HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

πᾶνTexte grec :

[11,475] (475) Ἔχει δὲ τοῦτο κεραίας ἄνωθεν νευούσας ἐφ´ ἑκάτερα τὰ μέρη, καὶ ἐπίκειται τὸ λεγόμενον αὐτῷ θωράκιον, τετράγωνον πάντῃ πλὴν τῆς βάσεως καὶ τῆς κορυφῆς· αὗται δὲ προὔχουσι μικρὸν ἐπ´ εὐθείας ἐξωτέρω. Ἐπὶ δὲ τοῦ θωρακίου εἰς ὕψος ἀνήκουσα καὶ ὀξεῖα γιγνομένη ἐστὶν ἡ λεγομένη ἠλακάτη. Μνημονεύει δὲ τῶν καρχησίων καὶ Σαπφὼ ἐν τούτοις· «Κῆνοι δ´ ἄρα πάντες καρχησία τ´ ἦχον κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἐσλὰ τῷ γαμβρῷ.» Κρατῖνος ἐν Διονυσαλεξάνδρῳ· «Στολὴν δὲ δὴ τίν´ εἶχεν; τοῦτό μοι φράσον. {Β.} Θύρσον, κροκωτόν, ποικίλον, καρχήσιον.» Σοφοκλῆς Τυροῖ· «Προσπτῆναι μέσην τράπεζαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια,» (475b) πρὸς τὴν τράπεζαν φάσκων προσεληλυθέναι τοὺς δράκοντας καὶ γενέσθαι περὶ τὰ σιτία καὶ τὰ καρχήσια. Ἔθος γὰρ ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κεκραμένα τιθέναι ποτήρια, καθὰ καὶ Ὅμηρος ποιεῖ. Ὠνομάσθη δὲ τὸ καρχήσιον διὰ τὸ τραχύσματα ἔχειν κεγχροειδῆ, καὶ εἴρηται κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ <ει> πρὸς τὸ <α> ἀντὶ τοῦ κερχήσιον· διὸ καὶ Ὅμηρος τοὺς ὑπὸ δίψους κρατουμένους καρχαλέους εἶπεν. Χάρων δ´ ὁ Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς Ὥροις παρὰ (475c) Λακεδαιμονίοις φησὶν ἔτι καὶ εἰς αὐτὸν δείκνυσθαι τὸ δέπας τὸ δοθὲν Ἀλκμήνῃ ὑπὸ Διός, ὅτε Ἀμφιτρύωνι εἰκάσθη. ΚΑΛΠΙΟΝ. Ποτηρίου τι γένος Ἐρυθραίου, ὥς φησι Πάμφιλος. Εἶναι δ´ αὐτὸ οἷόν ἐστι τὸ σκαφίον. (50) ΚΕΛΕΒΗ. Τούτου τοῦ ἐκπώματος Ἀνακρέων μνημονεύει· «Ἄγε δή, φέρ´ ἡμίν, ὦ παῖ, κελέβην, ὅκως ἄμυστιν προπίω, τὰ μὲν δέκ´ ἐγχέας ὕδατος, τὰ πέντε δ´ οἴνου κυάθους.» Ἄδηλον δὲ πότερον εἶδός ἐστι ποτηρίου ἢ πᾶν ποτήριον κελέβη (475d) καλεῖται ἀπὸ τοῦ χέειν εἰς αὐτὸ τὴν λοιβὴν ἤτοι λείβειν· τοῦτο δὲ ἐπὶ τοῦ ὑγροῦ συνήθως ἔταττον, ἀφ´ οὗ λέγεται καὶ ὁ λέβης. Σιληνὸς δὲ καὶ Κλείταρχος τοὺς Αἰολεῖς φασιν οὕτω καλεῖν τὸ ποτήριον. Πάμφιλος δὲ τὸ (ποτήριον) θερμοποτίδα καλούμενον τὴν κελέβην εἶναι. Νίκανδρος δ´ ὁ Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις ποιμενικὸν ἀγγεῖον μελιτηρὸν τὴν κελέβην εἶναι. Καὶ γὰρ Ἀντίμαχος ὁ Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαίδος φησί· «Κήρυκας ἀθανάτοισι φέρειν μέλανος οἴνοιο ἀσκὸν ἐνίπλειον κελέβειόν θ´ ὅττι φέριστον (475e) οἷσιν ἐνὶ μεγάροις κεῖτο μέλιτος πεπληθός.» Καὶ πάλιν· «Ἀτὰρ ἀμφίθετον κελέβειον ἑλόντες ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστερον ἦεν. » Ἀλλαχοῦ δέ φησιν· «Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηθέος κελέβειον ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστερον εἴη.» Σαφῶς γὰρ νῦν κελέβειον ἀντὶ ἀγγείου τινὸς τέθεικε, προειπὼν ποτήρια δέπαστρα. Θεόκριτος δ´ ὁ Συρακόσιος ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις φησίν· «Στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ·» (475f) καὶ Εὐφορίων· «Ἠέ ποθεν ποταμῶν κελέβῃ ἀποήφυσας ὕδωρ.» Ἀνακρέων· «ᾨνοχόει δ´ ἀμφίπολος μελιχρὸν οἶνον τρικύαθον κελέβην ἔχουσα.» Διονύσιος δ´ ὁ Λεπτὸς ἐξηγούμενος Θεοδωρίδα τὸ εἰς τὸν Ἔρωτα μέλος τὴν κελέβην φησὶ τίθεσθαι ἐπὶ τοῦ ὀρθοῦ ποτηρίου οἷον Προυσιάδος καὶ θηρικλείου.

Traduction française :

[11,475] (475) C'est à ce point qu'était garrottée l'antenne ou vergue qui se plongeait avec un peu d'inclinaison de l'un et l'autre côté du mât. Au-dessus était ce qu'on appelle communément le thoorakion, tour quadrangulaire, excepté à ses parties supérieure et inférieure, car ces deux parties saillent un peu en ligne droite. Au-dessus du thoorakion s'élève en diminuant de grosseur la partie du mât que l'on appelle eelakatee, ou la quenouille. Sapho parle aussi des carchesium : «Ils tenaient tous des carchesium, et ils firent des libations, souhaitant tout le bonheur possible au gendre.» Sophocle écrit, dans sa Tyroo : «Qu'il y avait au milieu une table couverte de mets et de carchesium.» (475b) Ajoutant : «Que des dragons s'étant approchés de la table se jetèrent sur les mets et les carchesium.» En effet, il était d'usage chez les anciens de servir sur les tables des vases où le vin était déjà mêlé avec l'eau, comme le fait Homère. Quant au carchesium, il a eu son nom des aspérités miliaires, et l'on dit karcheesion pour kercheesion, changeant a en e. C'est aussi relativement à l'idée de ces aspérités qu'Homère donne à ceux qui sont abattus par la soif l'épithète de karchaleoi, âpres, desséchés. Charon de Lampsaque rapporte, dans son Traité des Limites, qu'on gardait encore de son temps (475c) à Lacédémone la coupe (le carchesium) que Jupiter donna à Alcmène, lorsqu'il se travestit en Amphitryon. KALPION. Le kalpion est une espèce de vase à boire d'Érythre, selon Pamphile; je pense que c'est le même que le scaphion, ou petite gondole. (50) KELEBEE. Anacréon rappelle ce vase à boire. «Ça, valet, donne-moi une célèbe, afin que je porte la santé, et sans reprendre haleine ; ainsi, mêle dix cyathes d'eau avec cinq de vin.» On est incertain sur l'espèce de ce vase, ou si tout vase à boire ne se pourrait pas nommer célèbe, (475d) comme formé de cheoo, je verse, et de loibee, liqueur que l'on verse, ou de leibein, verser. Or, on employait ce dernier mot particulièrement pour tout fluide quelconque, et c'est aussi de là qu'on a pris le mot lebees, chaudron, marmite, grand plat. Selon Clitarque et Silène, célèbe est le nom par lequel les Éoliens désignent un vase à boire; mais selon Pamphile, c'est le vase à boire à l'eau chaude qu'on appelle célèbe. Nicandre de Colophon dit, dans ses Gloses, que l'on appelle ainsi un vaisseau de berger destiné à mettre du miel ; et il se fonde sur ce qu'Antimaque, natif de la même ville, écrit, liv. 5 de sa Thébaïde : «Que les hérauts présentent aux dieux une outre remplie (475e) de vin très rouge.» Et dans un autre passage : «Mais prenant un celebeion amphithète plein de miel, le meilleur qu'il y eût.» Il dit encore ailleurs : «Des coupes (depastra), un celebeion plein de miel, auquel on n'avait pas encore touché, et le meilleur qu'il eût.» Il est donc évident qu'il met ici celebeion pour un vase quelconque, puisqu'il a nommé auparavant des vases à boire sous le nom de depastra, ou grandes coupes. Théocrite de Syracuse écrit, dans sa Pharmaceutrie : «Couronne la célèbe de la plus fine laine de brebis.» (475f) Euphorion dit aussi : «Soit que tu aies puisé de l'eau dans quelque fleuve avec une célèbe.» Anacréon dit : «Une servante, tenant une célèbe de trois cyathes, verse un vin délicieux.» Denys, le mince, expliquant le poème lyrique que Théodoridas a fait sur l'amour, dit que le mot célèbe se met, ou se prend pour désigner un vase droit, comme le prusias et le thériclée.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008