HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XIII

καλούμενοςTexte grec :

[13,10] Οὐδένα δὲ ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, ἄνδρες φίλοι, ὅτι καὶ οἱ μέγιτοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο. ῾Ο ᾿Ιλιακὸς δι' ῾Ελένην, ὁ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα, ᾿Αχιλλέως μῆνις διὰ Βρισηίδα, καὶ ὁ ἱερὸς δὲ καλούμενος πόλεμος δι' ἑτέραν γαμετήν, φησὶν Δοῦρις ἐν δευτέρᾳ ᾿Ιστοριῶν, Θηβαίαν γένος, ὄνομα Θεανώ, ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ Φωκέως τινός. Δεκαετὴς δὲ καὶ οὗτος γενόμενος τῷ δεκάτῳ ἔτει Φιλίππου συμμαχήσαντος πέρας ἔσχεν · τότε γὰρ εἷλον οἱ Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα. Καὶ ὁ Κρισαικὸς δὲ πόλεμος ὀνομαζόμενος, ὥς φησι Καλλισθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ ῾Ιεροῦ Πολέμου ὅτε Κιρραῖοι πρὸς Φωκεῖς ἐπολέμησαν, δεκαέτης ἦν, ἁρπασάντων Κιρραίων τὴν Πελάγοντος τοῦ Φωκέως θυγατέρα Μεγιστὼ καὶ τὰς ᾿Αργείων θυγατέρας ἐπανιούσας ἐκ τοῦ Πυθικοῦ ἱεροῦ. Δεκάτῳ δὲ ἔτει ἑάλω καὶ ἡ Κίρρα. ᾿Ανετράπησαν δὲ καὶ ὅλοι οἶκοι διὰ γυναῖκας · ὁ Φιλίππου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πατρός διὰ τὸν Κλεοπάτρας γάμον, ὁ ῾Ηρακλέους διὰ τὴν ᾿Ιόλην ἐπιγαμίαν τῆς Εὐρύτρου θυγατρός, ὁ Θησέως διὰ τὴν Φαίδρας τῆς Μίνωος, ὁ ᾿Αθάμαντος διὰ τὸν Θεμιστοῦς τῆς ῾Υψέως, ὁ ᾿Ιάσονος διὰ τὸν Γλαύκης τῆς Κρέοντος, ὁ ᾿Αγαμέμνονος διὰ Κασσάνδραν. Καὶ ἡ ἐπ' Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου στρατεία, ὥς φησι Κτησίας, διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ῾Ο γὰρ Καμβύσης πυνθανόμενος τὰς Αἰγυπτίας γυναῖκας ἐν ταῖς συνουσίαις διαφέρειν τῶν ἄλλων ἔπεμψεν πρὸς ῎Αμασιν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν θυγατέρων. Ὃ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν, ὑπονοήσας μὴ γυναικὸς ἕξειν αὐτὴν τιμὴν ἀλλὰ παλλακίδος · ἔπεμψε δὲ τὴν ᾿Αρπίου θυγατέρα Νειτῆτιν. ῾Ο δὲ ᾿Αρπίας ἐκπεπτώκει τῆς Αἰγυπτίων βασιλείας διὰ τὴν γενομένην ἧτταν πρὸς Κυρηναίους καὶ ἀνῄρητο ὑπὸ ᾿Αμάσιδος. ῾Ησθεὶς οὖν ὁ Καμβύσης τῇ Νειτήτιδι καὶ σφόδρα ἐρεθισθεὶς ἐκμανθάνει παρ' αὐτῆς τὰ πάντα καὶ δεηθείσης ἐκδικῆσαι τοῦ ᾿Αρπίου τὸν φόνον πείθει πολεμῆσαι Αἰγυπτίοις. Δίνων δ' ἐν τοῖς Περσικοῖς καὶ Λυκέας ὁ Ναυκρατίτης ἐν τρίτῃ Αἰγυπτιακῶν τὴν Νειτῆτιν Κύρῳ πεμφθῆναί φασιν ὑπὸ ᾿Αμάσιδος· ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῇ μητρὶ ἐπ' Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν. Δοῦρις δ' ὁ Σάμιος καὶ πρῶτον γενέσθαι πόλεμόν φησι δύο γυναικῶν <τὸν> ᾿Ολυμπιάδος καὶ Εὐρυδίκης. ἐν ᾧ τὴν μὲν βακχικώτερον μετὰ τυμπάνων προελθεῖν, τὴν δ' Εὐρυδίκην Μακεδονικῶς καθωπλισμένην, ἀσκηθεῖσαν τὰ πολεμικὰ παρὰ Κύννῃ τῇ ᾿Ιλλυρίδι.

Traduction française :

[13,10] Je pense qu'aucun de vous, mes amis, n'ignore que les guerres les plus terribles ont été provoquées à cause des femmes. Hélène fut à l'origine de la guerre de Troie, Chryséis de la peste, Briséis de la colère d'Achille ; ce qu'on a appelé la Guerre Sacrée, comme nous le rapporte Douris dans le deuxième livre de ses Histoires, fut déclenchée par une autre femme mariée, Thébaine de naissance, nommée Théano, qui avait été enlevée par un Phocidien. Cette guerre, comme celle de Troie, se prolongea dix années, et ne prit fin que lorsque Philippe se fut allié aux Thébains : c'est alors que ces derniers s'emparèrent de la Phocide. Même chose pour la guerre dite Crisique, que relate Callisthène dans son livre sur la Guerre sacrée, un conflit au cours duquel les hommes de Cirrha combattirent les Phocidiens pendant dix ans. Les Cirrhéens avaient enlevé non seulement Mégisto, fille du Phocidien Pélagon, mais aussi les filles Argiennes, rencontrées alors qu'elles revenaient du sanctuaire de Delphes. Ce fut au cours de la dixième année que Cirrha fut prise. On sait aussi que des lignages entiers furent ravagés par l'action des femmes : celui de Philippe, le père d'Alexandre, par son mariage avec Cléopâtre ; celui d'Héraclès, par son remariage avec Iole, fille d'Eurytos ; de Thésée, par la faute de Phèdre, fille de Minos ; d'Athamas, par son mariage avec Thémisto, fille d'Hypsée ; de Jason, par son mariage avec Glauké, fille de Créon ; et d'Agamemnon, à cause de Cassandre. Même l'expédition de Cambyse contre l'Égypte, selon Ctésias, eut pour origine une femme. Cambyse, ayant entendu dire que les femmes égyptiennes avaient un merveilleux savoir-faire amoureux, demanda à Amasis, roi d'Égypte, de lui offrir la main d'une de ses filles. Mais Amasis refusa, craignant qu'elle fût traitée en concubine plutôt qu'en épouse royale. Il lui envoya donc la fille d'Apriès, Neitétis. Précisons qu'Apriès avait été déchu de la royauté d'Égypte après sa défaite par les Cyrénéens, et assassiné par Amasis. Cambyse, ayant goûté le plaisir avec cette Neitétis - qui l'avait pour le moins troublé - fut bientôtinformé de son histoire : quand elle le supplia de venger le meurtre d'Apriès, il le fit de bonne grâce et déclara la guerre aux Égyptiens. Mais Dinon, dans son Histoire de la Perse, et Lykéas de Naucratis, dans le troisième livre de son Histoire égyptienne, affirme, de leur côté, que Neitétis fut envoyée par Amasis à Cyrus ; elle engendra Cambyse qui, pour venger sa mère, entreprit une expédition en Égypte. Douris de Samos nous dit que la première guerre opposant deux femmes fut celle qui éclata entre Olympias et Eurydice. Olympias, accompagnée de tambourins pour donner l'assaut, ressemblait à une vraie Bacchante, tandis qu'Eurydice, formée à la stratégie militaire par Cynna, princesse d'Illyrie, était armée de la tête au pied à la mode macédonienne.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/09/2005