HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ξ  =  17 formes différentes pour 75 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[11, 497]   σύνθεμα καὶ θαλίης, Νεῖλος ὁκοῖον  ἄναξ   μύσταις φίλον ἱεραγωγοῖς εὗρε μέλος
[11, 485]   Τὸ δ´ αἷμα λέλαφας τοὐμόν,  ὦναξ   δέσποτα, οἷον ἅθρουν μ´ ἐξέπιες.
[11, 480]   φησὶ τὴν κοτύλην κύλικα καλεῖν.  Ἑρμῶναξ   δ´ ἐν Συνωνύμοις οὕτως γράφει·
[11, 502]   ἁρπασθέντι ὑπὸ τοῦ ἐραστοῦ φησιν  Ἑρμῶναξ.   ΧΑΛΚΙΔΙΚΑ ποτήρια, ἴσως ἀπὸ τῆς
[11, 495]   ἐυγλαγέας κατὰ πέλλας. Τοῦτο δὲ  Ἱππῶναξ   λέγει πελλίδα· Ἐκ πελλίδος πίνοντες·
[11, 507]   αὐτὸς τρὶς εἰς Σικελίαν ἐκπλεύσας·  ἅπαξ   μὲν τῶν ῥυάκων χάριν, ὅτε
[11, 476]   κέρατος αὖ μοι δὸς πιεῖν  ἅπαξ   μόνον. Λυκοῦργος δ´ ῥήτωρ
[11, 492]   κατὰ διαίρεσιν ἀναγνωστέον, ὡς  Θρᾲξ   Διονύσιος, ἀλλὰ κατὰ σύνθετον ὑποπυθμένες,
[11, 489]   τὸ ἔκπωμα. Διονύσιος δὲ  Θρᾲξ   ἐν Ῥόδῳ λέγεται τὴν Νεστορίδα
[11, 501]   τὸ στόμα. Διονύσιος δ´  Θρᾲξ   τὴν στρογγύλην, τὴν ἀμφιθέουσαν κυκλοτερεῖ
[11, 487]   πινακίσκιον λέγεις; {Α. Τοῦτ´ ἐστὶ  πλάστιγξ   οὗτος κρατῶν γίνεται. {Β.
[11, 465]   ἔχωσιν, τούτῳ καλλωπίζονται· ἢν δ´  ἐξ   ἀδίκων φανερῶς μεμηχανημένα, οὐδὲν
[11, 509]   Ἔπειτ´ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας τῶν  ἐξ   Ἀκαδημίας τις ὑπὸ Πλάτωνα καὶ
[11, 488]   δύο κατὰ τὸ κύρτωμα μέσον  ἐξ   ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν μικρά, παρόμοια
[11, 474]   τὰ πάντ´. {Β. Ἀμέλει κυκνοκάνθαρος·  (ἐξ   ἀμφοτέρων τούτων κεκεραμευμένος) Μένανδρος δὲ
[11, 501]   λεβητῶδες, ἴσως δύο ὦτα ἔχον  ἐξ   ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Παρθένιος δ´
[11, 501]   φιάλην. (Ἀρίσταρχος δὲ τὴν δυναμένην  ἐξ   ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τίθεσθαι, κατὰ
[11, 462]   ὑδρίαν, καὶ ὅτι οἰκίας ἔχουσιν  ἐξ   ἀνθερίκου πεποιημένας μικρὰς ὅσον σκιᾶς
[11, 479]   τὸ μέσον τοῦ κοττάβου τεθέντος  (ἐξ   ἀποστήματος ἴσου καὶ τόπων ὁμοίων
[11, 481]   αὐτῷ· Ἐπ´ ἀστράβης δὲ ὀχούμενος  ἐξ   Ἀργούρας τῆς Εὐβοίας, χλανίδας δ´
[11, 476]   χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι δ´  ἐξ   ἀργυρέων κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο. Καὶ
[11, 466]   ἐξ ἀργύρου. Ἀναξίλας· Καὶ πίνειν  ἐξ   ἀργυρίδων χρυσῶν. (ΒΑΤΙΑΚΙΟΝ, λαβρώνιος, τραγέλαφος,
[11, 466]   ΑΡΓΥΡΙΣ εἶδος ποτηρίου, οὐ μόνον  ἐξ   ἀργύρου. Ἀναξίλας· Καὶ πίνειν ἐξ
[11, 493]   τὸ ἄλλος μέν, εἶτα τὸ  ἐξ   ἀρχῆς συνεροῦμεν ἄλλος μὲν γέρων
[11, 509]   καὶ ἀδόξως βιοῦντες. Χρημάτων γὰρ  ἐξ   ἀσεβείας καὶ παρὰ φύσιν κυριεύσαντες
[11, 470]   τῆς τερμίνθου φησί· Τορνεύεσθαι δὲ  ἐξ   αὐτῆς καὶ κύλικας θηρικλείους, ὥστε
[11, 476]   καὶ ἀργυρᾶ ποιοῦντες κέρατα ἔπινον  ἐξ   αὐτῶν. Ἔστι γοῦν τοῦτο εὑρεῖν
[11, 476]   καὶ τέτταρας χόας, ἐκπώματα (ποιεῖν  ἐξ   αὐτῶν, τὰ χείλη περιαργυροῦντας καὶ
[11, 466]   καὶ παντοδαπὰ γένη παραθέμενον κεραμίων  ἐξ   ἑκάστου ἀποπλασάμενον ἴδιον ποιῆσαι πλάσμα.
[11, 501]   δύο βάσεις ἔχειν δεῖ νομίζειν  ἐξ   ἑκατέρου μέρους, τὸ μὲν
[11, 486]   δὲ οὗτος τὸ γένος Βοιώτιος  ἐξ   Ἐλευθερῶν, υἱὸς Μύρωνος τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ,
[11, 506]   ἐνταῦθα δύναμιν, ὡς ἀπέθανε Περδίκκας,  ἐξ   ἑτοίμου δυνάμεως ὑπαρχούσης ἐπέπεσε τοῖς
[11, 484]   (Διόνυσος τέλειος καθήμενος ἐπὶ πέτρας·  ἐξ   εὐωνύμων δ´ αὐτοῦ Σάτυρος φαλακρός,
[11, 485]   Πρυτάνεων· Καὶ μελιχρὸν οἶνον ἕλκειν  ἐξ   ἡδυπνόου λεπαστῆς. ~(Ἕρμιππος Μοίραις· Ἂν
[11, 473]   οὐ μεθύων. Καὶ ἐν ἄλλῳ·  Ἐξ   ἠοῦς εἰς νύκτα καὶ ἐκ
[11, 491]   Δοιοὺς δ´ ἄρ´ ὑπήλυθε θάμνους  ἐξ   ὁμόθεν πεφυῶτας, μὲν φυλίης,
[11, 494]   Οὗ μὲν ἦμεν ἄρτι γὰρ  ἐξ   ὀξυβαφίων κεραμέων ἐπίνομεν· τούτῳ δέ,
[11, 465]   φιλανθέμου Αἴθοπα πεπαίνοντ´ ὀρχάτους ὀπωρινούς·  ἐξ   οὗ βροτοὶ καλοῦσιν οἶνον αἴθοπα.
[11, 492]   ἀπόλωλεν ἀπευθὴς ἐκ Διὸς ἀστήρ,  ἐξ   οὗ καὶ γενεῆθεν ἀκούομεν, ἀλλὰ
[11, 478]   Ἕρμιππος ἀστρολογικὸς ὡς κόσμος  ἐξ   οὗ τῶν θεῶν τὰ θαύματα
[11, 481]   Κινεῖται γὰρ εὐθύς μοι χολή,  ἐξ   οὗπερ ἔπιον ἐκ τοιαύτης φάρμακον.
[11, 497]   ἱεραγωγοῖς εὗρε μέλος θείων πάτριον  ἐξ   ὑδάτων. (Ἀλλ´ εἰ Κτησιβίου σοφὸν
[11, 486]   μύρρῃσι θυωθὲν κεῖται πορφυρέης Λέσβιον  ἐξ   ὑέλου. Ἣν σὺ σάου πάντως,
[11, 466]   χρυσᾶ ἐπιδεικνύντα τοῖς ἑταίροις φάσκειν,  ἐξ   ὧν ἐκεράμευσε κατεσκευακέναι ταῦτα.
[11, 507]   φιλοδοξίας; δῆλον δ´ ἐστὶ τοῦτο  ἐξ   ὧν ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγει·
[11, 497]   ὅμοια εἶναι, διατετρημένα δ´ εἶναι,  ἐξ   ὧν κρουνιζόντων λεπτῶς κάτωθεν πίνουσιν,
[11, 504]   περὶ πρωτείων διεφέροντο, οὐ μόνον  ἐξ   ὧν περὶ Κύρου εἰρήκασι τεκμαιρομένοις
[11, 468]   ὧν τῆς κατασκευῆς Θεόπομπος ἱστορεῖ  Ἐξ   ὧν πιθανὸν καὶ αὐτὸν ἐσχηκέναι.
[11, 502]   Παρ´ Ὀλυμπίχου δὲ θηρικλείους ἔλαβεν  ἕξ,   ιτάτους δύο ψυκτῆρας. (Μένανδρος δ´
[11, 492]   δυεῖν Πελειάδων ὑποκειμένων τῷ πυθμένι,  ἓξ   δὲ τὰς πάσας γενέσθαι Πλειάδας,
[11, 492]   ταί γε μετ´ ἀνθρώποις καλέονται,  ἓξ   οἶαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν.
[11, 492]   Ἑπτὰ δ´ ἐκεῖναι ἐπιρρήδην καλέονται  (Ἓξ   οἶαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν)
[11, 492]   ποιητικῶς αἰνιττόμενος ὅτι τῶν Πλειάδων  ἓξ   ὁρωμένων ὅμως ἀριθμὸς αὐτῶν
[11, 494]   σπείσαντες τοῖς συνελθοῦσι διδόασι πιεῖν.  ΟΛΛΙΞ.   Πάμφιλος ἐν Ἀττικαῖς Λέξεσι τὸ
[11, 486]   τὸ δεῖπνον ἐπὴν ἀπονίψωνται διδομένη  κύλιξ.   Ἀντιφάνης Λαμπάδι· Δαίμονος Ἀγαθοῦ μετάνιπτρον,
[11, 480]   σειρὴν ἀργυρᾶ, καρχήσια βʹ ἀργυρᾶ,  κύλιξ   ἀργυρᾶ, οἰνοχόη χρυσῆ, κέρατα δύο.
[11, 470]   Πάμφιλος ἐν Γλώσσαις. (ΘΗΡΙΚΛΕΙΟΣ.  κύλιξ   αὕτη ἐγκάθηται περὶ τὰς λαγόνας
[11, 466]   τῆς δεξιᾶς χειρός. Καὶ  κύλιξ   δὲ (ἡ) ἀγκύλη διὰ τὸ
[11, 470]   θύλακος ἅνθρωπός ἐστιν. Ὅτι δὲ  κύλιξ   ἐστὶν θηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν
[11, 480]   Ἀμόργιος· Αὐτὴ δὲ φοξίχειλος Ἀργείη  κύλιξ,   εἰς ὀξὺ ἀνηγμένη, οἷοί
[11, 466]   (Ὅτι παρὰ Τιμαχίδᾳ ΑΙΑΚΙΣ  κύλιξ   καλεῖται. ΑΚΑΤΟΣ ποτήριον ἐοικὸς πλοίῳ.
[11, 496]   μετὰ χοροῦ. ~(Πενταπλόα δ´  κύλιξ   καλεῖται καθ´ ὅσον οἶνον ἔχει
[11, 480]   Ἄλεισον, ποτήριον, κύπελλον, ἄμφωτις, σκύφος,  κύλιξ,   κώθων, καρχήσιον, φιάλη. Ἀχαιὸς δὲ
[11, 495]   πίνοντες· οὐ γὰρ ἦν αὐτῇ  (κύλιξ,   παῖς γὰρ ἐμπεσὼν κατήραξε,
[11, 470]   τε ἔχει βραχέα ὡς ἂν  κύλιξ   οὖσα. Καὶ μήποτε Ἄλεξις ἐν
[11, 471]   ἐν Ἱππεῖ· Καὶ θηρίκλειός τις  κύλιξ,   στέφανον κύκλῳ ἔχουσα χρυσοῦν· οὐ
[11, 502]   ὡς Καρσί, παισί, φθειρσί. ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ  κύλιξ   τις, ἣν κατὰ φιλίαν προὔπινον,
[11, 480]   Ἕρμιππος ἐν Στρατιώταις· Χία δὲ  κύλιξ   ὑψοῦ κρέμαται περὶ πασσαλόφιν. (Γλαύκων
[11, 480]   δὲ ἐν κυαθίδι τρικτὺς ἀλεξιφαρμάκων.  (ΚΥΛΙΞ.   Φερεκράτης Δουλοδιδασκάλῳ· Νυνὶ δ´ ἀπόνιζε
[11, 485]   ποεῖ. Νίκανδρος δ´ Θυατειρηνὸς  κύλιξ,   φησί, μείζων, παρατιθέμενος Τηλεκλείδου ἐκ
[11, 502]   ἐν Λυσιστράτῃ· Δέσποινα Πειθοῖ καὶ  κύλιξ   φιλοτησία. ΧΟΝΝΟΙ. Παρὰ Γορτυνίοις ποτηρίου
[11, 502]   τὴν τοιαύτην πρόποσιν ἐκαλεῖτο καὶ  κύλιξ   φιλοτησία, ὡς ἐν Λυσιστράτῃ· Δέσποινα
[11, 486]   πάντα τἀμαυτοῦ δίδωμι χρήματα. (ΛΟΙΒΑΣΙΟΝ  κύλιξ,   ὥς φησι Κλείταρχος καὶ Νίκανδρος
[11, 495]   ἄλλοτ´ αὐτός, ἄλλοτ´ Ἀρήτη προὔπινεν.  Φοῖνιξ   δ´ Κολοφώνιος ἐν τοῖς
[11, 485]   ἣν ἐκπιοῦς´ ἄκρατον Ἀγαθοῦ Δαίμονος  τέττιξ   κελαδεῖ. Καὶ ἐν Μήδῳ· Ὥς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008