HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Opuscules. Du sommeil et de la veille (texte complet)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  685 formes différentes pour 685 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 ἀγαθόν
1 ἀδηλόφλεβοι
1 ἀδιακριτώτερον
1 ἀδυναμίαν
1 ἀδυνατήσει
1 ἀδυνατήσῃ
1 ἀδυνατοῦν
1 ἀδυνατοῦσιν
1 ἀθροιζόμενον
1 ἀθρόως
1 αἶραι
1 αἴρειν
1 αἷς
1 αἰσθανόμενον
1 αἰσθέσθαι
1 αἴσθημα
1 αἰσθήσεται
1 αἰσθητηρίοις
1 αἰσθητηρίῳ
1 αἰσθητηρίῳεἰ
1 Αἰσθητικὸν
1 αἶσχος
1 αἰτίας
1 ἀκινησία
1 ἀκινησίαν
1 ἀκινητί
1 ἀκοῇ
1 ἀκοὴ
1 ἀκολουθοῦσα
1 ἀκούει
1 ἀκούειν
1 ἀληθείᾳ
1 ἁλίσκονται
1 ἄλλαις
1 ἀλλοτρίας
1 ἄλλῳ
1 ἀμνημονοῦσιν
1 ἀμφοῖν
1 ἀμφότερα
1 ἄμφω
1 ἀνάγει
1 ἀνάγκην
1 ἀνάγοντος
1 ἀναθυμίασιν
1 ἀναθυμιώμενον
1 ἀναίσθητοι
1 ἀναληπτέον
1 ἀναπαύσει
1 ἀνάπαυσιν
1 ἀνάπαυσις
1 ἀναπνεῖν
1 ἀναπνέουσιν
1 ἀναπνοὴ
1 ἀνατομῶν
1 ἀναφερομένης
1 ἀναφορᾷ
1 ἀναφυσώμενον
1 ἀναχθέν
1 ἄνεσιν
1 ἄνθρωποι
1 ἀνθρώποις
1 ἀνθρώπου
1 ἀνιόντος
1 ἀνταπωθεῖται
1 ἀντίκεινται
1 ἀντιστρέφει
1 ἀντιστρέφειν
1 ἀντιστρέψαν
1 ἀορτῆς
1 ἅπαντι
1 ἁπάντων
1 ἀπατμίζον
1 ἄπεπτος
1 ἅπερ
1 ἀπεργαζομένων
1 ἀπολελαυκότα
1 ἀπολυθέντα
1 ἀπορήσειεν
1 ἀπορίαν
1 ἁπτικῷ
1 ἀπώσῃ
1 ἀρχὰς
1 ἀρχή
1 ἀρχήν
1 ἀσθένεια
1 ἀτελές
1 ἄτοπον
1 αὐξάνεται
1 αὐξήσεως
1 αὐτὰ
1 αὐτῇ
1 Αὕτη
1 αὐτὴν
1 αὑτήν
1 αὐτῆς
1 αὐτό
1 αὑτῷ
1 αὐχένα
1 αὐχένι
1 ἀφ
1 ἁφὴ
1 ἁφὴν
1 ἀχώριστα
1 ἄψυχον
1 βάρους
1 βαρύνει
1 Βέλτιστα
1 βέλτιστον
1 βομβοῦντα
1 βραχύυπνα
1 βρωτά
1 βρωτικοί
1 γ
1 γεγένηταί
1 γέγονε
1 γένη
1 γένηται
1 γενομένης
1 γενόμενον
1 γένος
1 γένους
1 γεύσει
1 γεῦσιν
1 Γίγνεται
1 γιγνόμενα
1 γιγνομένης
1 γιγνόμενοι
1 γιγνομένων
1 γινόμενος
1 γλυκέα
1 γνωρίζομεν
1 δαιμόνιον
1 δεκτικοὺς
1 δεκτικῷ
1 δεσμὸν
1 δεσμός
1 δέχεσθαι
1 δέχεται
1 δεχομένοις
1 δῆλα
1 Δῆλον
1 Δι
1 διάκειται
1 διάκρισις
1 διάλυσις
1 διαρρεῖν
1 διαφέρει
1 διορίζειν
1 Διότι
1 Διωρισμένων
1 διωρισμένων
1 διώρισται
1 δοκοῦσι
1 δόξαντες
1 δυνάμενον
1 δυναμένῳ
1 δύναταί
1 δύναται
1 δύνηται
1 Ἐγείρεται
1 ἐγείρονται
1 ἐγερθέντες
1 ἐγερτὸν
1 ἐγίγνετο
1 ἐγκέφαλος
1 ἐγρήγορεν
1 ἐγρηγορικά
1 ἐγρηγορικὰς
1 ἐγρηγορὸς
1 ἐγρηγορότες
1 ἐγρήγορσιν
1 εἴη
1 εἴπομεν
1 εἰρημένην
1 Εἴρηται
1 εἰσι
1 εἰσιούσης
1 εἰσφερομένοις
1 εἶτ
1 ἑκάστῃ
1 ἑκάστην
1 ἑκάστῳ
1 ἑκατέρα
1 ἐκεῖ
1 ἐκλείπει
1 ἔκνοια
1 ἔκνοιαί
1 ἔκνοιαν
1 ἔλθῃ
1 ἔμβρυα
1 ἐμπιπτούσης
1 ἕν
1 ἔναιμα
1 ἐναντία
1 ἐναντίον
1 ἐναντίων
1 ἐνδέχεσθαι
1 ἐνδέχοιτ
1 ἐνδεχόμεναι
1 ἕνεκά
1 ἕνεκεν
1 ἐνέργειαν
1 ἔνιοι
1 ἐνίων
1 ἐντεῦθέν
1 ἔντομα
1 ἐντόμοις
1 ἔντος
1 ἐνύπνια
1 ἐνυπνιάζειν
1 ἐνύπνιόν
1 ἐξαδυνατεῖν
1 ἐξαιματοῦται
1 ἐξαίφνης
1 ἔξω
1 ἔξωθέν
1 ἐπεὶ
1 ἐπειδὴ
1 ἐπελθεῖν
1 ἐπιθυμία
1 ἐπιληπτικὰ
1 ἐπιλήψει
1 ἐπίληψις
1 ἐπιπεσὸν
1 ἐπισκεπτέον
1 ἐπιτιθεμένων
1 ἐστί
1 Ἔστι
1 ἐστίν
1 ἐσχάτη
1 ἕτερον
1 ἑτέρων
1 ἔτυχεν
1 εὔλογον
1 Εὔλογον
1 εὐλόγως
1 εὐλογώτερον
1 εὔριπον
1 εὔροιαν
1 ἔχῃ
1 Ἐχόμενον
1 ἔχοντα
1 ἔχωσιν
1 ζειν
1 ζῷα
1 ζωήν
1 ζώντων
1 ζῴου
1 ζῴῳ
1
1
1
1
1 Ἤδη
1 ἡδονῆς
1 ἡλικία
1 ἡλικίαν
1 ἡλίου
1 ἦν
1 ἡτισοῦν
1 θαλάμης
1 θερ
1 θερμή
1 θερμότης
1 θερμότητα
1 θερμότητι
1 θερμότητος
1 θεωρήμασιν
1 θεωρήσωμεν
1 θεωρητέον
1 θολερώτατον
1 θολερώτερον
1 θρεπτικοῦ
1 ἴδια
1 Ἱστάμενον
1 ἰσχὺν
1 ἰσχύος
1 ἰσχυρότατος
1 ἰσχυρῶς
1 ἰσχὺς
1 ἴσως
1 ἰχθύων
1 καθαρώτατον
1 κάθεξις
1 καθυπνοῦντα
1 καίπερ
1 Καίτοι
1 κἀκεῖ
1 κάλλος
1 καλουμένης
1 καλουμένῳ
1 καρδίᾳ
1 καρηβαρίαν
1 κατ
1 καταβαῖνον
1 καταδαρθεῖν
1 καταλαμβανόμενοι
1 κατάληψις
1 καταπεφθῇ
1 καταπίπτει
1 κατάρροι
1 καταφερόμενοι
1 καταψύξεώς
1 καταψύξεως
1 καταψύχε
1 καταψύχονται
1 κατιὸν
1 κεκοινώνηκεν
1 κενὴ
1 κεφαλήν
1 κεφαλὴν
1 κινεῖν
1 κινεῖται
1 κινήσεων
1 κίνησιν
1 κίνησίς
1 κίνησις
1 κινῆται
1 Κινοῦνται
1 κοιλία
1 κοιλίας
1 κοιμώμενα
1 κοινόν
1 κοινῷ
1 κοινωνεῖ
1 κοινωνεῖν
1 κοινωνοῦνθ
1 κόπος
1 κόπων
1 κρατήσῃ
1 κρίνει
1 κρίνειν
1 κυρίας
1 κύριον
1 κύριός
1 κυρίου
1 κυρίως
1 κωφότης
1 λάθοι
1 λαμβάνειν
1 λεγόμεναι
1 λεγομένη
1 λεγομένων
1 λέγουσιν
1 Λέγω
1 λέγω
1 λειποψυχήσαντα
1 λειποψυχήσαντες
1 λειποψυχήσασιν
1 λειποψυχίαις
1 λελύσθαι
1 λεπτότατον
1 λεπτότης
1 λευκῶν
1 λεχθεὶς
1 λεχθὲν
1 ληθάργοις
1 λόγος
1 λόγων
1 λοιπὰ
1 λυπεῖσθαι
1 λύσεις
1 λύσιν
1 μαλακίων
1 μανδραγόρας
1 μεγάλης
1 μεγαλοκέφαλοι
1 μεγαλοκεφάλοις
1 μέγεθος
1 μεθ
1 μεθύουσιν
1 μελαγχολικοί
1 μέλαινα
1 μέλας
1 μελιττῶν
1 μέντοι
1 μέρεσιν
1 μέρος
1 μέρους
1 μέσῃ
1 μέση
1 μέσος
1 μεταβάλλειν
1 μεταβάλλουσα
1 μεταφορὰν
1 μετέχει
1 μετέχουσι
1 μέχρι
1 μηδενὶ
1 μηκέτι
1 μήκων
1 μὴν
1 μηνῶν
1 μήτ
1 μήτε
1 μήτραις
1 μία
1 μὸν
1 μόνη
1 μόρια
1 μορίων
1 μυίαις
1 νανώδεις
1 νανώδεσι
1 νομίζομεν
1 νος
1 νόσοι
1 νόσος
1 νόσου
1 νυστάζειν
1 νυστάζοντες
1 ξύλων
1
1 ὀγκοῖ
1 Ὅθεν
1 ὅθεν
1 οἶ
1 Οἱ
1 οἰκείας
1 οἰκειότερον
1 οἶνοι
1 οἷόν
1 ὀλίγον
1 ὀλίγῳ
1 ὅλον
1 ὅλως
1 ὄμματα
1 ὅμοιον
1 Ὁμοίως
1 ὀνειρώττουσιν
1 ὄντες
1 ὄντι
1 ὁποιανοῦν
1 ὅπου
1 ὅπως
1 ὁρᾶν
1 ὀρθὸν
1 ὁρμὴ
1 ὁρῶντα
1 ὅσαι
1 ὅσαπερ
1 ὀστρακοδέρμων
1 ὅσων
1 Οὐδ
1 οὐδ
1 οὐδέ
1 οὐδέν
1 οὐδενὸς
1 οὐκέτι
1 οὗπερ
1 οὔτ
1 Οὕτω
1 οὕτω
1 οὕτως
1 ὀφθαλμούς
1 ὄψιν
1 ὄψις
1 παθημάτων
1 παιδία
1 Πάντα
1 παντὶ
1 Παντὸς
1 Πάντων
1 παρεῖναι
1 πᾶσα
1 πᾶσαν
1 πᾶσι
1 πάσχειν
1 πάσχοντος
1 παύεσθαι
1 παχύτατον
1 πεζά
1 πεισθήσεται
1 πέντε
1 πεπονθέναι
1 πεπονθότος
1 πεπόρικεν
1 περ
1 περιεστῶτος
1 περίττωμα
1 περιττωματικὴ
1 περιττώματος
1 πεφθῇ
1 πέφυκε
1 πεφυκότι
1 πιθανὸς
1 πίπτουσί
1 πλήθει
1 πλῆθος
1 πλὴν
1 πλήρη
1 πλήρωσις
1 πλωτὰ
1 πνευματῶδες
1 πνιγμός
1 πόδας
1 πόθεν
1 ποίαν
1 ποιήσει
1 ποῖόν
1 ποιοῦντα
1 ποιοῦσι
1 ποιοῦσιν
1 πολλὰ
1 Πολλὰ
1 πολλάκις
1 πολλή
1 πολλῆς
1 πολλῶν
1 πορεύεται
1 πόροι
1 πόρον
1 πόρων
1 ποτὰ
1 Πότερον
1 πράξεις
1 πράξεως
1 πράσσεσθαι
1 Προβληματικοῖς
1 προορᾶν
1 Πρὸς
1 πρός
1 προσάπτουσι
1 προσδεόμενα
1 προσπίπτοντος
1 προσφορὰν
1 προσχεομένοις
1 πρώτη
1 πρώτην
1 Πρῶτον
1 πτερωτά
1 πτηνὰ
1 πῦρ
1 πυρέττουσι
1 πω
1 ῥᾴδιον
1 ῥᾳδίως
1 ῥεῖ
1 ῥέψῃ
1 ῥηθήσεται
1 σιτίων
1 σκεπτέον
1 σκληρόφθαλμα
1 σκληφροὶ
1 στεναί
1 στενότης
1 στέρησίς
1 στρέφουσι
1 συμβαινόντων
1 συμβάλλεται
1 συμβῇ
1 συμπάσχειν
1 συμφέρουσιν
1 σύμφυτον
1 σύμφυτος
1 συμφύτου
1 συνέβαινεν
1 συνεωσμένη
1 συνθλίβει
1 συνιζάνον
1 συνισταμένη
1 συνίσταται
1 σύνοδός
1 συντείνει
1 σύντηγμα
1 συντηκτικόν
1 συστὰν
1 σφηκῶν
1 σχεδὸν
1 σῴζει
1 σῶμα
1 σώματα
1 σώματι
1 σωματῶδες
1 σωματωδέστερον
1 σωτηρίαν
1 τ
1 Τὰ
1 ται
1 ταὐτὰ
1 ταύτας
1 ταύτῃ
1 ταὐτομάτου
1 τεθνάναι
1 Τί
1 τίν
1 τινά
1 τινα
1 τινι
1 τινός
1 τίνων
1 τισι
1 τισὶν
1 τίτθαις
1 τίτθας
1 Τὸ
1 τοιαῦται
1 τοιαύτην
1 τοιοῦτόν
1 τοιοῦτος
1 τόποι
1 τόποις
1 τόπους
1 τόπῳ
1 τόπων
1 τος
1 τοὐναντίον
1 Τοῦτο
1 τρέφεται
1 τρίψει
1 τριῶν
1 τρόποι
1 τροφήν
1 τρόφιμος
1 τυγχάνει
1 τυφλότης
1 τυχόντι
1 τῳ
1 Τῷ
1 τῶνδε
1 ὑγίεια
1 ὑγρόν
1 ὑγρότης
1 ὑγροῦ
1 ὑγρῷ
1 ὑδαρῆ
1 ὕδωρ
1 ὕλην
1 ὑπ
1 ὑπάρχῃ
1 ὑπαρχόντων
1 ὑπεναντίον
1 ὑπὲρ
1 ὑπερβάλλειν
1 ὑπερβαλλούσης
1 ὑπερβολὴ
1 ὑπερβολὴν
1 ὕπνοι
1 ὑπνοῦντος
1 ὑπνωτικά
1 ὑπνωτικὰ
1 ὑπνωτικοὶ
1 ὑπόζωμα
1 ὑποθέσεως
1 ὑποσπωμένου
1 ὑποχωρεῖν
1 φαίνονται
1 φανερὰ
1 φαντασία
1 φαντασίαν
1 φάντασμα
1 φαντάσματος
1 φέρηται
1 φθίσεως
1 φίλυπνοι
1 φλεβός
1 φλεβώδεις
1 φλέγμα
1 φρίκη
1 φρονεῖν
1 φυσικὴ
1 φυσικοῖς
1 φυτῶν
1 χαίρειν
1 χάριν
1 χεῖρα
1 χολὴ
1 χρήσεως
1 χρῆσθαι
1 χρώματος
1 χωρίζεται
1 χωριζομένου
1 ψόφου
1 ψῦξιν
1 ψυχρὰ
1 ψυχρότατον
1 ψυχρότητα
1 ὠθεῖσθαι
1 ὦπται
1 Ὡς
1 ὡσαύτως
1 Ὥσπερ
1 Ὥστε
1 ὠφέλιμον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/11/2009