HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

εἴκοσινTexte grec :

[4,128] LIVRE QUATRIÈME. (128) Ἱππόλοχος ὁ Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, τοῖς χρόνοις μὲν γέγονε κατὰ Λυγκέα καὶ Δοῦριν τοὺς Σαμίους, Θεοφράστου δὲ τοῦ Ἐρεσίου μαθητάς, συνθήκας δ´ εἶχε ταύτας πρὸς τὸν Λυγκέα, ὡς ἐκ τῶν αὐτοῦ μαθεῖν ἔστιν ἐπιστολῶν, πάντως αὐτῷ δηλοῦν εἴ τινι συμπεριενεχθείη δείπνῳ πολυτελεῖ, τὰ ὅμοια κἀκείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. Ἑκατέρων οὖν σῴζονται δειπνητικαί τινες ἐπιστολαί, Λυγκέως μὲν τὸ Λαμίας τῆς Ἀττικῆς αὐλητρίδος ἐμφανίζοντος δεῖπνον (128b) Ἀθήνησι γενόμενον Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ, ἐπίκλην δὲ Πολιορκητῇ (ἐρωμένη δ´ ἦν ἡ Λάμια τοῦ Δημητρίου), τοῦ δ´ Ἱππολόχου τοὺς Καράνου τοῦ Μακεδόνος ἐμφανίζοντος γάμους. Καὶ ἄλλαις δὲ περιετύχομεν τοῦ Λυγκέως ἐπιστολαῖς πρὸς τὸν αὐτὸν γεγραμμέναις Ἱππόλοχον, δηλούσαις τό τε Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως δεῖπνον Ἀφροδίσια ἐπιτελοῦντος Ἀθήνησι καὶ τὸ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως. Δώσομεν δέ σοι ἡμεῖς καὶ αὐτὰς τὰς ἐπιστολάς. (128c) Ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ Ἱππολόχου σπανίως εὑρίσκεται, ἐπιδραμοῦμαί σοι τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα διατριβῆς ἕνεκα νῦν καὶ ψυχαγωγίας. (2) Ἐν Μακεδονίᾳ, ὡς ἔφην, τοῦ Καράνου γάμους ἑστιῶντος οἱ μὲν συγκεκλημένοι ἄνδρες ἦσαν εἴκοσιν· οἷς καὶ κατακλιθεῖσιν εὐθέως ἐδόθησαν φιάλαι ἀργυραῖ ἑκάστῳ μία δωρεά. Προεστεφανώκει δὲ καὶ ἕκαστον πρὶν εἰσελθεῖν στλεγγίδι χρυσῇ· πέντε χρυσῶν ἑκάστῃ δ´ ἦν τὸ τίμημα. (128d) Ἐπεὶ δ´ ἐξέπιον τὰς φιάλας, ἐν χαλκῷ πίνακι τῶν Κορινθίων κατασκευασμάτων ἄρτος ἑκάστῳ ἰσόπλατυς ἐδόθη, ὄρνεις τε καὶ νῆσσαι, προσέτι δὲ καὶ φάτται καὶ χὴν καὶ τοιαύτη τις ἄλλη ἀφθονία σεσωρευμένη, καὶ ἕκαστος λαβὼν (σὺν) αὐτῷ πίνακι τοῖς κατόπιν διεδίδου παισίν. Ἄλλα δ´ ἐσθίειν περιεφέρετο πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ μετὰ ταῦτα ἀργυροῦς πίναξ ἕτερος, ἐφ´ ᾧ πάλιν ἄρτος μέγας καὶ χῆνες καὶ λαγωοὶ καὶ ἔριφοι καὶ ἕτεροι ἄρτοι πεπονημένοι καὶ περιστεραὶ καὶ τρυγόνες πέρδικές τε καὶ ὅσον ἄλλο πτηνῶν πλῆθος ἦν. (128e) «Ἐπεδώκαμεν οὖν, φησί, καὶ ταῦτα τοῖς δούλοις καὶ ὡς ἄδην εἴχομεν βρώσεως ἐχερνιψάμεθα. Καὶ στέφανοι εἰσηνέχθησαν πολλοὶ παντοδαπῶν ἀνθέων ἐπὶ πᾶσί τε χρυσαῖ στλεγγίδες, ὁλκὴν ἴσαι τῷ πρώτῳ στεφάνῳ.»

Traduction française :

[4,128] LIVRE QUATRIÈME. (128) AMI, Timocrate, Hippolochus de Macédoine, disciple de Théophraste, vivait du temps de Douris et de Lyncée, l'un et l'autre de Samos. On voit, par ses lettres, qu'il s'était engagé, avec Lyncée, à lui rendre compte du repas splendide quelconque où il se trouverait : Lyncée, de son côté, lui avait promis la même chose. Il nous reste donc encore quelques-unes de leurs lettres relatives aux festins : une, entre autres, de Lyncée, nous détaille le souper que Lamie, joueuse de flûte de (128b) l'Attique, donna à Démétrius Poliorcète, son amant, dans la ville même d'Athènes. Une de celles d'Hippolochus nous apprend quel fut le repas que Caranus de Macédoine donna le jour de ses noces. Je suis aussi tombé sur d'autres lettres de Lyncée à Hippolochus : il y décrit le repas que donna le roi Antigonus, lorsqu'il célébra les Aphrodisies à Athènes, et celui du roi Ptolémée : or, je vous ferai part de ces lettres : (128c) celle d'Hippolochus ne se trouvant que rarement, je vais en parcourir la teneur avec rapidité, autant pour occuper un moment de vos loisirs, que pour vous amuser. (2) Caranus donnant, comme je l'ai dit, son repas de noces en Macédoine, y avait invité vingt personnes : aussitôt que les convives se furent placés sur les lits, on fît présent à chacun d'une coupe d'argent; mais Caranus avait eu soin qu'ils eussent, avant d'entrer dans la salle, la tête ceinte d'une lame d'or de la valeur de cinq philippes. (128d) Lorsqu'ils eurent vidé leurs coupes, on leur servit à chacun, dans un plat d'airain, ouvrage de Corinthe, un pain d'égale largeur, des poules, des canards; en outre, des ramiers, une oie, et autres choses semblables dont les plats étaient abondamment garnis. Chacun ayant pris ce qu'on lui présentait, le donna avec le plat aux esclaves qui étaient derrière; on présenta aussi à la ronde nombre d'autres différents mets. Après ce service, il parut un plat d'argent où étaient un grand pain, des oies, des lièvres, des chevreaux; d'autres pains faits avec art, des pigeons, des tourtereaux, des perdrix, et quantité d'autres volatiles: (128e) or, dit Hippolochus, ceci fut aussi donné aux esclaves. Ayant ainsi pris assez de nourriture, nous nous lavâmes les mains; on apporta beaucoup de couronnes faites de toutes sortes de fleurs. Il y avait une lame d'argent sur chacune, de même poids (ou prix) que la première couronne.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008