HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre VII

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  444 formes différentes pour 888 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἀγαθὰ
2 ἀγαθαῖς
2 ἀγαθῷ
2 ἄγει
2 ἀγήματι
2 ἄγοντα
2 ἄγοντος
2 ἀγῶνα
2 Αἰθιόπων
2 Ἀκεσίνην
2 ἀκούσας
2 ἄκραν
2 Ἀλλὰ
2 ἄλλας
2 ἀλλήλους
2 Ἄμμωνος
2 ἀμφοῖν
2 ἀναγραψάντων
2 ἀνάθημα
2 ἄνδρας
2 ἀνέγραψα
2 ἀνέγραψεν
2 ἀνέπλει
2 ἀνθρωπίνη
2 ἀπαγγελθέντα
2 ἀπαλλαγῆναι
2 ἀπαλλαγήσεσθαι
2 ἀπαλλάξαι
2 ἀπῄεσαν
2 ἀπιέναι
2 ἄπιτε
2 ἀποθανεῖν
2 ἀποθανόντα
2 ἀπόλεμοι
2 ἄπορον
2 ἀποστροφὴν
2 Ἀραβίας
2 ἀργυρᾶ
2 ἀρετῇ
2 ἀρετὴν
2 Ἀρμενίων
2 Ἀρταβάζου
2 Ἀρτέμιδος
2 ἀρχῇ
2 Ἀτροπάτης
2 αὐτήν
2 αὐτοί
2 αὑτόν
2 ἀφ´
2 ἀφίκετο
2 Βαβυλωνίων
2 Βακτρίου
2 βαρβαρικὴ
2 βαρβάρους
2 βασιλέας
2 βασιλείᾳ
2 βασιλείαν
2 βασίλειοι
2 βασίλειον
2 βασιλέως
2 βασιλικὸν
2 Βήλου
2 βήματος
2 βιάσασθαι
2 βούλεσθε
2 γάμοι
2 γέ
2 γένεσις
2 γενόμενος
2 γενομένου
2 γένος
2 γήρως
2 γίγνεσθαι
2 γνώμῃ
2 γνώμην
2 γράψαι
2 γυμνικόν
2 δεδιέναι
2 δεινότατος
2 δεῖσθαι
2 δεκαστάτηρον
2 δένδρων
2 δέχεται
2 Διόνυσον
2 δοκεῖν
2 δυνάμει
2 δυσμὰς
2 ἑαυτοῦ
2 ἔδειξεν
2 ἐδέοντο
2 ἕδος
2 ἔδρασεν
2 ἐθέλοι
2 ἐθέλοντα
2 εἰκὸς
2 εἶπεν
2 εἰσὶ
2 ἑκάστοις
2 ἑκατὸν
2 Ἐκβατάνοις
2 ἐκβολὰς
2 ἐκβολήν
2 ἐκεῖ
2 ἐκεῖθεν
2 ἐκεῖνα
2 ἐκείνου
2 ἐκέλευεν
2 ἐκέλευσεν
2 ἐκόμισε
2 ἐκόμισεν
2 ἐκπέμπει
2 ἐκπώματα
2 ἐκτησάμην
2 ἔλεγε
2 ἐλθόντα
2 Ἑλλάδα
2 Ἑλλήσποντον
2 ἐλπίδα
2 ἐμαυτῷ
2 ἔμενον
2 ἔν
2 ἐντυχόντα
2 ἐντυχὼν
2 ἐξεργάσασθαι
2 ἐξεῦρε
2 ἐπαινούντων
2 ἐπέδωκεν
2 ἐπέκεινα
2 ἐπῄνεσε
2 ἐπιβάντα
2 ἐπιεικὲς
2 ἐπιθέντα
2 ἐπινοεῖν
2 ἔπλει
2 ἐποίει
2 ἐποίησε
2 ἐποίησεν
2 ἔπος
2 ἔργα
2 ἔρημον
2 ἐρησομένους
2 ἔς
2 ἔσεσθαι
2 ἐστάλη
2 ἐσταλμένας
2 ἐστεφάνωσε
2 ἔστι
2 ἑταίροις
2 ἔτη
2 Εὐλαίου
2 Εὐμενεῖ
2 Εὐρώπην
2 εὐτυχίας
2 ἐφεξῆς
2 ἔφερεν
2 ἐφημερίδες
2 ἐχρῆν
2 ζῶντα
2
2
2 ἦγε
2 ἡγεμόνα
2 ἡγεμόνας
2 ἡγεμόνων
2 ἡγεμόσι
2 ἡγεμὼν
2 ᾔει
2 ἤθη
2 Ἧκον
2 ἧκον
2 ἤκουεν
2 ἦλθε
2 ἡλικίαν
2 ἡλίῳ
2 ἡμῶν
2 ἣν
2 ἧπαρ
2 ἤπερ
2 ἤρετο
2 ἥρωϊ
2 θάλασσα
2 θαλάσσῃ
2 θανάτου
2 θείου
2 θεοῖς
2 θεραπείαν
2 θεῶν
2 θεωροὶ
2 Θρᾴκης
2 θρόνου
2 θυγατέρων
2 θύειν
2 θυμοῦ
2 θυσίαν
2 θυσίας
2 ἰδίᾳ
2 ἰδόντα
2 Ἱέρων
2 ἵναπερ
2 Ἰνδικῆς
2 Ἰνδοῖς
2 Ἰόλλαν
2 ἰόντας
2 ἱππεῖς
2 ἵππου
2 ἵππῳ
2 ἴσον
2 κακίζει
2 Καλλίνης
2 καλουμένην
2 καμάραν
2 Κασπίαν
2 Κασπίας
2 κατακεῖσθαι
2 καταπλεῦσαι
2 κεφαλὴν
2 κινδύνοις
2 κλίνας
2 κόλπου
2 κομισθέντα
2 κομισθῆναι
2 κοσμῆσαι
2 κρατήσας
2 λαβὼν
2 λέγονται
2 Λιβύην
2 λόγον
2 Λόγος
2 λόγου
2 λούσασθαί
2 λόχους
2 Μακεδονίᾳ
2 Μακεδονίαν
2 Μακεδονίας
2 Μακεδονικὰς
2 Μακεδόσι
2 Μακεδόσιν
2 μαντείᾳ
2 μαντείαν
2 μαντείας
2 μάντεων
2 μεγάλη
2 μεγάλης
2 μεγάλου
2 μέγας
2 μεγέθει
2 μέγιστον
2 μέγιστος
2 μείονα
2 μελλόντων
2 μέρει
2 μηδὲν
2 Μηδίας
2 Μηδίῳ
2 μῆνας
2 μήτε
2 μητρὸς
2 μόγις
2 ναῦς
2 ναυτῶν
2 Νέαρχος
2 νεῶν
2 νεὼν
2 νεὼς
2 νῆσοι
2 νήσου
2 νήσους
2 Νομάδας
2 νοοῖ
2 νόσου
2 νυκτῶν
2 νῦν
2 Ξέρξης
2 ξυμβῆναι
2 ξύμπαντα
2 ξύμπαντας
2 ξυμπάσης
2 ξυμφοραῖς
2 ξυμφορὰν
2 ξυνέβη
2 οἴκαδε
2 οἰκείας
2 οἰκήτορας
2 οἶνον
2 οἴνου
2 ὀλίγα
2 ὀλίγου
2 ὀλίγῳ
2 ὂν
2 ὃν
2 ὄντας
2 Ὀξυάρτου
2 ὀξύτητα
2 ὅπῃ
2 ὅπλοις
2 ὁρᾶν
2 ὅρμους
2 ὅσαι
2 ὅσους
2 ὅτε
2 οὐδέν
2 οὔπω
2 οὕστινας
2 παίδων
2 παῖς
2 πάντας
2 παρασχεῖν
2 παρέσχε
2 παρέχειν
2 Παρθυαίων
2 πάροδον
2 Πασαργάδας
2 πάσης
2 πεδίον
2 Πειθαγόρᾳ
2 πένθος
2 πένθους
2 πεποιημένοι
2 Περδίκκᾳ
2 περιπλεῦσαι
2 Πέρσαι
2 Περσίδι
2 πεσεῖν
2 Πευκέστᾳ
2 πλείστων
2 πλέοντας
2 πλῆθος
2 πλησίον
2 πλοῦν
2 ποιῆσαι
2 ποιοῦνται
2 πόλει
2 πόλεών
2 πόλεως
2 πολλὴ
2 πολλοί
2 πολλοῖς
2 πολὺν
2 πονήρως
2 πόνῳ
2 πόνων
2 πόρον
2 πότοι
2 πράγματα
2 πρεσβείας
2 πρεσβευόμενοι
2 πρεσβεῦσαι
2 προθυμίας
2 Πτολεμαῖον
2 Πτολεμαῖος
2 πυρᾷ
2 πυρέσσειν
2 πω
2 ῥέων
2 ῥοῦς
2 σατράπαι
2 σατράπας
2 σατράπης
2 σε
2 Σελεύκῳ
2 σημεῖον
2 σημείου
2 σιγῇ
2 σιτία
2 σκευῇ
2 Σκύθας
2 Σκυθῶν
2 σόφισμα
2 σοφιστὰς
2 σπουδῇ
2 στεφάνοις
2 στεφανούντων
2 στόλος
2 στόματα
2 στόματος
2 στρατηγὸν
2 στρατιωτῶν
2 στρατόπεδον
2 συμβόλαιον
2 σώζεσθαι
2 τάδε
2 ταλάντων
2 τάφους
2 τάφῳ
2 τελευτῇ
2 τελευτῆς
2 τελευτῆσαι
2 τέλος
2 τετρήρεις
2 τήνδε
2 τιμᾶν
2 τιμῆς
2 τιμωρούμενον
2 τινὶ
2 τινι
2 τίς
2 τοι
2 τοῖν
2 τοῖόνδε
2 τοῖόσδε
2 τοιῷδε
2 τόν
2 τοσαῦτα
2 τοσαύτην
2 τοσούτου
2 τοσῶνδε
2 του
2 τριακοντόρῳ
2 τριήρεις
2 τρίτην
2 τρίτον
2 Ὑδάσπην
2 ὑμετέρας
2 ὑπ´
2 ὑπερασπίσαντα
2 ὑπερβάλλει
2 Ὑρκανίαν
2 Ὕφασιν
2 φανῆναι
2 φάρμακον
2 φέρεσθαι
2 Φιλίππου
2 Φοινίκων
2 Χαλδαίους
2 Χαλδαίων
2 χειμῶνος
2 χειρὸς
2 χερρονήσου
2 χρημάτων
2 χρόνου
2 χρυσᾶ
2 χρυσοῖς
2 χωρίων
2
2 Ὦπιν
2 ὡπλισμένους
2 ὥρᾳ
2 ὡραῖα
2 Ὠρειτῶν
2 Ὤροις
2 Ὡς
2 ὥσπερ
2 ὥστε
2 ὤφθη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/02/2006