HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

σάλπιγξινTexte grec :

[4,150] (150) Ταῖς δ´ ἄλλαις ἡμέραις πάσαις τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔξεστι τῶν σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελθόντι εἰς τὸ πρυτανεῖον δειπνεῖν, οἴκοθεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν τι ἢ τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος ἢ ἰχθύν, κρέως δὲ χοιρείου βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων - - - κοτύλην οἴνου. Γυναικὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτανεῖον ἢ μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. Οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ ἀμὶς εἰς τὸ πρυτανεῖον. Ἐὰν δέ τις Ναυκρατιτῶν γάμους ἑστιᾷ, ὡς ἐν τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπείρηται ᾠὰ καὶ μελίπηκτα δίδοσθαι. » (150b) Τίς δὲ ἡ τούτων αἰτία Οὐλπιανὸς ἡμᾶς διδάσκειν δίκαιος. (33) Λυκέας δ´ ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς προκρίνων τὰ Αἰγυπτιακὰ δεῖπνα τῶν Περσικῶν «Αἰγυπτίων ἐπιστρατευσάντων, φησίν, ἐπὶ Ὦχον τὸν Περσῶν βασιλέα καὶ νικηθέντων ἐπεὶ ἐγένετο αἰχμάλωτος ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς, ὁ Ὦχος αὐτὸν φιλανθρώπως ἄγων ἐκάλεσε καὶ ἐπὶ δεῖπνον. Τῆς οὖν παρασκευῆς γενομένης λαμπρᾶς ὁ Αἰγύπτιος κατεγέλα ὡς εὐτελῶς τοῦ Πέρσου διαιτωμένου. » (150c) «Εἰ δὲ θέλεις εἰδέναι, ἔφη, ὦ βασιλεῦ, πῶς δεῖ σιτεῖσθαι τοὺς εὐδαίμονας βασιλέας, ἐπίτρεψον τοῖς ἐμοῖς ποτε γενομένοις μαγείροις παρασκευάσαι σοι Αἰγύπτιον δεῖπνον.» Καὶ κελεύσαντος ἐπεὶ παρεσκευάσθη, ἡσθεὶς ὁ Ὦχος τῷ δείπνῳ «Κακὸν κακῶς σε, ἔφη, ὦ Αἰγύπτιε, ἀπολέσειαν οἱ θεοί, ὅστις δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν ἐπεθύμησας θοίνης εὐτελεστέρας. » Τίνα δ´ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν τῷ αʹ περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων οὕτως· «Τρίτη δέ ἐστιν ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακὴ τραπεζῶν μὲν οὐ παρατιθεμένων, (150d) πινάκων δὲ περιφερομένων.» (34) Παρὰ δὲ Γαλάταις φησὶ Φύλαρχος ἐν τῇ ἕκτῃ ἐπὶ ταῖς τραπέζαις ἄρτους πολλοὺς κατακεκλασμένους παρατίθεσθαι χύδην καὶ κρέατα ἐκ τῶν λεβήτων, ὧν οὐδεὶς γεύεται εἰ μὴ πρότερον θεάσηται τὸν βασιλέα εἰ ἥψατο τῶν παρακειμένων. Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ὁ αὐτὸς Φύλαρχος Ἀριάμνην φησὶ τὸν Γαλάτην πλουσιώτατον ὄντα ἐπαγγείλασθαι ἑστιᾶσαι Γαλάτας πάντας ἐνιαυτὸν καὶ τοῦτο συντελέσαι ποιήσαντα οὕτως. (150e) Κατὰ τόπους τῆς χώρας (καὶ) τὰς ἐπικαιροτάτας τῶν ὁδῶν διέλαβε σταθμοῖς ἐπί τε τούτοις ἐκ χαράκων καὶ (τῶν) καλάμων τῶν (τε) οἰσυίνων ἐπεβάλλετο σκηνὰς χωρούσας ἀνὰ τετρακοσίους ἄνδρας καὶ πλείους ἔτι, καθὼς ἂν ἐκποιῶσιν οἱ τόποι τό τ´ ἀπὸ τῶν πόλεων δέξασθαι καὶ τῶν κωμῶν μέλλον ἐπιρρεῖν πλῆθος. Ἐνταῦθα δὲ λέβητας ἐπέστησε κρεῶν παντοδαπῶν μεγάλους, οὓς πρὸ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸ τοῦ μέλλειν μεταπεμψάμενος τεχνίτας ἐξ ἄλλων πόλεων ἐχαλκεύσατο. (150f) Θύματα δὲ καταβάλλεσθαι ταύρων καὶ συῶν καὶ προβάτων τε καὶ τῶν λοιπῶν κτηνῶν ἑκάστης ἡμέρας πολλά, πίθους τε οἴνου παρεσκευάσθαι καὶ πλῆθος ἀλφίτων πεφυραμένων. «Καὶ οὐ μόνον, φησίν, οἱ παραγινόμενοι τῶν Γαλατῶν ἀπὸ τῶν κωμῶν καὶ τῶν πόλεων ἀπέλαυον, ἀλλὰ καὶ οἱ παριόντες ξένοι ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων παίδων οὐκ ἠφίεντο ἕως ἂν μεταλάβωσι τῶν παρασκευασθέντων.» (35) Θρᾳκίων δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ζʹ Ἀναβάσεως τὸ παρὰ Σεύθῃ διαγράφων συμπόσιον ἐν τούτοις·

Traduction française :

[4,150] (150) Néanmoins, celui qui a une fois assisté au repas, peut revenir tous les jours au Prytanée, apportant de chez lui quelque chose qu'il a préparé, soit des herbages, des légumes, ou du poisson salé : la viande de porc est ce qu'il y a de plus tôt prêt; et pour ces choses, il reçoit une cotyle de vin. Mais il est défendu aux femmes d'entrer dans le Prytanée, si l'on excepte une joueuse de flûte : on n'y introduit pas non plus d'urinal. Si quelque Naucratite donne un repas de noces, il est défendu, selon la teneur de la loi relative aux mariages, de servir des œufs, des pâtisseries au miel. (150b) Or, il est juste qu'Ulpien vous en dise la raison. (33) Lyncée préférant, dans ses Égyptiaques, les soupers des Égyptiens à ceux des Perses, nous rapporte ce qui suit : «Les Égyptiens marchant armés contre Ochus, roi de Perse, furent vaincus, et le roi d'Égypte fait prisonnier. Ochus le traitant avec humanité, l'invita à souper : le roi d'Égypte se mit à rire des somptueux apprêts, trouvant que le roi de Perse vivait mesquinement. (150c) «Prince, lui dit-il, si vous voulez savoir comment doivent se traiter des rois vraiment heureux, permettez aux cuisiniers que j'avais ci-devant, de vous préparer un souper Égyptien.» Ochus l'ayant permis, le repas fut préparé; Ochus, quoique très satisfait, ne put s'empêcher de lui dire : «Que le ciel te confonde, méchant que tu es ! toi qui as abandonné de pareils soupers pour nous enlever nos repas, si médiocres à tes yeux.» Protagorides nous apprend ce qu'étaient les soupers Égyptiens, dans le premier livre de ses Agones de Daphné : il y a une troisième sorte de soupers que j'appelle ceux des Égyptiens. On n'y dresse pas de tables, (150d) mais les plats y sont portés à la ronde. (34) Selon le sixième livre de Phylarque, on sert à table, chez les Galates, un grand nombre de pains rompus, et dans des marmites, des viandes dont personne ne mange avant d'avoir observé si le roi a touché de ce qu'on a présenté. Le même auteur dit, dans son troisième livre, qu'Ariamne, personnage des plus riches parmi les Galates, fit annoncer qu'il les traiterait tous pendant une année. Or, voici comment il s'y prit pour l'exécuter : (150e) il établit, par intervalles, des logements dans les lieux les plus avantageux du pays pour les routes; y fit élever avec des pieux, des roseaux et des branches de saule, des tentes et même davantage, selon que les lieux le permettaient : c'était-là que devait être reçue la multitude qui affluerait des villes et des bourgades. Il y plaça de grandes marmites pour toutes sortes de viandes, les ayant fait faire, un an avant de devoir tenir sa promesse, par des ouvriers qu'il avait appelés d'autres villes. (150f) On y tua tous les jours nombre de taureaux, de porcs, de moutons, et autres bestiaux: il s'était pourvu de tonneaux de vin, de quantité de farines qu'on y servait toutes pétries. Non seulement, dit-il, les Galates, qui étaient venus des bourgades et des villes, jouirent de ce régal, les étrangers qui passaient étaient même forcés, par les domestiques des personnes présentes, devenir y prendre part. (35) Xénophon nous rappelle les soupers des Thraces, dans le sixième livre de son Anabasis, en décrivant ainsi le repas qui fut donné chez Seuthès.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008