HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  439 formes différentes pour 970 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ὡς
1 ἐς
2 ὃς
17 ὡς
2 ἧς
1 Φωκαίας
1 λειτουργίας
1 φυγάδας
2 χρείας
1 Λευκοθέας
1 γυναῖκας
1 Ἐξενέγκας
1 δίκας
1 ἀδικίας
1 οἰκίας
1 μεγάλας
1 Ἀποστείλας
1 ἄλλας
1 ἱεροσυλίας
1 Ὀφέλας
1 πολεμίας
1 κόμας
1 οἰκονομίας
2 ναῦς
3 νουμηνίας
1 ἡγεμόνας
1 χειμῶνας
1 ἀνοιγομένας
1 δαπάνας
1 ἀναζεύξας
1 παραλλάξας
3 τάξας
1 εἴπας
1 Ἱππίας
1 ἐπικαρπίας
2 σατράπας
2 Καρίας
2 Χαβρίας
1 ἄνδρας
1 ἁθρόας
1 θύρας
3 ἡμέρας
1 στατῆρας
7 χώρας
1 ἐργασίας
1 κυριεύσας
2 κελεύσας
1 πλεύσας
1 ἀναπλεύσας
2 καταπλεύσας
1 θύσας
1 καθίσας
1 Ποιήσας
2 ποιήσας
1 ἐξεκκλησιάσας
1 Καλέσας
3 καλέσας
1 συγκαλέσας
1 ἐπαινέσας
1 ἐρευνήσας
2 οὔσας
1 οὐσίας
1 ἀγούσας
1 δημοσίας
1 παραφαινούσας
1 ἐμπιπτούσας
1 τηρήσας
1 καταστήσας
1 ἐπερωτήσας
1 ἐπισκευάσας
3 ταῖς
2 ἰδιώτας
8 στρατιώτας
1 λελειτουργηκότας
1 καθεστηκότας
1 οἰκέτας
3 πολίτας
1 ὄντας
1 τάξαντας
3 ἅπαντας
1 δανείσαντας
1 συναγαγόντας
1 ἐλθόντας
2 ἀποσταλέντας
1 ἄγοντας
1 ὀφείλοντας
1 πλέοντας
1 ἀποδημοῦντας
1 δυσχεραίνοντας
1 ἀναφέροντας
2 ἔχοντας
1 ἀγαπῶντας
2 τεχνίτας
1 σιταρχίας
1 νομάρχας
1 κόψας
1 ἐπικόψας
1 πέμψας
4 γῆς
1 ἐγγὺς
1 ὀργῆς
1 ὁδὸς
1 Εἰδὼς
2 κομιδῆς
44 εἰς
1 Εἰς
1 ἀδεῶς
1 ἐξεπίτηδες
2 θεὸς
6 δεηθεὶς
1 ἀδικηθεὶς
1 οὐθεὶς
1 ἀτελεῖς
2 βασιλεὺς
2 τινες
1 ἡγεμόνες
1 τέτταρες
1 ἄνδρες
1 Ἀλεξανδρεὺς
9 ἱερεῖς
1 ἱερεύς
1 Τριηρεῖς
3 τρεῖς
1 Μυλασσεῖς
1 πένητες
1 ὄντες
1 εἰσενέγκαντες
2 τάξαντες
1 ἅπαντες
1 στασιάσαντες
1 νομίσαντες
2 Ἀκούσαντες
1 πορίσαντες
1 ἀγανακτήσαντες
1 ὑπολαβόντες
1 Ὑπολαβόντες
1 συναγαγόντες
1 δόντες
1 Ἰδόντες
1 διαδόντες
1 διδόντες
5 δεηθέντες
1 προσελθόντες
1 ἀνενεγκόντες
1 ἀγοράζοντες
1 παρασκευάζοντες
1 σφάζοντες
1 οἰκοῦντες
3 ὀφείλοντες
1 Πολεμοῦντες
1 ἀκούοντες
1 πέμποντες
1 διαιροῦντες
2 ἀποροῦντες
1 παρόντες
1 ἀρτάβης
1 ὑποθήκης
1 Ἀριστοτέλης
1 Δατάμης
1 τεταγμένης
2 Ἀντιμένης
2 Κλεομένης
2 γενομένης
2 ἐσομένης
1 προσπορευομένης
1 δαπάνης
1 ἐξαίφνης
1 Εὐαίσης
1 δεηθείσης
3 οὔσης
1 Πέρσης
1 Ταύτης
3 ταύτης
1 Ὠρείτης
1 ἰδιώτης
1 στρατιώτης
1 Ἰφικράτης
2 ἑκάστης
1 θαλάττης
1 πλῆθός
1 ἀλλήλαις
1 οἰκονομίαις
1 ἡμέραις
1 πάσαις
1 ταύταις
9 στρατιώταις
1 πολίταις
1 θιασώταις
1 νομάρχαις
1 πρέσβεις
1 συνήθεις
1 διαιρέσεις
1 κρίσεις
1 στάσεις
1 μητρόπολις
1 Σωσίπολις
5 πόλις
1 Λύγδαμις
1 σπάνις
2 Ἀθηναίοις
1 ἀγοραίοις
1 Κορινθίοις
1 ἀτόκοις
3 ἄλλοις
2 Σαμίοις
6 ἐκείνοις
1 ὠνουμένοις
1 τόποις
1 ἐργαστηρίοις
3 ἐμπόροις
1 ἑτέροις
1 χωρίοις
3 τούτοις
1 πρώτοις
1 ἀπορρήτοις
1 ἑκάστοις
1 πλουσιωτάτοις
1 εὐπορωτάτοις
1 στέρησις
7 τις
1 ἠγορακώς
1 διημαρτηκὼς
2 βασιλικὰς
1 τεχνικῶς
2 χαλκός
2 καλῶς
1 Πυθοκλῆς
1 πολλὰς
1 πολὺς
4 τιμῆς
1 τιμὰς
1 δραχμάς
2 δραχμὰς
1 ἑνὸς
1 ἱκανὸς
1 οὐθενός
1 Δανεισάμενός
1 Φιλόξενός
1 Ἀθηνᾶς
1 μηνός
2 μηνὸς
1 τινὰς
2 μνᾶς
3 οὓς
5 οἷς
6 Ἀθηναῖος
1 Ἀντισσαῖος
1 χοραγοὺς
1 γεωργοῖς
3 ὁδοὺς
1 δοὺς
1 διδοὺς
1 διδούς
1 Ἑλλάδος
1 Αἰολίδος
2 πρόσοδος
1 Τιμόθεος
2 σκεῦος
1 θήλεος
3 πλῆθος
4 μισθοὺς
1 Σταβέλβιος
4 Ῥόδιος
1 Ὀλύνθιος
1 Κορίνθιος
1 ἡμιόλιος
1 Νάξιος
1 κύριος
1 χειμέριος
2 Διονύσιος
1 Συρακούσιος
1 ἀκηκοὼς
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
1 ἰδιωτικοῖς
1 Κόνδαλος
1 ἀνώμαλος
1 Κύψελος
1 κροκόδειλος
1 κοῖλος
3 τέλος
1 ὄχλος
1 Μαύσωλος
1 πόλεμος
2 Χαρίδημος
1 ἀναβαθμοὺς
3 ἐκεῖνος
1 διακείμενος
2 αἰσθόμενος
3 βουλόμενος
1 παραγενόμενος
1 εὐξάμενος
1 ποιούμενος
1 ἀπορούμενος
1 ἀπαιτούμενος
1 διειπάμενος
1 διομολογησάμενος
2 ποιησάμενος
1 λογισάμενος
1 κομισάμενος
1 περιπορευόμενος
1 ἀπογραψάμενος
1 ἄρρενος
1 δεδανεισμένος
1 τύραννος
1 δαίμονος
1 ἐλάττονος
1 χρόνος
1 λοιποῖς
1 καρποὺς
1 ἕτερος
1 πρότερος
1 ΔΕΥΤΕΡΟΣ
1 σιδηροῦς
6 μέρος
1 Σύρος
1 θησαυροὺς
1 ἄργυρος
1 φρουροὺς
1 ὅσος
31 τοῖς
3 Τούς
4 Τοῖς
5 τούς
62 τοὺς
33 αὐτοῖς
7 αὐτούς
3 αὑτοῖς
20 αὐτοὺς
3 σώματος
2 νομίσματος
1 Καλλίστρατος
1 κλητοὺς
1 ἀνατεθεικότος
4 ὄντος
1 Ὄντος
1 ἐπικρατήσαντος
1 συναγαγόντος
1 δόντος
1 Περιελθόντος
1 Προελθόντος
1 πραχθέντος
1 Ἀνενεχθέντος
1 εἰσιόντος
1 ἀποθανόντος
1 ἐπιστρατεύοντος
1 Διαπλέοντος
1 πέμποντος
1 ὑπάρχοντος
1 οὗτος
1 σῖτος
10 ἕκαστος
1 Ἕκαστος
1 Κότυος
1 βραχέος
1 τεῖχος
1 ὕπαρχος
1 πῶς
1 καρπὸς
1 φανερὸς
1 εἰσφορὰς
28 πρὸς
1 λαμπρῶς
1 Χωρὶς
2 χωρὶς
22 τὰς
2 τίς
40 τῆς
11 αὐτὸς
1 Αὐτῆς
1 καὐτὸς
1 ἐπιμελητὰς
1 Ὀφείλοντές
1 ἑορτῆς
1 ἀτείχιστός
1 ταλαντιαίους
2 ἀγοραίους
2 ἐγγύους
1 λόγους
1 ὀλίγους
1 καταλόγους
1 προσόδους
1 οἰκείους
1 πλείους
1 μείζους
1 Κορινθίους
2 Ὀλυνθίους
2 τόκους
1 Λυκίους
1 κροκοδείλους
2 ἄλλους
2 ἀλλήλους
1 καπήλους
1 προσδοκίμους
1 ἐξαιρεσίμους
1 χρησίμους
2 ἐκείνους
1 ἡμιόνους
1 λευκίνους
1 πραξαμένους
1 κτησαμένους
2 συνειλημμένους
1 Κλεομένους
1 ἐργαζομένους
1 μεταβαλλομένους
1 ὠνουμένους
1 εἰσαφικνουμένους
1 τυράννους
2 στεφάνους
1 τόπους
1 μέρους
1 ἐμπόρους
2 ἑτέρους
1 εὐπορωτέρους
5 φόρους
1 χρέους
1 ἐπιδεκάτους
1 ἐκκλήτους
1 ὑπεναντίους
2 εὐπορωτάτους
2 Κότυς
1 εἰληφὼς
10 ἕως
2 δικαίως
1 παρέργως
5 πόλεως
1 πράξεως
1 ἐγκτήσεως
2 προφάσεως
2 εὐθέως
4 βασιλέως
1 ἀσμένως
1 ἀεννάως
1 ἀπείρως
1 ἀπόρως
1 μετρίως
1 κυρίως
4 ὡσαύτως
2 οὕτως
1 ταχέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010