HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

βολβῶνTexte grec :

[4,131] {ΠΡ.} «Εἶτ´ ἐξένιζε παρετίθει θ´ ἡμῖν ὅλους (131) ἐκ κριβάνου βοῦς. {ΔΙΚ.} Καὶ τίς εἶδε πώποτε βοῦς κριβανίτας; Τῶν ἀλαζονευμάτων. {ΠΡ.} Καὶ ναὶ μὰ Δί´ ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου παρέθηκεν ἡμῖν· ὄνομα δ´ ἦν αὐτῷ φέναξ.» Ἀναξανδρίδης δ´ ἐν Πρωτεσιλάῳ διασύρων τὸ τῶν Ἰφικράτους γάμων συμπόσιον, ὅτε ἤγετο τὴν Κότυος τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως θυγατέρα, φησί· (7) « Κἂν ταῦτα ποιῆθ´, ὥσπερ φράζω, λαμπροῖς δείπνοις δεξόμεθ´ ὑμᾶς, οὐδὲν ὁμοίοις τοῖς Ἰφικράτους τοῖς ἐν Θρᾴκῃ· καίτοι φασὶν (131b) βουβαυκαλόσαυλα γενέσθαι· κατὰ τὴν ἀγορὰν μὲν ὑπεστρῶσθαι στρώμαθ´ ἁλουργῆ μέχρι τῆς ἄρκτου· δειπνεῖν δ´ ἄνδρας βουτυροφάγους, αὐχμηροκόμας μυριοπληθεῖς· τοὺς δὲ λέβητας χαλκοῦς εἶναι μείζους λάκκων δωδεκακλίνων· αὐτὸν δὲ Κότυν περιεζῶσθαι ζωμόν τε φέρειν ἐν χοὶ χρυσῇ καὶ γευόμενον τῶν κρατήρων πρότερον μεθύειν τῶν πινόντων. Αὐλεῖν δ´ αὐτοῖς Ἀντιγενείδαν, Ἀργᾶν δ´ ᾄδειν καὶ κιθαρίζειν Κηφισόδοτον τὸν Ἀχαρνῆθεν· (131c) μέλπειν δ´ ᾠδαῖς τοτὲ μὲν Σπάρτην τὴν εὐρύχορον, τοτὲ δ´ αὖ Θήβας τὰς ἑπταπύλους, τὰς ἁρμονίας μεταβάλλοντας, φερνάς τε λαβεῖν δύο μὲν ξανθῶν ἵππων ἀγέλας αἰγῶν τ´ ἀγέλην χρυσοῦν τε σάκος - - - φιάλην τε λεπαστὴν χιόνος τε πρόχουν κέρχνων τε χύτραν βολβῶν τε σιρὸν δωδεκάπηχυν καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην. Ταῦτα μὲν οὕτως φασὶ ποιῆσαι Κότυν ἐν Θρᾴκῃ, γάμον Ἰφικράτει. Τούτων δ´ ἔσται πολὺ σεμνότερον καὶ λαμπρότερον παρὰ δεσποσύνοις (131d) τοῖς ἡμετέροις. Τί γὰρ ἐλλείπει δόμος ἡμέτερος, ποίων ἀγαθῶν; Οὐ σμύρνης ἐκ Συρίας ὀδμαὶ λιβάνου τε πνοαί, τερενοχρῶτες μαζῶν ὄψεις, ἄρτων, ἀμύλων, πουλυποδείων, χολίκων, δημοῦ, φυσκῶν, ζωμοῦ, τεύτλων, θρίων, λεκίθου, σκορόδων, ἀφύης, σκόμβρων, ἐνθρυμματίδων, πτισάνης, ἀθάρης, κυάμων, λαθύρων, ὤχρων, δολίχων, μέλιτος, τυροῦ, χορίων, πυῶν, καρύων, χόνδρου, κάραβοι ὀπτοί, τευθίδες ὀπταί, κεστρεὺς ἑφθός, σηπίαι ἑφθαί, μύραιν´ ἑφθή, κωβιοὶ ἑφθοί, (131e) θυννίδες ὀπταί, φυκίδες ἑφθαί, βάτραχοι, πέρκαι, συνόδοντες, ὄνοι, βατίδες, ψῆτται, γαλεός, κόκκυξ, θρίσσαι, νάρκαι, ῥίνης τεμάχη, σχαδόνες, βότρυες, σῦκα, πλακοῦντες, μῆλα, κράνειαι, ῥόαι, ἕρπυλλος, μήκων, ἀχράδες, κνῆκος, ἐλᾶαι, στέμφυλ´, ἄμητες, πράσα, γήτειον, κρόμμυα, φυστή, βολβοί, καυλοί, σίλφιον, ὄξος, μάραθ´, ᾠά, φακῆ, τέττιγες, ὀποί, κάρδαμα, σήσαμα, κήρυκες, ἅλες, πίνναι, λεπάδες, μύες, ὄστρεια, κτένες, ὄρκυνες· καὶ πρὸς τούτοις ὀρνιθαρίων ἄφατον πλῆθος, (131f) νηττῶν, φαττῶν· χῆνες, στρουθοί, κίχλαι, κόρυδοι, κίτται, κύκνοι, πελεκάν, κίγκλοι, γέρανος—{Β.} Τουδὶ τοῦ χάσκοντος διατειναμένη διὰ τοῦ πρωκτοῦ καὶ τῶν πλευρῶν διακόψειεν τὸ μέτωπον. {Α.} Οἶνοι δέ σοι, λευκός, γλυκύς, αὐθιγενής, ἡδύς, καπνίας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. (8) Λυγκεὺς δ´ ἐν Κενταύρῳ διαπαίζων τὰ Ἀττικὰ δεῖπνά φησι· «Μάγειρ´, ὁ θύων ἐστὶ δειπνίζων τ´ ἐμὲ Ῥόδιος, ἐγὼ δ´ ὁ κεκλημένος Περίνθιος. Οὐδέτερος ἡμῶν ἥδεται τοῖς Ἀττικοῖς δείπνοις.

Traduction française :

[4,131] «A. Ensuite il nous donna l'hospice, et nous fit servir (131) des bœufs entiers sortant du four. B. Oh ! qui a jamais vu des bœufs entiers cuits au four! ô ! l'impudente fanfaronnade ! A. Oui, il nous fit servir aussi un oiseau trois fois plus grand que Cléonyme, et qui se nomme Phénax.» Anaxandride, se moquant du repas que donna Iphicrate à ses noces, lorsqu'il épousa la fille de Kotys, roi des Thraces, dit : «A. En supposant que tu fisses cela comme je te l'expose, et qu'il nous traitât même d'une manière splendide, cela n'approcherait pas de ce que fit Iphicrate chez les Thraces. En effet, on dit (131b) qu'il fit les choses de la manière la plus noble. La place publique fut couverte de tapis de pourpre, jusque du côté du nord. On ajoute même, qu'une foule de gens, mal peignés, y mangèrent du beurre ; que les marmites d'airain étaient plus grandes que des citernes à douze lits. Kotys avait même sa robe retroussée, et présentait, à la ronde, le bouillon du pot dans un conge d'or. Comme il goûtait de tous les cratères, il se trouva ivre avant tous les buveurs. Antigénidas y joua de la flûte; Argas chanta, et Céphisodote d'Acharné (131c) fit résonner sa cithare. On célébra, dans les chants, la ville spacieuse de Sparte, Thèbes aux sept portes : et l'on se reprenait tour-à-tour.» «Iphicrate reçut, pour dot, deux troupeaux de chevaux alezans, un bouclier d'or, une coupe en forme de conque, un pot à verser la neige, une marmite de millet, une botte d'oignons de douze coudées, et une hécatombe de Polypes. Ce fut donc ainsi que Kotys célébra, en Thrace, les noces de son gendre Iphicrate, si l'on en croit la renommée.» «B. Oh ! tout se fera avec bien plus de grandeur et d'éclat chez nos jeunes maîtres : (131d) en effet, que manque-t-il chez nous ? quelles bonnes choses peut-on y désirer ? n'avons-nous pas la myrrhe odorante de la Syrie, la vapeur agréable de l'encens, des mazes tendres et d'une couleur charmante, du pain, de la fleur de farine, des polypes, des andouilles, de la graisse, de gros intestins, du bouillon, de la poirée, des thrions, des pois, de l'ail, des aphyes, des maquereaux, des tartelettes, de la bouillie, des fèves, des pois-chiches, de l'ers, des haricots, du miel, du fromage, des chories, du froment, des noix, du gruau, des langoustes, des calmars cuits sur la braise, du muge au court bouillon, des sèches bouillies, de la murène bouillie, des goujons bouillis, (131e) du thon femelle bouilli, des tanches marines bouillies, des grenouilles de mer, des perches, du dentale, de l'âne de mer, des raies, des turbots (ou des plies),du chien de mer, du groneau, des aloses, des torpilles, des tronçons d'ange, des rayons de miel, du raisin, des figues, des pains à la graisse, des pommes, des cornouilles, des grenades, du serpolet, du pavot, des poires (sauvages), du safran bâtard, des olives, du marc, des amètes, des poireaux, des ciboules, des aulx, de la physte, des oignons, des choux, du selfion, du vinaigre, du fenouil, des lentilles, des cigales grillées, du cresson alénois, de la jugeoline, des buccins, du sel, des pinnes, des lépas, des moules, des huîtres, des pétoncles, de l'origan: en outre, une quantité inexprimable de petits volatiles, (131f) des canards, des ramiers, des oies, des moineaux de montagne, des grives, des alouettes huppées, des pies, des cygnes, des pélicans, des cincles, de la grue, une grue, dis-je, qui, s'insinuant par le large anus de celui-ci, et se portant par les côtés, lui partagerait le front. Tu y aurais aussi du vin blanc, du vin doux, et du pays même, outre le moelleux Capnias.» CHAP. IV. (8) Voici comment Lyncée plaisante sur les festins d'Athènes, dans son Centaure : «A. Cuisinier, celui qui sacrifie et qui me traite, est Rhodien : moi qu'il invite, je suis de Périnthe. Nous n'aimons ni l'un ni l'autre les repas d'Athènes;

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008