HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

βίκουςTexte grec :

[11,466] (466) αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσι μετ´ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς ἀργαλέας ἠρᾶτο (θεῶν δ´ οὐ λάνθαν´ Ἐρινύν), ὡς οὔ οἱ πατρώι´ ἐνηέι ἐν φιλότητι δάσσαιντ´, ἀμφοτέροισι δ´ αἰεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε - - -.» (15) Καικίλιος δὲ ὁ ῥήτωρ ὁ ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς ἐν τῷ περὶ Ἱστορίας Ἀγαθοκλέα φησὶ τὸν τύραννον ἐκπώματα χρυσᾶ ἐπιδεικνύντα τοῖς ἑταίροις φάσκειν, ἐξ ὧν ἐκεράμευσε κατεσκευακέναι ταῦτα. Ὁ δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ (466b) ἐν τοῖς Λαρισαίοις Ἀκρίσιος καὶ αὐτὸς ἐκπώματα ὅσα πλεῖστα εἶχεν, ὥς φησιν ὁ τραγικός· «Πολὺν δ´ ἀγῶνα παγξενεὶ κηρύσσεται, χαλκηλάτους λέβητας ἐκτιθεὶς φέρειν καὶ κοῖλα χρυσόκολλα καὶ πανάργυρα ἐκπώματ´, εἰς ἀριθμὸν ἑξήκοντα δίς.» Ποσειδώνιος δ´ ἐν ιϚʹ τῶν Ἱστοριῶν Λυσίμαχόν φησι τὸν Βαβυλώνιον, καλέσαντα ἐπὶ δεῖπνον Ἵμερον τὸν τυραννήσαντα οὐ μόνον Βαβυλωνίων ἀλλὰ καὶ Σελευκέων μετὰ τριακοσίων, μετὰ τὸ τὰς τραπέζας ἀρθῆναι τετράμνουν ἑκάστῳ (466c) τῶν τριακοσίων ἔκπωμα δοῦναι ἀργυροῦν, καὶ σπονδοποιησάμενον προπιεῖν ἅμα πᾶσιν· καὶ ἀποφέρεσθαι ἔδωκε τὰ ποτήρια. Ἀντικλείδης δ´ ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῷ ιϚʹ Νόστων. Περὶ Γρᾶ διηγούμενος τοῦ τὴν ἀποικίαν εἰς Λέσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασιλεῦσι, καὶ ὅτι χρησμὸς ἦν αὐτοῖς δηλώσας καθεῖναι διαπλέοντας τῷ Ποσειδῶνι εἰς τὸ πέλαγος παρθένον, γράφει καὶ ταῦτα· «Μυθολογοῦσι δὲ (περὶ) τῶν ἐν Μηθύμνῃ τινὲς περὶ τῆς ἀφεθείσης εἰς τὴν θάλασσαν παρθένου καὶ φασὶν ἐρασθέντα αὐτῆς τῶν ἡγεμόνων τινά, (466d) ᾧ ἦν τοὔνομα Ἔναλος, ἐκκολυμβῆσαι βουλόμενον ἀνασῶσαι τὴν παιδίσκην. Τότε μὲν οὖν ὑπὸ κύματος αὐτοὺς ἀμφοτέρους κρυφθέντας ἀφανεῖς γενέσθαι, χρόνῳ δ´ ὕστερον ἤδη τῆς Μηθύμνης οἰκουμένης παραγενέσθαι τὸν Ἔναλον καὶ διηγεῖσθαι τὸν τρόπον, καὶ ὅτι ἡ μὲν παρθένος παρὰ ταῖς Νηρῇσι διέτριβεν, αὐτὸς δὲ τὰς τοῦ (781) Ποσειδῶνος ἔβοσκεν ἵππους· καί ποτε (καὶ) κύματος ἐπιφερομένου μεγάλου συγκολυμβήσαντα αὐτὸν ἐκβῆναι (781c) ἔχοντα κύπελλον χρυσοῦ οὕτω θαυμασίου ὡς τὸν παρ´ αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον οὐδὲν διάφορον εἶναι χαλκοῦ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. (16) Τιμιώτατον δ´ ἦν πάλαι τὸ τῶν ἐκπωμάτων κτῆμα. Ἀχιλλεὺς οὖν ὡς ἐξαίρετόν τι εἶχεν ἀνάθημα δέπας, Οὐδέ τις ἄλλος οὔτ´ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ´ αὐτοῦ οὔτε τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διί. Καὶ ὁ Πρίαμος δὲ τὸν υἱὸν λυτρούμενος τοῖς ἐπισημοτάτοις κειμηλίοις καὶ δέπας δίδωσι περικαλλές. Αὐτός γε μὴν ὁ Ζεὺς τῆς Ἡρακλέους γενέσεως ἄξιον ἡγεῖται δῶρον Ἀλκμήνῃ δοθῆναι ποτήριον, ὅπερ Ἀμφιτρύωνι εἰκασθεὶς δίδωσιν, (781d) «Ἃ δ´ ὑποδεξαμένα θαήσατο χρύσεον αἶψα» (ποτήριον). Τὸν δὲ Ἥλιον ὁ Στησίχορος ποτηρίῳ διαπλεῖν φησι τὸν ὠκεανόν, ᾧ καὶ τὸν Ἡρακλέα περαιωθῆναι ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας ὁρμῶντα. Οἴδαμεν δὲ καὶ τὸ Βαθυκλέους τοῦ Ἀρκάδος ποτήριον, ὃ σοφίας ἆθλον ὁ Βαθυκλῆς τῷ κριθέντι ἀρίστῳ τῶν καλουμένων ζʹ σοφῶν ἀπέλιπε. Τὸ δὲ Νέστορος ποτήριον πολλοὶ καὶ κεραμεύουσι· πλεῖστοι γὰρ περὶ αὐτοῦ συνεγράψαντο. Καὶ θεοφιλὲς δὲ τὸ ποτήριον· χρυσέοις γοῦν δεπάεσσιν ἀλλήλους δεξιοῦνται. Ἐλευθέριον δέ, φησί, καὶ ἐμμελῶς ἐν οἴνῳ διάγειν, μὴ κωθωνιζόμενον μηδὲ Θρᾳκίῳ νόμῳ ἄμυστιν οἰνοποτεῖν, ἀλλὰ τῷ πόματι φάρμακον ὑγείας ἐγκιρνάναι τὸν λόγον. (17) (781e) Ὅτι διὰ σπουδῆς εἶχον οἱ ἀρχαῖοι ἐγκόλαπτον ἱστορίαν ἔχειν ἐν ἐκπώμασιν. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τέχνῃ εὐδοκίμησαν Κίμων καὶ Ἀθηνοκλῆς. Ἐχρῶντο δὲ καὶ λιθοκολλήτοις ἐκπώμασι. Μένανδρος δέ πού φησι καὶ ποτήριον τορνευτὸν καὶ τορευτά. Ἀντιφάνης· «Ἄλλοι δὲ καὶ δὴ βακχίου παλαιγενοῦς ἀφρῷ σκιὰ καὶ χρυσοκόλλητον δέπας μεστὸν κύκλῳ χορεῦον ἕλκουσι γνάθοις ὁλκῆς ἀπαύστοις, παντελῶς ἐστραμμένον (781f) τἄνω κάτω δεικνύντες.» Φησὶ πρός τινα Νικόμαχος· «Ὦ χαῖρε χρυσόκλυστα καὶ χρυσοῦς ἐμῶν.» Φιλιππίδης· «Τὰ ποτήρι´ ἂν ἴδῃς τὰ παρεσκευασμένα· ἅπαντα χρυσᾶ, Τρόφιμε, νὴ τὸν Οὐρανόν, ὑπερήφανα. Ἐγὼ μὲν (γὰρ) ἐξέστην ἰδών. Κρατῆρες ἀργυροῖ, κάδοι (καὶ) μείζους ἐμοῦ ...» Ὅτι Παρμενίων συγκεφαλαιούμενος ἐν ταῖς πρὸς Ἀλέξανδρον Ἐπιστολαῖς τὰ Περσικὰ λάφυρα (782) «Ποτηρίων, φησί, χρυσῶν σταθμὸς τάλαντα Βαβυλώνια ογʹ, μναῖ νβʹ. Ποτηρίων λιθοκολλήτων σταθμὸς τάλαντα Βαβυλώνια νϚʹ, μναῖ λδʹ.» (18) Ἔθος δ´ ἦν πρότερον ἐν τῷ ποτηρίῳ ὕδωρ ἐμβάλλεσθαι, μεθ´ ὃ τὸν οἶνον. Ξενοφάνης· «Οὐδέ κεν ἐν κύλικι πρότερον κεράσειέ τις οἶνον ἐγχέας, ἀλλ´ ὕδωρ καὶ καθύπερθε μέθυ.» Ἀνακρέων· «Φέρ´ ὕδωρ, φέρ´ οἶνον, ὦ παῖ, φέρε δ´ ἀνθεμεῦντας ἡμῖν στεφάνους ἔνεικον, ὡς δὴ πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω.» Πρὸ δὲ τούτων Ἡσίοδος· «Κρήνης τ´ ἀενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ´ ἀθόλωτος, τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου.» Θεόφραστος· «Ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ τὴν κρᾶσιν (782b) ἐναντίως εἶχε τὸ παλαιὸν τῷ νῦν παρ´ Ἕλλησιν ὑπάρχοντι. Οὐ γὰρ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸν οἶνον ἐπέχεον, ἀλλ´ ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸν οἶνον, ὅπως ἐν τῷ πίνειν ὑδαρεστέρῳ χρῷντο τῷ ποτῷ καὶ τούτου ποιησάμενοι τὴν ἀπόλαυσιν ἧττον ὀρέγοιντο τοῦ λοιποῦ. Καὶ τὸ πλεῖστον δὲ εἰς τοὺς κοττάβους κατανήλισκον.» (19) Ἔνδοξοι δὲ τορευταὶ Ἀθηνοκλῆς, Κράτης, Στρατόνικος, Μυρμηκίδης ὁ Μιλήσιος, Καλλικράτης ὁ Λάκων καὶ Μῦς, οὗ εἴδομεν σκύφον Ἡρακλεωτικὸν τεχνικῶς ἔχοντα Ἰλίου ἐντετορευμένην πόρθησιν, ἔχοντα ἐπίγραμμα τόδε· γραμμαὶ Παρρασίοιο, τέχνα Μυός. Ἐμμὶ δὲ ἔργον Ἰλίου αἰπεινᾶς, ἃν ἕλον Αἰακίδαι. (20) (782d) Ὅτι κλεινοὶ λέγονται παρὰ Κρησὶν οἱ ἐρώμενοι. Σπουδὴ δὲ αὐτοῖς παῖδας ἁρπάζειν· καὶ τοῖς καλοῖς παρ´ αὐτοῖς ἄδοξόν ἐστιν ἐραστοῦ μὴ τυχεῖν. Καλοῦνται δὲ οἱ ἁρπασθέντες παρασταθέντες. Διδόασι δὲ τῷ ἁρπασθέντι στολὴν καὶ βοῦν καὶ ποτήριον· ἣν καὶ πρεσβύτεροι γενόμενοι φέρουσιν, ἵνα δῆλοι ὦσι κλεινοὶ γενόμενοι. (21) «Ὁρᾷς δ´, ὅταν πίνωσιν ἄνθρωποι, τότε πλουτοῦσι, διαπράττουσι, νικῶσιν δίκας, εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους.» Αὔξει γὰρ καὶ τρέφει μεγαλύνει τε τὴν ψυχὴν ἡ ἐν τοῖς πότοις διατριβή, ἀναζωπυροῦσα καὶ ἀνεγείρουσα μετὰ φρονήσεως τὸν ἑκάστου νοῦν, ὥς φησιν ὁ Πίνδαρος· «Ἁνίκ´ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω, πελάγει δ´ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν· ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ´ αὖ πλουτέοντες - - -.» Εἶτ´ ἐπάγει· «Ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες.» (22) ΑΓΚΥΛΗ ποτήριον πρὸς τὴν τῶν κοττάβων παιδιὰν χρήσιμον. Κρατῖνος· «Πιεῖν δὲ θάνατος οἶνον, ἂν ὕδωρ ἐπῇ. Ἀλλ´ ἴσον ἴσῳ μάλιστ´ ἀκράτου δύο χοᾶς πίνους´ ἀπ´ ἀγκύλης, ἐπονομάζους´ ἅμα (782e) ἵησι λάταγας τῷ Κορινθίῳ πέει.» Καὶ Βακχυλίδης· «Εὖτε τὴν ἀπ´ ἀγκύλης ἵησι τοῖς νεανίαις, λευκὸν ἀντείνουσα πῆχυν.» Ἐντεῦθεν ἐννοοῦμεν τοὺς παρ´ Αἰσχύλῳ ἀγκυλητοὺς κοττάβους. Λέγονται δὲ καὶ δόρατα ἀγκυλητὰ καὶ μεσάγκυλα ἄλλα· ἀπὸ ἀγκύλης ἤτοι τῆς δεξιᾶς χειρός. Καὶ ἡ κύλιξ δὲ (ἡ) ἀγκύλη διὰ τὸ ἐπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τῇ προέσει. Ἦν γὰρ τοῖς παλαιοῖς πεφροντισμένον καλῶς καὶ εὐσχημόνως κότταβον προίεσθαι. Καὶ οἱ πολλοὶ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον ἐφρόνουν μέγα ἢ ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίζειν. Ὠνομάσθη οὖν ἀπὸ τοῦ τῆς χειρὸς σχηματισμοῦ, ὃν ποιούμενοι εὐρύθμως ἐρρίπτουν εἰς τὸ κοττάβιον. (782f) Καὶ οἴκους δὲ ἐπιτηδείους κατεσκεύαζον εἰς ταύτην τὴν παιδιάν. (23) Ὅτι παρὰ Τιμαχίδᾳ ΑΙΑΚΙΣ ἡ κύλιξ καλεῖται. ΑΚΑΤΟΣ ποτήριον ἐοικὸς πλοίῳ. Ἐπικράτης· «Κατάβαλλε τἀκάτια, τὰ κυμβία αἴρου τὰ μείζω, κεὐθὺ τοῦ καρχησίου ἄνελκε τὴν γραῦν, τὴν νέαν δ´ ἐπουρίσας πλήρωσον, εὐτρεπῆ τε τὸν κοντὸν ποοῦ καὶ τοὺς κάλως ἔκλυε καὶ χάλα πόδα.» (783) ΑΩΤΟΝ παρὰ Κυπρίοις τὸ ἔκπωμα, ὡς Πάμφιλος. Φιλητᾶς δὲ ποτήριον οὖς οὐκ ἔχον. ΑΡΟΚΛΟΝ ἡ φιάλη παρὰ τῷ Κολοφωνίῳ Νικάνδρῳ. (24) ΑΛΕΙΣΟΝ καὶ ΔΕΠΑΣ τὸ αὐτό. Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ περὶ Πεισιστράτου· «Ἐν δ´ οἶνον ἔχευε χρυσείῳ δέπαι. » Εἶτα παρακατιὼν τὸ αὐτό· «Τούνεκα σοὶ δώσω χρύσειον ἄλεισον. » Καὶ ἑξῆς τὸ αὐτὸ πάλιν· «Δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας.» Φησὶν οὖν Ἀσκληπιάδης ὁ Μυρλεανός· «Δοκεῖ μοι φιαλῶδες εἶναι τὸ δέπας· σπένδουσι γὰρ ἐν αὐτῷ. (783b) Λέγει γοῦν Ὅμηρος δέπας, δι´ οὗ Διὶ μόνῳ σπένδεσκεν Ἀχιλλεύς. Καλεῖται δὲ δέπας ἤτοι ὅτι δίδοται πᾶσι τοῖς σπένδειν βουλομένοις εἴτε καὶ τοῖς πίνειν, ἢ ὅτι δύο ὦπας εἶχε· ταῦτα δὲ ἂν εἴη τὰ ὦτα. Τὸ δὲ ἄλεισον ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον εἶναι ἢ ὅτι ἁλίζεται ἐν αὐτῷ τὸ ὑγρόν. Ὅτι δὲ δύο ὦτα εἶχε δῆλον· «Ἦτοι ὃ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε χρύσεον ἄμφωτον.» ἀμφικύπελλον δὲ λέγων αὐτὸ οὐδὲν ἄλλο σημαίνει ἢ ὅτι ἦν ἀμφίκυρτον. » Σιληνὸς δὲ ἀμφικύπελλόν φησι τὸ μὴ ἔχον ὦτα. Ἄλλοι δὲ τὴν ἀμφὶ ἀντὶ τῆς περὶ εἶναι, ἵν´ ᾖ περίποτον, τὸ πανταχόθεν πίνειν ἐπιτήδειον. Παρθένιος δὲ διὰ τὸ περικεκυρτῶσθαι τὰ ὠτάρια· κυφὸν γὰρ εἶναι τὸ κυρτόν. (783c) Ἀνίκητος δὲ τὸ μὲν κύπελλόν φησι φιάλην εἶναι, τὸ δ´ ἀμφικύπελλον ὑπερφίαλον, τὸ ὑπερήφανον καὶ καλόν. Εἰ μὴ ἄρα τὸ ποικίλον τῇ κατασκευῇ ἄλεισον θέλει τις ἀκούειν, ἔξω λειότητος ὄν. Πείσανδρος δέ φησιν Ἡρακλέα Τελαμῶνι τῆς ἐπὶ Ἴλιον στρατείας ἀριστεῖον ἄλεισον δοῦναι. (25) Ὅτι ἐστὶ ποτήριον ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣ καὶ ΕΝΙΑΥΤΟΣ καλούμενον. (783d) ΑΜΦΩΞΙΣ ξύλινον ποτήριον, ᾧ χρῆσθαι τοὺς ἀγροίκους Φιλητᾶς φησ, (τοὺς) ἀμέλγοντας εἰς αὐτὸ καὶ οὕτως πίνοντας. ΑΜΥΣΤΙΣ. Καλεῖται μὲν οὕτω πόσις τις, ἣν ἔστιν ἀπνευστὶ πίνειν μὴ μύσαντα. Καλοῦσι δ´ οὕτω καὶ τὰ ποτήρια, ἀφ´ ὧν ἔστι πιεῖν εὐμαρῶς. Καὶ τὸ ῥῆμα δὲ ἐξημύστισε φασί, τὸ ἐφ´ ἓν πνεῦμα πιεῖν, ὡς ὁ κωμικὸς Πλάτων· «Λύσας δὲ ἀργὴν στάμνον εὐώδους ποτοῦ ἵησιν εὐθὺς κύλικος εἰς κοῖλον κύτος· ἔπειτ´ ἄκρατον κοὐ τεταργανωμένον ἔπινε κἀξημύστισεν.» (783e) Ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν μετὰ μέλους, μεμετρημένον πρὸς ὠκύτητα χρόνου. Ὡς Ἀμειψίας· «Αὔλει μοι μέλος· σὺ δ´ ᾆδε πρὸς τήνδ´, ἐκπίομαι δ´ ἐγὼ τέως. Αὔλει σύ, καὶ σὺ τὴν ἄμυστιν λάμβανε. {Β.} Οὐ χρὴ πόλλ´ ἔχειν θνητὸν ἄνθρωπον, ἀλλ´ ἐρᾶν καὶ κατεσθίειν· σὺ δὲ κάρτα φείδῃ.» (26) ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ ἔκπωμα ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ἀντιγόνου, ὡς ἀπὸ Σελεύκου ΣΕΛΕΥΚΙΣ καὶ ἀπὸ Προυσίου ΠΡΟΥΣΙΑΣ. (783f) ΑΝΑΦΑΙΑ ἡ θερμοποτὶς παρὰ Κρησίν. ΑΡΥΒΑΛΛΟΣ ποτήριον κάτωθεν εὐρύτερον, ἄνω δὲ συνηγμένον, ὡς τὰ συσπαστὰ βαλάντια, ἃ καὶ αὐτὰ διὰ τὴν ὁμοιότητα ἀρυβάλλους τινὲς καλοῦσιν. Ἀριστοφάνης Ἱππεῦσι· «Κατασπένδειν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ ἀμβροσίαν.» Οὐ πόρρω δέ ἐστι τοῦ ἀρυστίχου ὁ ἀρύβαλλος, ἀπὸ τοῦ ἀρύτειν καὶ βάλλειν. Λέγουσι δὲ καὶ πρόχουν ἄρυστιν. Σοφοκλῆς· «Κακῶς σὺ πρὸς θεῶν ὀλουμένη, (784) ἣ τὰς ἀρύστεις ὧδ´ ἔχους´ ἐκώμασας.» Ἐστὶ δὲ καὶ πόλις Ἰώνων Ἄρυστις. ΑΡΓΥΡΙΣ εἶδος ποτηρίου, οὐ μόνον ἐξ ἀργύρου. Ἀναξίλας· «Καὶ πίνειν ἐξ ἀργυρίδων χρυσῶν.» (27) ΒΑΤΙΑΚΙΟΝ, λαβρώνιος, τραγέλαφος, πρίστις, ποτηρίων ὀνόματα. Περσικὴ δὲ φιάλη ἡ βατιάκη. Ἀλεξάνδρου δὲ τοῦ βασιλέως ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ σατράπας φέρεταί τις ἐπιστολὴ ἐν ᾗ ταῦτα γέγραπται· « Βατιάκαι ἀργυραῖ κατάχρυσοι τρεῖς. Κόνδυα ἀργυρᾶ ροϚʹ· τούτων ἐπίχρυσα λγʹ. Τισιγίτης ἀργυροῦς εἷς. (784b) Μύστροι ἀργυροῖ κατάχρυσοι λβʹ. Λαγυνοθήκη ἀργυρᾶ μία. Οἰνοφόρον βαρβαρικὸν ἀργυροῦν ποικίλον ἕν. Ἄλλα ποτήρια παντοδαπὰ μικρὰ κθʹ, (ἄλλα ποτήρια μικρά) ῥυτὰ καὶ βατιάκαι Λυκιουργεῖς ἐπίχρυσοι καὶ θυμιατήρια καὶ τρυβλία. » ΒΗΣΣΑ ποτήριον παρ´ Ἀλεξανδρεῦσι πλατύτερον ἐκ τῶν κάτω μερῶν, ἐστενωμένον ἄνωθεν. (28) ΒΑΥΚΑΛΙΣ. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ αὕτη, ὡς Σώπατρος ὁ παρῳδός· «Βαυκαλὶς ἡ τετράκυκλος. Καὶ πάλιν «Νᾶμα μελισσῶν ἡδὺ μὲν ὄρθρου καταβαυκαλίσαι τοῖς ὑπὸ πολλῆς κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις.» (784c) Κατασκευάζουσι δέ, φησίν, οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τὴν ὕαλον μεταρρυθμίζοντες πολλαῖς καὶ ποικίλαις ἰδέαις ποτηρίων, παντὸς τοῦ πανταχόθεν κατακομιζομένου κεράμου τὴν ἰδέαν μιμούμενοι. Λύσιππον τὸν ἀνδριαντοποι

Traduction française :

[11,466] (466) prononçant aussitôt des imprécations terribles contre ses deux fils (il fut entendu de la déesse Érinnys), il souhaita qu'ils se disputassent son héritage paternel (son patrimoine), et qu'ils fussent toujours en guerre, et les armes à la main, l'un contre l'autre.» (15) Caecilius le rhéteur, natif de Calacte, rapporte, dans son ouvrage sur l'Histoire, qu'Agathocle, roi de Sicile, montrant à ses amis ses vases (ekpoomata) d'or, leur dit : Ces vases à boire ont été faits des vases de terre que je modelais autrefois. On voit aussi, dans les Larisses de Sophocle, (466b) qu'Acrise avait beaucoup de vases à boire, ekpoomata, comme le dit ce tragique. «Acrise fait publier à tous les étrangers qu'il donnera des jeux gymniques, où il exposera, pour prix des vainqueurs, des chaudières de cuivre battu, des plats creux en placage d'or, et des vases à boire (ekpoomata) entièrement d'argent, au nombre de deux fois soixante.» Posidonius nous apprend, liv. 26 de ses Histoires, que Lysimaque le Babylonien, ayant invité à souper Himère, tyran de Babylone et de Séleucie, lui et trois cents autres personnes, donna (466c) à chacun des convives, lorsqu'on eut desservi, un vase à boire (ekpooma) pesant quatre mines, et qu'après avoir fait les libations d'usage, il leur porta la santé à tous, et leur donna les vases à boire (poteeria) pour les emporter. Anticlide d'Athènes, liv. 16 des Retours, parlant d'un nommé Gras qui, avec d'autres rois, envoya sur une flotte une colonie à Lesbos, rapporte ce qui suit : «Il leur découvrit un oracle qui leur ordonnait de jeter à la mer, pendant leur navigation, une jeune fille, qu'ils offriraient à Neptune; mais, ajoute-t-il, quelques habitants de Méthymne parlent ainsi de cette jeune fille jetée à la mer : - Un des chefs, qui l'aimait, nommé Enallus, plongea aussitôt dans l'intention de sauver la jeune fille; l'un et l'autre, absorbés par les flots, disparurent. Or, quelque temps après que Méthymne eut été peuplée, Enallus s'y présenta, et fit connaître comment ils avaient été sauvés ; ajoutant que la jeune fille habitait alors avec les Néréides; que quant à lui, il menait paître les chevaux de Neptune ; (781) mais qu'un flot s'étant élevé, il l'avait suivi en s'y plongeant, et qu'il était ainsi sorti des eaux ayant à la main une petite coupe ronde fort ancienne, dont les anses étaient brisées, et sur le contour de laquelle il était écrit en onze lettres d'or, grecques, Dios Sooteeros, de Jupiter-Sauveur, qu'en outre, l'or en était si éclatant, que le leur comparé (781c) avec celui-la ne différait pas du cuivre, ou même que ce n'était pas autre chose.» CHAP. IV. (16) On regardait autrefois comme un très grand honneur de posséder des vases à boire (ekpoomatoon}. Achille avait aussi un vase d'un travail admirable, et qu'il conservait précieusement. Aucun autre que lui n'y buvait, et il ne s'en servait pour faire des libations à aucune divinité qu'à Jupiter. Priam, qui rachète le corps de son fils Hector, au prix de tout ce qu'il avait de plus précieux, offre à Achille une coupe (depas) d'une rare beauté. Jupiter, qui prend la figure d'Amphitryon, donne aussi à Alcmène un vase à boire (poteerion) pour prix de la conception d'Hercule. (781d) «Alcmène reçoit le vase d'or, et le contemple aussitôt avec admiration.» Stésichore dit qu'Hercule traverse l'Océan dans son vase à boire (poteerioo) ; qu'il s'en servit même pour le franchir et aller enlever les bœufs de Géryon. Nous connaissons aussi par l'histoire le vase à boire (poteerion) de l'arcadien Bathyclès, qui le laissa pour présent à celui qui fut appelé le sage par excellence entre les Sept de la Grèce; mais nombre de potiers de terre font le vase de Nestor, car plusieurs écrivains en ont donné des détails. En effet, les dieux aiment le poteerion ; aussi se saluent-ils les uns les autres dans des vases (depaessi) d'or. Il faut, dit-on, se comporter avec modération à l'égard du vin, non en débauché, et ne pas boire à grands coups selon l'usage des Thraces. On doit, au contraire, savoir allier la raison au vin, comme le moyen de se conserver en santé. (17) (781e) Les anciens débauchés se plaisaient beaucoup à voir des traits historiques gravés sur leurs vases. Cimon et Athénoclès se sont surtout distingués dans cet art de graver. Les anciens se servaient aussi de vases où il y avait des pierreries incrustées. Ménandre fait même quelque part mention de vases gravés en relief; Antiphane en parle aussi : «Les autres couvrent, avec l'écume d'un vin très vieux, la coupe plaquée en or ; ils la vident sans cesse en la faisant circuler toute pleine parmi eux, et la montrent renversée (781f) sans dessus dessous.» Nicomachus dit à quelqu'un: «Ouvrier en or, puisse-tu dorer ma coupe !» Philippide écrit : «Mon cher Trophime ! si tu avais vu les vases, tout en or, qu'on avait fait exprès ; oui, par le ciel, c'était quelque chose de magnifique ! pour moi, je fus extasié en les voyant. Il y avait des cratères et des barils d'argent plus grands que moi.» Parménion envoyant à Alexandre une lettre dans laquelle il résume le détail des dépouilles qu'on avait faites sur les Perses, lui dit : (782) «Il y a en vases d'or soixante-treize talents, et douze mines pesant de vases d'or à boire ; en vases à boire enrichis de pierreries, 56 talents babyloniens, et 84 mines pesant.» (18) Il était d'usage chez les anciens de verser d'abord l'eau dans le vase à boire, et après l'eau le vin. Xénophane dit à ce sujet : «Si tu verses à boire, ne mets pas d'abord le vin dans le calice ou gobelet (kyliki) ; mais premièrement l'eau, et le vin par dessus.» Anacréon dit aussi : «Valet, donne de l'eau, donne du vin; donne-nous ensuite des couronnes de fleurs, afin que je ne lutte pas contre l'amour.» Hésiode avait dit avant lui : «Verse d'abord trois parties d'eau de source claire et courante, puis mets-y une quatrième partie de vin.» On lit dans Théophraste : «Chez les Grecs, (782b) on mêlait anciennement le vin tout autrement que de nos jours ; en effet, on ne versait pas l'eau sur le vin, mais le vin sur l'eau, afin d'user d'une boisson bien détrempée, de sorte qu'après en avoir bu, on fût moins avide de ce qui pouvait rester, et l'on en employait la plus grande partie au jeu du cottabe.» (19) Les graveurs en relief les plus renommés furent Athénoclès, Cratès, Stratonicus, Myrmécide de Milet, Callicrate Lacédémonien, et Mys dont nous connaissons une tasse d'Hercule, et sur laquelle on voyait gravé le sac de Troie, avec cette inscription : «Parrhasius a fait le dessin; Mys l'a gravé. Je représente la haute IIium que les Grecs prirent ......» (20) (782d) En Crète, ceux que l'on aime sont très considérés. C'est à qui y enlèvera plutôt qu'un autre des enfants mâles; c'est même un déshonneur pour un beau garçon de n'être pas aimé. On y appelle g-parastathentes ceux qu'on a ainsi enlevés. On leur donne une robe, un bœuf et un vase à boire, poteerion. Ils portent même cette robe dans un âge plus avancé, afin de montrer qu'ils ont mérité de la considération. (21) «... mais vois les hommes lorsqu'ils ont un verre de vin; alors ils sont riches, ils font de grands gains, ils gagnent leurs procès, ils sont au comble de la félicité, ils offrent tous les services à leurs amis.» En effet, le vin pris en partie de plaisir semble donner plus d'étendue à l'âme, la nourrir, l'élever; il échauffe, anime l'esprit, suggère de nouvelles réflexions, et comme dit Pindare, «C'est alors que les soucis fatigants de l'homme abandonnent le cœur ; nous voguons tous au gré de l'illusion qui nous trompe, dans un océan de richesses. Celui qui n'a rien se trouve dans une opulente fortune, et les riches s'imaginent l'être encore davantage.» Il ajoute ensuite : «Vaincus par des traits de vigne, ils ont d'un autre côté l'âme plus grande, plus élevée.» (22) ANKYLEE L'ankyle est un vase à boire (g-potehrion) dont on se sert au jeu du cottabe. Cratinus a dit: «C'est la mort même que de boire du vin lorsqu'il y a de l'eau : qu'il y ait tout au plus autant de l'un que de l'autre. Buvant deux conges de vin pur, elle lance, de sa main fléchie, (782e) les latages au Priape de Corinthe, en prononçant le nom de celui pour qui elle joue.» Bachylide dit : «Tendant son bras d'albâtre lorsqu'elle lance le latage pour la jeunesse, de sa main qu'elle avait fléchie.» Ceci nous fait comprendre ce qu'Eschyle entendait par cottabes ankyletes. On a aussi dit des traits ankyletes ou courbes, à demi-courbes; mais l'expression ap'antylees vient de ce qu'on infléchissait la main droite; mais si le vase ou gobelet a été nommé ankylee, c'est parce qu'on infléchissait la main droite en lançant le cottabe, car les anciens étaient extrêmement attentifs à lancer le cottabe avec grâce et dextérité. Plusieurs mettaient plus de gloire à cela qu'à bien lancer un javelot. La dénomination est donc venue de la position que l'on donnait à la main pour lancer, avec grâce, le vin dans le plateau du cottabe. (782f) Or, on pratiquait des salles exprès pour ce jeu. (23) AIAKIS. On trouve dans Timachidas le mot aîakis, pour désigner certain gobelet. AKATOS. L'akatos était un vase à boire de la forme d'une gondole. Epicrate en parle : «Laisse de côté ces petits akates (gobelets} et prends-en de plus grands; mets-moi cette vieille en fagot près de la hune; tends toute cette nouvelle, et fais-lui bien prendre le vent ; donne un mouvement libre et prompt à la rame. Lâche tous les câbles, et laisse jouer les pieds à l'aise.» (783) AOOTON. L'aooton était chez les Cypriotes un vase à boire, selon Pamphile, et comme l'explique Philétas, un vase sans anses. AROKLON. L'aroklon est une coupe, dans Nicandre de Colophon. ALEISON. Aleison et depas sont l'un et l'autre le nom d'une même coupe. Homère dit de Pisistrate dans l'Odyssée : «Il versa du vin dans une coupe d'or, depa.» Et plus loin ? en parlant de Télémaque: «C'est pourquoi je te donnerai un aleison d'or.» Il dit encore ailleurs : «Il donna à Télémaque un beau depas.» Or, Asclépiade de Myrlée fait cette réflexion : «Il me semble que le depas était analogue au vase qu'on appelle phialee, ou coupe, car on s'en sert pour faire des libations. (783b) C'est dans ce sens qu'Homère appelle depas le vase avec lequel Achille faisait des libations à Jupiter seul. On l'appelle depas, ou parce qu'on le présente à tous (pasi) ceux qui veulent faire des libations, ou qui veulent boire ; ou parce qu'il présente deux ouvertures, ce qui doit s'entendre des anses. On l'appelle aleison, soit parce que ce vase est très lisse (leion) ou poli; soit parce qu'on y réunit (alizetai) de la liqueur en certaine quantité; mais qu'il ait eu deux anses, c'est ce qui est manifeste par ce passage.» «Il était près de prendre ce bel aleison d'or à deux anses.» Le poète y joint aussi l'épithète d'ampikypellon, voulant indiquer seulement qu'il était tout amphikyrton ; mais Silénus entend par ce mot que ce vase était sans anses. D'autres, prenant amphi dans le sens de peri, disent que ce mot là indique que ce vase était fait de manière qu'on pouvait y boire de tous côtés. Parthénius l'entend de la courbure qu'on avait donnée aux anses ; le mot kyphos ayant, selon lui, le même sens que kyrtos ou courbe; (783c) mais Anicète dit que kypellos désigne la phialee, ou coupe; que le nom amphikypellon a le sens d'hyperphialon, hypereephanon et kalon, c'est-à-dire, magnifique, pompeux, et beau; à moins, ajoute-t-il, qu'on ne prenne le mot aleison de a privatif et leïos, c'est-à-dire, non lisse, non poli, vu l'embellissement très varié qui en rendait la surface rude au toucher. Pisandre dit qu'Hercule donna un aleison à Télamon pour prix de la valeur qu'il avait montrée dans son Expédition contre la ville de Troie. (25) Il y avait des vases qu'on nommait les uns corne d'Amalthée, les autres eniautos. (783d) AMPHOOTIS. L'amphootis est selon Philétas un vase de bois dont les campagnards se servent pour traire le lait, et même pour boire. AMYSTIS. Amystis désigne proprement la boisson que l'on prend tout d'un trait, et sans rejoindre les lèvres. On donne aussi ce nom aux vases avec lesquels on peut boire à l'aise ; et l'on emploie l'expression exemystise, dans le sens de boire sans reprendre haleine; comme on le voit dans Platon le comique : «Débouchant une urne brillante de liqueur qui parfumait l'odorat, il en versa sur-le-champ dans le ventre creux d'un gobelet ; ensuite il l'agita et la but pure, sans même reprendre haleine, exemystise.» (783e) L'amystis devait se boire tandis qu'un autre chantait quelques vers dans un intervalle déterminé; ce qui ne laissait que très peu de temps, comme on le voit dans Ameipsias : «A. Joue-moi un air de flûte ; et toi, chante : moi, je vais boire, pendant que tu joueras de ta flûte. B. Çà donc, prends l'amystis. D. L'homme né mortel n'a pas besoin de tant de choses ; il suffit qu'il aime et qu'il mange. A. Oh ! tu te contentes de trop peu.» (26) ANTIGONIS. SELEUKOS. PRUSIS. L'antigonis avait pris son nom du roi Antigonus, comme le seleucos du roi Seleucus, et la prusis du roi Prusias. (783f) ANAPHAIA. Ce mot désignait chez les Crétois un vase à boire chaud, ou de l'eau chaude. ARYBALLOS. C'est un vase à boire, large par le bas, et qui se rétrécit par le haut, comme des bourses qu'on ferme en tirant les cordons. La ressemblance a aussi fait donner à ces bourses le nom d'aryballes. Aristophane en parle dans ses Chevaliers. «Te répandre sur la tête de l'ambroisie avec un aryballe.» Mais l'aryballe ne diffère pas beaucoup de l'arystique, et l'on peut le prendre d'aryoo, je puise, et balloo, je jette ou répands. On appelle aussi arystis une aiguière; comme on le voit dans Sophocle: «Coquine que tu es, puissent les dieux t'abîmer ! (784) toi qui, ayant ainsi les arystis à ta disposition, t'es si bien régalée avec !» Il y a aussi en Ionie une ville nommée Arystis. ARGYRIS. L'argyris est un vase à boire fait non seulement d'argent.... Anaxilas dit : «Et boire dans des argyris d'or.» (27) BATIAKION. Les mots batiakion, labronios, tragelaphos, pristis sont des noms de vases à boire. La batiakee est une coupe de Perse. Parmi les lettres qu'Alexandre écrivit aux Satrapes de l'Asie, il y en a une où l'on trouve ce qui suit : «Trois batiaques d'argent doré, cent soixante-seize condys d'argent, et trente-deux autres en placage d'argent; une tisigite d'argent, trente-deux cuillers d'argent doré; une tablette d'argent à serrer les légumes; un pot à servir le vin en argent, travaillé et varié à la façon des Barbares, vingt-neuf autres petits vases à boire de différentes formes, d'autres petits vases à boire, tels que des rhytes, des baties et des lykurgos en or plaqué; des thymiatères et des assiettes.» BEESSA. La besse est chez les Alexandrins un vase à boire plus large par le bas, et qui se rétrécit par le haut. (28) BAUKALIS. La baucalis est aussi un vase d'Alexandrie, comme on le voit dans Sopatre le poète parodique. «La baukalis à quatre cercles.» Le même dit ailleurs : «Il est agréable de boire le matin, dans une baucalis, de l'eau où l'on a délayé du miel, lorsqu'on est tourmenté par la soif extrême qui résulte de la crapule.» (784c) Or, ajoute-t-il, les Alexandrins travaillent le verre de manière qu'ils lui font prendre toutes les formes qu'ils veulent pour en faire différents vases, imitant ainsi la forme des vases de terre qu'ils se procurent de toutes les contrées. Lorsque Cassandre fonda la ville de Cassandrie, Lysippe, le sculpteur, le voyant, dit-on, fort avide de vaine gloire, et jaloux de produire quelque poterie d'une nouvelle invention, à cause des vins de Mendès qu'on tirait en quantité de cette ville ; Lysippe, dis-je, lui présenta nombre de poteries de formes différentes; et prenant quelque chose de chacune il lui en fit un vase d'une figure qui lui fut particulière. (29) (784d) BIKOS. Xénophon dit, liv. I de son Anabase, que Cyrus envoya des bikos vides à demi. Or, le bikos est un vase à boire analogue à la coupe que nous appelons phialee, selon Pollux de Parium. BOMBYLIOS, ou Biberon. Le bombylios était un thériclée de Rhodes. Socrate donne ainsi quelque idée de la forme de ce vase : «Les uns seront délivrés ou guéris en buvant dans une coupe (phialees) autant qu'ils voudront; les autres en recevant ce qui tombera goutte à goutte du bombylios. On donne aussi ce nom à un animal. BROMIADES. Ce mot désigne un vase à boire (ekpooma) semblable aux scyphes les plus allongés. (30) GRAMMATIKON. C'était un vase quelconque sur le contour duquel on avait gravé des lettres, ou une inscription. Alexis dit à ce sujet : «Je vais d'abord t'exposer la forme extérieure de ce vase à boire : il était rond, très petit, antique, ayant les anses fort endommagées. Il y avait, tout autour, des lettres qui formaient cette inscription : BIOS SOOTEEROS: de Jupiter-Sauveur.» CHAP. V. Nous avons vu à Capoue en Campanie un semblable vase à boire, portant des lettres gravées ; il était d'argent, et consacré à Diane. On l'avait formé sur la description qu'Homère fait de celui de Nestor. On y voyait même les vers en lettres d'or incrustées, comme si c'eût été celui de ce héros. Achée le poète tragique fait ainsi parler des Satyres, dans son Omphale, au sujet d'un vase sur lequel il y avait des lettres. (466f) «Ce scyphus (gobelet) d'un dieu m'invite depuis longtemps, me montrant les lettres d, i, la troisième est un o, ensuite je vois n: à côté suit y. S et o m'annoncent qu'ils ne doivent pas s'absenter de l'autre extrémité.» On voit qu'il manque u après o dernière lettre indiquée, parce que les anciens, qui employaient o dans sa valeur naturelle,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008