HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

καλούμενοςTexte grec :

[13,47] Γναθαίνης δὲ πολλὰς ἀποκρίσεις ἀνέγραφεν ὁ Λυγκεύς. Παρασίτου γάρ τινος ὑπο γραὸς τρεφομένου καὶ τὸ σῶμα εὖ ἔχοντος, «Χαριέντως γ', ἔφη, ὦ νεανίσκε, τὸ σωμάτιον διάκεισαι.» «Τί οὖν οἶει, εἰ μὴ ἐδευτεροποίτουν;» «Τῷ λιμῷ ἄν, ἔφη, ἀπέθανες.» Παυσανίου δὲ τοῦ Λάκκου ὀρχουμένου καὶ εἰς κάδον τινὰ ἐμπεσόντος, «῾Ο λάκκος, ἔφη, εἰς τὸν κάδον ἐμπέπτωκεν.» Ἐπιδόντος δέ τινος οἶνον ἐν ψυκτηριδίῳ μικρὸν καὶ εἰπόντος ὅτι ἑκκαιδεκαέτης, « Μικρός γε, ἔφη, ὡς τοσούτον ἐτῶν.» Νεανίσκων δέ τινων παρὰ πότον ὑπὲρ αὐτῆς τυπτόντων ἑαυτοὺς ἔφη πρὸς τὸν ἡττώμενον «Θάρρει, παιδίον· οὐ γὰρ στεφανίτης ὁ ἀγών ἐστιν, ἀλλ' ἀργυρίτης.» ῾Ως δ' ὁ τὴν μνᾶν τῇ θυγατρὶ δοὺς αὐτῆς οὐδὲν ἐτι ἐφερεν, ἀλλ' έφοίτα μόνον, «Παιδίον, ἐφη, ὤσπερ πρὸς Ἱππόμαχον τὸν παιδοτρίβην μνᾶν δοὺς οἶει αἰεὶ φοιτήσειν;» Φρύνης δὲ πικρότερον εἰπούσης αὐτῇ «Εἱ δὲ λίθον, έφη, εἶχες», «Ἀποψήσασθαι ἄν σοι ἔδωκα.» Ἐτύγχανεν δὲ ἣ μὲν αἰτίαν ἐχουσα λιθιᾶν, ἣ δὲ κοιλίαν προπετεστέραν ἔχειν. Τῶν δὲ πινόντων παρ᾽ αὐτῇ συμβαλλομένων εἰς βολροφακῆν καὶ τῆς παιδίσκης έν τῷ καθαίρειν εἰς τὸν κόλπον έμβαλλομένης τῶν φακῶν, ἡ Γνάθαινα ἔφη «Κολποφακῆν διανοεῖται ποιεῖν» ᾽Ανδρονίκου δὲ τοῦ τραγῳδοῦ ἀπ' ἀγῶνός τινος, έν ᾧ τοὺς ᾽Ἐπιγόνους εὐημερήκει, πίνειν μέλλοντος παρ᾽ αὐτῇ καὶ τοῦ παιδὸς κελεύοντος τήν Γνάθαιναν προαναλῶσαι «Ὀλόμενε παίδων, ἔφη, ποῖον εἴρηκας λόγον,» Πρὸς δὲ ἀδολέσχην τινὰ διηγούμευον ὅτι παραγέγονεν ἀφ' ῾Ελλησπόντου «Πῶς οὖν, φησίν, εἰς τὴν πρώτην πόλιν οὐχ ἧκες τῶν έκεῖ;» Τοῦ δ' είπόντος «Εἰς ποίαν;» «Εἰς Σίγειον» εἶπεν, Εἰσελθόντος δέ τινος ὡς αὐτὴν καὶ ἰδόντος έπί τινος ἀγγείου ᾠὰ εἰπόντος τε «Ὠμὰ ταῦτα, Γνάθαινα, ἢ ἑφθά;» «Ἔγχαλκα, ἔφη, παιδίον.» Χαιρεφῶντος ὸ ἀκλήτου έπὶ δεῖπνον έλθόντος, προπιοῦσα ποτήριον αὐτῷ ἡ Γνάθαινα «Λαβέ, ἔφησεν, ὑπερήφανε.» Καὶ ὃς «Ἐγὼ ὑπερήφανος;» «Τίς δὲ μᾶλλον», εἷπεν ἡ Γνάθαινα, «Ὃς οὐδὲ καλούμενος ἐρχῃ;» Νικὼ δὲ ἡ Αἰξ έπικαλουμένη, φησὶν ὁ Λυγκεύς, παρασίτου τινὸς ἀπαντήσαντος λεπτοῦ έξ ἀρρωστίας, «Ὡς ίσχνός» ἔφη. «Τί γὰρ οἴει με έν τρισὶν ἡμέραις καταβεβρωκέναι;» « Ἤτοι τήν λήκυθον, ἔφη, ἢ τὰ ὑποδήματα.»

Traduction française :

[13,47] Lyncéos nous a conservé toute une série de bons mots attribués à Gnathaina. En voici quelques-uns : Un gigolo, qui vivait aux crochets d'une vieille femme, avait une santé florissante. «Bravo, lui dit Gnathaina, ton mignon petit corps est fort robuste.» - Ah ! qu'adviendrait-il de moi si je ne couchais pas avec elle ! - C'est simple, reprit-elle, tu mourrais de faim ! Quand Pausanias dit «la Citerne» tomba dans une jarre alors qu'il dansait, la courtisane lui lança : «Zut alors, dit-elle, la citerne est tombée dans la jarre !» Un jour qu'on lui offrait du vin dans une coupe minuscule, on lui dit : «Il a seize ans.» Elle répondit alors : «C'est très petit malgré son âge !» Lors d'une beuverie fort animée, des jeunes hommes en vinrent aux mains pour obtenir ses faveurs. À celui qui avait été vaincu, elle dit : «Ce n'est pas grave, gamin. Quand on gagne à ce jeu, on n'obtient aucun laurier et on perdrait même de l'argent.» Un client, qui avait un jour donné une mine à sa fille, continuait à lui rendre visite, mais sans plus rien lui offrir. «Dis-moi, mon ami, tu te crois ici chez Hippomachos l'entraîneur sportif, à qui l'on donne une mine une fois pour toute ?» Phryné lui dit un jour : «Suppose que tu tiens une pierre ... - Eh bien, je te la donnerais pour te torcher le cul, répondit-elle. En effet, l'une souffrait de la pierre et l'autre de diarrhée. Au cours d'un banquet, un plat d'oignons aux lentilles devait être servi aux invités. Or la jeune esclave, par maladresse, renversa quelques lentilles qui allèrent se glisser dans sa poitrine. «Ah ! dit Gnathaina, la coquine cherche à nous faire savourer ses lolos aux lentilles !» Après une représentation triomphale de ses Épigones, Andronicos le tragique voulut boire chez notre courtisane. Lorsque l'esclave chargé de payer les frais de la dépense arriva, elle s'écria : «Pauvre dément ! Quel mot as-tu dit là ? (vers tiré probablement des Épigones) Un fieffé bavard lui contait avec mille détails comment il était venu de l'Hellespont. «Ainsi donc, dit-elle, tu n'as jamais fait escale dans la première ville de ce pays ? - Laquelle, demanda-t-il, intrigué ? - Sigeion, bien sûr ! (Sigeion signifie aussi «tais-toi !») Un homme venu dans sa maison, lui demanda, en voyant des oeufs dans un plat s'ils étaient crus ou durs. - Ils sont chers, mon mignon, dit-elle. Quand Chéréphon vint s'inviter à un festin sans y avoir été convié, elle lui porta un toast en disant ces mots : «À la tienne, jeune fiérot !» - Mais je ne suis pas fiérot ? - Oh si, il faut l'être pour venir comme ça sans avoir été invité. Nico, la femme surnommée la Chèvre, comme Lyncéos le raconte, rencontra un parasite qui était maigre en raison d'une maladie et lui dit, «Comme tu es maigre !» - Que penses-tu que j'ai mangé ces trois derniers jours? - Une bouteille d'huile, dit-elle, ou tes chaussures.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005