HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  388 formes différentes pour 776 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2 Ἀβισάρῃ
2 ἀγαθῷ
2 ἄγεσθαι
2 ἄγῃ
2 ἄγοντα
2 ἀδελφὸς
2 αἵ
2 Αἴγυπτος
2 Αἰγύπτου
2 Ἀκεσίνης
2 ἀκμῆτες
2 ἀκολουθήσειν
2 ἀκοῦσαι
2 ἀκούσαντα
2 ἄκρα
2 ἄλλην
2 ἄλλῳ
2 ἅμαξαι
2 ἀμφότεροι
2 ἄν
2 ἀναγεγράφθω
2 ἀνθρώποις
2 ἄξιοι
2 ἀπείργειν
2 ἀπελθεῖν
2 ἀπεχώρει
2 ἀπηλιώτην
2 ἀποδειξάμενος
2 ἀποδείξας
2 ἀποδέοντας
2 ἀποδέοντες
2 ἀπολείπει
2 ἀπολιπόντες
2 ἀπόνως
2 ἀποπέμπει
2 ἀποφυγόντες
2 ἀρίστους
2 ἀρίστων
2 ἄρκτον
2 ἅρμασι
2 ἁρμάτων
2 ἀρχῇ
2 ἀρχὴν
2 Ἀσιανῶν
2 Ἀσσακηνῶν
2 ἅτε
2 ἄτοπον
2 αὐτὴ
2 αὐτῇ
2 αὐτόν
2 αὐτόνομα
2 αὐτονόμους
2 ἀφανῶς
2 ἀφεῖναι
2 ἀφήγησιν
2 Βάκτρων
2 βαρβάροις
2 βαρβάρων
2 βασιλικῶς
2 βοὸς
2 Βουκεφάλαν
2 Βουκεφάλας
2 βοῦς
2 γενόμενοι
2 γηλόφου
2 γίγνονται
2 γνώμην
2 γυμνικόν
2 Δέλτα
2 δεξιὸν
2 δεξιοῦ
2 δεῦρο
2 δι´
2 διαβὰς
2 διακοσίους
2 διέβη
2 διφθέραι
2 διχῇ
2 διώκειν
2 δρόμῳ
2 δῶρα
2 ἐβλάπτοντο
2 ἐγγυτάτω
2 ἐγνωκὼς
2 ἔγωγε
2 ἐδέχετο
2 ἐδόκει
2 εἰκὸς
2 εἰκός
2 εἴκοσι
2 εἴπερ
2 εἰπόντος
2 εἰσι
2 εἶχεν
2 ἑκάστης
2 ἑκατόν
2 ἐκβαίνοντας
2 ἐκβὰς
2 ἐκδιδοῖ
2 ἐκεῖνον
2 ἐκεῖσε
2 ἐκέλευσε
2 ἐκπέμψαι
2 ἐκτάξας
2 ἔκφρονες
2 ἔλαβε
2 ἐλευθέρους
2 ἔμενε
2 ἔν
2 ἔνθενπερ
2 ἑξακισχιλίων
2 ἐξήλεγξαν
2 ἐπάγειν
2 ἐπανελθὼν
2 Ἐπειδὴ
2 ἐπιλέκτους
2 ἐπιλεξάμενον
2 ἐπιλεξάμενος
2 ἐπιστήσας
2 ἐπιστρέψας
2 ἐποιήθη
2 ἐπώνυμον
2 ἔρημον
2 ἔς
2 ἐστὶ
2 ἑταίροις
2 ἐτέτακτο
2 ἔτους
2 Εὐρώπην
2 Εὐφράτην
2 Εὐφράτης
2 ἔφερεν
2 ἐφεστηκότες
2 ἐχομένους
2 ἔχοντα
2 ἑῴαν
2 ζεύγματος
2 ζευχθῆναι
2 ζῷα
2 ἦγε
2 ἡγεῖτο
2 ἡγεμόνας
2 ἦγεν
2 ἦγον
2 ἡγουμένῳ
2 ἠδυνήθη
2 ἥκοντα
2 ἦλθεν
2 ἡμετέρας
2 ἡμίσεας
2 ἢν
2 ἥντινα
2 ἠξίου
2 ᾗπερ
2 Ἡρακλῆς
2 ἡσθεὶς
2 Ἡφαιστίωνος
2 θεὸς
2 θηρίοις
2 θηρίων
2 θόρυβον
2 θορύβῳ
2 Θρᾷκας
2 ἰδόντες
2 ἱερά
2 ἱκανὸς
2 Ἰνδικὴν
2 Ἰνδοῖς
2 Ἰνδός
2 Ἰνδούς
2 ἱππικόν
2 Ἴστρος
2 ἰσχὺν
2 Καθαίους
2 καίτοι
2 καλὰ
2 καλὸν
2 κάρφης
2 καταλαμβάνει
2 κατεῖδε
2 κατεῖδον
2 κατεκόπησαν
2 κατεστρέψατο
2 κατόπιν
2 Καυκάσῳ
2 κεκμηκότων
2 κελεύει
2 κέρατα
2 κέρως
2 κινδύνοις
2 Κλείτου
2 κλέος
2 κόλπον
2 Κρατερὸς
2 κράτος
2 κρουόμεναι
2 Κτησίας
2 κτίσμα
2 λέγεται
2 Λυδίου
2 Λυσίμαχος
2 μακροῦ
2 μάχην
2 μάχης
2 μάχιμα
2 μέγα
2 μεγάλης
2 μεγάλοι
2 Μεγασθένης
2 μεγέθει
2 μέγιστα
2 μείζονας
2 μέλει
2 μένων
2 μέρει
2 Μερόην
2 μεσημβρίαν
2 μέσον
2 μετὰ
2 μηδὲ
2 Μῆδοι
2 μὴν
2 Μηρὸν
2 μία
2 μίαν
2 μόνοις
2 μόνου
2 μῦθον
2 μυρίους
2 ναῦν
2 νίκης
2 νικῶντα
2 νόσῳ
2 νυκτὶ
2 νύκτωρ
2 ξυγκαλέσας
2 ξύγκλεισιν
2 ξύμμαχοι
2 ξυμμάχοις
2 ξύμμετρον
2 ξύμπαντας
2 ξύμπασιν
2 ξυμπέμψαι
2 ξυμφέρομαι
2 ξυνέβαινον
2 ξυντεθεῖσαι
2 ξυντιθέντι
2
2 οἰκήτορες
2 ὀλίγους
2 ὄμβρος
2 ὁμολογίᾳ
2 ὁμόρου
2 ὅμως
2 ὂν
2 ὀνομάζουσιν
2 ὄντας
2 ὅντινα
2 ὀργῇ
2 ὄρει
2 ὅσην
2 ὅσης
2 ὅσων
2 οὐρανοῦ
2 οὓς
2 οὕστινας
2 πανταχόθεν
2 παραγγελμάτων
2 Παραπαμισαδῶν
2 παρασκευάζεσθαι
2 παρεσκευάζετο
2 παρήγαγεν
2 παρηγγέλλετο
2 παρήλαυνεν
2 παρόντα
2 παρόντι
2 πάσης
2 πείσας
2 πεισθεὶς
2 πέμπει
2 πενήτων
2 πεντακοσίους
2 πέντε
2 περᾶσαι
2 Περδίκκας
2 περιβάλλει
2 πεσεῖν
2 πέτραις
2 πιστὰ
2 πλείους
2 πληγὰς
2 πλήθους
2 πλήν
2 ποιήματα
2 πολεμίοις
2 Πολεμοκράτους
2 πολέμου
2 πόλεων
2 πόλις
2 πολλάκις
2 πολλῆς
2 πολλοῖς
2 πολλοῦ
2 πόνοις
2 πόρρω
2 ποτε
2 Προμηθέως
2 προσάγειν
2 προσέκειντο
2 προσιππεύσας
2 προσκειμένων
2 προσφερόμενοι
2 προσχωρήσασι
2 πρύμναν
2 πρῶτα
2 πρώτῃ
2 πρῶτος
2 πρώτους
2 πύλας
2 πύργους
2 Πῶρόν
2 ρ
2 ῥεῦμα
2 ς
2 σάλπιγξ
2 σαυτοῦ
2 Σέλευκος
2 σκηνὴν
2 σκοποὶ
2 Σκύθας
2 Στηλῶν
2 στῖφος
2 στρατεύσαντες
2 στρατιά
2 στρατιάν
2 στρατόν
2 στρατὸν
2 σύμπαντας
2 σφέτερα
2 Ταξίλοις
2 Ταξίλου
2 Ταύρωνι
2 ταῦτά
2 ταύτας
2 τείχει
2 τεκμηριοῦσθαι
2 τῇδε
2 τί
2 Τίγρητα
2 τινι
2 τόδε
2 τόλμαν
2 τοξόται
2 τοξοτῶν
2 τόπων
2 τοσῷδε
2 τούς
2 τριακόσια
2 τῳ
2 ὕδατι
2 Ὑδραώτης
2 ὕπαρχον
2 ὕπαρχος
2 ὑπασπιστάς
2 ὑπασπιστῶν
2 ὑπελέλειπτο
2 Ὑρκανία
2 φανεῖται
2 φανερῶς
2 φέρουσιν
2 φθάσαι
2 Φίλιππον
2 φιλίως
2 φίλον
2 φοβεροὶ
2 φρουρὰς
2 φυγῇ
2 φύεται
2 φωνῇ
2 χάρακος
2 χειμῶνος
2 χειρωσάμενος
2 χιλίους
2 χρόνον
2 χώρα
2 χῶρον
2 Ὡς
2 ὤφθη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005