HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  46 formes différentes pour 277 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[11, 482]   {Β. Νὴ τὸν Δί´, ἦν  γάρ.   {Α. τάλαιν´ ἐγὼ κακῶν.
[11, 490]   ὡς οἱ πολλοὶ δοξάζουσιν (ἄσεμνον  γάρ)   ἀλλὰ τὰς Πλειάδας. Οἰκεῖον γὰρ
[11, 488]   δ´ αὐτοῦ τέσσαρ´ ἔσαν. Τὰ  γὰρ   ἄλλα ποτήριά φησιν Μυρλεανὸς
[11, 494]   δίκην ἀπελθόντα ὀξυβάφω δύο. Οὐ  γὰρ   ἄλλο τι ἡγητέον εἶναι
[11, 465]   αἱ Νύμφαι κατ´ ἀλήθειαν. αἱ  γὰρ   ἄμπελοι πλεῖστον ὑγρὸν χέουσι τεμνόμεναι
[11, 483]   παῖδα φάρυγος. Θεόπομπος Στρατιώτισιν· Ἐγὼ  γὰρ   ἂν κώθωνος ἐκ στρεψαύχενος πίοιμι
[11, 474]   κύκνος κάνθαρος; τουτὶ  γὰρ   ἂν πύθωμ´ ἔτι, αὐτὸς περανῶ
[11, 481]   αὐτῷ κισσύβιον παρ´ Ὁμήρῳ· οὐ  γὰρ   ἂν τρὶς πιὼν μέγιστος ὢν
[11, 461]   Κύκλωπι ὑπ´ Ὀδυσσέως κισσύβιον. Οὐ  γὰρ   ἂν τρὶς πιὼν οὕτως κατηνέχθη
[11, 475]   μελιτηρὸν τὴν κελέβην εἶναι. Καὶ  γὰρ   Ἀντίμαχος Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ
[11, 506]   Φίλιππος διὰ Πλάτωνος ἔσχεν. Εὐφραῖον  γὰρ   ἀπέστειλε τὸν Ὠρείτην πρὸς Περδίκκαν
[11, 461]   πεμφθὲν ἐκ τῶν βαρβάρων. Ἐκεῖνοι  γὰρ   ἀπεστερημένοι τῆς παιδείας ὁρμῶσιν ἐπὶ
[11, 507]   τὸ ἦθος οὐδαμῶς εὐδοκιμεῖν. Καὶ  γὰρ   Ἀρίστιππον πρὸς Διονύσιον ἀποδημήσαντα ἔσκωπτεν,
[11, 498]   διὰ παντός, οὐκ εὖ· ὅτε  γὰρ   ἀρσενικόν ἐστιν σκύφος, ὡς
[11, 464]   ἐκ τῆς Κόπτου καταγόμενα· μετὰ  γὰρ   ἀρωμάτων συμφυραθείσης τῆς γῆς ὀπτᾶται.
[11, 491]   ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες. Ἀπτέρους  γὰρ   αὐτὰς εἴρηκε διὰ τὴν πρὸς
[11, 472]   καθ´ ἕκαστον δεῖ λέγειν; ὄψει  γὰρ   αὐτός. {Β. Βασιλέως υἱὸν λέγεις
[11, 486]   καθ´ ἕκαστα δεῖ λέγειν; ὄψει  γὰρ   αὐτός. (ΛΥΚΙΟΥΡΓΕΙΣ. Φιάλαι τινὲς οὕτως
[11, 493]   (Πτολεμαῖος Φιλάδελφος βασιλεύς. Λαμβάνοντος  γὰρ   αὐτοῦ σύνταξιν βασιλικήν, μεταπεμψάμενος τοὺς
[11, 505]   οὐδ´ αὐτὸς εὑρετής ἐστιν. Πρὸ  γὰρ   αὐτοῦ τοῦθ´ εὗρε τὸ εἶδος
[11, 494]   τοῦ λίαν πότου; ἐγᾦδα. Συντρίψω  γὰρ   αὐτοῦ τοὺς χόας καὶ τοὺς
[11, 504]   τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων. Συμπόσια μὲν  γὰρ   γεγράφασιν ἀμφότεροι, καὶ ἐν αὐτοῖς
[11, 468]   ἀπύρωτον φιάλην τὸ κέρας· οὐ  γὰρ   γίνεται διὰ πυρός. Λέγοι δ´
[11, 506]   τῶν εἰς αὐτὸν διαλόγων·  γὰρ   δεύτερος ὑπό τινων Ξενοφῶντος εἶναι
[11, 462]   πλῆρες ὂν πάσης θυμηδίας· Νῦν  γὰρ   δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες
[11, 470]   προλιποῦς´ οὐρανὸν εἰσαναβῇ· (τὸν μὲν  γὰρ   διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
[11, 497]   ἐκπέπωκα πολλάκις. {Β. Οὐδὲν ἐλέφαντος  γὰρ   διαφέρεις οὐδὲ σύ. {Α. Ἕτερον
[11, 481]   (Φερεκράτης Κοριαννοῖ· Ἐκ τοῦ βαλανείου  γὰρ   δίεφθος ἔρχομαι, ξηρὰν ἔχουσα τὴν
[11, 491]   εἰσιν ἀλλήλαις καὶ συνεζευγμέναι. Τὸ  γὰρ   δοιοὶ καὶ δοιαὶ σημαίνει καὶ
[11, 460]   τροφὸς καθημένῳ δηλονότι οὕτως  γὰρ   ἐδείπνουν οἱ τότε τὸν Ὀδυσσέα,
[11, 463]   ὑποκόρισμα τῆς ἀνθρωπίνης μοίρας; ἐγὼ  γάρ,   εἰ μὲν εὖ τις
[11, 488]   τὰ τούτοις ὅμοια· ἕνα μὲν  γὰρ   εἶναι πυθμένα τὸν κατὰ τὸ
[11, 466]   τὸ περικεκυρτῶσθαι τὰ ὠτάρια· κυφὸν  γὰρ   εἶναι τὸ κυρτόν. (Ἀνίκητος δὲ
[11, 500]   τὸ μεθύσαι σκυθίσαι φησί· (συγγενὲς  γὰρ   εἶναι τὸ φ> τῷ θ>
[11, 489]   ὑπονοοῦσι περιστερὰς εἶναι, ἁμαρτάνοντες. Ἕτερον  γὰρ   εἶναί φησιν Ἀριστοτέλης πελειάδα καὶ
[11, 507]   παρὰ προτέρῳ εἴρηται Ὁμήρῳ. Οὗτος  γὰρ   εἶπεν ὡς τοῦ Πατρόκλου
[11, 489]   λέγω δὲ τὰς πελειάδας. (Ὅταν  γὰρ   εἴπῃ· Δύο δὲ πελειάδες ἀμφὶς
[11, 503]   φακῆν, (τί δεῖ ποιεῖν; σὺ  γὰρ   εἶπον. {Β. Ὥσπερ χρυσίου φωνῆς
[11, 460]   καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ· Οἰνοποτάζων  γὰρ   εἴρηκε. Καὶ Σαπφὼ δ´ ἐν
[11, 479]   καὶ καλῶς ἕκαστα αὐτῶν. Ἔδει  γὰρ   εἰς τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα ἐρείσαντα
[11, 472]   {Α. Καὶ τῶν Ῥοδιακῶν. Ἥδιστα  γὰρ   ἐκ τῶν τοιούτων, Αἰσχρέα, ποτηρίων
[11, 479]   ὑγρῶς ἀφεῖναι τὴν λάταγα· οὕτω  γὰρ   ἐκάλουν τὸ πῖπτον ἐκ τῆς
[11, 504]   τῶν ἐν γῇ φυομένων. (Καὶ  γὰρ   ἐκεῖνα, ὅταν μὲν θεὸς
[11, 468]   ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκεν. (Ἔδοξε  γὰρ   ἔκπωμα εἶναι· ἐστὶ δὲ χαλκίον
[11, 470]   Λέγει δ´ οὕτως· Ἠέλιος μὲν  γὰρ   ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα, οὐδέ
[11, 495]   ἦν αὐτῇ (κύλιξ, παῖς  γὰρ   ἐμπεσὼν κατήραξε, δῆλον, οἶμαι, ποιῶν
[11, 492]   τῶν τροφῶν ἐστιν δεκτικόν. Κυκεὼν  γὰρ   ἐν αὐτῷ γίνεται· (τοῦτο δ´
[11, 466]   φιαλῶδες εἶναι τὸ δέπας· σπένδουσι  γὰρ   ἐν αὐτῷ. (Λέγει γοῦν Ὅμηρος
[11, 486]   πόλεων ἐθνῶν. (Ἀριστοφάνης τε  γὰρ   ἐν Εἰρήνῃ φησί· Τὸ δὲ
[11, 509]   ἀνοσίως καὶ ἀδόξως βιοῦντες. Χρημάτων  γὰρ   ἐξ ἀσεβείας καὶ παρὰ φύσιν
[11, 494]   ἑορτῆς. Οὗ μὲν ἦμεν ἄρτι  γὰρ   ἐξ ὀξυβαφίων κεραμέων ἐπίνομεν· τούτῳ
[11, 466]   τὸν Οὐρανόν, ὑπερήφανα. Ἐγὼ μὲν  (γὰρ)   ἐξέστην ἰδών. Κρατῆρες ἀργυροῖ, κάδοι
[11, 482]   μέσῃ κωμῳδίᾳ κωμῳδουμένων Ποιητῶν. Τὸ  γὰρ   ἐπάγεσθαι κατὰ τὰς ἑστιάσεις κυμβία
[11, 494]   Τοῦτο μέν σοι πείσομαι. Καὶ  γὰρ   ἐπαγωγόν, θεοί, τὸ σχῆμά
[11, 493]   ἀλλ´ εἶπεν ἂν ἕτερος. (Τοῦτο  γὰρ   ἐπὶ δύο τάσσεσθαι πέφυκεν, ὡς
[11, 500]   πρὸς τοὺς ἄλλους διαφοράν· ἔπεστι  γὰρ   ἐπὶ τῶν ὤτων αὐτοῖς
[11, 471]   στέφανον κύκλῳ ἔχουσα χρυσοῦν· οὐ  γὰρ   ἐπίτηκτόν τινα. Καὶ ἐν Ἱππίσκῳ·
[11, 498]   ἐξέπινον, ἀντὶ τοῦ προέπινον. Κυρίως  γάρ   ἐστι τοῦτο προπίνειν, τὸ ἑτέρῳ
[11, 490]   μὴ τηλόθεν Ὠαρίων´ ἀνεῖσθαι. Σύνεγγυς  γάρ   ἐστιν Ὠρίων τῇ ἀστροθεσίᾳ
[11, 508]   τῶν Ἑλλήνων αὐτοῖς χρήσασθαι. Νόμος  γάρ   ἐστιν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης, λόγος
[11, 461]   ταύτην, οὐδὲν θαυμαστόν. Οὐκ ἔχοντες  γὰρ   ἑτέραν ἡδονὴν ταύτης καλλίω οὐδὲ
[11, 473]   ὀνόματός φησιν· Ἐγὼ δὲ (καὶ  γὰρ   ἔτυχεν ὂν καταντικρὺ τῆς οἰκίας
[11, 481]   {Α. Μηδαμῶς μικράν γε. Κινεῖται  γὰρ   εὐθύς μοι χολή, ἐξ οὗπερ
[11, 497]   γενέσθαι τῶν Ἀρσινόης εἰκόνων. (Τῇ  γὰρ   εὐωνύμῳ χειρὶ τοιοῦτον φέρει δημιούργημα
[11, 507]   ἔφησεν ἑωρακέναι πλειόνων παρόντων. Δοκεῖν  γὰρ   ἔφη τὸν Πλάτωνα κορώνην γενόμενον
[11, 478]   κύλικα μὲν οὐκ εἶναι, οὐ  γὰρ   ἔχειν ὦτα, παραπλήσιον δ´ ὑπάρχειν
[11, 502]   Τοῖς παισί τ´ εἶπα (δύο  γὰρ   ἦγον οἴκοθεν) τἀκπώματ´ εἰς τὸ
[11, 483]   οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ  γὰρ   ἡμεῖς νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε
[11, 459]   κωμῳδιοποιὸν Κηφισόδωρον, ἑταῖρε Τιμόκρατες. Συναχθέντων  γὰρ   ἡμῶν καθ´ ὥραν μετὰ σπουδῆς
[11, 495]   πελλίδα· Ἐκ πελλίδος πίνοντες· οὐ  γὰρ   ἦν αὐτῇ (κύλιξ, παῖς
[11, 485]   ἐποίησεν ἐκπιεῖν. Φιλύλλιος Αὔγῃ· Πάντα  γὰρ   ἦν μέστ´ ἀνδρῶν καὶ μειρακίων
[11, 475]   σιτία καὶ τὰ καρχήσια. Ἔθος  γὰρ   ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἐπὶ τῶν
[11, 465]   μεμηχανημένα, οὐδὲν τούτῳ αἰσχύνονται. Πολὺ  γὰρ   ηὔξηται ἐν αὐτοῖς ἀδικία
[11, 508]   λεχθέντα μὴ χεῖρον. Καὶ  γὰρ   Θεόπομπος Χῖος ἐν τῷ
[11, 482]   ἐχρῶντο τότε οὐδὲ κοτύλῃ. (Κρατῆρα  γὰρ   ἵστασαν τοῖς θεοῖς, οὐκ ἀργυροῦν
[11, 474]   ἐν τῇ νηὶ κατασκευασμάτων. Τοῦ  γὰρ   ἱστοῦ τὸ μὲν κατωτάτω πτέρνα
[11, 489]   Νέστορος καὶ ἰδιαίτερόν ἐστιν. Ἔχει  γὰρ   καὶ ἀστέρας, οὓς ἥλοις
[11, 490]   ἐπὶ τῶν Πλειάδων τιθέμενον· μυθεύονται  γὰρ   καὶ αὗται τὸν Ὠρίωνα φεύγειν,
[11, 505]   πεπλασμένα θαύματα εἰδώς. (Παρμενίδῃ μὲν  γὰρ   καὶ ἐλθεῖν εἰς λόγους τὸν
[11, 484]   τὸ σῶμα τοῖς οἴνοις· ὑγρὸν  γὰρ   καὶ θερμὸν οἶνος· τὸ
[11, 482]   τοιαῦτα εἶναι τῇ κατασκευῇ. Φησὶ  γὰρ   καὶ ποιητής· Ἦτοι
[11, 507]   μὴν οὐδ´ Ἀντισθένη ἐπαινῶ· καὶ  γὰρ   καὶ οὗτος πολλοὺς εἰπὼν κακῶς
[11, 461]   τῶν δαιμόνων καταδειχθῆναι τοῦτο. Χαλεποὺς  γὰρ   καὶ πλήκτας τοὺς ἥρωας νομίζουσι
[11, 507]   ἐσχήκαμεν ἀπ´ αὐτοῦ ὠφέλειαν. (Ἐὰν  γὰρ   καὶ συγχωρήσῃ τις μεθίστασθαι τὰς
[11, 464]   οἶνον ἧττον ποιεῖν μεθύσκειν. Σμύρνης  γὰρ   καὶ σχοίνου καὶ τῶν τοιούτων
[11, 466]   εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους. Αὔξει  γὰρ   καὶ τρέφει μεγαλύνει τε τὴν
[11, 477]   δ´ ἀμπέλων γάνος. Τὸ  γὰρ   κισσύβιον, φησί, λέγεται ἐπὶ συνόδου
[11, 480]   κάδοι, ὁλκεῖα, κρουνεῖ´. {Β. Ἔστι  γὰρ   κρουνεῖα; {Α. Ναί. (ΚΥΑΘΙΣ, κοτυλῶδες
[11, 486]   κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´. {Β. Ἔστι  γὰρ   κρουνεῖα; {Α. Ναί. Λουτήρι´— ἀλλὰ
[11, 472]   κάδοι, (ὁλκεῖα, κρουνεῖ´. {Β. Ἔστι  γὰρ   κρουνεῖα; {Α. Ναί· λουτήρι´— ἀλλὰ
[11, 464]   ἡμῖν τὰ κεράμεα ποτήρια. Καὶ  γὰρ   Κτησίας Παρὰ Πέρσαις, φησίν, ὃν
[11, 477]   περιστείχοντος ἀλείσου τὸ τρίτον.  γὰρ   λέγων ἄλεισον τὸ αὐτὸ καὶ
[11, 507]   μετεχούσας, τί πλέον ἡμῖν; ὧν  γὰρ   μήτ´ ἀνάμνησίς ἐστιν οὗ ποτε
[11, 479]   ἀγωνίζοιντο περὶ τῆς νίκης. Οὐ  γὰρ   μόνον ἐφιλοτιμοῦντο βάλλειν ἐπὶ τὸν
[11, 467]   τοῦ σίγμα Δωρικῶς εἰρήκασιν. Οἱ  γὰρ   μουσικοί, καθάπερ πολλάκις Ἀριστόξενός φησι,
[11, 475]   ῥά οἱ προφερέστερον εἴη. Σαφῶς  γὰρ   νῦν κελέβειον ἀντὶ ἀγγείου τινὸς
[11, 461]   μεγάλοις ἔπινον ποτηρίοις. Δικαίαρχος μὲν  γὰρ   Μεσσήνιος, Ἀριστοτέλους μαθητής,
[11, 463]   καλούμενοι σοφοὶ συμποτικὰς ὁμιλίας. Παραμυθεῖται  γὰρ   οἶνος καὶ τὴν τοῦ
[11, 464]   καλεῖσθαι τὸν τρόπον τοῦτον. Καὶ  γὰρ   φίλοψος καὶ ὀψοφάγος
[11, 477]   Ἀθηναίῳ Πόλλιδι συνεστιασθέντος αὐτῷ· Καὶ  γὰρ   Θρηικίην μὲν ἀνήνατο χανδὸν
[11, 504]   καὶ ἐμοὶ πάνυ δοκεῖ. Τῷ  γὰρ   ὄντι οἶνος ἄρδων τὰς
[11, 495]   τὴν λέξιν λέγων οὕτως· Θαλῆς  γάρ,   ὅστις ἀστέρων ὀνήιστος καὶ τῶν
[11, 500]   ἔπεμψαν ἥκιστα νομίζοντες ἐξαπατηθήσεσθαι· ἦν  γὰρ   οὐδὲν ἐν τῷ τρόπῳ Λακωνικὸν
[11, 489]   τῆς χρόας οὐσίαν. μὲν  γὰρ   οὐρανὸς ἀργύρῳ προσέοικεν, οἱ δὲ
[11, 493]   Μαχάονος καὶ Νέστορος ἔθηκε, δύο  γὰρ   οὗτοι πίνουσιν, ἀλλ´ εἶπεν ἂν
[11, 491]   περὶ ἓν ἕκαστον ἀκουστέον· γενήσονται  γὰρ   οὕτως ηʹ τὸν ἀριθμόν· ἀλλ´
[11, 460]   ἐστι τὸ κυλικεῖον τοδί εἴρηται  γὰρ   οὕτως τῶν ποτηρίων σκευοθήκη
[11, 461]   ἐπιχώρια γέγονε τοῖς δυνάσταις. Οὐ  γὰρ   παλαιὸν οὐδὲ τοῦτό γέ ἐστι
[11, 508]   καὶ διάβολοι γενόμενοι. (Εὐφραῖος μὲν  γὰρ   παρὰ (Περδίκκᾳ τῷ βασιλεῖ διατρίβων
[11, 466]   ποτήριον πολλοὶ καὶ κεραμεύουσι· πλεῖστοι  γὰρ   περὶ αὐτοῦ συνεγράψαντο. Καὶ θεοφιλὲς
[11, 470]   τῇ περὶ Φυτῶν Ἱστορίᾳ. Διηγούμενος  γὰρ   περὶ τῆς τερμίνθου φησί· Τορνεύεσθαι
[11, 507]   τὴν τοῦ οἴνου πρόποσιν. Ἐδόκει  γὰρ   Πλάτων φθονερὸς εἶναι καὶ κατὰ
[11, 493]   οὖν τό τις μόριον· τὸ  γὰρ   πλῆρές ἐστιν Ἄλλος μέν τις
[11, 493]   δίχα πόνου καὶ κακοπαθείας. Τὸ  γὰρ   ποτήριον ὑφίσταται μέγα (καὶ) κατὰ
[11, 485]   κατεναντίον τῷ λεγομένῳ βομβυλιῷ. Φησὶν  γάρ   που αὐτός· Τὸ δ´
[11, 498]   οἴνοιο δέπας δείδεκτ´ Ἀχιλῆα. Πληροῦντες  γὰρ   προέπινον ἀλλήλοις μετὰ προσαγορεύσεως. Πανύασσις
[11, 471]   οἷον Θηρίκλειος, Δεινιάς, Ἰφικρατίς· ταῦτα  γὰρ   πρότερον συνιστορεῖν τοὺς εὑρόντας. Φαίνεται
[11, 461]   τῶν ἐπὶ τοῖς ἡρωικοῖς. Τὸ  γὰρ   ῥυτὸν ὀνομαζόμενον μόνοις τοῖς ἥρωσιν
[11, 481]   ἄειρε κυλίχναις μεγάλαις, αιταποικιλλις. Οἶνον  γὰρ   Σεμέλας καὶ Διὸς υἱὸς λαθικαδέα
[11, 497]   Θεοκλῆς ἐν Ἰθυφάλλοις οὕτως· Ἐθύσαμεν  γὰρ   σήμερον Σωτήρια πάντες οἱ τεχνῖται·
[11, 466]   ποτηρίου γέ σοι πρώτιστον. Ἦν  γὰρ   στρογγύλον, μικρὸν πάνυ, παλαιόν, ὦτα
[11, 471]   Ὡς δ´ ἐδείπνησαν (συνάψαι βούλομαι  γὰρ   τἀν μέσῳ) καὶ Διὸς σωτῆρος
[11, 490]   ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσι. Οὐ  γὰρ   τὰς πελειάδας τὰς ὄρνεις φέρειν
[11, 490]   ταὶ καλέονται Πελειάδες οὐράνιαι. Σαφῶς  γὰρ   τὰς Πλειάδας οὔσας Ἄτλαντος θυγατέρας
[11, 490]   γάρ) ἀλλὰ τὰς Πλειάδας. Οἰκεῖον  γὰρ   τὰς προσημαινούσας τῷ τῶν ἀνθρώπων
[11, 482]   τοῦτο, κυφὸν δὲ μόνον; ἀπὸ  γὰρ   τῆς κυφότητος τὸ κύπελλον, ὥσπερ
[11, 473]   Πιξώδαρον. Ἡδύλος Ἐπιγράμμασι· ~(Πίνωμεν· καὶ  γάρ   τι νέον, καὶ γάρ τι
[11, 473]   καὶ γάρ τι νέον, καὶ  γάρ   τι παρ´ οἶνον εὕροιμ´ ἂν
[11, 484]   καὶ τῆς ψυχῆς ἄνεσιν. Γίγνονται  γάρ   τινες ἡμῖν ἐκ τῶν καθ´
[11, 508]   διὰ ταῦτα θαυμαστέος ἐστίν. Ἔχει  γάρ   τις καὶ παρ´ ἑτέρων ταῦτα
[11, 484]   τῶν κωθωνισμῶν πρέπει μάλιστα. Κατανίζεται  γὰρ   τὸ σῶμα τοῖς οἴνοις· ὑγρὸν
[11, 466]   νῦν παρ´ Ἕλλησιν ὑπάρχοντι. Οὐ  γὰρ   τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸν οἶνον
[11, 466]   χεῖρα ἐν τῇ προέσει. Ἦν  γὰρ   τοῖς παλαιοῖς πεφροντισμένον καλῶς καὶ
[11, 503]   τις, οὐκ ἔτι ἔξεστι κυαθίζειν  γάρ   τὸν δὲ κάδον ἔξω καὶ
[11, 471]   δ´ οὐδὲν σκεῦος οὐδεπώποτε· (καθαρώτερον  γὰρ   τὸν κέραμον εἰργαζόμην Θηρικλῆς
[11, 501]   τὸ πιεῖν ἅλις παρέχουσα· μείζων  γὰρ   τοῦ ποτηρίου. δὲ (ἀμφίθετος
[11, 490]   Νέστορος ποιητὴς ποτηρίῳ· καὶ  γὰρ   τοῦτο τῆς ἑτέρας τροφῆς δεκτικὸν
[11, 493]   χρησάμενοι ἀπολύομεν τὸν ποιητήν. Ἀπὸ  γὰρ   τούτου τοῦ ἑξαμέτρου (πλεῖον ἐόν,
[11, 503]   τούτῳ ἐχρῶντο οἰνοχοοῦντες κυάθῳ. Εἰπὼν  γάρ·   Τρίποδα καὶ κάδον παραθέμενος ψυκτῆρά
[11, 506]   δ´ αὐτὸν ἀποδύσαντας θεωρεῖν· ὀφθήσεται  γάρ,   φησί, περίβλεπτον ἀξίωμα περικείμενος κάλλους
[11, 480]   ἡμῶν Ἀθηναίου πατρίδι Ναυκράτει. (Εἰσὶν  γὰρ   φιαλώδεις μέν, οὐ κατὰ τόρνον,
[11, 501]   λέξιν ἀγνοεῖν φησι Λυκόφρονα· τῶν  γὰρ   φιαλῶν οἱ ὀμφαλοὶ καὶ τῶν
[11, 480]   εἰσιν οἱ ἄμβικες καλούμενοι. Τὸ  γὰρ   φοξὸν ἐπὶ τούτου τάττουσι, καθότι
[11, 507]   καὶ λέγοι τις; μὲν  γὰρ   ψυχὴ διαπλαττομένη ἀθάνατος ὑπ´
[11, 462]   τὰ δίκαια δύνασθαι (πρήσσειν (ταῦτα  γὰρ   ὦν ἐστι προχειρότερον) οὐχ ὕβρις
[11, 481]   εἶναι κισσύβιον καὶ κυμβίον. Φησὶ  γὰρ   ὡς Ὀδυσσεὺς πληρώσας κυμβίον ἀκράτου
[11, 488]   γαίῃ χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον. Ἐμφαίνεται  γὰρ   ὡς τῶν ἥλων ἐμπεπερονημένων καθάπερ
[11, 461]   οἱ φάσκοντες τὸ μέγα ποτήριον  φρέαρ   ἀργυροῦν εἶναι. Ἐν τούτοις ἀγνοεῖν
[11, 468]   ἑστηῶσι, καὶ ἐς λοιβὴν χέον  εἶθαρ   χρυσείῃ προχόῳ. (Καὶ πάλιν· Ἄλλοι
[11, 492]   παρὰ δ´ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,  (πὰρ   δὲ δέπας περικαλλές, οἴκοθεν
[11, 487]   Νέστορος ποτηρίου φησὶν ποιητής·  Πὰρ   δὲ δέπας περικαλλές, οἴκοθεν
[11, 475]   κεῖτο μέλιτος πεπληθός. Καὶ πάλιν·  Ἀτὰρ   ἀμφίθετον κελέβειον ἑλόντες ἔμπλειον μέλιτος,
[11, 488]   δέ οἱ ἧλοι χρύσειοι πάμφαινον·  ἀτὰρ   περὶ κουλεὸν ἦεν ἀργύρεον. Ἀπελλῆς
[11, 467]   (Μισῶ κάκιστον γραμματικὸν ἔκπωμ´ ἀεί.  Ἀτὰρ   ὡς ὅμοιον οὑμὸς υἱὸς ᾤχετο
[11, 491]   ἀμβροσίην φορέουσαι ἀπ´ Ὠκεανοῖο ῥοάων·  νέκταρ   δ´ ἐκ πέτρης μέγας αἰετὸς
[11, 478]   γε σπείσας ἐκ κόνδυος ἀργυφέοιο  (νέκταρ   ἐπ´ ἀλλοδαπὴν οἶμον ἔβαινε πόδα.
[11, 463]   ἐν κυλίκεσσιν ἁβρῶς συμμεμιγμένον θαλίαισι  νέκταρ   οἰνοχοοῦσα» τούτοις τοῖς ἑταίροις ἐμοῖς
[11, 492]   ἐπιπροίηλε τράπεζαν καλὴν κυανόπεζαν ἐύξοον,  αὐτὰρ   ἐπ´ αὐτῆς χάλκειον κάνεον· ἐπὶ
[11, 465]   παρέθηκε τράπεζαν ἀργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος·  αὐτὰρ   ἔπειτα χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας
[11, 465]   ἔκπωμα ἀπηγορεύκει, λέγων οὕτως·  (Αὐτὰρ   διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης
[11, 465]   ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου.  Αὐτὰρ   γ´ ὡς φράσθη παρακείμενα
[11, 478]   Παγκράτης δ´ ἐν πρώτῳ Βοκχορηίδος·  Αὐτὰρ   γε σπείσας ἐκ κόνδυος
[11, 492]   μετ´ ἀνθρώποις καλέονται, ἓξ οἶαί  περ   ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν. Οὐ μέν
[11, 492]   ἐκεῖναι ἐπιρρήδην καλέονται (Ἓξ οἶαί  περ   ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν) Τὸ ὁρώμενον
[11, 473]   ἀμβροσία ὕδωρ ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία·  ἅπερ   ἔμβαλε. Μνημονεύει τοῦ καδίσκου καὶ
[11, 508]   Ἀλλὰ τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον  ἅπερ   ἐπαγγέλλεται καὶ ἡμεῖς ζητοῦμεν ἐκ
[11, 504]   ἀνθρώπων σώματα τὰ αὐτὰ πάσχειν  ἅπερ   καὶ τὰ τῶν ἐν γῇ
[11, 460]   στεφάνους δ´ ἐπὶ κρασὶν ἔθηκεν.  Ἅπερ   ὠνομάσθη ἀπὸ τῆς πόσεως, ὡς
[11, 489]   εἶναι παρακειμένως ἔχοντα τὰ ὦτα,  καθάπερ   αἱ δίπρῳροι τῶν νεῶν, περὶ
[11, 495]   γράφει οὕτως· Οἱ χόες πελίκαι,  καθάπερ   εἴπομεν, ὠνομάζοντο. δὲ τύπος
[11, 471]   ἂν εἴη μικρὸν τοὔνομα. Ἀλλά,  καθάπερ   εἴρηται, οὐκ ἔστιν πιστεῦσαι τῷ
[11, 488]   γὰρ ὡς τῶν ἥλων ἐμπεπερονημένων  καθάπερ   ἐπὶ τῶν ῥοπάλων. Καὶ ἐπὶ
[11, 495]   πρὸς τὴν τοῦ οἴνου ἔγχυσιν,  καθάπερ   Ἴων Χῖος ἐν Εὐρυτίδαις
[11, 490]   οὔσας Ἄτλαντος θυγατέρας Πελειάδας καλεῖ,  καθάπερ   καὶ Πίνδαρος. Ἐστὶ δ´ ἐοικὸς
[11, 467]   Δωρικῶς εἰρήκασιν. Οἱ γὰρ μουσικοί,  καθάπερ   πολλάκις Ἀριστόξενός φησι, τὸ σίγμα
[11, 508]   τί πεποιήκασιν; καίτοι γε ἔδει  καθάπερ   τὸν Λυκοῦργον τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ
[11, 464]   καὶ δοξομανεῖς καλοῦσι τοὺς φιλοδόξους,  (καθάπερ   τοὺς φιλογύνας γυναικομανεῖς καὶ τοὺς
[11, 508]   Ζάλευκον τοὺς Θουρίους, καὶ αὐτόν,  εἴπερ   ἦσαν χρήσιμοι, πεῖσαί τινας τῶν
[11, 461]   καὶ βαρβαρικὸν ἦν τὸ ἔκπωμα,  εἴπερ   μέγα ἦν, ἐκ τῆς Κικόνων
[11, 506]   ἐπέπεσε τοῖς πράγμασι. Τοῦτο δ´  εἴπερ   οὕτως ἀληθείας ἔχει, θεὸς ἂν
[11, 491]   οὕτως ηʹ τὸν ἀριθμόν· ἀλλ´  ἐπείπερ   ἔσχισται μὲν ἑκάτερον τῶν ὤτων
[11, 492]   δὲ τὰς πάσας γενέσθαι Πλειάδας,  ἐπείπερ   ὁρῶνται τοσαῦται, λέγονται δὲ ἑπτά,
[11, 495]   χωλοῖσι δακτύλοισι τἠτέρῃ σπένδει, τρέμων  οἷόνπερ   ἐν βορηίῳ νωδός. Κλείταρχος δὲ
[11, 466]   ἡγεῖται δῶρον Ἀλκμήνῃ δοθῆναι ποτήριον,  ὅπερ   Ἀμφιτρύωνι εἰκασθεὶς δίδωσιν, (Ἃ δ´
[11, 486]   ἐπιτήδεια ἐν Λυκίᾳ εἰργασμένα.  Ὅπερ   ἐξηγούμενος Δίδυμος γραμματικὸς τὰς
[11, 489]   Καμπανίας ἀνακείμενον τῇ Ἀρτέμιδι ποτήριον,  ὅπερ   λέγουσιν ἐκεῖνοι Νέστορος γεγονέναι· (ἐστὶ
[11, 487]   τὰς λάταγας ἐν παιδιᾷ ἔπεμπον·  ὅπερ   Σοφοκλῆς ἐν Σαλμωνεῖ χάλκειον
[11, 508]   ζητοῦμεν ἐκ τῶν ἐκείνου λόγων,  (ὅπερ)   οὐχ εὑρίσκομεν, ἀλλὰ συμπόσια μὲν
[11, 489]   τῶν μαθητῶν αὐτῷ συνενεγκάντων τἀργύριον·  (ὅπερ   Προμαθίδας Ἡρακλεώτης ἐξηγούμενος τὴν
[11, 493]   κύτος καὶ βαρὺ τὴν ὁλκήν,  ὅπερ   φιλοπότης ὢν Νέστωρ ἐκ
[11, 490]   τῷ Διὶ φέρειν τὴν ἀμβροσίαν.  Διόπερ   ἀπὸ τῶν πτηνῶν αὐτὰς χωρίζει
[11, 500]   βάρβαροι μετὰ ἀπάτης καὶ δόλου.  Διόπερ   Δερκυλλίδαν ἔπεμψαν ἥκιστα νομίζοντες ἐξαπατηθήσεσθαι·
[11, 465]   τεμνόμεναι καὶ κατὰ φύσιν δακρύουσι.  Διόπερ   καὶ Εὐριπίδης ἕνα τῶν τοῦ
[11, 465]   ὕδατι τότε πρῶτον ἐπόθη κεκραμένον.  Διόπερ   ὀνομασθῆναι τὰς (πηγὰς) Νύμφας καὶ
[11, 463]   Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Μέθης.  (Διόπερ   συνιοῦσι καὶ ἡμῖν ἐπὶ τὰς
[11, 507]   μαθηταῖς ἐπεφύκει μητρυιᾶς ἔχων διάθεσιν.  Διόπερ   Σωκράτης οὐκ ἀηδῶς περὶ αὐτοῦ
[11, 506]   εἰς ἐπιστολὴν ἔγραψέ τι τοιοῦτον·  Ὥσπερ   ἀγνοοῦντας τοὺς ἀνθρώπους ὅτι καὶ
[11, 484]   ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐπιχωριάσαντος ἐκεῖ,  ὥσπερ   αἱ Θηρίκλειαι λέγονται. Ἀριστοφάνης Δαιταλεῦσι·
[11, 507]   τι πάθος πρὸς τὴν πολιτείαν,  ὥσπερ   ἂν εἰ ζωγράφος ἐβούλετο τὰ
[11, 480]   μέν, οὐ κατὰ τόρνον, ἀλλ´  ὥσπερ   δακτύλῳ πεποιημέναι, καὶ ἔχουσιν ὦτα
[11, 463]   τυγχάνειν ἡμᾶς αἰεὶ τοὺς ζῶντας,  ὥσπερ   εἰς πανήγυρίν τινα ἀφειμένους ἐκ
[11, 504]   ἀνθρώπους κοιμίζει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας  ὥσπερ   ἔλαιον φλόγας ἐγείρει. Δοκεῖ μέντοι
[11, 489]   εἶναι τοῖς ἥλοις ὁμοίως καὶ  ὥσπερ   ἐμπεπηγέναι τῷ οὐρανῷ, καθὼς καὶ
[11, 499]   καὶ τοῦτο πωλεῖν μέχρι ἂν  ὥσπερ   ἐν ἐράνῳ εἷς λοιπὸς
[11, 504]   τὰ πάτρια, δὲ Πλάτων  ὥσπερ   ἐναντιούμενος ἐν τρίτῳ Νόμων φησί·
[11, 508]   οὓς καταφρονῶν τῶν ἀναγνωσομένων συνέθηκεν,  ὥσπερ   καὶ οἱ πολλοὶ τῶν μαθητῶν
[11, 482]   γὰρ τῆς κυφότητος τὸ κύπελλον,  ὥσπερ   καὶ τὸ ἀμφικύπελλον, (ἢ ὅτι
[11, 509]   διὰ γοητείαν νῦν εἰσιν περίβλεπτοι·  ὥσπερ   καὶ (Χαίρων Πελληνεύς, ὃς
[11, 460]   παρ´ Ἀριστοφάνει μὲν ἐν Γεωργοῖς·  (Ὥσπερ   κυλικείου τοὐθόνιον προπέπταται. Ἔστι καὶ
[11, 504]   τὰς ψυχὰς τὰς μὲν λύπας  ὥσπερ   μανδραγόρας ἀνθρώπους κοιμίζει, τὰς
[11, 487]   κοττάβῳ πρόσεστι καὶ Μάνης τις  ὥσπερ   οἰκέτης; Ἕρμιππος Μοίραις Ῥάβδον δ´
[11, 481]   δέ γ´ αὐταῖσιν βαθείας κύλικας  ὥσπερ   ὁλκάδας οἰναγωγούς, περιφερεῖς, λεπτάς, μέσας,
[11, 488]   τὴν ἰδέαν· τινὰ δὲ δύο,  ὥσπερ   τὰ ᾠοσκύφια καὶ τὰ κανθάρια
[11, 482]   ἦν τύπος καὶ οὐχ  ὥσπερ   τὸ δέπας καὶ τὸ ἄλεισον
[11, 503]   ποιεῖν; σὺ γὰρ εἶπον. {Β.  Ὥσπερ   χρυσίου φωνῆς ἀπότισον, Πυργόθεμι, καταλλαγήν.
[11, 508]   ἀλλὰ συμπόσια μὲν καὶ λόγους  ὑπὲρ   ἔρωτος εἰρημένους καὶ μάλα ἀπρεπεῖς,
[11, 508]   Δημοχάρης ῥήτωρ ἐν τῷ  ὑπὲρ   Σοφοκλέους πρὸς Φίλωνα, δανείσας τῇ
[11, 486]   στεφάνου κἀν τῷ) πρὸς Τιμόθεον  ὑπὲρ   χρέως λέγων οὕτως· Φιάλας Λυκιουργεῖς
[11, 481]   γὰρ εὐθύς μοι χολή, ἐξ  οὗπερ   ἔπιον ἐκ τοιαύτης φάρμακον. Εἰς
[11, 498]   δ´ ἄρα οἱ δῶκε σκύφος,  ᾧπερ   ἔπινεν. Ἀρίσταρχος δέ· Πλησάμενος δ´
[11, 498]   δ´ ἄρα οἱ δῶκε σκύφον,  ᾧπερ   ἔπινεν. Ἀσκληπιάδης δ´ Μυρλεανὸς
[11, 498]   Εὔμαιος Πλησάμενος δῶκε σκύφος,  ᾧπερ   ἔπινεν, οἴνου ἐνίπλειον. Καὶ Ἀλκμὰν
[11, 464]   Βούλεσθε δήπου τὸν ἐπιδέξι´,  πάτερ,   λέγειν ἐπὶ τῷ πίνοντι. {Β.
[11, 471]   νέον ξύνδουλον. Οὑτωσὶ καλῶς. {ΘΕΟΛ.  Σπινθὴρ   τάλας, πειρᾷς με. {ΣΠΙ. Ναί,
[11, 502]   εἰς τὴν κατάλυσιν ησονην αἴθων  ἀνήρ.   Τοῖς παισί τ´ εἶπα (δύο
[11, 492]   λὶς πέτρη. Ἀλλ´ ἄλλην ἐνίησι  πατὴρ   ἐναρίθμιον εἶναι, (ὑπὸ τῆς ὀξύτητος
[11, 463]   (Χαιρέτω ἡμέτερος βασιλεύς, σωτήρ τε  πατήρ   τε· ἡμῖν δὲ κρητῆρ´ οἰνοχόοι
[11, 476]   ἀπὸ τοῦ κέρατος; οἷον  κερατήρ,   ἀπὸ τοῦ εἰς τὸ κέρας
[11, 476]   ἐν κιρνᾶται οἶνος  κρατὴρ   ἀπὸ τοῦ συγκιρνᾶσθαι ἐν αὐτῷ
[11, 462]   εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει·  κρατὴρ   δ´ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης· ἄλλος
[11, 472]   Ἄλεξις ἐν Κύκνῳ· Φαιδρὸς δὲ  κρατὴρ   θηρίκλειος ἐν μέσῳ ἕστηκε λευκοῦ
[11, 495]   τὰ δὲ καὶ μείζονα. ΠΡΟΑΡΟΝ  κρατὴρ   ξύλινος, εἰς ὃν τὸν οἶνον
[11, 472]   Καλεῖται δέ τις καὶ θηρίκλειος  κρατήρ,   οὗ μνημονεύει Ἄλεξις ἐν Κύκνῳ·
[11, 480]   βʹ χύτρος ἀργυροῦς, ἀποθυστάνιον χρυσοῦν,  κρατὴρ   χρυσοῦς, Κυρηναίων ἀνάθημα, βατιάκιον ἀργυροῦν.
[11, 460]   Τιμᾶται δὲ καὶ ἐν Ἀχαίᾳ  Δημήτηρ   ποτηριοφόρος κατὰ τὴν Ἀνθέων χῶραν,
[11, 503]   δὲ καλὸς πῖλος κάδος,  ψυκτήρ,   ὅτι βούλει, πάντ´, Ἀμαλθείας κέρας.
[11, 502]   χυτρίδια βαθέα δώδεκα. (ΨΥΓΕΥΣ  ΨΥΚΤΗΡ.   Πλάτων Συμποσίῳ· (Ἀλλὰ φέρε, παῖ,
[11, 492]   πως ἀπόλωλεν ἀπευθὴς ἐκ Διὸς  ἀστήρ,   ἐξ οὗ καὶ γενεῆθεν ἀκούομεν,
[11, 463]   Χῖός φησιν· (Χαιρέτω ἡμέτερος βασιλεύς,  σωτήρ   τε πατήρ τε· ἡμῖν δὲ
[11, 474]   σοι τόν τε χρυσοῦν κάνθαρον.  {ΣΤΡ.   Ποῖον; τὸ πλοῖον; {Α. Οὐδὲν
[11, 474]   οἶσθας, ἄθλιε. (Καὶ μετ´ ὀλίγα·  {ΣΤΡ.   Τὴν ναῦν σεσῶσθαί μοι λέγεις;
[11, 501]   ἀπύρωτος ψυχρήλατος ἐπὶ  πῦρ   οὐκ ἐπιτιθεμένη, καθότι (καὶ λέβητα
[11, 473]   εἰσχέαι ἀμβροσίαν. δ´ ἀμβροσία  ὕδωρ   ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία· ἅπερ ἔμβαλε.
[11, 475]   Ἠέ ποθεν ποταμῶν κελέβῃ ἀποήφυσας  ὕδωρ.   Ἀνακρέων· νοχόει δ´ ἀμφίπολος μελιχρὸν
[11, 479]   ἡμίναν, παρατιθέμενος Ἐπιχάρμου· (Καὶ πιεῖν  ὕδωρ   διπλάσιον χλιαρόν, ἡμίνας δύο. Καὶ
[11, 466]   ἦν πρότερον ἐν τῷ ποτηρίῳ  ὕδωρ   ἐμβάλλεσθαι, μεθ´ τὸν οἶνον.
[11, 464]   καὶ τῶν τοιούτων ἑτέρων εἰς  ὕδωρ   ἐμβληθέντων ἕψονται καὶ παραχεόντων εἰς
[11, 468]   ἐποιχομένους ἐκέλευσε ῥεξέμεν· ἐν μὲν  ὕδωρ,   ἐν δ´ ἀσκηθὲς μέλι χεῦαν
[11, 466]   Πιεῖν δὲ θάνατος οἶνον, ἂν  ὕδωρ   ἐπῇ. Ἀλλ´ ἴσον ἴσῳ μάλιστ´
[11, 466]   Ἕλλησιν ὑπάρχοντι. Οὐ γὰρ τὸ  ὕδωρ   ἐπὶ τὸν οἶνον ἐπέχεον, ἀλλ´
[11, 470]   χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ´  ὕδωρ   εὕδονθ´ ἁρπαλέως χώρου ἀφ´ Ἑσπερίδων
[11, 476]   τοῦ συγκιρνᾶσθαι ἐν αὐτῷ τὸ  ὕδωρ,   ἀπὸ τοῦ κέρατος; οἷον
[11, 462]   λιβανωτὸς ἵησι· ψυχρὸν δ´ ἐστὶν  ὕδωρ   καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν. (Πάρκεινται
[11, 466]   κεράσειέ τις οἶνον ἐγχέας, ἀλλ´  ὕδωρ   καὶ καθύπερθε μέθυ. Ἀνακρέων· Φέρ´
[11, 476]   ὅταν συμμίσγωσι τῷ οἴνῳ τὸ  ὕδωρ,   κεράσαι φάσκοντες. Καὶ τὸ ἀγγεῖον
[11, 465]   ὅτι τὸν οἶνον αὐξάνει τὸ  ὕδωρ   κιρνάμενον. Ἡσθέντες οὖν τῇ κράσει
[11, 483]   δὲ ἕνεκα στρατιωτικόν, πολλάκις ἀνάγκη  ὕδωρ   πίνειν οὐ καθαρόν. Πρῶτον μὲν
[11, 484]   πύελον κατακλίθητι σφόδρα εἰς θερμὸν  ὕδωρ.   Πολέμων δ´ ἐν πέμπτῳ τῶν
[11, 501]   χαλκίῳ προσεοικυῖαν ἐκπετάλῳ, δεχομένην ψυχρὸν  ὕδωρ.   Τὴν δ´ ἀμφίθετον πότερα δύο
[11, 466]   οἶνον ἐπέχεον, ἀλλ´ ἐπὶ τὸ  ὕδωρ   τὸν οἶνον, ὅπως ἐν τῷ
[11, 466]   καὶ καθύπερθε μέθυ. Ἀνακρέων· Φέρ´  ὕδωρ,   φέρ´ οἶνον, παῖ, φέρε
[11, 501]   ἄξιον ἀνθεμόεντα, τὸν δεχόμενον ἴσως  ὕδωρ   ψυχρόν, ὥστε καὶ τὴν φιάλην
[11, 474]   ναῦν Καλλικλῆς ἐποίησε τὸν καλούμενον,  Εὐφράνωρ   δ´ ἐκυβέρνα Θούριος. Πολέμων δ´
[11, 476]   ἅπαξ μόνον. Λυκοῦργος δ´  ῥήτωρ   ἐν τῷ κατὰ Δημάδου Φίλιππόν
[11, 508]   Διατριβῶν, ἔτι δὲ Δημοχάρης  ῥήτωρ   ἐν τῷ ὑπὲρ Σοφοκλέους πρὸς
[11, 466]   μάχαι τε (Καικίλιος δὲ  ῥήτωρ   ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς ἐν
[11, 461]   τοὺς ἥρωας νομίζουσι καὶ μᾶλλον  νύκτωρ   μεθ´ ἡμέραν. Ὅπως οὖν
[11, 493]   τραπέζης πλεῖον ἐόν, δὲ  Νέστωρ   ἀπονητὶ ἄειρεν. Νῦν οὖν οὕτω
[11, 461]   μόλις ἂν νέος βαστάσαι ἴσχυεν,  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρε,
[11, 493]   τούτου τοῦ ἑξαμέτρου (πλεῖον ἐόν,  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν»
[11, 493]   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης (πλεῖον ἐόν,  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν,
[11, 493]   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης (πλεῖον ἐόν,  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν»
[11, 488]   ἄλλοι μογοῦντες ἐβάσταζον τὸ ποτήριον,  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
[11, 488]   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν·  Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
[11, 493]   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν,  (Νέστωρ   δ´ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν,
[11, 493]   ὁλκήν, ὅπερ φιλοπότης ὢν  Νέστωρ   ἐκ τῆς συνεχοῦς συνηθείας ῥᾳδίως
[11, 493]   Νῦν οὖν οὕτω τεταγμένων  Νέστωρ   φαίνεται τῶν μὲν λοιπῶν πρεσβυτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008