HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

νάβλαςTexte grec :

[4,172] (172) «Προγεύσεταί σοι πρῶτον ἡ γραῦς τοῦ ποτοῦ.» (72) Τοὺς δὲ τὰ πέμματα προσέτι τε τοὺς ποιοῦντας τοὺς πλακοῦντας οἱ πρότερον δημιουργοὺς ἐκάλουν. Μένανδρος Ψευδηρακλεῖ· καταμεμφόμενος δὲ τοὺς μαγείρους ὡς ἐπιχειροῦντας καὶ οἷς μὴ δεῖ φησιν· «Μάγειρ´, ἀηδής μοι δοκεῖς εἶναι σφόδρα. Πόσας τραπέζας μέλλομεν ποιεῖν, τρίτον ἤδη μ´ ἐρωτᾷς. Χοιρίδιον ἓν θύομεν, ὀκτὼ ποιήσοντες τραπέζας δ´ ἢ μίαν, (172b) τί σοι διαφέρει τοῦτο; Παράθες (σημίαν.) Οὐκ ἔστι κανδύλους ποιεῖν οὐδ´ οἷα σὺ εἴωθας εἰς ταὐτὸν καρυκεύειν μέλι, σεμίδαλιν, ᾠά· πάντα γὰρ τἀναντία νῦν ἐστιν· ὁ μάγειρος γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ, πλακοῦντας ὀπτᾷ, χόνδρον ἕψει καὶ φέρει μετὰ τὸ τάριχος, εἶτα θρῖον καὶ βότρυς· ἡ δημιουργὸς δ´ ἀντιπαρατεταγμένη κρεᾴδι´ ὀπτᾷ καὶ κίχλας, τραγήματα. Ἔπειθ´ ὁ δειπνῶν μὲν τραγηματίζεται, (172c) μυρισάμενος δὲ καὶ στεφανωσάμενος πάλιν δειπνεῖ τὰ μελίπηκτα ταῖς κίχλαις.» Ὅτι δὲ ἐκεχώριστο τὰ τῆς ὑπουργίας, πεμμάτων μὲν προνοουσῶν τῶν δημιουργῶν, ὀψαρτυτικῆς δὲ τῶν μαγείρων, Ἀντιφάνης διεσάφησεν ἐν Χρυσίδι οὕτως· «Τέτταρες δ´ αὐλητρίδες ἔχουσι μισθὸν καὶ μάγειροι δώδεκα καὶ δημιουργοὶ μέλιτος αἰτοῦσαι σκάφας.» Μένανδρος Δημιουργῷ· «Τί τοῦτο, παῖ; διακονικῶς γὰρ νὴ Δία (172d) προελήλυθας. {Β.} Ναί· πλάττομεν γὰρ πέμματα τὴν νύκτα τ´ ἠγρυπνήκαμεν· καὶ νῦν ἔτι ἀποίητα πάμπολλ´ ἐστὶν ἡμῖν.» Πεμμάτων δὲ πρῶτόν φησιν μνημονεῦσαι Πανύασσιν Σέλευκος, ἐν οἷς περὶ τῆς παρ´ Αἰγυπτίοις ἀνθρωποθυσίας διηγεῖται, πολλὰ μὲν ἐπιθεῖναι λέγων πέμματα, «Πολλὰς δὲ νοσσάδας ὄρνις,» προτέρου Στησιχόρου ἢ Ἰβύκου ἐν τοῖς Ἄθλοις ἐπιγραφομένοις εἰρηκότος φέρεσθαι τῇ παρθένῳ δῶρα (172e) «Σασαμίδας χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι χλωρόν.» Ὅτι δὲ τὸ ποίημα τοῦτο Στησιχόρου ἐστὶν ἱκανώτατος μάρτυς Σιμωνίδης ὁ ποιητής, ὃς περὶ τοῦ Μελεάγρου τὸν λόγον ποιούμενός φησιν· «Ὡς δουρὶ πάντας νίκασε νέους ὑπὲρ δινάεντα βαλὼν Ἄναυρον πολυβότρυος ἐξ Ἰωλκοῦ· οὕτω γὰρ Ὅμηρος ἠδὲ Στασίχορος ἄεισε λαοῖς.» (172f) Ὁ γὰρ Στησίχορος οὕτως εἴρηκεν ἐν τῷ προκειμένῳ ᾄσματι τοῖς Ἄθλοις· «Θρῴσκων μὲν γὰρ Ἀμφιάραος, ἄκοντι δὲ νίκασεν Μελέαγρος.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'. (73) Οὐκ ἀγνοῶν δὲ καὶ περὶ Δηλίων ἃ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος εἴρηκεν ὅτι μαγείρων καὶ τραπεζοποιῶν παρείχοντο χρείας τοῖς παραγινομένοις πρὸς τὰς ἱερουργίας,

Traduction française :

[4,172] (172) «Voilà une vieille qui va goûter auparavant ta boisson.» (72) Les anciens appelaient deemiourgoi les femmes qui préparaient les menues pâtisseries et les gâteaux. Ménandre, dans son Faux Hercule, reproche aux cuisiniers de se mêler de faire ce qui n'était pas de leur ressort. Voici ce qu'il dit : «Cuisinier, je te trouves bien importun ! voilà trois fois que tu me demandes combien nous ferons de tables. Nous sacrifions un jeune porc. Que t'importe de faire huit tables, ou deux, ou une seule? (172b) Eh bien ! n'en fais qu'une. Il ne s'agit pas de faire des candyles, ni, comme tu as coutume, un seul mélange de miel, de semoule et d'œufs. Aujourd'hui, tout se fait au rebours ; car le cuisinier fait des enchytes et des gâteaux au four. Il fait bouillir du gruau, l'apporte après la saline, ensuite le thrion et le raisin. La deemiourgue, pareillement occupée de tout ce qui n'est pas de ses fonctions, fait rôtir les viandes, les grives et les desserts. Enfin, après ces préparatifs, celui qui soupe mange les desserts en même temps que les viandes; (172c) de sorte qu'après s'être parfumé et couronné, il mangera encore au dessert des pâtisseries avec des grives.» Antiphane montre bien clairement que les fonctions des femmes nommées Deemiourgues, et celles des cuisiniers étaient différentes. Les unes étaient occupées des menues pâtisseries, les autres d'apprêter les viandes. Voici ses termes : «On a loué quatre joueuses de flûte, douze cuisiniers et des deemiourgues, qui demandent déjà des jattes de miel.» Ménandre dit, dans sa Deemiourgue : «A. Ma fille, que veux-tu ? Sans doute que tu es venue ici (172d) pour le service ? B. Oui, certes ; c'est nous qui faisons toutes les pièces des desserts : nous avons passé la nuit, et il nous reste encore beaucoup de choses à faire.» Panyasis serait le premier qui aurait fait mention de Pemma, si l'on en croyait ce que dit Séleucus, en parlant des sacrifices humains de l'Égypte. On mettait, dit-il, beaucoup de ces pâtisseries et des poussins sur les victimes; mais Stésichore, ou Ibycus, avait dit auparavant, dans sa chanson intitulée les Jeux Gymniques : (172e) «Apportez à cette jeune fille des amores, des samites, du gruau, des enchrides, avec d'autres menues pâtisseries (pemmata) et du miel en rayon.» Le témoignage du poète Simonide suffît bien pour prouver que ces vers sont de Stésichore. Voici ce qu'il dit en parlant de Méléagre : «Ce fut lui qui remporta la victoire sur tous les jeunes gens, par sa lance qu'il jeta d'Inique, fertile en vin, à l'autre rive de l'Anaure, dont les gouffres font tournoyer l'eau. C'est ainsi qu'Homère, ou plutôt Stésichore l'a fait entendre aux peuples dans ses chants.» (172f) C'est en effet dans cette chanson que Stésichore a dit: «Amphiaraüs remporta la victoire au saut ; mais Méléagre vainquit à la lance.» CHAP. XXII. (73) Je n'ignore pas ce qu'AppoIlodore d'Athènes a dit des habitants de Délos ; savoir, qu'ils servaient de cuisiniers et de trapezopes à ceux qui assistaient aux cérémonies sacrées;

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008