HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

καθεύδεινTexte grec :

[4,156] (156) Οὐδ´ ἔστιν ὅστις ἂν ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι μετὰ μέθης οὐκ ἂν τὴν μεγίστην δίκην εὐθὺς ἐπιθείη καὶ οὐδ´ ἂν Διονύσια πρόφασιν ἔχοντ´ αὐτὸν ῥύσαιτο, ὥσπερ ἐν ἁμάξαις εἶδον παρ´ ὑμῖν ἐγώ, καὶ ἐν Τάραντι δὲ παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἀποίκοις πᾶσαν τὴν πόλιν ἐθεασάμην περὶ τὰ Διονύσια μεθύουσαν. Ἐν Λακεδαίμονι οὐκ ἔστ´ οὐδὲν τοιοῦτον.» Καὶ ὁ Κύνουλκος «Ἀλλ´ ὡς ὤφελον, ἔφη, τὴν Θρᾴκιον ταύτην παίξας παιδιὰν διεφθάρης· ἀνέτεινες γὰρ ἡμᾶς ὥσπερ νηστείαν ἄγοντας καὶ περιμένοντας τὸ ἀνατέλλον ἄστρον, (156b) οὗ φασι μὴ φανέντος οἱ τὴν χρηστὴν ταύτην φιλοσοφίαν εὑρόντες νόμιμον εἶναι μηδενὸς γεύεσθαι. «Ἐγὼ δ´ ὁ τάλας» κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν Δίφιλον· «Κεστρεὺς ἂν εἴην ἕνεκα νηστείας ἄκρας.» Ἐπελάθεσθε δὲ καὶ ὑμεῖς τῶν τοῦ ποιητοῦ καλῶν, ὃς ἔφη· «Οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.» Καὶ ὁ καλὸς δ´ Ἀριστοφάνης ἐν Κωκάλῳ ἔφη· (156c) «Ἀλλ´ ἐστίν, ὦ πάτερ, κομιδῇ μεσημβρία, ἡνίκα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών.» Ἐμοί τε πολλῷ ἦν ἄμεινον κατὰ τὸ Παρμενίσκου τῶν κυνικῶν συμπόσιον δειπνεῖν ἢ ἐνθάδε πάντα ὥσπερ τοὺς πυρέσσοντας περιφερόμενα ὁρᾶν.» Γελασάντων δὲ ἡμῶν ἔφη τις· «Ἀλλ´ ὦ λῷστε ἀνδρῶν, μὴ φθονήσῃς ἡμῖν τὸ Παρμενίσκειον ἐκεῖνο διελθεῖν συμπόσιον. » Καὶ ὃς μετέωρον αὑτὸν παραναστήσας ἔφη· «Ὄμνυμι δ´ ὑμῖν, ἄνδρες, κατὰ τὸν ἡδὺν Ἀντιφάνη, ὃς ἐν τῇ Παρεκδιδομένῃ ἔφη· «Ὄμνυμι δ´ ὑμῖν, ἄνδρες, αὐτὸν τὸν θεόν, ἐξ οὗ τὸ μεθύειν πᾶσιν ἡμῖν γίνεται, (156d) ἦ μὴν ἑλέσθαι τοῦτον ἂν ζῆν τὸν βίον ἢ τὴν Σελεύκου τοῦ βασιλέως ὑπεροχήν. Ῥοφεῖν φακῆν ἐσθ´ ἡδὺ μὴ δεδοικότα, μαλακῶς καθεύδειν ἄθλιον δεδοικότα.» (45) Ἀλλ´ ὅ γε Παρμενίσκος οὕτως ὑπήρξατο· «Παρμενίσκος Μόλπιδι χαίρειν. Πλεονάζων ἐν ταῖς προσφωνήσεσι πρὸς σὲ περὶ τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγωνιῶ μή ποτε εἰς πληθώραν ἐμπεσὼν μεμψιμοιρήσῃς. Διὸ καὶ μεταδοῦναί σοι βούλομαι τοῦ παρὰ Κέβητι τῷ Κυζικηνῷ δείπνου· (156e) προπιὼν δ´ ὑσώπου τὴν ὤραν ἐπάναγε ἐπὶ τὴν ἑστίασιν. Διονυσίων γὰρ ὄντων Ἀθήνησι παρελήφθην πρὸς αὐτόν. Κατέλαβον δὲ κυνικοὺς μὲν ἀνακειμένους ἕξ, ἕνα δὲ κύνουλκον Καρνεῖον τὸν Μεγαρικόν. Τοῦ δείπνου δὲ χρονίζοντος λόγος ἐγένετο ποῖον τῶν ὑδάτων ἥδιστόν ἐστιν. Καὶ τῶν μὲν ἐγκωμιαζόντων τὸ ἀπὸ τῆς Λέρνης, ἄλλων δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Πειρήνης, ὁ Καρνεῖος κατὰ Φιλόξενον εἶπε «τὸ κατὰ χειρῶν.» (156f) Καὶ τῆς τραπέζης παρατεθείσης ἐδειπνοῦμεν ’καὶ τὴν μὲν ἐξηντλοῦμεν φακῆν, ἣ δ´ ἐπεισέρρει . Εἶτα πάλιν φακοὶ προσηνέχθησαν ὄξει βεβρεγμένοι, καὶ ὁ Διιτρέφης δραξάμενος ἔφη· «Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ´ ὃς αἴτιος φακῶν.» Καὶ ἄλλος ἑξῆς ἀνεβόησε· «Φακός σε δαίμων καὶ φακὴ τύχη λάβοι.» (Ἐμοὶ δὲ κατὰ τὸν κωμικὸν Δίφιλον, φησὶν δ´ οὗτος ἐν Πελιάσι· «Τὸ δειπνάριον ἀνθηρὸν ἦν, γλαφυρὸν σφόδρα· φακῆς κατ´ ἄνδρα τρυβλίον μεστὸν μέγα.

Traduction française :

[4,156] (156) et tout homme qui en rencontrerait un autre pris de vin, lui ferait une affaire des plus funestes. Il ne se déroberait même pas à la peine, en prétextant les fêtes de Bacchus, pendant lesquelles j'ai vu, chez nous, de même qu'à Tarente, une de nos colonies, toute la ville dans l'ivresse, sur des chariots. Or, il ne se passe rien de semblable à Lacédémone.» Cynulque prenant la parole : «J'aimerais mieux, dit-il, périr à ce jeu thrace, que demeurer ici avec vous, comme je me trouverais auprès de ces gens qui jeûnent jusqu'à ce que l'astre soit levé; car les auteurs de cette excellente philosophie (156b) prétendent qu'il n'est permis de manger rien auparavant. Hélas ! je crois, ma foi, que pour parler avec le comique Diphile, «L'excès du jeûne va faire de moi un muge.» Avez-vous donc oublié, vous autres, ce que dit le poète ? «Ce n'est pas quelque chose de si mauvais que de souper de bonne heure.» Le charmant Aristophane a dit, dans son Cocale : (156c) «Mais, papa, il est déjà midi, et c'est l'heure à laquelle la jeunesse doit manger.» Sans doute j'aurais mieux trouvé mon compte au souper des Cyniques dont parle Parméniscus, que de voir ici tous les mets me passer et repasser sous le nez sans y loucher, comme devant ceux qui ont la fièvre. Nous éclations de rire ; lorsqu'un des convives lui dit : Mon brave, ne nous en veux pas jusqu'à nous refuser le détail de Parméniscus sur ce festin. Cynulque se levant tout droit, dit: Messieurs, pour me servir des termes mêmes de l'agréable Antiphane, «Je jure par ce dieu même de qui vous obtenez de quoi vous enivrer, (156d) que je préfère sans balancer cette vie à toute la grandeur du roi Séleucus, et d'avaler avec plaisir mon brouet de lentilles sans crainte, à être couché avec mollesse, et malheureusèment au milieu des frayeurs continuelles.» (45) Mais voici comment débuta Parméniscus: «Parméniscus à Molpis, salut. Après t'avoir souvent importuné par les détails des magnifiques repas où j'ai été invité, je crains de m'attirer peut-être des reproches de ta part, comme t'ayant causé trop de plénitude. Quoi qu'il en soit, je veux te détailler le souper que j'ai fait chez Cébès de Cyzique ; (156e) mais commence par boire une décoction d'hysope, et reviens avec moi à ce festin. On célébrait à Athènes la fête de Bacchus : je fus mené chez Parméniscus par un ami ; j'y trouvai six Cyniques à table, et Carnée de Mégare, un de leurs chefs. Comme on tardait à servir le souper, la conversation tomba sur l'eau, et l'on demanda quelle était la plus agréable. Les uns vantèrent celle de Lerne, les autres celle de Pirène ; alors Carnée dit, comme Philoxène, celle qui coule sur les mains. La table étant approchée nous soupâmes. Nous vidâmes un plat de lentilles, puis un autre qui vint à la suite, (156f) et l'on en servit encore d'autres bien arrosés de vinaigre. Notre nourrisson de Jupiter prenant à pleine main, s'écria : «Jupiter! puisses-tu ne pas ignorer l'auteur de ces lentilles.» Un autre cria aussi : «Que le démon lentille (phakos) et la fortune lentille (phakee) te confondent.» Pour moi je dirai comme le comique Diphile, dans ses Colombes : «A. Ce petit dîner était charmant, et servi bien proprement. Nous avions chacun une grande jatte de lentilles très pleine.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008