HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

τοιούτωνTexte grec :

[11,462] (462) Κυλικρῆνας ἐξεπόρθησε λῃζομένους καὶ αὐτόθι πόλιν ἐδείματο Ἡράκλειαν τὴν Τρηχινίαν καλεομένην. » Πολέμων δ´ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς Ἀδαῖον καὶ Ἀντίγονόν φησιν οὕτως· «Τῆς δ´ Ἡρακλείας τῆς ὑπὸ τὴν Οἴτην καὶ Τραχῖνος τῶν οἰκητόρων μεθ´ Ἡρακλέους τινὲς ἀφικόμενοι ἐκ Λυδίας Κυλικρᾶνες, οἳ δ´ Ἀθαμᾶνες, ἀφ´ ὧν οἱ τόποι διαμένουσιν· οἷς οὐδὲ τῆς πολιτείας μετέδοσαν οἱ Ἡρακλεῶται συνοικοῦσιν, ἀλλοφύλους ὑπολαβόντες. Κυλικρᾶνες δὲ λέγονται, ὅτι τοὺς ὤμους κεχαραγμένοι κύλικας ἦσαν.» (6) Οἶδα δὲ καὶ Ἑλλάνικον ἐν Ἐθνῶν Ὀνομασίαις λέγοντα (462b) ὅτι Λιβύων τῶν Νομάδων τινὲς οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται ἢ κύλικα καὶ μάχαιραν καὶ ὑδρίαν, καὶ ὅτι οἰκίας ἔχουσιν ἐξ ἀνθερίκου πεποιημένας μικρὰς ὅσον σκιᾶς ἕνεκα, ἃς καὶ περιφέρουσιν ὅπου ἂν πορεύωνται. Πολλοῖς δὲ καὶ ὁ ἐν Ἰλλυριοῖς τόπος διαβόητός ἐστιν ὁ καλούμενος Κύλικες, παρ´ ᾧ ἐστι τὸ Κάδμου καὶ Ἁρμονίας μνημεῖον, ὡς ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν. Καὶ Πολέμων δ´ ἐν τῷ περὶ τοῦ Μορύχου ἐν Συρακούσαις φησὶν ἐπ´ ἄκρᾳ τῇ νήσῳ πρὸς τῷ Γῆς Ὀλυμπίας ἱερῷ (462c) ἐκτὸς τοῦ τείχους ἐσχάραν τινὰ εἶναι, ἀφ´ ἧς, φησί, τὴν κύλικα ναυστολοῦσιν ἀναπλέοντες μέχρι τοῦ γενέσθαι τὴν ἐπὶ τοῦ νεὼ τῆς Ἀθηνᾶς ἀόρατον ἀσπίδα· καὶ οὕτως ἀφιᾶσιν εἰς τὴν θάλασσαν κεραμέαν κύλικα, καθέντες εἰς αὐτὴν ἄνθεα καὶ κηρία καὶ λιβανωτὸν ἄτμητον καὶ ἄλλα ἄττα μετὰ τούτων ἀρώματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. (7) Ὁρῶν οὖν ὑμῶν καὶ αὐτὸς τὸ συμπόσιον κατὰ τὸν Κολοφώνιον Ξενοφάνη πλῆρες ὂν πάσης θυμηδίας· «Νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων (462d) καὶ κύλικες· πλεκτοὺς δ´ ἀμφιτιθεῖ στεφάνους, ἄλλος δ´ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει· κρατὴρ δ´ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης· ἄλλος δ´ οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτέ φησι προδώσειν, μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος ὀσδόμενος· ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι· ψυχρὸν δ´ ἐστὶν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν. (462e) Πάρκεινται δ´ ἄρτοι ξανθοὶ γεραρή τε τράπεζα τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχθομένη· βωμὸς δ´ ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πάντῃ πεπύκασται, μολπὴ δ´ ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ θαλίη. Χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις· σπείσαντας δὲ καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι (462f) πρήσσειν (ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον) οὐχ ὕβρις πίνειν ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο οἴκαδ´ ἄνευ προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέος. Ἀνδρῶν δ´ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνῃ, ὡς οἱ μνημοσύνη, καὶ τὸν ὃς ἀμφ´ ἀρετῆς. Οὔτι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων οὐδέ τι Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, ἢ στάσιας σφεδανάς, τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι,

Traduction française :

[11,462] (462) il pilla et ravagea les Cylicranes, et bâtit dans leur pays la ville d'Héraclée, qu'on appela aussi Trachinie.» Polémon, dans le premier paragraphe de l'ouvrage qu'il dédie à Adée et à Antigone, rapporte qu'entre les habitants d'Héraclée, située au pied du mont Œta et au-dessous de Trachinie, il y avait les Cylicranes qui étaient venus de Lydie avec Hercule, et les Athamanes qui ont eu jusqu'à ce jour leurs quartiers dans cette ville; mais que les Héracléotes, ne les ayant admis que comme des étrangers, ne leur donnèrent aucune part au gouvernement. Quant aux Cylicranes, ils eurent ce nom, parce qu'ils avaient la forme d'un gobelet, kylix, tracée par des incisions sur l'épaule. (6) Je sais aussi que quelques Lydiens Nomades (462b) ne possèdent rien qu'un calice, ou gobelet, kylix, un sabre et une cruche à l'eau. Ils ont pour maisons des loges portatives formées de tiges d'Anthericum, et elles n'ont d'étendue que ce qu'il leur en faut pour donner de l'ombre. Ces Nomades les portent partout où ils vont. Il y a aussi dans l'Illyrie un lieu renommé, que l'on appelle Cylices, où l'on dit qu'est le tombeau de Cadmus et d'Harmonie, selon le rapport de Phylarque, liv. 22 de ses Histoires. Polémon, parlant du Morychus de Syracuse, rapporte ceci : «A l'extrémité de l'île, du côté du temple d'Olympie, (462c) hors des murs, il y a un foyer. On met à la voile en partant de cet endroit là, après avoir rempli un gobelet, kylix, et l'on avance en mer jusqu'à ce qu'on ne voie plus le bouclier qui est sur le haut du temple de Minerve : l'on jette alors ce gobelet de terre cuite dans la mer, après y avoir mis des fleurs, des rayons de miel, de l'encens vierge, et autres aromates avec cela.» CHAP. III. Mais je m'aperçois que la joie commence à régner à votre table, comme parle le poète Xénophane de Colophon. «Déjà le sol de la salle est propre, chacun a les mains bien nettes, (462d) les gobelets, kylikes, sont rincés : tous les convives ont leurs couronnes sur la tête. L'un présente dans une coupe un parfum d'une odeur exquise : le cratère est là rempli de la source de la joie. Un autre tient le vin tout prêt, et dit qu'il ne le quittera pas sans y faire raison ; c'est un vin délicat qui parfume par son bouquet tous les pots. Au milieu de tout ceci, l'encens flatte l'odorat par les émissions de sa vapeur naturelle; il y a de l'eau fraîche, d'une saveur agréable et pure; (462e) des pains d'une couleur dorée sont sous la main; la table riante est chargée de fromage et de miel pur : l'autel qui est au milieu même de la salle, est paré de fleurs de tous côtés. La musique et les chants retentissent dans toute la maison ; mais il faut que des gens sages commencent par célébrer les louanges de la divinité, et ne fassent entendre alors que des paroles saintes et de bon augure. Ils doivent demander, en faisant des libations, (462f) de pouvoir toujours se maintenir dans les termes de la justice ; d'ailleurs cela est plus facile que d'être injuste. Ce n'est pas un crime que chacun boive autant de vin qu'il peut en prendre, pour s'en retourner chez lui sans être accompagné d'un serviteur, lorsqu'il n'est pas trop âgé; mais louons l'homme qui en buvant communique des choses dignes d'être retenues, et celui qui fait sentir le prix de la vertu. Laissons-là ces combats des Titans et des géants, de même que ces rixes sanguinaires des anciens Centaures, autres inepties, dont on ne tire aucun avantage ;

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008