HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre II

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  2389 formes différentes pour 2389 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀγαγεῖν
1 ἀγαγὼν
1 ἀγαθοῖς
1 ἀγαθοῦ
1 ἀγαθοὺς
1 ἀγγελία
1 ἀγγελίαν
1 ἀγγέλοις
1 ἄγημα
1 Ἀγηνόριον
1 Ἀγησίλαον
1 Ἀγησιλάῳ
1 Ἀγκύρας
1 άγοιεν
1 ἄγοντα
1 ἄγουσιν
1 Ἀγριᾶνάς
1 ἀγρυπνίᾳ
1 ἀγὼν
1 ἄγων
1 ἀγῶνας
1 ἀγῶνι
1 ἀγώνισαι
1 ἀγῶνος
1 ἀδελφὴ
1 ἀδελφιδῷ
1 ἀδελφὸν
1 ἀδέσμῳ
1 ἄδηλον
1 ἀδικίας
1 Ἄδμητός
1 ἀδόκιμον
1 ἀετὸν
1 Ἀθηνᾷ
1 Ἀθηναῖοι
1 Ἀθηναίοις
1 Ἀθηναῖος
1 Ἀθήνας
1 Ἀθήνησι
1 ἆθλα
1 ἆθλον
1 ἀθροισθέντες
1 ἀθροίσων
1 Αἰακιδῶν
1 αἰγιαλόν
1 αἰγιαλὸν
1 αἰδοῖ
1 αἰκισάμενος
1 αἰνισσόμενος
1 αἱρεῖ
1 αἱρετέον
1 αἱρήσει
1 αἱρήσειν
1 αἱρήσεις
1 αἷς
1 αἰσχρᾷ
1 αἰσχρὸν
1 αἴτει
1 αἰτεῖν
1 αἰτήσων
1 αἵτινες
1 Ἀκαρνάν
1 Ἀκαρνᾶνα
1 ἀκίνδυνον
1 ἀκοῇ
1 ἄκοντες
1 ἀκοντίων
1 ἀκούειν
1 ἀκούσαντα
1 ἀκουσίως
1 ἄκρᾳ
1 ἀκριβεῖς
1 ἀκριβεστάτοις
1 ἀκριβῶς
1 ἄκρον
1 ἄκρου
1 ἄκρῳ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1 Ἀλη
1 ἀληθεύσαντα
1 ἀληθῆ
1 Ἁλικαρνασσοῦ
1 Ἀλκμήνης
1 ἄλλαις
1 ἄλλη
1 ἀλλήλαις
1 ἀλλήλων
1 ἄλλης
1 ἁλόντας
1 Ἅλυν
1 Ἅλυος
1 ἁλύσεσιν
1 ἄλυτον
1 ἁλωσομένην
1 Ἀμαθουσίου
1 Ἀμανικὰς
1 ἁμαξεύειν
1 ἁμάξῃ
1 ἁμαρτεῖν
1 ἀμάχου
1 ἀμβάτας
1 ἄμεινον
1 Ἀμπρακίαν
1 Ἀμύντου
1 ἀμυνῶν
1 ἀμφίβολον
1 ἀμφιβόλους
1 ἀμφιγνοήσασαν
1 Ἀμφιλόχους
1 Ἀμφιλόχῳ
1 ἀμφοῖν
1 ἀμφοτέροις
1 ἀμφοτέρους
1 ἄμφω
1 ἄν
1 ἀνὰ
1 ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ
1 ἀναβιβάσαντες
1 ἀναβιβάσας
1 ἀναγ
1 ἀναγέγραφεν
1 ἀνάγειν
1 ἀνάγεται
1 ἀναγινώσκειν
1 ἀναγκαῖα
1 ἀνάγκης
1 ἀναγνόντα
1 ἀναγνῶναι
1 ἀναγράψαι
1 ἀναζεύξας
1 ἀναθεῖναι
1 Ἀνακυνδαράξου
1 ἀνακωχεύοντες
1 ἀναλαμβάνων
1 ἀνάξοντα
1 ἀναπαύων
1 ἀναπεπταμένον
1 ἀναπλεύσαντες
1 ἀναπλήρωσιν
1 ἀναπτύξαι
1 ἀνασταλέντες
1 ἀνασταλήσεσθαι
1 ἀναστέλλεσθαι
1 ἀναστέλλοντες
1 ἀνασώσασθαι
1 ἀνασώσων
1 ἀναχωρήσει
1 ἀναχώρησιν
1 ἄνδρας
1 Ἄνδρες
1 Ἀνδροκλέους
1 Ἀνδρομάχῳ
1 ἀνέγραψα
1 ἀνεῖχε
1 ἀνεκάλεσεν
1 ἀνεκώχευσαν
1 ἀνελθόντα
1 ἀνέμων
1 ἀνέξονται
1 ἀνέπαυε
1 ἀνεπαχθέστατα
1 ἀνέπειθεν
1 ἀνέπτυσσεν
1 ἀνέσπων
1 ἄνευ
1 ἀνέφυγον
1 ἀνέχον
1 ἀνέχοντα
1 ἀνθ
1 Ἀνθεμουσίαν
1 ἀνθρώπινα
1 ἀνθρωπίνη
1 ἀνθρώποις
1 ἀνθρώπων
1 ἀνισχουσῶν
1 ἄνοδος
1 ἀνοιμώζουσιν
1 ἀντεῖχον
1 ἀντεπῆγε
1 ἀντιγράφει
1 ἀντιλέγεις
1 Ἀντιλίβανον
1 ἀντιμηχανῶνται
1 Ἀντίοχος
1 Ἀντιπάτρου
1 ἀντίπρωροι
1 ἀντιπρώροις
1 ἀντιστρατηγεῖν
1 ἀντιτάξεσθαι
1 ἀνύποπτον
1 ἄνωθεν
1 ἀξίᾳ
1 ἄξια
1 ἀξιώσει
1 ἀξιώσων
1 ἄξοντα
1 ἀπαγγελθέντων
1 ἀπαγγέλλοντες
1 ἀπαγγέλλουσιν
1 ἀπαντᾷ
1 ἅπαντας
1 ἀπέγνωσαν
1 ἀπεδείκνυντο
1 ἀπέδειξε
1 ἀπέδωκεν
1 ἀπειθεῖ
1 ἀπεκρίνατο
1 ἀπεκρούσαντο
1 ἀπέκτεινεν
1 ἀπελθεῖν
1 ἀπέλιπεν
1 ἀπεπειράθη
1 ἅπερ
1 ἀπέστειλεν
1 ἀπεσώθη
1 ἀπετείχισε
1 ἀπετρέπετο
1 ἀπέφερον
1 Ἀπέχει
1 ἀπέχει
1 ἀπεχώρει
1 ἀπηγγέλθη
1 ἀπηλλάγη
1 ἀπηξίωσα
1 ἄπιστα
1 ἁπλῆς
1 ἄπλους
1 ἀποδεικνύει
1 ἀποθνησκόντων
1 ἄποικοι
1 ἀποκρήμνοις
1 ἀποκρίνασθαι
1 ἀποκρινεῖσθαι
1 ἀποκρίνεται
1 ἀποκρουσθέντων
1 ἀποκρύπτειν
1 ἀποκτεῖναι
1 ἀποκτείναντός
1 ἀπόλειψιν
1 ἀπολιπόντες
1 ἀπομάχεσθαι
1 ἀπονώτατά
1 ἀπόπειραν
1 ἀποπειρώμενος
1 ἀποπειρωμένων
1 ἀποπέμπει
1 ἀποπεπόμφει
1 ἄποπτον
1 ἀπόπτῳ
1 ἄποροι
1 ἀπορραγῆναι
1 ἀπορρηγνύμενον
1 ἀπόρως
1 ἀπορώτερα
1 ἀπορώτερον
1 ἀποστείλας
1 ἀποστέλλει
1 ἀποστέλλοντος
1 ἀποστρέψων
1 ἀποτετμημένοι
1 ἀποτόμῳ
1 ἀποχρῶν
1 ἀποχωρῆσαι
1 ἀποχωροῦντες
1 ἀπροσδοκήτοις
1 ἁπτόμενος
1 ἀπώσαντο
1 ἀπώσασθαι
1 ἀπωσθέντας
1 Ἄραβάς
1 Ἄραβες
1 Ἀραβίας
1 Ἀραδίων
1 Ἄραδον
1 Ἀράδῳ
1 Ἀργείου
1 Ἀργείων
1 Ἄργους
1 ἀρετῆς
1 ἀριθμὸν
1 ἄριστα
1 Ἀρίστανδρος
1 Ἀριστάνδρου
1 ἀριστερῷ
1 Ἀριστοβούλῳ
1 Ἀριστομήδης
1 Ἀρίστων
1 ἅρματι
1 ἄρξαι
1 ἀρξαμένους
1 ἀρξαμένῳ
1 ἀροτριᾶν
1 ἀροῦντος
1 ἁρπαγὴν
1 ἀρρώστως
1 Ἀρσῆς
1 Ἀρσίμᾳ
1 Ἀρτοξέρξην
1 Ἀρτοξέρξου
1 ἀρχῇ
1 ἀρχὴ
1 ἀρχήν
1 ἀρχῆς
1 Ἄσανδρον
1 Ἀσκληπιῷ
1 ἀσκουμένους
1 ἀσπίδος
1 ἀσπὶς
1 Ἀσσύρια
1 Ἀσσύριον
1 Ἀσσυρίῳ
1 ἀσφα
1 ἀσφαλὲς
1 ἀσφαλέστατόν
1 ἀσφαλῆ
1 ἀσφαλοῦς
1 ἀσφαλῶς
1 ἀταξίᾳ
1 Ἀτιζύης
1 ἀτρέμα
1 Ἄτταλος
1 αὐλίζεται
1 αὐτὰ
1 αὐτὴ
1 αὐτόθεν
1 αὐτόμολοι
1 αὐτόμολος
1 Αὐτὸς
1 αὐτοσχεδιασθέντων
1 Αὐτοφραδάτῃ
1 αὑτῷ
1 ἀφαιρεθῆναι
1 ἀφανῆ
1 ἀφανίσαι
1 ἀφείλετο
1 ἀφεῖναι
1 ἀφελόμενοι
1 ἀφῃρέθησαν
1 ἀφθονία
1 ἀφιγμένοι
1 ἀφιέναι
1 ἀφίεσαν
1 ἀφικνοῦνται
1 ἀφικόμενοι
1 ἀφικόμενος
1 ἀφῖχθαι
1 ἀχθόμενοι
1 ἀχρεῖοι
1 ἀχρεῖον
1 Βαβυλῶνά
1 Βαβυλῶνι
1 Βαβυλῶνος
1 Βαγώου
1 βάδην
1 βαθεῖα
1 βάθους
1 βαθύτατον
1 βαθυτέρῳ
1 βαινόντων
1 Βάλακρον
1 βάλλεσθαι
1 βάλλεται
1 βαλλόμενα
1 βαλλομένους
1 βαρβαρικοῦ
1 βάρβαροι
1 βαρβάρους
1 βαρέως
1 βαρύτερον
1 βασιλείας
1 βασιλεύει
1 βασιλεύουσιν
1 βασιλεῦσι
1 βασιλικὴν
1 βασιλικὸν
1 βασιλικῶν
1 βασιλίσσας
1 Βάτις
1 βέβαιος
1 βεβαίου
1 βεβαίῳ
1 βεβαίως
1 βεβαίωσιν
1 βέλεσί
1 βέλη
1 βιάζεσθαι
1 βίαιον
1 βιαιότατα
1 Βιάνωρ
1 βιάσαιντο
1 βιασάμενοι
1 ΒΙΒΛΙΟΝ
1 βιώσιμον
1 βλάπτεσθαι
1 βλάψας
1 βλάψειν
1 βληθεὶς
1 βοὴ
1 βοὴν
1 Βοιωτῶν
1 Βόρειον
1 Βουβάκης
1 βουλευομένοις
1 βουλεύσομαι
1 βουλόμενος
1 βουλυτὸν
1 βραδυτέρα
1 βραχέα
1 βρονταί
1 βρόχους
1 Βύβλον
1 Βύβλου
1 βύζην
1 βωμοῦ
1 Γαζαῖοι
1 Γαλατικῆς
1 γάμῳ
1 γάρ
1 γενεαῖς
1 γένεσι
1 γένη
1 γενναῖον
1 γένοιτο
1 γενομένην
1 Γεραιστοῦ
1 γέφυραι
1 γῇ
1 γῆμαι
1 γῆμαί
1 γήμαντα
1 Γηρόστρατός
1 Γηρόστρατος
1 Γηροστράτου
1 Γηρυόνου
1 γιγνόμενοι
1 γιγνόμενον
1 γιγνομένου
1 γιγνώσκειν
1 γλώσσης
1 γνώμας
1 γνώμῃ
1 γνώμης
1 γνωριμώτεροι
1 γνωσόμενοι
1 γραψάντων
1 Γρύλλου
1 γυναῖκά
1 γυναικῶν
1 γυναιξὶν
1 γυνὴ
1 γυνή
1 γύψῳ
1 δᾷδας
1 δαιμόνιον
1 Δαμασκόν
1 Δαμασκῷ
1 Δατάμης
1 δεδιέναι
1 δεδόσθαι
1 δεδουλωμένος
1 δεδρακέναι
1 δέῃ
1 δεηθῆναι
1 δεησόμενοι
1 δεινῷ
1 δείξας
1 δειπνοποιεῖσθαι
1 δείσας
1 δεῖσθαι
1 δεξιούμενοί
1 δεξιοῦσθαί
1 δέρρεις
1 δεσμὸν
1 δεσμὸς
1 δεσμῷ
1 δευτεραῖος
1 ΔΕΥΤΕΡΟΝ
1 δεχομένης
1 δέχονται
1 δήλη
1 δῆλος
1 δημοκρατεῖσθαι
1 διαβεβλημένος
1 διαβεβοημένης
1 διαβῆναί
1 διαβῆναι
1 διαβιβάζει
1 διαθεὶς
1 δίαιταν
1 διακεκομισμένοι
1 διακόσια
1 διακοσίους
1 διαλέγεσθαι
1 διαλύειν
1 διαμαρτίᾳ
1 διαμπάξ
1 διαμπὰξ
1 διαπέμποντος
1 διαπεπολεμῆσθαι
1 διάπλου
1 διαπραξάμενοι
1 διαπυθέσθαι
1 διαρκῆ
1 διασπάσαντες
1 διασπασθῆναί
1 διασώζειν
1 διασώζεται
1 διασωθέντας
1 διασώσασθαι
1 διατρίβειν
1 διατρίψαντα
1 διαφθειράντων
1 διδόντα
1 διδόντος
1 δίδωσιν
1 διέβην
1 διέκοψε
1 διέκπλοις
1 διελθεῖν
1 διέλυσε
1 διέσπασαν
1 διεσπασμένην
1 διέσχε
1 διέσχεν
1 διεσώζετο
1 διέτριβεν
1 διέτριβον
1 διέτριψεν
1 διεφθάρθαι
1 διέφθειρεν
1 διέχουσαν
1 δικαίως
1 Διογένην
1 Διονυσίου
1 Διονυσόδωρος
1 Διονύσῳ
1 διπλῆν
1 διπλῷ
1 διφθέραι
1 διώκοντας
1 διωκόντων
1 διώξει
1 διώξεως
1 δίωξιν
1 δίωξις
1 δοθῆναι
1 δοκεῖ
1 δοκῶ
1 δονικῷ
1 δόντων
1 δόξαν
1 δοξασθέν
1 δόξης
1 δούλοις
1 δυνάμεως
1 δυνατοὶ
1 δυνατὸς
1 δυοῖν
1 δυσχωρίαις
1 δώσοντας
1 ἑάλωκε
1 ἑαλωκέναι
1 ἔβαλλον
1 ἔβαλλόν
1 ἐβασίλευσεν
1 ἔβλαπτον
1 ἐβλάπτοντο
1 ἔβλαψε
1 ἐβοηθήσατε
1 ἐγγεγράφθαι
1 ἐγεγόνει
1 ἐγκαθορμισθῆναι
1 ἐγκαρσίας
1 ἐγκατελείφθησαν
1 ἐγκατελήφθησαν
1 ἐγκατέστησαν
1 ἐγκελευόμενος
1 ἐγκελευσμῷ
1 ἐγνωκότων
1 ἔγνωσαν
1 ἐγνωσμένον
1 ἔγραφον
1 ἐγχωρίων
1 ἐδείματο
1 ἐδέοντο
1 ἐδέχετο
1 ἐδέχοντο
1 ἐδήλου
1 ἐδίωκεν
1 ἔδοξέ
1 ἔδοξε
1 ἔδοξεν
1 ἔθαψε
1 ἐθελοντὰς
1 ἐθεραπεύετο
1 ἔθνος
1 ἔθυέ
1 ἔθυε
1 ἔθυσέ
1 ἔθυσεν
1 εἶδε
1 εἶδον
1 εἴκασεν
1 εἴκοσιν
1 εἰκότος
1 εἷλε
1 εἷλκον
1 εἷλον
1 εἶπεν
1 εἵπετο
1 εἰπὼν
1 εἰργασμένον
1 εἰργόμενοι
1 εἰσέπραξαν
1 εἰσήγαγον
1 εἰσι
1 εἰσιν
1 εἰσπλεύσαντες
1 εἴχοντο
1 εἰωθὸς
1 ἔκ
1 ἕκαστα
1 ἑκάστη
1 ἕκαστον
1 ἑκάστους
1 Ἑκαταῖος
1 Ἑκατομβαιῶνος
1 ἐκδραμόντες
1 ἐκδρομή
1 ἐκδρομῆς
1 ἐκδύς
1 ἐκεῖθεν
1 ἐκείνη
1 ἐκείνοις
1 ἐκεῖνος
1 ἐκείνου
1 ἐκέλευε
1 ἐκέλευέ
1 ἐκέλευσε
1 ἐκκλησίᾳ
1 ἐκλείπουσιν
1 ἐκλιπεῖν
1 ἐκόμισεν
1 ἐκομπάσατε
1 ἑκόν
1 ἑκόντες
1 ἐκπεπλευκότας
1 ἐκπλαγεὶς
1 ἐκπλαγέντα
1 ἐκπλαγέντες
1 ἐκπλαγῆναι
1 ἐκπλεύσειαν
1 ἐκπλῆξαι
1 ἐκπλήξειν
1 ἔκπλουν
1 ἐκπρεπέστερον
1 ἐκράτει
1 ἐκράτησαν
1 ἐκράτησε
1 ἐκράτησεν
1 ἔκταξις
1 ἐκτεταγμένῃ
1 ἐκφερομένου
1 ἑκὼν
1 ἔλαβον
1 ἔλαθεν
1 ἐλάσας
1 ἐλάττους
1 ἐλέγετο
1 ἔλεγον
1 ἔλεξεν
1 ἐλευθέρους
1 ἐλήφθη
1 ἐλήφθησαν
1 ἐλθόντας
1 ἐλθόντες
1 ἐλθοῦσα
1 ἐλθοῦσι
1 Ἑλλάδι
1 Ἑλληνικὰ
1 Ἑλληνικὴν
1 Ἑλληνικῷ
1 Ἕλλησι
1 Ἕλλησιν
1 ἑλὼν
1 ἔμαθε
1 ἔμαθον
1 ἐμάχοντο
1 ἐμβάλλει
1 ἐμβάλλοντες
1 ἐμβάλλουσιν
1 ἐμβαλοῦσαι
1 ἐμβαλὼν
1 ἐμβάντες
1 ἐμβεβληκότες
1 ἐμβολῇ
1 ἐμέ
1 ἔμειναν
1 ἔμενε
1 ἔμενεν
1 ἐμνημόνευσε
1 ἐμοί
1 ἐμὸν
1 ἐμοὺς
1 ἔμπαλιν
1 ἐμπλήσαντες
1 ἔμπροσθεν
1 ἐμυθεύετο
1 ἐνδεᾶ
1 ἔνδηλον
1 ἐνδιδόντων
1 ἐνδίδωσιν
1 ἐνδοῦναι
1 ἐνέθεσαν
1 ἐνεκελεύοντο
1 ἐνέκλιναν
1 ἐνέκυρσε
1 ἐνέπεσεν
1 ἐνέπιπτε
1 ἐνήγισε
1 ἔνθα
1 ἐνθυμηθείς
1 ἐνίκα
1 ἐνιππάσασθαι
1 ἐννέα
1 ἐννόμως
1 ἐνόσησεν
1 ἐνσείουσιν
1 ἐντειλάμενον
1 ἐντελῆ
1 ἐντεῦθεν
1 ἐντίμων
1 ἐντυγχάνοντες
1 ἐντυγχάνουσιν
1 ἐντυχεῖν
1 ἐντυχὼν
1 Ἔνυλος
1 ἐνύπνιον
1 ἐξαγγεῖλαι
1 ἐξαγγελθέντα
1 ἐξαγγέλλεται
1 ἐξαιρεθείσης
1 ἑξακισμυρίους
1 ἐξακουστὸν
1 ἐξάπτοντες
1 ἐξᾶραι
1 ἐξάψαντες
1 ἐξάψειν
1 ἔξαψιν
1 ἐξεῖργον
1 ἐξείργοντος
1 ἐξελάσας
1 ἐξελαύνει
1 ἐξελόντα
1 ἐξενήξαντο
1 ἐξέπλεον
1 ἐξέτεινεν
1 ἐξευρεῖν
1 ἐξέχεαν
1 ἐξηγγέλλετο
1 ἐξηγγελμένα
1 ἐξηγεῖσθαι
1 ἐξηγεῖτο
1 ἐξηγήσασθαι
1 ἐξηγουμένου
1 ἑξήκοντα
1 ἐξηνδραπόδισεν
1 ἐξῃρημένη
1 ἐξῆρθαι
1 ἐξήρκεσεν
1 ἐξήρτησαν
1 ἐξηρτύοντο
1 ἐξώθει
1 ἐξωτάτω
1 ἐπαγαγόμενος
1 ἐπαγγέλλῃ
1 ἐπαγγέλλοι
1 ἐπαγγέλλοιτο
1 ἐπαγγέλλουσαν
1 ἐπάγεσθαι
1 ἐπάγων
1 ἐπᾴδεται
1 ἐπαιρόμενος
1 ἐπαίροντος
1 ἐπανελθεῖν
1 ἐπανελθόντα
1 ἐπανελθόντας
1 ἐπανελκύσαντες
1 ἐπανῆγεν
1 ἐπαχθεῖσαι
1 ἐπέβαλεν
1 ἐπεβλήθησαν
1 ἐπεγέγραπτο
1 ἐπεγένετο
1 ἐπεδείκνυεν
1 ἔπειθε
1 ἔπειθεν
1 ἐπεῖναι
1 ἐπεῖχεν
1 ἐπεκάλουν
1 ἐπέκεινα
1 ἐπέκειντο
1 ἐπεκόσμησεν
1 ἔπεμψεν
1 ἐπεοικότες
1 ἐπέπλεον
1 ἐπεσήμηναν
1 ἐπέστειλεν
1 ἐπέστησεν
1 ἐπέστρεφον
1 ἐπέστρεψαν
1 ἐπέσχεν
1 ἐπέτρεψε
1 ἐπετύγχανεν
1 ἐπετύγχανον
1 ἐπεφέροντο
1 ἐπεφόρησαν
1 ἐπεφόρουν
1 ἔπη
1 ἐπῆγε
1 ἐπῆγεν
1 ἐπῆλθε
1 ἐπῆλθον
1 ἐπί
1 ἐπιβαίνειν
1 ἐπιβάλλειν
1 ἐπιβαλόντες
1 ἐπιβαλὼν
1 ἐπιβάται
1 ἐπιβατῶν
1 ἐπιβήσεσθαι
1 ἐπιβιβάσας
1 ἐπιβληθέντα
1 ἐπιβληθέντων
1 ἐπιβουλευσάντων
1 ἐπιγενομένη
1 ἐπιγίγνεται
1 ἐπιγράμματι
1 ἐπιδιαβάντες
1 ἐπιδόσει
1 ἐπιέζοντο
1 ἐπιεικῆ
1 ἐπιθεῖναι
1 ἐπιθυμήσαντα
1 ἐπικαλεσαμένων
1 ἐπικάμψαντες
1 ἐπικουφίζοντος
1 ἐπικρατείας
1 ἐπικρατήσαντες
1 ἐπιλεξάμενος
1 ἐπίμαχον
1 ἐπιμαχώτερα
1 ἐπιμεῖναι
1 ἐπιμέλομαι
1 ἐπιμένειν
1 ἐπιπεσεῖν
1 ἐπιπεσὼν
1 ἐπιπλεῖν
1 ἐπιπλέοι
1 ἐπιπλέοιεν
1 ἐπιπλέοντες
1 ἐπιπλεύσας
1 ἐπίπλῳ
1 ἐπίστελλε
1 ἐπιστήσαντες
1 ἐπιστολαῖς
1 ἐπιστολή
1 ἐπιστολὴ
1 ἐπιστρέψας
1 ἐπιτάξαι
1 ἐπιτελέσας
1 ἐπιτεταγμένοι
1 ἐπιτήδεια
1 ἐπιτήδειον
1 ἐπιτυχόντες
1 ἐπιφέροντα
1 ἐπιχειρεῖν
1 ἐπιχειρούντων
1 ἐπιχυθέντα
1 ἔπλευσαν
1 ἐποιήθησαν
1 ἐποιήσαντο
1 ἐποίησε
1 ἐποικεῖ
1 ἐποικοδομησάμενος
1 ἐποκεῖλαι
1 ἐποκείλαντες
1 ἐποκέλλειν
1 ἐπόμπευε
1 ἐπράθησαν
1 ἔπραξεν
1 ἑπτακοσίους
1 ἐπύθετο
1 ἐπύθοντο
1 ἔργα
1 ἐργάζεσθαι
1 ἐργαζομένοις
1 ἐργάσασθαι
1 ἐργάσηται
1 ἐργασίᾳ
1 ἐρέται
1 ἐρήμου
1 ἐρηριμμένα
1 ἐρήριπτο
1 ἔρις
1 ἕρματά
1 ἐροῦντα
1 ἔρριψαν
1 ἐρρωμένος
1 Ἐρύθειαν
1 ἔρχεται
1 ἐσβα
1 ἐσβάλλειν
1 ἔσεσθαι
1 ἐσήγαγεν
1 ἔσθιε
1 ἐσκεδασμένοι
1 ἐστάλθαι
1 ἐσταλκότες
1 ἔστειλαν
1 ἔστειλε
1 ἐστέλλετο
1 ἐστεφανωμένῳ
1 ἐστὶ
1 Ἔστι
1 ἐστὶν
1 ἕστορα
1 ἐστράτευσα
1 ἐστρατοπέδευσε
1 ἔσφηλεν
1 ἐσχάτη
1 ἐσχάτων
1 ἑταίροις
1 ἑταῖρον
1 ἔταξε
1 ἐτάσσοντο
1 ἑτέραν
1 ἐτίμησε
1 ἐτίμησεν
1 ἐτολμᾶτο
1 ἐτόξευον
1 ἐτράπετο
1 ἐτρέψαντο
1 ἐτύγχανε
1 ἐτύγχανον
1 ἔτυχον
1 Εὐβοίας
1 εὔβοτον
1 εὐδαίμονα
1 εὐεφοδώτερα
1 εὐθαρσεστάτοις
1 εὐθέος
1 Εὐθυκλέα
1 Εὐθυκλῆς
1 εὐνοίᾳ
1 εὐνοίας
1 εὐνοῦχος
1 Εὔξεινον
1 εὐοπλοτάτοις
1 εὐπετῶς
1 εὔπορον
1 εὐπορωτέρα
1 εὐπραγίας
1 εὐπρεπέστατον
1 εὑρέσθαι
1 Εὐρίπῳ
1 εὑρισκόμενοι
1 εὑρισκόμενον
1 εὖρος
1 εὐρυχωρίας
1 Εὐρώπην
1 Εὐρώπης
1 εὐρωστοτάτους
1 εὐτύχει
1 εὐφλέκτου
1 ἔφασαν
1 ἔφασκον
1 ἐφείπετο
1 ἐφειστήκει
1 ἔφερε
1 ἔφθησαν
1 ἐφόβει
1 ἐφοβήθη
1 ἐφορμεῖν
1 ἐφορμοῦντες
1 ἐφορμούσαις
1 ἐφορμούσας
1 ἔφραζε
1 ἔφραζεν
1 ἔφυγε
1 ἐφύλασσον
1 ἐφώρμουν
1 ἐχάρη
1 ἔχειν
1 ἔχεις
1 ἔχεσθαι
1 ἔχθος
1 ἔχθραν
1 ἐχθρᾶς
1 ἔχθρας
1 ἔχοιτο
1 ἐχομένην
1 ἐχομένης
1 ἐχομένων
1 ἔχοντας
1 ἐχόντων
1 ἐχρῆν
1 ἐχρήσαντο
1 ἐχρῆτο
1 ἐχώρουν
1 ἕῳ
1 ἕωθεν
1 ἕως
1 ζεύγη
1 ζῇ
1 ζημίαν
1 ζυγὸν
1 ζυγόν
1 ζῶντά
1
1 ἠγάπησεν
1 Ἡγελόχῳ
1 ἡγεμόνος
1 ἡγεμόνων
1 ἡγεμόσιν
1 ῆγεν
1 ἡγησαμένων
1 Ἤδη
1 ἠδίκουν
1 ἥδιστον
1 ἡδίω
1 ἡδονὴν
1 ἠδύναντο
1 ἠδυνήθη
1 ἤθελε
1 ἧκε
1 ἥκειν
1 ἧκεν
1 ἥκοντα
1 ἥκοντας
1 ἤκουσε
1 ἤκουσεν
1 ἥκουσι
1 ἤλαυνεν
1 ἡμεῖς
1 ἠμελημένων
1 ἠμέλησεν
1 ἤμελλον
1 ἡμέραν
1 ἡμέρας
1 ἡμίσεσι
1 ἠμύνοντο
1 ἠνδραπόδισε
1 ἠνδραποδισμένης
1 ἤνυεν
1 ἠνύετο
1 ἤνυον
1 ἤπειρον
1 Ἡρακλειδῶν
1 Ἥραν
1 ἠρείπετο
1 ἤρετο
1 ἦρξεν
1 Ἡρόδοτος
1 ἤρχομεν
1 ἥρωι
1 ἦς
1 ἤσθετο
1 ἧσσαν
1 ἡσυχίαν
1 ἥτις
1 ἥττης
1 ἡττῆσθαι
1 Ἡφαιστίων
1 ἥψαντο
1 θαλασσοκρατοῖμέν
1 θαλασσοκρατοῦντες
1 θαρρεῖν
1 θᾶσσον
1 θάτερα
1 Θάψακόν
1 θεατὴς
1 θεῖα
1 θείου
1 θέλεις
1 θεμελίοις
1 θεοῖς
1 θεραπείαν
1 θέρμαις
1 Θέρσιππον
1 Θεσσαλίσκος
1 Θεσσαλοὶ
1 Θεσσαλούς
1 Θεσσαλῶν
1 Θετταλῶν
1 θεωροὶ
1 Θηβαῖοι
1 Θηβαίους
1 Θηβαίῳ
1 Θηβαίων
1 Θήβας
1 Θηβῶν
1 Θήραν
1 θόρυβον
1 θορύβου
1 Θρᾷκες
1 Θρᾴκην
1 Θρᾳκῶν
1 θυγατέρες
1 θύειν
1 Θυμώνδαν
1 Θυμώνδας
1 θύονται
1 θύοντι
1 θῦσαί
1 θύσας
1 θυσίαι
1 θυσίαν
1 θώρακος
1 Ἴακχος
1 ἰατρικὴν
1 ἰατρόν
1 ἰατροὺς
1 ἰδεῖν
1 ἱδρῶντα
1 ἰέναι
1 ἱερὰν
1 ἱερείου
1 ἱερῷ
1 ἱκαναί
1 ἱκανοὶ
1 ἰλάρχης
1 ἴλῃ
1 Ἰλλυριοὺς
1 ἵναπερ
1 ίου
1 ἱππαγωγοῖς
1 ἱππαγωγὸν
1 ἱππαγωγῶν
1 ἱππάσιμα
1 Ἱππίαν
1 ἱππικὸν
1 ἱππικοῦ
1 ἵπποι
1 ἱππομαχία
1 ἴσας
1 ἴσῃ
1 Ἰσμηνίου
1 ἴσον
1 Ἰσσόν
1 Ἰσσῷ
1 ἱστίοις
1 ἱστοῖς
1 ἱστοὺς
1 ἰσχὺν
1 ἰσχυρίζετο
1 ἰσχυρίσασθαι
1 Ἰφικράτην
1 Ἰφικράτης
1 Ἰφικράτους
1 κ
1 Κάδμον
1 Κάδμῳ
1 καθαρθῆναί
1 καθαρὸν
1 καθαρός
1 καθαροῦ
1 καθεῖρξαι
1 καθελκύσαντες
1 καθεστηκὼς
1 καθήμενον
1 καθίεσαν
1 κάθοδος
1 καθορᾶσθαι
1 Καὶ
1 καιομένῃ
1 καίτοι
1 κακὰ
1 κἀκεῖ
1 κακῷ
1 κακῶς
1 Κάλᾳ
1 καλαὶ
1 καλεῖσθαι
1 Καλλίπολιν
1 καλλίστας
1 κάλλος
1 καλὸν
1 καλουμένας
1 καλουμένη
1 καλουμένην
1 καλουμένης
1 καλούμενοι
1 καλουμένους
1 καλουμένων
1 καμάτου
1 Καππαδοκίας
1 Καππαδοκῶν
1 Καρδάκ
1 καρτερὰ
1 καρτερά
1 καρτερὸν
1 καρτερῶς
1 Καρχηδονίων
1 κατά
1 καταβάλλει
1 καταβῆναι
1 καταδύουσιν
1 καταιδεσθεῖσαν
1 κατακαύσαντες
1 κατακομισθέντες
1 καταλαβόντες
1 καταλαβὼν
1 καταλαμβάνει
1 καταλείπει
1 καταλύσας
1 καταντικρὺ
1 καταπατήσειν
1 καταπατούμενοι
1 καταπαῦσαι
1 καταπαύσει
1 καταπέλτῃ
1 καταπέμπει
1 καταπετάσαντες
1 καταπηγνύουσι
1 κατάρχεσθαι
1 κατασείει
1 κατασκευάζειν
1 κατασκεψομένους
1 κατασταθεὶς
1 καταστῆσαι
1 καταστησάμενος
1 καταστήσαντες
1 καταστήσας
1 καταστησόμενον
1 καταστρώμασι
1 κατασχίσαντες
1 κατασχόντος
1 κατασχών
1 καταφανεῖς
1 καταφανῆ
1 καταφράξαντες
1 καταφυγοῦσιν
1 κατέβαινεν
1 κατέδυσαν
1 κατεῖδον
1 κατεῖχον
1 κατέλαβε
1 κατέλεξε
1 κατέμαθον
1 κατέπαυσε
1 κατεπήγνυντο
1 κατερρηγμένῳ
1 κατέσεισαν
1 κατέσεισε
1 κατεσκεύασα
1 κατέστη
1 κατεστρατοπέδευσεν
1 κατέσχεν
1 κατέφλεξαν
1 κατέφυγον
1 κατεχομένας
1 κατεχομένης
1 κατεχομένων
1 κατέχοντας
1 κατῄει
1 κατῄεσαν
1 κατηρίφθη
1 κατιδὼν
1 κατιέναι
1 κατιόντων
1 κατοικτίσει
1 κατοικτίσεως
1 κάτωθεν
1 καύματι
1 Καῦνον
1 κειμένοις
1 κεκινδυνευμένων
1 κεκόμισται
1 κελεύειν
1 κελεύουσι
1 κελεῦσαι
1 κελεύσας
1 κελευστῶν
1 κελήτια
1 κεναῖς
1 κενούμενον
1 κεραῖαι
1 κεραίαν
1 κέρατα
1 κέρατι
1 Κερδίμμα
1 κεφαλήν
1 Κιλικίαν
1 Κιλίκων
1 κινδυνεύοντας
1 κινδύνου
1 κίνησιν
1 Κλέανδρον
1 Κλεάνδρου
1 κλεῖθρα
1 κλεῖθρον
1 κλέος
1 κλημάτων
1 κλίμακες
1 κλίμαξιν
1 κοιλῇ
1 κοινοῦ
1 κοινώσοντα
1 κολπῶδές
1 κολπώδης
1 κολυμβηταὶ
1 κολυμβηταῖς
1 κομιδὴν
1 κομίζοντες
1 κομίσαντα
1 Κόρης
1 κόσμον
1 Κουριέως
1 κουφότατοι
1 κρανίας
1 κρατεῖν
1 κρατήσειν
1 κράτιστον
1 κράτος
1 κρατῶν
1 κρημνώδεσι
1 Κρῆτες
1 Κρήτης
1 Κρητῶν
1 κριθῆναι
1 κρίσιν
1 κρότον
1 κρότῳ
1 κτίσαι
1 κτισθεῖσα
1 κτίσμα
1 Κύδνον
1 Κύδνος
1 Κύθνῳ
1 Κυκλάδας
1 κυκλωθεῖεν
1 κυμῆναν
1 Κυπρίαις
1 Κύπριοι
1 Κύπρον
1 Κύπρος
1 κυρίου
1 κυρίῳ
1 Κύρου
1 Κῶ
1 κώμῃ
1 Κῶν
1 κώπας
1 Κωφῆνι
1 Λάβδακον
1 λαβόντες
1 λαβόντων
1 λαβὼν
1 Λάγου
1 λαθών
1 Λαίου
1 Λακεδαιμόνιόν
1 Λακεδαιμονίους
1 λάμβανε
1 λαμπρά
1 λαμπρὸν
1 λαμπρότατα
1 λαμπρότητα
1 λαμπρότητι
1 λαμπρῶς
1 λέβησιν
1 λέγεται
1 λεγόμενον
1 λέγουσί
1 λέγων
1 λεῖν
1 λειφθῆναι
1 λέλεκται
1 λελύσθαι
1 λὲς
1 Λευγαίαν
1 ληφθήσεται
1 λίθοι
1 λίθον
1 λιμένας
1 λιμένι
1 λιπόντες
1 λογίου
1 λογοποιὸς
1 λόγχῃ
1 λοιπὴν
1 λοιπὸν
1 λοιποῦ
1 λοχαγοὺς
1 Λύκιαι
1 Λυκίας
1 Λυκομήδην
1 λύσει
1 λύσειε
1 Μαγαρσίδι
1 Μάγαρσον
1 μαθὼν
1 Μαιμακτηριῶνος
1 Μακε
1 Μακεδόσι
1 μακρὰς
1 μακρότατον
1 μακροῦ
1 μαλακώτατα
1 Μαλέας
1 μάλιστά
1 Μαλλὸν
1 Μαλλοῦ
1 Μαλλῷ
1 Μαλλωταὶ
1 μανθάνει
1 μάντει
1 μαντείαν
1 μαντείας
1 μαντεῖον
1 μάντεις
1 μαντικοῦ
1 μάντιν
1 Μάραθον
1 Μαράθου
1 Μαράθῳ
1 Μαριάμμην
1 μασμέναι
1 μάχαις
1 μαχεῖσθαι
1 μάχεσθαι
1 μάχη
1 μαχίμους
1 μαχιμωτάτους
1 μαχόμενοι
1 μαχομένους
1 μεγάλα
1 μεγάλῃ
1 μεγάλης
1 μεγάλοις
1 μεγαλοπρεπῶς
1 μεγάλῳ
1 μέγαν
1 μείζονι
1 μείζων
1 μεῖον
1 μείων
1 Μελεάγρου
1 μέλλοντι
1 μέλλουσιν
1 Μενεσθέως
1 Μένητα
1 Μενίσκῳ
1 μενον
1 μέντοι
1 Μένωνα
1 μέσας
1 μέσης
1 μέσου
1 μετακεχωρηκυῖαν
1 μετάπεμπτοι
1 μεταπύργια
1 μεταχωρήσειν
1 μεταχωροῦντας
1 μετεποιοῦντο
1 μετεωρίσαντες
1 μετεώροις
1 μετῄει
1 μέτρον
1 μέτωπον
1 μηδὲν
1 μηδενός
1 Μῆδοι
1 μήποτε
1 μηρὸν
1 μητρὶ
1 μητρόπολιν
1 μητρός
1 μητρὸς
1 μηχαναί
1 μηχανάς
1 μηχανήν
1 μηχανοποιοὶ
1 μηχανοποιοὺς
1 μηχανοποιῶν
1 μηχανοφόρους
1 μηχανοφόρων
1 μηχανῶν
1 μιᾷ
1 μίαν
1 Μίδου
1 μισθὸν
1 μισθῷ
1 μισθωτοὺς
1 Μιτυλήνῃ
1 μνῆμα
1 μνήμη
1 μνήμῃ
1 μνήμην
1 μνήμης
1 μοι
1 μόνα
1 μόνους
1 μόνῳ
1 μουσικὸν
1 μύθῳ
1 Μυκήνας
1 Μύνδον
1 μύρια
1 Μυριάνδρῳ
1 μυρίους
1 μυρίων
1 μυστικὸς
1 ναυάρχῳ
1 ναυμαχία
1 ναυμαχίαν
1 ναυμαχίας
1 ναῦται
1 ναύταις
1 ναυτικὸν
1 ναυτικοὺς
1 ναυτικῷ
1 νέας
1 νεκροὺς
1 νεκρῶν
1 νέμονται
1 νενεωλκημένας
1 νενίκηκα
1 νενικηκόσιν
1 νενικημένους
1 Νεοπτόλεμος
1 νεὼν
1 νεωρίοις
1 νεώς
1 νεωτερίσωσιν
1 νηὶ
1 νηνεμίαν
1 νήξασθαι
1 νήπιος
1 νῆσόν
1 νῆσον
1 νῆσός
1 νήσῳ
1 Νικάνορος
1 Νικάνωρ
1 νίκῃ
1 Νικήτου
1 Νικοκράτους
1 νικῶντες
1 νόμιμον
1 νόμος
1 νόμῳ
1 νοοῖ
1 νόσημα
1 νόσον
1 νότιον
1 νότον
1 νοῦς
1 νύκτα
1 νύκτας
1 νυκτὶ
1 νῦν
1 νὺξ
1 νῷ
1 ξένε
1 ξένοι
1 Ξενοφῶν
1 ξηρῶν
1 ξυγγενέσθαι
1 ξυγγνώμην
1 ξυγχωρεῖ
1 ξυλίνους
1 ξύλλογον
1 ξυλλόγῳ
1 ξυμ
1 ξυμβαλόντας
1 ξυμβάσεις
1 ξύμβασις
1 ξυμβεβηκότος
1 ξυμμαχία
1 ξυμμαχίας
1 ξύμμαχοι
1 ξύμμαχον
1 ξύμμαχος
1 ξυμμάχους
1 ξύμπαντα
1 ξυμπάντες
1 ξύμπαντος
1 ξύμπασιν
1 ξυμπέμπει
1 ξυμπεπηγότα
1 ξύμφορον
1 ξυναγαγεῖν
1 ξύνδεσμος
1 Ξυνέβη
1 ξυνεβούλευεν
1 ξυνέγνω
1 ξυνεπήγνυντο
1 ξυνεπισπομένην
1 ξυνεπισπόμενος
1 ξυνέπλεον
1 ξυνεπόμπευσαν
1 ξυνεσομένων
1 ξυνέστη
1 ξυνεστηκότες
1 ξυνεχεῖ
1 ξυνεχομένου
1 ξυνεχομένων
1 ξυνέχων
1 ξυνηγμένη
1 ξυνθήματος
1 ξυνοικίσας
1 ξυνόντα
1 ξυνόντων
1 ξυνταξάμενοι
1 ξυνταχθῆναι
1 ξυντεταγμέναις
1 ξυντεταγμένως
1 ξυντέτακται
1 ξυντόνῳ
1 ξυντονωτέρᾳ
1 ξυστρατεύονται
1
1 ὀγδοήκοντα
1 οδον
1 ὁδοὺς
1 οἶδα
1 Οἰδίποδα
1 οἴεσθαι
1 οἰκείας
1 οἴκοι
1 οἰμωγὴν
1 οἰστοῖς
1 οἰωνός
1 ὀκνεῖν
1 ὀκτακισχιλίους
1 ὀκτακισχιλίων
1 ὀκτὼ
1 ὀλίγα
1 ὀλίγαι
1 ὀλίγη
1 ὀλίγην
1 ὀλίγοις
1 ὀλίγους
1 ὁλκάσιν
1 Ὀλυμπιονίκης
1 Ὀλυμπίων
1 ὁμαλοῖς
1 όμενοι
1 ὁμήρους
1 ὁμολογίαν
1 ὁμολογίας
1 ὁμοτίμων
1 ὃν
1 ὀνόματα
1 ὀνόματι
1 ὄντας
1 ὀξύτητι
1 ὅπερ
1 ὅπῃ
1 ὅπλα
1 ὁπλῖται
1 ὁπλιτικοῦ
1 ὁπότε
1 ὀργῇ
1 ὀργὴν
1 ὀργυιῶν
1 ὀρεινοὺς
1 ὁρίζουσι
1 ὁρμεῖν
1 ὁρμηθεὶς
1 ὁρμηθέντα
1 ὁρμὴν
1 ὁρμοῦντα
1 ὁρμούσαις
1 ὀρνίθων
1 Ὀροντοβάτου
1 ὀρυσσομένων
1 ὁρῶ
1 ὁρῶν
1 ὅσαις
1 ὅση
1 ὅσην
1 ὅσοις
1 ὅσους
1 ὀστᾶ
1 ὅσῳ
1 ὅσων
1 ὅταν
1 ὅτε
1 οὐδεμία
1 οὐδεμιᾶς
1 οὐδενὸς
1 οὐρὰν
1 οὔσαις
1 οὔσης
1 οὕστινας
1 οὔτ
1 οὗτός
1 Οὕτω
1 οὐχὶ
1 ὄφελος
1 ὀχυρόν
1 ὀψέ
1 ὄψει
1 πάθῃς
1 παθών
1 παῖδες
1 παιδὶ
1 παιδὸς
1 παιόμενον
1 παίσας
1 παισὶ
1 παλαιὸν
1 παλαιότατον
1 Παλαιστίνης
1 πᾶν
1 πάντες
1 Παντόρδανος
1 παντὸς
1 πάρ
1 παρα
1 παραγαγὼν
1 παραγγείλας
1 παραγγέλλει
1 παραγγέλλειν
1 παράγων
1 παραδοὺς
1 παραινεῖσθαι
1 παρακαλέσας
1 παράκλησιν
1 παραληψόμενον
1 παραλίου
1 παραλόγῳ
1 παραπλησίοις
1 παράπλουν
1 παραρραγεῖσα
1 παραρραγέν
1 παραρρήξει
1 παρασκευῇ
1 παρασκηνοῦσι
1 παραστησαμένοις
1 παρασχεῖν
1 παραταξαμένων
1 παρατείνας
1 παραυτίκα
1 παραφέροντες
1 παρεβοήθει
1 παρεγένοντο
1 παρέδωκεν
1 παρεληλυθυίας
1 παρελθεῖν
1 παρελθὼν
1 παρερρηγμένον
1 παρερρωγὸς
1 παρεσκευάζετο
1 παρεσκευακὼς
1 παρεσκευασμένα
1 παρεσκεύαστο
1 παρεστήσαντο
1 παρέτειναν
1 παρέχειν
1 παρήγαγε
1 παρήγαγεν
1 παρήγγελτο
1 παρῄει
1 παρῆλθε
1 παρῆλθόν
1 παρῆλθον
1 παρθένῳ
1 παριππεύων
1 Παρμενίωνι
1 παρόδων
1 παρὸν
1 παρόντι
1 παρόντος
1 πάσαις
1 Πασικράτους
1 πατέρα
1 πατρὶ
1 πατρίδι
1 πατρίδος
1 πατρῴαν
1 Παφλαγόνων
1 πε
1 πεδίον
1 πεδίου
1 πεζέταιροι
1 πεζικὴν
1 πείθεσθαι
1 πείθῃς
1 πειθόμενον
1 πελάγιαι
1 πελάσαι
1 Πελοποννησίους
1 Πελοποννησίων
1 Πελοπόννησον
1 πέμπῃς
1 πέμπουσι
1 πεμφθέντων
1 πέμψαντες
1 πένητα
1 πεντακοσίοις
1 πεντεκαίδεκα
1 πεντηκόντορος
1 πεντήρη
1 πεντήρης
1 πεποίηται
1 πεποίητο
1 πεπόμφει
1 πεπραγμένων
1 πεπυσμένοι
1 πέρας
1 Περδίκκου
1 περιβόλῳ
1 περιεβέβλητο
1 περιέπλει
1 περιιδεῖν
1 περικλασθεῖσαι
1 Περινθίοις
1 περιοίκων
1 περιουσῶν
1 περιπλεούσας
1 περίπολος
1 περιφανῶς
1 περιφράσσουσιν
1 Περοίδας
1 Πέρσην
1 Πέρσου
1 πετρῶν
1 πεφευγότα
1 πεφοβημένως
1 πῇ
1 πῃ
1 πηγῶν
1 πηλὸς
1 πηλῷ
1 πηλώδη
1 πιέζεσθαι
1 πιεζομένης
1 πιθανὸς
1 Πίναρον
1 Πινάρου
1 πῖνε
1 πίνειν
1 πίπτει
1 πίσσαν
1 πιστευόμενον
1 πιστεύων
1 πίστεως
1 πιστὸν
1 πιστὸς
1 πιστός
1 πλάγια
1 πλατύτερον
1 πλεῖν
1 πλείονα
1 πλείονας
1 πλείονι
1 πλείοσιν
1 πλείστας
1 πλείστην
1 πλεῖστόν
1 πλέον
1 πλεονεξίαν
1 πλέοντας
1 πλέοντες
1 πλεόντων
1 πλεούσαις
1 πλεύσας
1 πλὴν
1 πληρουμένων
1 πληρωθείη
1 πληρωθεῖσαι
1 πληρώμασι
1 πληρώσαντες
1 πλήρωσιν
1 πλησίον
1 πνεῦμα
1 ποδοῖν
1 ποδῶν
1 πόθος
1 ποιεῖν
1 ποιεῖσθαι
1 ποιῆσαι
1 ποιήσαντος
1 ποιήσηται
1 ποιησόμεθα
1 ποιητὸν
1 ποιοῦσι
1 πολεμίαις
1 πολεμικοῖς
1 πολεμίοις
1 Πολεμοκράτους
1 πολεμούντων
1 πολεμῶσι
1 πόλεώς
1 πολιορκία
1 πολιορκίαν
1 πολλαὶ
1 πολλαί
1 πολλῇ
1 πολλήν
1 πολλοῖς
1 Πολυδώρου
1 Πολυπέρχοντα
1 πολυπραγμονῶν
1 πολύς
1 πολυτελῆ
1 πομπεύσας
1 πομπῇ
1 πομπὴν
1 πονούμενον
1 πονουμένους
1 πόντον
1 πορείᾳ
1 πορείαν
1 πορεύσομαι
1 πορθμὸς
1 πράξας
1 πράσσειν
1 πρέποντι
1 πρεσβεία
1 πρέσβεων
1 προ
1 προβεβλημένον
1 προβολὴν
1 προβόλων
1 πρόγονοι
1 προδοσίᾳ
1 προδρόμους
1 προέταξε
1 προετάχθησαν
1 προηδικημένοι
1 προῄεσαν
1 προθυμία
1 προϊέναι
1 προϊὸν
1 προκαλέσαιντο
1 προκαλύμματα
1 προκαταλαβεῖν
1 προκατασκεψομένους
1 προκεχωρήκει
1 προμαχομένους
1 προπέμπει
1 προσαγαγὼν
1 προσάγειν
1 προσάγοι
1 προσαγόμεναι
1 προσβάσει
1 προσβολὰς
1 προσβολῇ
1 προσβολὴ
1 προσβολὴν
1 προσβολήν
1 προσβολῆς
1 προσγενομένης
1 προσδεχομένοις
1 προσδοκᾶν
1 προσεῖχεν
1 προσέκειντο
1 προσελθεῖν
1 προσέσχον
1 προσετέτακτο
1 προσήκειν
1 προσῆκτο
1 προσκεχωρηκότα
1 προσκυνῆσαι
1 προσμένειν
1 προσμίξει
1 πρόσοδος
1 προσοίκων
1 προσορμιζομένων
1 προσόρμισιν
1 προσπεσεῖν
1 προσπλέοντες
1 πρόσταξιν
1 προστάσσει
1 προσχεῖν
1 προσχωρήσαντας
1 προσχωρήσει
1 προσχώροις
1 πρόσχωσιν
1 προτετάχει
1 προφυλακὰς
1 προχωρησάντων
1 πρώρᾳ
1 πρῶραν
1 Πρωτέᾳ
1 πρώτη
1 πρώτην
1 πρῶτοι
1 πρώτοις
1 Πρωτόμαχος
1 πρώτου
1 Πτολεμαῖον
1 Πτολεμαῖός
1 πυθέσθαι
1 πύθηται
1 πυθόμενος
1 πυκνὴ
1 πυνθανόμενον
1 Πύραμον
1 πύργοι
1 πυρὸς
1 πω
1 ῥᾳδιουργότερον
1 ῥᾳδίως
1 ῥαίσαι
1 ῥέει
1 Ῥεομίθρης
1 ῥέων
1 ῥίψαντα
1 Ῥόδιον
1 Ῥοδίων
1 Ῥόδου
1 ῥοθίῳ
1 ς
1 Σαβίκταν
1 Σαρδανάπαλον
1 Σαρδαναπάλου
1 σαρκοφάγων
1 σατράπῃ
1 σατράπης
1 Σαυάκης
1 σαφέστερόν
1 σαφῶς
1 σβεστήριόν
1 σέβουσι
1 σέβουσιν
1 σέλας
1 Σεμέλην
1 σημεῖα
1 σημείοις
1 Σίγριον
1 Σιγῶνα
1 Σιμμίου
1 σῖτον
1 Σίφνῳ
1 σκέπη
1 σκευάζειν
1 σκευῆς
1 σκηνὴ
1 σκηνήν
1 σκηνῆς
1 σκληρὸς
1 Σόλων
1 σου
1 σοὺς
1 σοφοὺς
1 Σπαρτιάτης
1 σπασμῷ
1 σταθμούς
1 σταλέντος
1 σταλῆναι
1 στάσει
1 στασιάζοντας
1 στέλλεται
1 στέλλουσιν
1 στενὰς
1 στεφανοῖ
1 στεφάνῳ
1 στῆλαί
1 στόλος
1 στόλῳ
1 στόμα
1 στόματα
1 στόματος
1 στρατεύματι
1 στρατευομένῳ
1 στρατηγεῖ
1 στρατηγοῦ
1 στρατηγούς
1 στρατηγοὺς
1 στρατιωτῶν
1 στρατοπεδεύειν
1 στρατοπεδεύοντας
1 στρατοπέδῳ
1 στρατῷ
1 σὺ
1 συγγνωστὰ
1 συγγράψασιν
1 συγκαλέσας
1 συγκοπέντας
1 συλλελεγμένων
1 συμβάλλονται
1 συμβεβληκὼς
1 συμμαχίαν
1 συμμαχικὸν
1 συμμέτρως
1 συμπέμψαι
1 συμπεπηγμέναι
1 συμπηγνύναι
1 συμφωνούμενον
1 συναγαγὼν
1 συνέθεντο
1 συνέπεται
1 συνεσκόταζέ
1 συνετάξατε
1 συνέτασσεν
1 συνετέτακτο
1 συντάξειε
1 συντεταγμένη
1 συντεταγμένον
1 Συρίᾳ
1 Συρίας
1 σφάξαντες
1 σφενδονητῶν
1 σφετέραις
1 σφετέρῳ
1 σφετέρων
1 σχοίνων
1 σχολαία
1 σώζεσθαι
1 σωθήσεσθαι
1 σώματα
1 σωματοφύλακας
1 σωματοφυλάκων
1 σῶν
1 Σώχοις
1 τάδε
1 Ταίναρον
1 τάξεσι
1 τάξεων
1 ταξιάρχας
1 Ταρσέας
1 Ταρσόν
1 Ταρσῷ
1 Ταρτησσὸς
1 Ταρτησσῷ
1 τας
1 τάς
1 Ταύρου
1 ταῦτ
1 ταὐτῷ
1 ταχεῖαν
1 ταχθεῖσαν
1 τάχιστα
1 ταχίστην
1 ταχυναυτοῦσαι
1 τέ
1 τεθνεῶτι
1 τείχεσι
1 τείχεσιν
1 τείχη
1 τέλει
1 τελευτᾷ
1 τελευτήσαντος
1 τελευτῶν
1 Τελμισσέων
1 Τενεδίοις
1 τεταγμένοις
1 τεταγμένου
1 τετάρτῃ
1 τετολμημένον
1 τετρακοσίους
1 τετραμμένους
1 τετραμμένων
1 τετρήρεις
1 τετρήρης
1 τετρωμένος
1 Τῇ
1 τῇδε
1 τηρήσαντες
1 τί
1 τίθεμαι
1 τιθέμενον
1 τιμᾶται
1 τιμὴν
1 τιμῆς
1 τιμώ
1 τιμωρήσασθαι
1 τινὲς
1 τινι
1 τινὶ
1 τιτρωσκομένων
1 τόδε
1 τοῖν
1 τοιόνδε
1 τοιοῦτον
1 Τοῖς
1 τοιῷδε
1 τόλμα
1 τοξεύματα
1 τοξευμάτων
1 τοξόται
1 τόπον
1 τοσαύτη
1 τοσόνδε
1 τοσούτους
1 του
1 τοῦτόν
1 Τούτῳ
1 τραπεὶς
1 τραυματίας
1 τρέπονται
1 τρέφουσαν
1 τριάκοντα
1 τριακόντορον
1 τριακοντόρους
1 τριακοντόρῳ
1 τριακοσίους
1 τριβὴ
1 τριβῇ
1 τριήροιν
1 τριήρους
1 Τριόπιον
1 Τρίπολιν
1 τρισχίλια
1 Τρίτῃ
1 τρίτος
1 τριῶν
1 τρόπον
1 τρυφῶσιν
1 τυγχάνει
1 τύλος
1 τύραννον
1 Τυρίαν
1 Τύριον
1 Τυρίῳ
1 Τύρος
1 τυχὸν
1 Τῶν
1 ὕδατος
1 ὑδρευομένῃ
1 ὕλην
1 ὑμεῖς
1 ὑμέτεροι
1 ὑμῶν
1 ὑπακούειν
1 ὑπάρξαντος
1 ὑπαρξάντων
1 ὑπασπιστάς
1 ὑπεκφυγοῦσαι
1 ὑπεκφυγὼν
1 ὑπέμενεν
1 ὑπεμίμνησκεν
1 ὑπέρ
1 Ὑπερβαλὼν
1 ὑπερβεβληκότα
1 ὑπερδεξίου
1 ὑπερπετόμενος
1 ὑπερφαλαγγήσαντες
1 ὑπέτεμνον
1 ὑπετίθετο
1 ὑπεχώρησε
1 ὑπήκοα
1 ὑπήχθη
1 ὑπολείπεται
1 ὑπολειπομένους
1 ὑπολειφθήσεταί
1 ὑπολελειμμένους
1 ὑπομείνας
1 ὑπονόμων
1 ὕποπτον
1 ὑπορυσσόμενον
1 ὑποστρέψαντες
1 ὑποτέμνοντες
1 ὑποχωρεῖν
1 ὑπωρείαις
1 ὑπωρείας
1 ὑστεραίαν
1 ὕστερος
1 ὕφαλοι
1 ὑφιζάνον
1 ὑψηλοῖς
1 ὑψηλοῦ
1 ὑψηλῶν
1 φαινομένης
1 φάναι
1 φάος
1 φάραγγα
1 φάραγγί
1 φάραγξί
1 φάρμακον
1 φαρμάκου
1 Φαρναβάζου
1 Φαρναβάζῳ
1 φαῦλον
1 Φεραῖος
1 φέροντες
1 φεῦγε
1 φεύγει
1 φεύγουσι
1 φεύγουσιν
1 φεύγων
1 φήνασι
1 φθάνουσιν
1 φιλάνθρωπον
1 φιλίᾳ
1 φιλία
1 φιλίας
1 Φίλιππος
1 φίλοι
1 φίλοις
1 φίλον
1 φίλος
1 φιλοτιμίας
1 φίλους
1 φίλων
1 Φιλώτᾳ
1 φλογὶ
1 φλογὸς
1 φλοιοῦ
1 φλὸξ
1 φοβερώτερον
1 φοβῇ
1 φόβον
1 Φοίνικας
1 Φοίνιξιν
1 Φοινίσσαις
1 φόρους
1 φορυτόν
1 φραγμένον
1 φράζε
1 φράζει
1 φραξάμενοι
1 φράξας
1 φρουράν
1 φρούραρχον
1 φρουρίῳ
1 φρουρούμενοι
1 Φρύγας
1 Φρυγίας
1 Φρυγῶν
1 φυγάδας
1 φυγάδων
1 φυγὴ
1 φυλακαῖς
1 φύλακες
1 φυλακτέα
1 φυλάξας
1 φυλάξασθαι
1 φύλαξιν
1 χαλεπὴν
1 Χαλκίδος
1 χάρακές
1 χάρακι
1 χαριστήρια
1 χειμὼν
1 χεῖρες
1 χείρω
1 χερσὶ
1 χιλίοις
1 χιλίων
1 Χῖοι
1 χοῦ
1 χρήμασι
1 χρήμασιν
1 χρῆναι
1 χρήσασθαι
1 χρησμὸν
1 χρόνιον
1 χρόνον
1 χρυσῷ
1 χρώμενοι
1 χωννύμενον
1 χωννύντας
1 χωρήσας
1 χωρία
1 χωρίοις
1 χωρίου
1 χωρίῳ
1 χῶρον
1 χῶρος
1 χώρου
1 χωσθέντος
1 ψαμμώδης
1 ψόφον
1 ψυχρός
1 ὤθουν
1 ᾠκεῖτο
1 ᾠκισμένην
1 ὤκιστο
1 ὦμον
1 ων
1 ὠνο
1 ὡπλισμένῃ
1 ὡπλισμένοι
1 ὡπλισμένους
1 ὡρμίσαντο
1 ὣς
1 ὠσθῆναι
1 ὥσπερ
1 ὠφέλιμον
1 ὤχοντο
1 Ὦχος
1 ὠχύρωτο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/05/2005