui que j'ai laissé plein de vigueur ?» Ménandre, dans son Arréphore ou la Joueuse de Flûte dit : - «Tu ne te marieras pas si tu as un peu de jugeote : ce serait abandonner la vie que tu mènes ! Moi, j'ai été marié, et c'est pourquoi je te conseille de ne pas faire comme moi. - La chose est arrangée, laisse-la s'accomplir. - Fort bien, lance-toi, mais j'espère que tu en sortiras indemne ! Car tu te jettes dans une véritable mer d'ennuis - pas celle de Libye, ni la mer Égée..., où trois bateaux sur trente ont échappé à la destruction, mais dans une mer où nul homme marié n'est sorti sauf !» Et dans sa Femme brûlée : «Périsse jusqu'au trognon celui qui le premier se maria ! et le deuxième ! et le troisième ! et le quatrième ! et le dernier !» Et le poète tragique Carcinos s'écrie dans Sémélé, une pièce qui commence par «Ô nuit»: «O Zeus, pourquoi se compliquer à dire que la femme est une calamité ? Il suffit de dire tout simplement : «c'est une femme.»

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005