HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

κεκρυμμέναTexte grec :

[4,176] (176) Ἀναξανδρίδης δ´ ἐν Θησαυρῷ· «Ἀναλαβὼν μόναυλον ηὔλουν τὸν ὑμέναιον.» Καὶ ἐν Φιαληφόρῳ· «- - -Τὸν μόναυλον ποῖ τέτροφας; Οὗτος Σύρε. {Β.} Ποῖον μόναυλον; {Α.} Τὸν κάλαμον.» Σώπατρος Βακχίδι· «Καὶ τὸ μόναυλον μέλος ἤχησε.» Πρωταγορίδης δ´ ὁ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν ἐπὶ Δάφνῃ πανηγύρεών φησιν· «Παντὸς δὲ ὀργάνου καταμιτον ἧπται, κροτάλων, (176b) ὑπὸ φανοῦ, πανδούρου, τῷ τε ἡδεῖ μοναύλῳ τὰς ἡδίστας ἁρμονίας ἀναμινυρίζει.» Ποσειδώνιος δ´ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν διηγούμενος περὶ τοῦ Ἀπαμέων πρὸς Λαρισαίους πολέμου γράφει τάδε· «Παραζωνίδια καὶ λογχάρι’ ἀνειληφότες ἰῷ καὶ ῥύπῳ κεκρυμμένα, πετάσια δ´ ἐπιτεθειμένοι καὶ προσκόπια σκιὰν μὲν ποιοῦντα, καταπνεῖσθαι δ´ οὐ κωλύοντα τοὺς τραχήλους, ὄνους ἐφελκόμενοι γέμοντας οἴνου καὶ βρωμάτων παντοδαπῶν, (176c) οἷς παρέκειτο φωτίγγια καὶ μοναύλια, κώμων οὐ πολέμων ὄργανα.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'. Οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι Ἀμερίας ὁ Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις τιτύρινόν φησι καλεῖσθαι τὸν μόναυλον. Ἴδε ἀπέχεις, καλὲ Οὐλπιανέ, καὶ τὸν τῆς φώτιγγος μνημονεύοντα· ὅτι δὲ ὁ μόναυλος ἦν ὁ νῦν καλούμενος καλαμαύλης σαφῶς παρίστησιν Ἡδύλος ἐν τοῖς ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων· «Τοῦτο Θέων ὁ μόναυλος ὑπ´ ἠρίον ὁ γλυκὺς οἰκεῖ αὐλητής, μίμων ἡ ´ν θυμέλῃσι Χάρις. (176d) Τυφλὸς ὑπαὶ γήρως εἶχεν καὶ Σκίρπαλον υἱόν, νήπιον ὅντ´ ἐκάλει Σκίρπαλος Εὐπαλάμου, ἤειδεν δ´ αὐτοῦ τὰ γενέθλια· τοῦτο γὰρ εἶχεν, πανμαρπᾶν ηδυσμα σημανέων. Ηὔλει δὴ Γλαύκης μεμεθυσμένα παίγνια Μουσέων ἢ τὸν ἐν ἀκρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην ἢ καὶ Κώταλον ἢ καὶ Πάκαλον. Ἀλλὰ Θέωνα τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε «χαῖρε Θέων.» Ὥσπερ οὖν τοὺς τῷ καλάμῳ αὐλοῦντας καλαμαύλας λέγουσι νῦν, (176e) οὕτω καὶ ῥαππαύλας, ὥς φησιν Ἀμερίας ὁ Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις, τοὺς τῇ καλάμῃ αὐλοῦντας. (79) Γινώσκειν δὲ βούλομαί σε, ἀνδρῶν λῷστε Οὐλπιανέ, ὅτι Ἀλεξανδρέων μουσικώτεροι ἄλλοι γενέσθαι οὐχ ἱστόρηνται, καὶ οὐ λέγω περὶ κιθαρῳδίαν μόνην, ἧς καὶ ὁ εὐτελέστατος παρ´ ἡμῖν ἰδιώτης προσέτι τε καὶ ἀναλφάβητος οὕτως ἐστὶ συνήθης ὡς τάχιστα ἐλέγχειν τὰ παρὰ τὰς κρούσεις ἁμαρτήματα γινόμενα, ἀλλὰ καὶ περὶ αὐλούς εἰσι μουσικώτατοι οὐ μόνον (176f) τοὺς παρθενίους καλουμένους καὶ παιδικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνδρείους, οἵτινες καλοῦνται τέλειοί τε καὶ ὑπερτέλειοι, καὶ τοὺς κιθαριστηρίους δὲ καὶ τοὺς δακτυλικούς. Τοὺς γὰρ ἐλύμους αὐλούς, ὧν μνημονεύει Σοφοκλῆς ἐν Νιόβῃ τε κἀν Τυμπανισταῖς, οὐκ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν ἢ τοὺς Φρυγίους, ὧν καὶ αὐτῶν ἐμπείρως ἔχουσιν Ἀλεξανδρεῖς. Οἴδασι δὲ καὶ τοὺς διόπους ἔτι τε μεσοκόπους καὶ τοὺς καλουμένους ὑποτρήτους. Τῶν δ´ ἐλύμων αὐλῶν μνημονεύει καὶ Καλλίας ἐν Πεδήταις.

Traduction française :

[4,176] (176) Anaxandride dit, dans son Trésor. «Prenant un monaule, je célébrai l'hymenée.» On lit aussi, dans son Porte-coupe ou Phialeephore: «A. Hé ! Syrus, où as-tu appris à jouer du monaule ? B. De quel monaule ? A. Du chalumeau.» Sopatre dit, dans son Bacchis : «Il fit résonner les accents du monaule.» Protagoride de Cyzique écrit, dans son second livre des Assemblées de Daphné : «Il est habile à jouer de tous les instruments à cordes, des crotales, (176b) de la pandore, dont le son fait la basse, et il fredonne sur le charmant monaule des accents ravissants.» Posidonius, philosophe Stoïcien, racontant, dans le troisième livre de ses Histoires, la guerre que les Apaméens firent aux habitants de Larisse, dit ce qui suit : «S'étant armés de petits coutelas qu'on porte à la ceinture, et de petites lances, que la rouille et l'ordure couvraient, ils mirent de petits chaperons, des masques; ce qui les ombrageait, mais sans empêcher que le vent leur rafraîchît le cou. Ils tiraient avec eux des ânes chargés de vin et de toutes sortes de comestibles. (176c) Ce cortège était accompagné de photinges et de monaules, instruments de banquets, et non de guerre.» CHAP. XXIV. Je n'ignore pas qu'Amérias le Macédonien, appelle le monaule litrynos, mais Hédyle montre clairement, dans ses Épigrammes, que le monaule était le calamaule, comme on l'appelle actuellement. Voici ce qu'il dit : «Théon, le monaule agréable, gît sous ce monument, lui qui faisait même tous les charmes des Mimes aux orchestres. (176d) Skirpalus (son père) ayant déjà perdu la vue de vieillesse, l'eut pour fils. Il se fit présenter cet enfant, célébrant le jour de la naissance de lui qui eut la main si habile, et lui donna ce nom (Théon), pour indiquer par-là quelle serait la douceur de ses accents. Théon célébra sur sa flûte les jeux des Muses, animés de la liqueur bachique : que dis-je, au milieu des cratères de vin pur il célébra Battalus, cet agréable buveur, cet enjoué Battalus, ce beau Battalus. Dites donc, en passant, au Calamaulète Théon, bonjour, Théon !» Le même Amérias de Macédoine dit, dans ses Gloses, que comme on appelle actuellement calamaules ceux qui jouent de la flûte simple, (176e) de même on appelle rapaules ceux qui jouent du chalumeau; mais je ne veux pas te laisser ignorer, excellent Ulpien, qu'il n'a pas fait mention de gens plus exercés à la musique que les Alexandrins : je ne parlerai pas de la cithare; car le particulier du plus bas étage, et qui ne sait même pas les premiers éléments des sciences, est si familier avec cet instrument, qu'il est en état de sentir et de prouver les fautes qu'on ferait en le touchant Ils ne sont pas moins habiles à jouer de différentes flûtes; (176f) telles sont les Parthénies, les paidiques, les andreies, que quelques-uns appellent parfaites et plus que parfaites : en outre, les citharistries et les dactyliques. Quant aux flûtes elymes, dont Sophocle fait mention dans sa Niobé et ses Tympanistes, elles passent pour être les mêmes que les Phrygiennes, qui certainement ne sont pas moins familières aux Alexandrins. Ils connaissent aussi les flûtes diopes, les mésocopes, et celles qu'on appelle hvpotretes. Quant aux elymes, Callias en parle dans sa pièce intitulée les Prisonniers.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008