HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  619 formes différentes pour 1413 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ἐν
17 ἂν
1 ἐὰν
1 ἐᾶν
2 ἄν
1 ἔν
19 ἦν
41 ἐν
4 ὃν
1 ὗν
5 ἣν
2 ὂν
5 ὧν
1 ἀρχαίαν
1 ναυπηγίαν
1 ξενολογίαν
1 λειτουργίαν
1 ἁλιείαν
1 Ἑρμείαν
1 πορείαν
3 χρείαν
1 πραγματείαν
1 τράπεζαν
1 ἀναγκαῖόν
2 ἀνήνεγκαν
5 εἰσήνεγκαν
1 ἡλικίαν
4 ἔδωκαν
1 Ἀνήγγειλαν
1 ἀπήγγειλαν
2 ἀπέστειλαν
1 ἁλατοπωλίαν
1 μίαν
1 ταμίαν
3 οὐδεμίαν
1 πολεμίαν
1 οἰκοδομίαν
1 Τυρρηνίαν
1 ἔρευναν
1 ἀπήλλαξαν
1 Ἔταξαν
2 ἔταξαν
1 συνέταξαν
1 προσέταξαν
1 ἐπικαρπίαν
1 παράπαν
1 ἀβελτερίαν
3 ἡμέραν
1 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
1 ἱστορίαν
3 ἑτέραν
1 Δήμητραν
1 Κέρκυραν
5 χώραν
1 ἐργασίαν
1 συνηγόρασαν
9 ἔφασαν
1 διῴκησαν
2 Ἐκκλησίαν
4 ἐκκλησίαν
1 ἐποίησαν
1 ἐθάρρησαν
1 ἐπέστησαν
1 ἐπόρισαν
2 ἔδοσαν
5 ἐδίδοσαν
2 διεδίδοσαν
1 ἀπεδίδοσαν
1 παρῆσαν
1 ὅταν
5 σιταρχίαν
2 ἡσυχίαν
1 ἔκοψαν
4 λαβὼν
2 Λαβὼν
1 καταλαβών
2 συλλαβὼν
2 γῆν
7 συναγαγὼν
1 προαγαγὼν
1 Καταγαγὼν
1 καταλλαγὴν
1 διαγωγῶν
4 ἐξαγωγὴν
1 Μακεδὼν
1 μηδὲν
1 κομιδὴν
2 κατιδὼν
3 οὐδὲν
2 λαβεῖν
4 ἔλαβεν
2 συναγαγεῖν
1 συνήγαγεν
3 ἔλεγεν
1 χορηγεῖν
1 προῆγεν
1 ἀπῆγεν
6 δεῖν
1 δεηθεῖεν
1 ἐξανδραποδισθεῖεν
2 ἐβάδιζεν
1 ὅθεν
2 θεὸν
1 ἐντεῦθεν
1 ἦλθεν
1 ἀγοράσειεν
2 ποιεῖν
1 εἰσενεγκεῖν
1 τετελεύτηκεν
1 ἐπιτετύχηκεν
1 διοικεῖν
2 ἀπέδωκεν
1 καταβαλεῖν
1 ἐπιβαλεῖν
1 ἐπέβαλεν
1 τελεῖν
1 συντελεῖν
2 ἀποτελεῖν
3 πωλεῖν
2 εἰρήκαμεν
1 συναγηόχαμεν
1 οἰκοδομεῖν
1 ὑπελαμβάνομεν
1 ὑπολαμβάνομεν
2 οἰκονομεῖν
1 εὑρήσομεν
1 ἴδωμεν
2 νεῶν
3 ἐλάμβανεν
3 συνέβαινεν
1 Ἐπικοινωνεῖν
1 κατήλλαξεν
1 προσέταξεν
1 ἔδειξεν
1 προεκήρυξεν
1 ἐπεκήρυξεν
1 εἶπεν
2 προεῖπεν
1 ὑπερεῖπεν
1 διέλιπεν
1 σκοπεῖν
1 εὗρεν
1 εὑρεῖν
1 ἐξαιρεῖν
1 ἀφαιρεῖν
2 φορεῖν
1 χρυσοφορεῖν
1 δωρεὰν
1 ἐκρέμασεν
1 ἠγόρασεν
1 ἠθέλησεν
1 ἐπώλησεν
2 ἐποίησεν
1 κατέστησεν
1 Ἔφησεν
6 ἔφησεν
1 ἔπεισεν
1 μετῴκισεν
1 ἐπόρισεν
10 ἐκέλευσεν
1 Ἐκέλευσεν
1 κατέπλευσεν
1 Ἠξίωσεν
1 ἠξίωσεν
1 προσέταττεν
3 ἐκέλευεν
1 εἶχεν
1 φυλαρχεῖν
1 τριηραρχεῖν
1 κατέγραψεν
1 φιάλην
2 ἄλλην
1 κόμην
1 δυναμένην
1 παρακειμένην
1 προδεδομένην
1 βουλομένην
2 δαπάνην
1 σατράπην
1 τοιαύτην
1 τοσαύτην
1 ταύτην
1 Ἀθριβίτην
3 δεκάτην
2 πολίτην
2 μάτην
2 μηθὲν
1 μηθέν
1 κριθῶν
1 προελθὼν
1 οὐθὲν
1 οὐθέν
5 μισθὸν
2 μισθόν
1 μισθῶν
1 ἔλαιόν
1 ἐπικεφάλαιόν
1 Ῥήγιόν
2 ἄγειν
1 λέγειν
1 κελεύειν
1 θηρεύειν
1 Ἐκστρατεύειν
1 πιστεύειν
1 δανείζειν
1 κοτυλίζειν
1 ἀνακομίζειν
1 ἀποκομίζειν
2 ἀγοράζειν
1 πορίζειν
1 σῴζειν
1 ἀνασῴζειν
1 παρασκευάζειν
1 θύειν
1 πείθειν
2 ἥκειν
1 ἀναλίσκειν
1 λειῶν
1 ὀφείλειν
1 μέλλειν
3 ἀποστέλλειν
1 πλέειν
2 λαμβάνειν
1 παραλαμβάνειν
1 προσέξειν
4 φέρειν
4 ἀναφέρειν
1 καταφέρειν
3 δώσειν
3 ἀποδώσειν
1 ἀποτείσειν
1 ἀναθήσειν
1 ἀναλώσειν
1 πωλήσειν
1 ἀφήσειν
1 τρέφειν
9 ἔχειν
2 οἰκιῶν
5 πόλιν
10 πάλιν
5 Πάλιν
2 ποιῶν
1 θαυματοποιῶν
2 τριῶν
1 πεπράγασιν
1 χρήμασιν
1 κτήμασιν
1 φυγάσιν
2 εἰσιν
1 συληθεῖσιν
1 πόλεσιν
1 Μυλασσεῦσιν
1 διοίκησιν
1 τισιν
1 ὁλκάσιν
1 ἡγεμόσιν
1 στάσιν
1 προσαγορεύουσιν
2 ἔχουσιν
1 εὐπορήσωσιν
5 ἐστιν
2 φυλακὴν
3 γυναικῶν
1 δικῶν
1 βασιλικὴν
1 σατραπικήν
1 πολιτικήν
1 ἰδιωτικήν
1 χαλκὸν
1 χαλκόν
1 πολιορκῶν
1 ἁλῶν
1 ἐκβαλὼν
3 τελῶν
5 πολλῶν
1 Πολλῶν
2 ὀβολόν
1 φαρμακοπωλῶν
39 μὲν
2 ἡμῖν
2 πολεμῶν
1 τιμήν
8 τιμὴν
1 νομόν
1 νομὸν
1 στασιασμὸν
1 χρηματισμὸν
1 δραχμῶν
2 δραχμὴν
8 νῦν
1 ἐνῆν
1 δαπανᾶν
1 κεῖνόν
1 φιλόπονόν
3 συχνῶν
31 οὖν
1 διμναῖον
1 τελευταῖον
1 ἀρχαῖον
1 ἔλαβον
1 Κάνωβον
1 ἦγον
1 κατήγαγον
3 ὀλίγον
4 λόγον
1 ἀξιόλογον
1 παρῆγον
1 δέον
1 μόλυβδον
2 στρατόπεδον
1 κάθοδον
2 ἀνδράποδον
1 Τιμόθεον
1 ἀχρεῖον
1 ἠγόραζον
1 ἀπῆλθον
1 δίκαιον
1 ἔλαιον
1 ἐπικεφάλαιον
1 ἥδιον
1 διαπύλιον
1 τίμιον
3 ἐπιτίμιον
1 χειρωνάξιον
17 ἀργύριον
1 παιδάριον
3 ἐμπόριον
1 μέτριον
1 δικαστήριον
1 ἐκφόριον
1 διπλάσιον
1 δημόσιον
1 γυμνάσιον
2 οἶκον
1 ἀνήλισκον
2 τόκον
1 κατέβαλον
1 ἄλλον
1 ἤμελλον
1 ἔμελλον
1 μᾶλλον
1 παράβολον
2 ὅπλον
2 πλέον
1 σῦλον
1 δῆμον
2 πόλεμον
1 ἄσημον
1 ἀδόκιμον
3 νόμον
1 Σάμον
4 κόσμον
1 δίδραχμον
1 ἑξάδραχμον
2 ἐκεῖνον
1 κείμενον
1 ὑπεκκείμενον
1 ὀφειλόμενον
5 βουλόμενον
1 ὠνούμενον
1 ὑπολειπόμενον
1 δίμηνον
1 ἐκέρδαινον
1 καττιτέρινον
2 μόνον
1 μέδιμνον
1 ἀποκεκρυμμένον
1 ἀληλεσμένον
1 οἶνον
8 χρόνον
1 εὔωνον
1 ποῖον
1 περίλοιπον
3 τρόπον
2 ἕτερον
2 Δεύτερον
2 πότερον
4 πρότερον
1 Πρότερον
1 ὕστερον
1 ἔφερον
3 εἰσέφερον
1 κατέφερον
1 σιδηροῦν
1 ἀναπληροῦν
1 διάφορον
1 πόρον
1 μέτρον
1 ἀργυροῦν
1 ἄργυρον
3 χωρίον
1 ἴσον
6 ὅσον
1 ὁπόσον
4 χρυσίον
1 πρόβατον
3 δέκατον
1 ἐπιδέκατον
2 θάνατον
1 εὐπορώτατον
1 περιαιρετέον
1 ποιητέον
1 νοητέον
1 Πόντον
1 δοτέον
1 τοιοῦτον
2 τοσοῦτον
1 Τοῦτον
1 τοῦτον
1 ἐπισκεπτέον
1 ἀπέκοπτον
1 Τέταρτον
1 πρῶτον
1 Πρῶτον
1 Τρίτον
2 τρίτον
4 σῖτον
8 ἕκαστον
1 χρηστέον
1 ἧττον
2 ἔλαττον
2 ἔπραττον
1 ἀνέγραφον
8 εἶχον
1 ἔνοχον
1 μόσχον
1 ἔτυχον
1 σατραπῶν
2 Διαλιπὼν
1 παραπομπὴν
1 σκοπὸν
1 Ὁρῶν
2 ὁρῶν
1 Καρῶν
1 ἀγρῶν
1 ὑγρῶν
4 ἱερὸν
3 ἱερῶν
1 μερῶν
2 ἡμερῶν
1 τριηρῶν
1 καιρὸν
1 νεκρόν
1 μικρὸν
2 ἀγορὰν
1 ἀγοράν
1 ἀπορῶν
1 εὐπορῶν
1 θησαυρῶν
1 ἀργυρᾶν
1 πυρῶν
1 σὺν
1 ἐθάρρησάν
2 Ἀμισὸν
2 οὐσῶν
1 προσόν
1 ναυσὶν
1 Μυσῶν
1 ὑπομενουσῶν
1 φορουσῶν
1 χρυσῆν
1 χρυσὸν
2 Τὸν
2 τόν
49 τὸν
94 τῶν
1 Τόν
8 Τῶν
41 τὴν
1 Τὴν
2 αὑτόν
9 αὐτὸν
13 αὐτῶν
1 Αὐτῶν
5 αὑτὸν
2 αὑτῶν
5 αὐτόν
1 ἑκατόν
1 ἑκατὸν
1 αὐλητὴν
3 ἐπιμελητὴν
1 μετρητήν
5 πολιτῶν
1 τακτὸν
1 ἀστῶν
1 ἐνιαυτόν
1 ἐνιαυτὸν
4 ἰδιωτῶν
4 στρατιωτῶν
2 τοίνυν
5 ἐπώλουν
1 ἐτέλουν
1 ἠξίουν
2 ἐποίουν
1 ἀπῄτουν
1 ἐπιγραφὲν
1 τραφὲν
1 τροφήν
1 ἐπιστροφὴν
2 νομαρχῶν
1 κατασχὼν
1 Φωκαίων
1 ἀγοραίων
2 λέγων
5 ἰδίων
1 παίδων
2 ἀνδραπόδων
8 προσόδων
1 εἴων
2 ἐπιτηδείων
1 οἰκείων
3 σατραπεύων
1 Λαυρείων
1 μάντεων
1 πορίζων
1 Περινθίων
2 μετοίκων
1 Μετοίκων
4 φάσκων
1 ἐγκυκλίων
8 ἄλλων
1 ὑπερβάλλων
1 μέλλων
1 ἐσύλων
1 σύλων
1 Σαμίων
1 ἐπιτιμίων
1 προσδοκίμων
1 λαμβάνων
1 εὐώνων
2 ἐκείνων
1 κιόνων
1 τινων
1 κτησαμένων
3 Ἀπογραψαμένων
1 κατειλεγμένων
1 μεδίμνων
2 ἡγεμόνων
1 προϊεμένων
1 λιμένων
1 Μέμνων
1 συνειλημμένων
1 εἰσαγομένων
1 ἐργαζομένων
1 Ἀφικομένων
2 γινομένων
1 οἰομένων
1 λειπομένων
1 στρατευομένων
1 εἰθισμένων
1 ἀναλουμένων
2 ξένων
1 ἐδαπάνων
1 πλοίων
1 ὑποπέμπων
4 ἀνθρώπων
1 τοιουτοτρόπων
1 τόπων
1 δένδρων
2 ἱερέων
1 ὑπερῴων
1 ἐργαστηρίων
2 ἐμπορίων
3 ἐμπόρων
2 ἑτέρων
1 ἑκατέρων
1 προτέρων
2 ἀμφοτέρων
1 τεττάρων
1 εὐπορωτέρων
1 φόρων
1 χωρίων
1 ὅσων
1 Συρακουσίων
1 πλουσίων
1 ἐπιδεδανεικότων
2 βοσκημάτων
1 ἐγκλημάτων
1 ἐγκυκλημάτων
31 χρημάτων
2 ἀγαλμάτων
1 νομισμάτων
1 ἀναλωμάτων
1 πληρωμάτων
1 ὄντων
1 ὑπολαβόντων
1 Συλλεγέντων
1 ἀγοραζόντων
1 δεηθέντων
1 Συνελθόντων
1 Πεισθέντων
1 Εἰσενεχθέντων
1 ἐνεγκάντων
1 Ἀνενεγκάντων
2 φασκόντων
3 ταλάντων
1 μελλόντων
1 ἐνόντων
1 ἑξόντων
1 πραξάντων
1 ἀπειθούντων
1 αἰτούντων
1 ἀγανακτούντων
1 Ἀγανακτούντων
2 πάντων
1 φησάντων
1 Δανεισάντων
1 Ἀπογραφέντων
1 τρεφόντων
1 παρεχόντων
15 τούτων
3 Τούτων
1 Αἰγυπτίων
1 πλείστων
1 ἀλφίτων
3 ἔχων
1 ταχέων
1 ἄρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010