HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre II

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  436 formes différentes pour 872 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 αγ
2 ἀγγέλλεται
2 αγις
2 ἀγκύρας
2 ἀγκυρῶν
2 Ἀγριάνων
2 Ἀγχίαλον
2 Ἀγχιάλου
2 ἀγῶνα
2 ἄδειαν
2 ἀδικοῦντος
2 ἀετοῦ
2 Ἀζέμιλκος
2 Ἀθηναίων
2 Αἰγύπτιοι
2 αἰσθόμενοι
2 ἀκοῦσαι
2 ἀκούσας
2 Ἀλέξανδρόν
2 Ἀλέξανδρός
2 Ἁλικαρνασσὸν
2 ἀλλήλους
2 ἄλλοθεν
2 ἄλλος
2 ἄλλου
2 ἅμαξα
2 ἅμαξαν
2 ἀμυνομένους
2 ἀνακαλῶν
2 ἀνακωχεύειν
2 ἀνδράσιν
2 Ἀνδρονίκου
2 ἀνέβαινον
2 ἀνέθηκεν
2 ἄνεμον
2 ἀνῆκεν
2 Ἀνταλκίδου
2 ἀντανήγοντο
2 Ἀντιόχου
2 ἄξει
2 ἀξίωσιν
2 ἅπαξ
2 ἁπάσης
2 ἀπέγνω
2 ἀπελάσαι
2 ἀπενήξαντο
2 ἀπέπεμψεν
2 ἀποθανεῖν
2 ἀποθανόντος
2 ἀπολείπει
2 ἀπολείπειν
2 ἀπροσδοκήτως
2 ἄρα
2 Ἀράδου
2 ἄρας
2 Ἀργεῖος
2 ἀργυρίου
2 Ἀρίστανδρον
2 ἀριστερᾷ
2 Ἀριστόβουλος
2 ἅρμα
2 Ἀρσῆν
2 Ἀρταβάζου
2 ἄρχοντος
2 ἀσπίδα
2 Ἀσσυρίας
2 Ἀσσύριοι
2 Ἀσσυρίων
2 ἅτε
2 αὖ
2 αὐτὸ
2 αὐτοῖν
2 αὐτούς
2 ἀφῆκεν
2 ἄχαρι
2 βαλλόμενοι
2 βαρβάρων
2 βασίλεια
2 βασιλεῦ
2 βασιλικῇ
2 βέλεσιν
2 βοῇ
2 βοῶν
2 Γάζα
2 Γαζαίων
2 γενομένας
2 γενομένης
2 γενόμενος
2 γεφύρας
2 γίγνεται
2 γίγνοιτο
2 γνώμην
2 γνῶναι
2 Γορδίου
2 γράμματα
2 Γρανίκῳ
2 γυμνικὸν
2 γυναῖκα
2 γυναῖκες
2 γυναικὸς
2 δέξασθαι
2 δεξιῷ
2 δέχεσθαι
2 διαπρεπὲς
2 διεχώρει
2 Διὶ
2 Διονυσόδωρον
2 Διόνυσον
2 Διόνυσος
2 Διὸς
2 διώκειν
2 δρόμῳ
2 δώδεκα
2 ἑάλωσαν
2 ἑαυτοῦ
2 ἐγίγνοντο
2 ἐγίνετο
2 ἔδωκεν
2 εἰκός
2 εἶναί
2 εἴπερ
2 εἰρεσίᾳ
2 εἴτε
2 ἐκακοπάθουν
2 ἕκαστοι
2 ἐκείνῃ
2 ἐκέλευεν
2 ἐκέλευον
2 ἑλεῖν
2 ἐλθὼν
2 Ἑλλάδος
2 ἐμβαλόντες
2 ἔμελλεν
2 ἔμελλον
2 ἐνδοθεῖσαν
2 ἐνέβαλον
2 ἕνεκα
2 ἐξελκύσαι
2 ἐξελών
2 ἐξωθοῦντες
2 ἐπαινέσας
2 ἐπαινῶ
2 ἐπαίροντες
2 ἐπάλξεων
2 ἐπανάγειν
2 ἐπανῆκεν
2 ἐπέλαζον
2 ἐπενόει
2 ἐπεξῄει
2 ἐπέστησαν
2 ἐπέταξε
2 ἐπετάχθησαν
2 ἐπέφερον
2 ἐπιβὰς
2 ἐπιδεῖξαι
2 ἐπικαμπὴν
2 ἐπίπλου
2 ἐπιστῆναι
2 ἐπιστολήν
2 ἐπιφανῶν
2 ἐποίει
2 ἐποίησαν
2 ἐποίουν
2 ἐπράχθη
2 ἑπτὰ
2 ἐσταλμένοι
2 ἐστιν
2 ἐτάχθησαν
2 Εὐρυσθέα
2 Εὐρυσθέως
2 εὐρυχωρίαν
2 Εὐφράτην
2 Εὐφράτου
2 ἐφαίνοντο
2 ἐφάνη
2 ἔφερον
2 ἔφευγε
2 ἐφόδου
2 ἐφύλασσε
2 ἐχομένη
2 ἐχόμενον
2 ἔχω
2 ἐχώννυτο
2 ἕω
2 ζυγοῦ
2 ἡγεμὼν
2 ἤει
2 ἧκον
2 ἡμῶν
2 ἣν
2 ἥξειν
2 ἠξίου
2 Ἠπείρου
2 ἤσθοντο
2 Ἡφαιστίωνι
2 θάλασσα
2 θεῖον
2 θεὸς
2 Θεσσαλίσκον
2 Θρᾷκας
2 θῦσαι
2 ἱερὸν
2 ἰόντι
2 ἵππον
2 ἵππος
2 ἵππου
2 ἵππῳ
2 ἴσου
2 ἰσχυραῖς
2 Κάδμου
2 καθελεῖν
2 καθῆραι
2 καλῶς
2 κατασκευῇ
2 καταστρωμάτων
2 κατασχεῖν
2 κατεῖδε
2 κατεῖχε
2 κατεσείσθη
2 κατέσχον
2 κατιδόντες
2 κέρᾳ
2 Κίλικας
2 Κιλικίας
2 κινδυνεύειν
2 κινδύνῳ
2 κινδύνων
2 κοινὸν
2 κόσμῳ
2 Κρατερὸς
2 κύλικα
2 Κυπρίους
2 λαβεῖν
2 λαμπάδα
2 λέγουσι
2 λέγουσιν
2 Λεοννάτον
2 ληψομένους
2 λίθων
2 λιμένων
2 λύσιν
2 Μακεδονίαν
2 Μακεδονίας
2 Μακεδόσιν
2 με
2 μεγάλη
2 μεγάλην
2 Μέντορος
2 μετώπου
2 μηδὲ
2 Μήδοις
2 Μήδων
2 μηκέτι
2 μηνὸς
2 μήτηρ
2 μιᾶς
2 μισθοφόροι
2 Μιτυληναῖοι
2 Μιτυληναίοις
2 Μιτυληναίους
2 μόνον
2 μυριάδας
2 ν
2 ναυμαχεῖν
2 ναυτικήν
2 ναυτικοῦ
2 νήσοις
2 νήσους
2 νίκην
2 νόμον
2 Ξενοφῶντι
2 Ξενοφῶντος
2 ξίφει
2 ξύμμετρον
2 ξύμπασαν
2 ξυμπάσας
2 ξυμπάσης
2 ξυνέβη
2 ὁδόν
2 οἷ
2 οἷα
2 ὀλίγων
2 ὀνομαστὶ
2 ὄντος
2 ὄντων
2 ὄπισθεν
2 ὄρους
2 ὁρῶντες
2 ὃς
2 ὅσον
2 ὅτου
2 οὐδέν
2 οὔθ
2 οὐκέτι
2 οὐρανοῦ
2 οὖσαν
2 οὗτος
2 οὐχ
2 ὄχθαις
2 παίδων
2 παῖζε
2 Παίονας
2 πανταχόθεν
2 πάντοθεν
2 πάντων
2 πάνυ
2 παρακαλέσαι
2 παρείκοι
2 παρεκάλει
2 παρελθόντα
2 παριππεῦσαι
2 Παρμενίων
2 παρόντα
2 παρόντων
2 πᾶσιν
2 πεζοῖς
2 πεζοὺς
2 πέλαγος
2 πελάζειν
2 πέμπε
2 πέμπειν
2 πέμψαι
2 πέντε
2 πεντήρεις
2 πέραν
2 πιστὰ
2 πλήθει
2 πλήθους
2 Πνυταγόρου
2 πόδας
2 ποιήσας
2 ποιήσασθαι
2 ποιητοῦ
2 πόλεις
2 πολεμίους
2 πολέμου
2 πόλεων
2 πολιορκίας
2 πολλὰ
2 πολλὰς
2 πολὺς
2 πόνοις
2 πόνῳ
2 πόρρω
2 πράγματα
2 προβεβλημένοι
2 προῆγε
2 προῆγεν
2 Πρὸς
2 πρός
2 προσάγοντα
2 προσάγων
2 προσεῖχον
2 προσηγάγετο
2 προσήγοντο
2 προσπεσόντες
2 προσχὼν
2 πρύμναν
2 Πρωτέας
2 πρώτους
2 Πτολεμαῖος
2 Πτολεμαίου
2 πυλῶν
2 πυρφόροις
2 πως
2 Σαρδανάπαλος
2 σατράπας
2 Σελεύκου
2 Σιδωνίων
2 Σιτάλκης
2 Σίφνον
2 σοι
2 Σολεῦσι
2 Σόλοις
2 σταδίους
2 στενόπορα
2 στενότητα
2 στήλας
2 στρατεύματος
2 στρατιᾷ
2 στρατιὰ
2 στρατόπεδα
2 στρατοπέδου
2 Στράτων
2 σφᾶς
2 σχοίνους
2 τἆλλα
2 τάξει
2 τάξιν
2 τάξις
2 τάχος
2 Τελμισσέας
2 τέλος
2 τεναγώδης
2 Τενεδίους
2 Τενέδου
2 τεταγμένος
2 τετάχθαι
2 τετρακισχιλίους
2 τετραμμένον
2 τινας
2 τραῦμα
2 τριήρεσιν
2 Τυρίους
2 τῳ
2 ὕδωρ
2 υἱὸς
2 ὕλης
2 ὑπασπισταὶ
2 ὑπασπισταῖς
2 ὑπασπιστῶν
2 ὑπερβαλὼν
2 ὑπερφαλαγγήσειν
2 φαρμάκῳ
2 Φαρνάβαζον
2 φέροντα
2 φεύγοντες
2 φιλίαν
2 φλόγα
2 φόβῳ
2 Φοινίκη
2 φράσαι
2 φρουρὰν
2 φυλακῇ
2 φυλάσσειν
2 χάρακα
2 Χίον
2 χρήματά
2 χώματι
2 χώρᾳ
2 χώρας
2 χωρίων
2
2 ὧδε
2 ὠφέλεια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/05/2005