HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

πίνουσινTexte grec :

[11,493] «Ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης (493) πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ´ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν» οὐκ ἀκουστέον ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος, ὡς οἴονταί τινες, τὸ ὃς ἀντὶ τοῦ ὃ λαμβάνοντες ἐπὶ τοῦ Μαχάονος· «Ἀλλ´ ὃς μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης,» ἐκ τοῦ μογέων δηλοῦσθαι νομίζοντες, ἐπειδὴ τέτρωται. Ὅτι δὲ καθ´ Ὅμηρον ὁ Μαχάων οὐ τέτρωται ἐν ἄλλοις δειχθήσεται. Ἀγνοοῦσιν δ´ ὅτι τὸ ἄλλος Ὅμηρος οὐκ ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος ἔθηκε, δύο γὰρ οὗτοι πίνουσιν, ἀλλ´ εἶπεν ἂν ἕτερος. (493b) Τοῦτο γὰρ ἐπὶ δύο τάσσεσθαι πέφυκεν, ὡς καὶ ἐπὶ τούτων· «Οἴσετε δ´ ἄρν´ ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν.» Ἔπειτα δὲ τὸ ὃς ἀντὶ προτακτικοῦ τοῦ ὃ Ὅμηρος οὐδέποτε τίθησι· τοὔμπαλιν δὲ ἀντὶ τοῦ ὃς ὑποτακτικοῦ παραλαμβάνει τὸ προτακτικὸν ὅ, οἷον· «Ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ´ ἀνδρῶν.» Ἐλλείπει οὖν τό τις μόριον· τὸ γὰρ πλῆρές ἐστιν «Ἄλλος μέν τις μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν, (493c) Νέστωρ δ´ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, » ὡς παντὸς ἀνθρώπου μόλις ἂν ἀποκινήσαντος ἀπὸ τῆς τραπέζης τὸ ποτήριον, τοῦ δὲ Νέστορος αὐτὸ ῥᾳδίως βαστάζοντος δίχα πόνου καὶ κακοπαθείας. Τὸ γὰρ ποτήριον ὑφίσταται μέγα (καὶ) κατὰ τὸ κύτος καὶ βαρὺ τὴν ὁλκήν, ὅπερ φιλοπότης ὢν ὁ Νέστωρ ἐκ τῆς συνεχοῦς συνηθείας ῥᾳδίως βαστάζειν ἔσθενε. (85) Σωσίβιος δ´ ὁ λυτικὸς προθεὶς τὰ ἔπη· «Ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης (493d) πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ´ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν,» γράφει κατὰ λέξιν· «Νῦν τὸ μὲν ἐπιτιμώμενόν ἐστι τῷ ποιητῇ ὅτι τοὺς μὲν λοιποὺς εἶπε μογέοντας ἀείρειν τὸ δέπας, τὸν δὲ Νέστορα μόνον ἀμογητί. Ἄλογον δ´ ἐδόκει Διομήδους καὶ Αἴαντος, ἔτι δ´ Ἀχιλλέως παρόντων εἰσάγεσθαι τὸν Νέστορα γενναιότερον, τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκότα. Τούτων τοίνυν οὕτως κατηγορουμένων τῇ ἀναστροφῇ χρησάμενοι ἀπολύομεν τὸν ποιητήν. Ἀπὸ γὰρ τούτου τοῦ ἑξαμέτρου » (493e) «πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ´ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν» ἀπὸ τοῦ μέσου ἐξελόντες τὸ γέρων τάξομεν τοῦ πρώτου στίχου πρὸς τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τὸ ἄλλος μέν, εἶτα τὸ ἐξ ἀρχῆς συνεροῦμεν «ἄλλος μὲν γέρων μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης πλεῖον ἐόν, ὁ δὲ Νέστωρ ἀπονητὶ ἄειρεν.» Νῦν οὖν οὕτω τεταγμένων ὁ Νέστωρ φαίνεται τῶν μὲν λοιπῶν πρεσβυτῶν μόνος τὸ δέπας ἀμογητὶ ἀείρων. « Ταῦτα καὶ ὁ θαυμάσιος λυτικὸς Σωσίβιος, ὃν οὐκ ἀχαρίτως διέπαιξε διὰ τὰς πολυθρυλήτους ταύτας καὶ (τὰς) τοιαύτας λύσεις (493f) Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος βασιλεύς. Λαμβάνοντος γὰρ αὐτοῦ σύνταξιν βασιλικήν, μεταπεμψάμενος τοὺς ταμίας ἐκέλευσεν, ἐὰν παραγένηται ὁ Σωσίβιος ἐπὶ τὴν ἀπαίτησιν τῆς συντάξεως, λέγειν αὐτῷ ὅτι ἀπείληφε. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ παραγενομένῳ καὶ αἰτοῦντι εἰπόντες δεδωκέναι αὐτῷ τὰς ἡσυχίας εἶχον, ὃ δὲ τῷ βασιλεῖ προσελθὼν κατεμέμφετο τοὺς ταμίας.

Traduction française :

[11,493] «Un autre n'aurait levé de place ce vase qu'avec peine lorsqu'il était plein ; (493) mais Nestor, quoique vieux, (g-ho g-geroon) le levait sans peine.» Mais il ne faut pas entendre ici g-allos, autre, seulement de Machaon et de Nestor ; ce qu'ont cru plusieurs écrivains, qui, mettant ici g-hos, dans le sens de g-ho, écrivent ainsi le vers précédent qu'ils appliquent au seul Machaon : « Mais lui (g-all' g-hos) ne pouvait le lever de table qu'avec peine,» S'imaginant que le mot g-mogeoon, avec peine, ne désignait ici que Machaon, parce qu'il avait été blessé; mais il sera démontré ailleurs que Machaon, selon Homère même, n'a pas été blessé. D'ailleurs, ils ignorent qu'Homère, pour dire autre, ne se serait pas servi d'allos en parlant seulement de Machaon, de Nestor, car ce sont eux deux qui boivent ; il aurait employé le mot g-heteros, (493b) dont on se sert selon l'usage, en parlant de deux, comme dans ce passage : «Apportez un agneau mâle blanc; un autre, femelle noire.» En outre, Homère n'emploie même jamais le relatif g-hos, pour l'article g-ho le, et ce qui est bien opposé, il emploie l'article g-ho le, dans le sens du relatif g-hos, comme dans ce vers : «Là était Sisyphe qui (g-ho) fut le plus rusé de tous les hommes.» On peut donc supposer qu'il manque la particule g-tis, quelqu'un, dans le vers d'Homère. Le sens serait complet en écrivant g-allos g-men g-tis g-mogeoon. «Un autre quelconque n'aurait levé ce vase, de table, qu'avec peine, lorsqu'il était plein ; (493c) mais Nestor le levait sans peine.» Alors c'eût été dire : «Tout autre homme ne levait ce vase de table qu'avec peine, tandis que Nestor le levait facilement, sans peine et sans souffrir de représenter Nestor dans son grand âge, plus vigoureux que Diomède, Ajax, et même qu'Achille, qui étaient présents. Ainsi, après avoir exposé ce qu'on lui reproche, nous allons justifier le poète en usant d'une transposition dans les mots. En effet, ôtons le mot g-geroon du milieu de ce vers hexamètre : «Pleion eon, Nestor d', ho geroon, amogeeti aeiren,» et plaçons-le au commencement du vers précédent, après g-allos g-men, de cette manière : «Allos men geroon mogeoon apokincesaske trapezees . (493d) «Pleion eon ; ho de Nestoor aponeeti aeiren.» On voit donc qu'en construisant ainsi, «le vieux Nestor paraît être le seul, parmi les autres vieillards, en état de lever ce vase sans peine.» Telles sont les réflexions que fait l'admirable lytique Sosibius pour justifier Homère. (493f) C'est ce même Sosibius dont le roi Ptolémée Philadelphe se moqua fort ingénieusement à cause de ces solutions si vantées et autres semblables. Sosibius en recevait une pension ; mais Ptolémée fit venir un jour ses trésoriers, et leur ordonna de dire à Sosibius, lorsqu'il se présenterait pour recevoir cette pension : tu l'as reçue. Celui-ci ne tarda pas à la venir demander; aussitôt on lui dit: Mais on te l'a payée, et l'on s'en tint là. Sosibius va droit au roi, se plaint de ses trésoriers :

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008