HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

ἐμπόριαTexte grec :

[2,30] XXX. (1352) Μέμνων Ῥόδιος κυριεύσας Λαμψάκου δεηθεὶς χρημάτων ἐπέγραψε τοῖς πλουσιωτάτοις αὐτῶν πλῆθός τι ἀργυρίου, τούτοις δὲ τὴν κομιδὴν ἔσεσθαι παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἔφησεν. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσήνεγκαν, ἐκέλευσε καὶ ταῦτα αὑτῷ δανεῖσαι (ἐν χρόνῳ) διειπάμενος ἐν ᾧ πάλιν αὐτοῖς ἀποδώσει. Πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων ἠξίωσεν αὐτοὺς εἰσενέγκαι, κομίσασθαι δὲ ἐκ τῶν προσόδων· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν ὡς διὰ ταχέων αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς. Ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων παρῆσαν, ἔφησεν ἐπ´ αὐτῷ χρείαν εἶναι καὶ τούτων, ἐκείνοις δὲ ὕστερον ἀποδώσειν σὺν τόκῳ. Τῶν τε στρατευομένων παρ´ αὐτῷ παρῃρεῖτο τὰς σιταρχίας καὶ τοὺς μισθοὺς ἓξ ἡμερῶν τὸν ἐνιαυτόν, φάσκων ταύταις ταῖς ἡμέραις οὔτε φυλακὴν αὐτοῖς οὐδεμίαν οὔτε πορείαν οὔτε δαπάνην ποιεῖσθαι, τὰς ἐξαιρεσίμους λέγων. Τόν τε πρὸ τοῦ χρόνον διδοὺς τοῖς στρατιώταις τῇ δευτέρᾳ τῆς νουμηνίας τὴν σιταρχίαν, τῷ μὲν πρώτῳ μηνὶ παρέβη τρεῖς ἡμέρας, τῷ δ´ ἐχομένῳ πέντε. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον προῆγεν, ἕως εἰς τὴν τριακάδα ἦλθεν. XXXI. Χαρίδημος Ὠρείτης ἔχων τῆς Αἰολίδος τινὰ χωρία, ἐπιστρατεύοντος ἐπ´ αὐτὸν Ἀρταβάζου, χρημάτων ἐδεῖτο εἰς τοὺς στρατιώτας. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἰσέφερον αὐτῷ, εἶτα οὐκέτι ἔφασαν ἔχειν. Ὁ δὲ Χαρίδημος, ὃ ᾤετο χωρίον εὐπορώτατον εἶναι, ἐκέλευσεν (καὶ) εἴ τι νόμισμα ἔχουσιν ἤ τι ἄλλο σκεῦος ἀξιόλογον, εἰς ἕτερον χωρίον ἀποστέλλειν, παραπομπὴν δὲ δώσειν· ἅμα δὲ καὶ αὐτὸς τοῦτο ποιῶν φανερὸς ἦν. Πεισθέντων δὲ τῶν ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτοὺς τῆς πόλεως μικρὸν καὶ ἐρευνήσας ἃ εἶχον, ἔλαβεν ὅσων ἐδεῖτο, ἐκείνους δὲ πάλιν εἰς τὸ χωρίον ἀπῆγεν. Κήρυγμά τε ποιησάμενος ἐν ταῖς πόλεσιν ὧν ἦρχε, μηδένα μηδὲν ὅπλον κεκτῆσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ, εἰ δὲ μή, ἀποτείσειν ἀργύριον ὃ ἐπεκήρυξεν, ἠμέλει καὶ οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο. Τῶν δὲ ἀνθρώπων οἰομένων τὸ κήρυγμα μάτην αὐτὸν πεποιῆσθαι, εἶχον ἃ ἔτυχον ἕκαστοι κεκτημένοι κατὰ χώραν. Ὃ δ´ ἔρευναν ἐξαίφνης ποιησάμενος τῶν οἰκιῶν, παρ´ οἷς εὗρεν ὅπλον τι, ἐπράττετο τὸ ἐπιτίμιον. XXXII. Φιλόξενός τις Μακεδὼν Καρίας σατραπεύων δεηθεὶς χρημάτων Διονύσια ἔφασκε μέλλειν ἄγειν καὶ χοραγοὺς (1352a) προέγραψε τῶν Καρῶν τοὺς εὐπορωτάτους καὶ προσέταττεν αὐτοῖς ἃ δεῖ παρασκευάζειν. Ὁρῶν δ´ αὐτοὺς δυσχεραίνοντας ὑποπέμπων τινὰς ἠρώτα τί βούλονται δόντες ἀπαλλαγῆναι τῆς λειτουργίας. Οἳ δὲ πολλῷ πλέον ἢ ὅσον ᾤοντο ἀναλώσειν ἔφασαν δώσειν τοῦ μὴ ὀχλεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι. Ὃ δὲ παρὰ τούτων λαβὼν ὃ ἐδίδοσαν, ἑτέρους κατέγραψεν, ἕως ἔλαβε παρὰ τοῦτο, ὃ ἠβούλετο, καὶ προσόν. παρ´ ἑκάστης XXXIII. Εὐαίσης Σύρος Αἰγύπτου σατραπεύων, ἀφίστασθαι μελλόντων τῶν νομαρχῶν ἀπ´ αὐτοῦ αἰσθόμενος, καλέσας αὐτοὺς εἰς τὰ βασίλεια ἐκρέμασεν ἅπαντας, πρὸς δὲ τοὺς οἰκείους ἐκέλευσε λέγειν ὅτι ἐν φυλακῇ εἰσιν. Ἕκαστος οὖν τῶν οἰκείων ἔπραττον ὑπὲρ ἑκάστου καὶ χρημάτων ἐξεωνοῦντο τοὺς συνειλημμένους. Ὃ δὲ διομολογησάμενος ὑπὲρ ἑκάστου καὶ λαβὼν τὰ ὁμολογηθέντα ἀπέδωκεν ἑκάστοις τὸν νεκρόν. XXXIV. Κλεομένης Ἀλεξανδρεὺς Αἰγύπτου σατραπεύων, λιμοῦ γενομένου ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις σφόδρα, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ μετρίως, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σίτου. Τῶν δὲ νομαρχῶν φασκόντων οὐ δυνήσεσθαι τοὺς φόρους ἀποδοῦναι τῷ μὴ ἐξάγεσθαι τὸν σῖτον, ἐξαγωγὴν μὲν ἐποίησε, τέλος δὲ πολὺ τῷ σίτῳ ἐπέβαλεν, ὥστε συνέβαινεν αὐτῷ εἰ μὴ ... ἐξαγομένου ὀλίγου πολὺ τέλος λαμβάνειν, αὐτούς τε (νομάρχας) πεπαῦσθαι τῆς προφάσεως. Διαπλέοντος δ´ αὐτοῦ τὸν νομόν, οὗ ἐστι θεὸς ὁ κροκόδειλος, ἡρπάσθη τις τῶν παίδων αὐτοῦ. Καλέσας οὖν τοὺς ἱερεῖς ἔφη πρότερος ἀδικηθεὶς ἀμύνεσθαι τοὺς κροκοδείλους, καὶ προσέταξε θηρεύειν αὐτούς. Οἱ δὲ ἱερεῖς, ἵνα μὴ ὁ θεὸς αὐτῶν καταφρονηθῇ, συναγαγόντες ὅσον ἠδύναντο χρυσίον ἔδοσαν αὐτῷ καὶ οὕτως ἐπαύσατο. Ἀλεξάνδρου 〈τε〉 τοῦ βασιλέως ἐντειλαμένου αὐτῷ οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ καὶ τὸ ἐμπόριον τὸ πρότερον ὂν ἐπὶ τοῦ Κανώβου ἐνταῦθα ποιῆσαι, καταπλεύσας εἰς τὸν Κάνωβον πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς κτήματα ἔχοντας ἐκεῖ ἐπὶ τούτῳ ἥκειν ἔφη ὥστε μετοικίσαι αὐτούς. Οἱ 〈δὲ〉 ἱερεῖς καὶ οἱ κάτοικοι εἰσενέγκαντες χρήματα ἔδωκαν ἵν´ ἐᾷ κατὰ χώραν αὐτοῖς τὸ ἐμπόριον. Ὃ δὲ λαβὼν τότε μὲν ἀπηλλάγη, εἶτα δὲ καταπλεύσας, ἐπεὶ ἦν εὐτρεπῆ αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν οἰκοδομίαν, (1353) ᾔτει αὐτοὺς χρήματα ὑπερβάλλων τῷ πλήθει· τοῦτο γὰρ αὐτῷ τὸ διάφορον εἶναι, τὸ αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐμπόριον καὶ μὴ ἐκεῖ. Ἐπεὶ δ´ οὐκ ἂν ἔφασαν δύνασθαι δοῦναι, μετῴκισεν αὐτούς. Ἀποστείλας τέ τινα ἐπ´ ἀγοράσματα καὶ αἰσθόμενος ὅτι εὐώνων ἐπιτετύχηκεν, αὐτῷ δὲ μέλλει ἐκτετιμημένα λογίζεσθαι, πρὸς τοὺς συνήθεις τοῦ ἀγοραστοῦ ἔλεγεν ὅτι ἀκηκοὼς εἴη τὰ ἀγοράσματα αὐτὸν ὑπερτίμια ἠγορακέναι· αὐτὸς οὖν (οὐ) προσέξειν· καὶ ἅμα τὴν ἀβελτερίαν αὐτοῦ ἐλοιδόρει μετ´ ὀργῆς προσποιητοῦ. Οἳ δὲ ταῦτα ἀκούοντες οὐκ ἔφασαν δεῖν πιστεύειν αὐτὸν τοῖς λέγουσί τι κατ´ ἐκείνου, ἕως αὐτὸς παραγενόμενος τὸν λόγον αὐτῷ δῷ. Ἀφικομένου δὲ τοῦ ἀγοραστοῦ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τὰ παρὰ τοῦ Κλεομένους· ὃ δ´ ἐκείνοις τε βουλόμενος ἐνδείξασθαι καὶ τῷ Κλεομένει, ἀνήνεγκε τὰς τιμὰς ὧνπερ ἦν ἠγορακώς. Τοῦ τε σίτου πωλουμένου ἐν τῇ χώρᾳ δεκαδράχμου, καλέσας τοὺς ἐργαζομένους ἠρώτησε πῶς βούλονται αὑτῷ ἐργάζεσθαι· οἳ δ´ ἔφασαν ἐλάττονος ἢ ὅσου ἂν τοῖς ἐμπόροις ἐπώλουν. Ὃ δ´ ἐκείνους μὲν ἐκέλευσεν αὑτῷ παραδιδόναι ὅσουπερ ἐπώλουν τοῖς ἄλλοις, αὐτὸς δὲ τάξας τριάκοντα καὶ δύο δραχμὰς τοῦ σίτου τιμὴν οὕτως ἐπώλει. Τούς τε ἱερεῖς καλέσας ἔφησε πολὺ τὸ ἀνάλωμα ἐν τῇ χώρᾳ γίνεσθαι εἰς τὰ ἱερά· δεῖν οὖν καὶ τῶν ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ κοινῇ τὰ ἱερὰ χρήματα ἐδίδοσαν, οἰόμενοί τε αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἕκαστος βουλόμενος τό τε ἱερὸν τὸ αὑτοῦ εἶναι κατὰ χώραν καὐτὸς ἱερεύς. XXXV. Ἀντιμένης Ῥόδιος ἡμιόλιος, γενομένου Ἀλεξάνδρου περὶ Βαβυλῶνα, ἐπόρισε χρήματα ὧδε. Νόμου ὄντος ἐν Βαβυλωνίᾳ παλαιοῦ δεκάτην εἶναι τῶν εἰσαγομένων, χρωμένου δὲ αὐτῷ οὐθενός, τηρήσας τούς τε σατράπας ἅπαντας προσδοκίμους ὄντας καὶ στρατιώτας οὐκ ὀλίγους (τε) καὶ πρέσβεις καὶ τεχνίτας †κλητοὺς ἄλλους τοὺς ἄγοντας† καὶ ἰδίᾳ ἀποδημοῦντας, καὶ δῶρα πολλὰ ἀναγόμενα, τὴν δεκάτην ἔπραττε κατὰ τὸν νόμον τὸν κείμενον. Πάλιν τε πορίζων τἀνδράποδα τὰ ἐπὶ στρατοπέδῳ ὄντα ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον ἀπογράφεσθαι ὁπόσου θέλει, τελεῖν δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀκτὼ δραχμάς †ἀποτίσαι†, ἂν δὲ ἀποδρᾷ τὸ ἀνδράποδον, κομίζεσθαι τὴν τιμὴν (1353a) ἧς ἀνεγράψατο. Ἀπογραφέντων οὖν πολλῶν ἀνδραπόδων οὐκ ὀλίγον συνετέλει ἀργύριον. Εἰ δέ τι ἀποδραίη ἀνδράποδον, ἐκέλευε τὸν σατράπην τῆς ... ἐν ᾗ ἐστι τὸ στρατόπεδον, ἀνασῴζειν 〈ἢ〉 τὴν τιμὴν τῷ κυρίῳ ἀποδοῦναι. XXXVI. Ὀφέλας Ὀλύνθιος καταστήσας ἐπιμελητὴν εἰς τὸν νομὸν τὸν Ἀθριβίτην, ἐπεὶ προσελθόντες αὐτῷ οἱ νομάρχαι οἱ ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἔφασαν βούλεσθαι πλείω αὐτοὶ πολὺ φέρειν, τὸν δ´ ἐπιμελητὴν τὸν νῦν καθεστηκότα ἀπαλλάξαι αὐτὸν ἠξίουν, ἐπερωτήσας αὐτοὺς εἰ δυνήσονται συντελεῖν ἅπερ ἐπαγγέλλονται, φησάντων αὐτῶν, τὸν μὲν ἐπιμελητὴν κατὰ χώραν εἴα, τοὺς δὲ φόρους πράττεσθαι ἐκέλευεν οὓς αὐτοὶ ὑπετιμήσαντο. Οὔτε οὖν ὃν κατέστησεν ἀτιμάσαι ἐδόκει οὔτ´ ἐκείνοις πλείους φόρους ἐπιβαλεῖν ἢ αὐτοὶ ἐτάξαντο, χρήματα δὲ πολλαπλάσια αὐτὸς ἐλάμβανεν. XXXVII. Πυθοκλῆς Ἀθηναῖος Ἀθηναίοις συνεβούλευσε τὸν μόλυβδον τὸν ἐκ τῶν Λαυρείων παραλαμβάνειν παρὰ τῶν ἰδιωτῶν τὴν πόλιν, ὥσπερ ἐπώλουν, δίδραχμον, εἶτα τάξαντας αὐτοὺς τιμὴν ἑξαδράχμου οὕτω πωλεῖν. XXXVIII. Χαβρίας· πληρωμάτων τε κατειλεγμένων εἰς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ναῦς, τῷ δὲ Ταῲ ἑξήκοντα μόνον οὐσῶν χρείας, προστάξαι τοῖς ἐκ τῶν ἑξήκοντα νεῶν αὐτοῦ τῶν ὑπομενουσῶν τοὺς πλέοντας εἰς δίμηνον σιτηρεσιάσαι ἢ αὐτοὺς πλέειν. Οἳ δὲ βουλόμενοι ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶναι ἔδωκαν ἃ προσέταξεν. XXXIX. Ἀντιμένης· τούς τε θησαυροὺς τοὺς παρὰ τὰς ὁδοὺς τὰς βασιλικὰς ἀναπληροῦν ἐκέλευε τοὺς σατράπας κατὰ τὸν νόμον τὸν τῆς χώρας· ὁπότε δὲ διαπορεύοιτο στρατόπεδον ἢ ἕτερος ὄχλος ἄνευ τοῦ βασιλέως, πέμψας τινὰ παρ´ αὑτοῦ ἐπώλει τὰ ἐκ τῶν θησαυρῶν.

Traduction française :

[2,30] XXX. (1352) Memnon de Rhodes, éprouvant, après la prise de Lampsaque, le besoin d'argent, demanda, sous forme d'impôt, aux plus riches une certaine somme d'argent, en leur disant qu'ils seraient remboursés avec le tribut des autres citoyens. Après que ceux-ci eurent apporté leur tribut, il ordonna de le lui laisser aussi, à titre d'emprunt, en même temps qu'il fixa un terme pour le remboursement. Une autrefois, se trouvant dans le même besoin, il pria les habitants de lui avancer de l'argent et de se laisser rembourser par les impôts. Ils obéirent, croyant bientôt rentrer dans leurs fonds. Le moment de percevoir les impôts étant arrivé, Memnon leur déclara qu'il en avait également besoin, et qu'il leur rendrait plus tard leur argent avec intérêt. Il se faisait donner par les soldats six jours de rations de blé et de solde, sur la consommation totale de l'année, en leur annonçant qu'il les exempterait ces jours-là de toute garde, corvée et dépense. Déjà avant cette époque, en distribuant aux soldats leurs rations de blé, le second jour de chaque nouvelle lune, il avait omis, dans le premier mois, trois jours ; dans le suivant, cinq, et ainsi de suite, jusqu'à trente jours. XXXI. Charidème l'Orite, en possession de quelques places de l'Eolide, et en guerre avec Artabaze, devait la solde à ses troupes. D'abord les habitants lui payèrent les impôts demandés ; mais, bientôt, ils lui dirent qu'ils ne possédaient plus rien. Charidème ordonna à la localité qui lui paraissait la plus riche, de faire transporter, sous sa sauvegarde, l'argent et les meubles précieux dans un autre endroit ; ajoutant que ce transport se ferait ouvertement. Après avoir conduit les habitants ainsi persuadés, à quelque distance de la ville, il visita leurs bagages, prit ce qu'il lui fallait, et les renvoya dans leurs pays. Charidème avait fait proclamer dans les villes qui étaient sous sa dépendance, qu'il était défendu, à tout citoyen, sous peine d'amende, d'avoir des armes dans sa maison. Puis il fit semblant de ne point donner suite à cette défense ; et lorsque les habitants s'étaient persuadé que cet ordre était illusoire, et que chacun continuait à garder chez lui ses armes, il commença tout à coup une visite domiciliaire qui eut pour résultat une amende infligée à tous les détenteurs d'armes. XXXII. Un certain Philoxenus, de Macédoine, gouverneur de la Carie, se trouvant avoir besoin d'argent, annonça aux Cariens (1352) la célébration prochaine des fûtes de Bacchus, désigna les plus riches d'entre eux pour diriger et entretenir les chœurs, et ordonna tous les autres préparatifs. Les voyant mécontents, Philoxenus s'informa par des espions, combien ils lui donneraient pour accorder la dispense de ces frais. Les Cariens lui offrirent beaucoup plus qu'ils ne croyaient eux-mêmes dépenser pour les fêtes de Bacchus, afin d'être quittes de cette corvée et de ne point être obligés de s'absenter de leurs affaires. Ayant ainsi accepté ce que ceux-ci lui offraient, il en désigna d'autres, jusqu'à ce qu'il eût recueilli ce qu'il voulait et ce que chacun pouvait lui donner. XXXIII. Evœsès le Syrien, gouverneur d'Egypte, ayant appris que les nomarques allaient s'insurger, les appela dans son palais et les fit tous pendre ; en même temps il fit dire à leurs familiers, qu'ils étaient en prison. Ceux-ci se mirent à travailler pour racheter les leurs. Après être convenu du prix de chacun, et en avoir reçu la somme fixée, il ne leur rendit à tous que des cadavres. XXXIV. Cléomènes d'Alexandrie, gouverneur d'Egypte, défendit l'exportation du blé, pendant une grande disette qui désolait tous les pays, excepté l'Egypte, qui n'en était que médiocrement atteinte. Comme les nomarques alléguaient qu'ils ne pourraient verser les impôts, si cette défense n'était pas levée, Cléomènes permit l'exportation, en soumettant le blé à une taxe très forte. C'était un moyen de ne faire sortir du pays qu'une petite quantité de blé, de recevoir des impôts considérables et de faire taire les réclamations des nomarques. — En traversant sur un bateau la province qui vénère le crocodile comme une divinité, Cléomènes vit un de ses mignons enlevé par un crocodile. En conséquence, il convoqua les prêtres et leur déclara qu'étant l'offensé, il se vengerait sur les crocodiles ; et il ordonna d'en faire la chasse. Mais, les prêtres, pour ne pas laisser tomber leurs dieux en discrédit, amassèrent tout ce qu'ils pouvaient d'or, et le lui donnèrent. C'est ainsi qu'il se laissa apaiser. — Le roi Alexandre avait commandé à Cléomènes de fonder une ville près du Phare et d'y transporter l'ancien entrepôt des marchandises de Canobe. Cléomènes se rendit donc à Canobe et prescrivit aux prêtres et aux propriétaires de cet endroit, de venir coloniser la localité désignée par Alexandre. Les prêtres et les autres habitants lui offrirent de l'argent, pour ne point transplanter ailleurs leur ville de commerce. Cléomènes accepta cet argent et partit. Mais, il revint bientôt; et comme les préparatifs pour les constructions étaient tout prêts, il demanda aux Canobiens une somme d'argent au delà de leurs moyens; car, il lui importait d'exécuter l'ordre d'Alexandre. Or, ceux-ci ne pouvant pas payer cette somme, il les déporta. — Informé que l'homme qu'il avait envoyé au marché, avait acheté des marchandises à un prix beaucoup plus bas qu'il ne l'avait calculé, il raconta aux parents de l'acheteur qu'il avait appris que celui-ci lui faisait payer ses emplettes trop cher; mais qu'il n'y consentirait pas. En même temps, il simula une grande colère, en accusant la sottise de son homme d'affaires. Les parents de celui-ci répondirent à Cléomènes qu'il ne fallait pas ajouter foi à ces bruits, et qu'il fallait au moins attendre que l'autre vînt se justifier lui-même. A son retour, il apprit de ses parents tout ce que Cléomènes leur avait dit; et, pour se justifier devant eux ainsi que devant Cléomènes, il rapporta le prix dont il avait payé les marchandises. — Le blé se vendant dans le pays au prix de dix drachmes, Cléomènes appela auprès de lui les laboureurs et leur demanda combien ils voulaient lui vendre le blé, « moins cher, dirent-ils, qu'aux marchands. » Mais il leur ordonna de le lui vendre comme aux autres ; et il taxa lui-même le blé au prix de deux drachmes, et le vendit ainsi.—Dans une autre circonstance, Cléomènes convoqua les prêtres, et leur dit que les dépenses, pour le service divin, étaient fort inégalement réparties dans le pays, et qu'il fallait diminuer le nombre des temples et des prêtres. Aussitôt les prêtres lui apportèrent leurs trésors privés ou publics, craignant que Cléomènes n'exécutât sa menace; car chacun tenait à conserver son temple et sa fonction sacerdotale. XXXV. Antimènes, de Rhodes, nommé par Alexandre inspecteur des routes autour de Babylone, se procura de l'argent de la manière suivante : une loi anciennement en vigueur en Babylonie, et qui était alors tombée en désuétude, ordonnait de payer au fisc le dixième des importations. Attendant le moment où les satrapes devaient arriver, ainsi qu'un grand nombre de soldats, d'envoyés, de voyageurs particuliers, d'artisans appelés, et qui en amenaient d'autres, bref, attendant le moment où ils arrivaient chargés de présents, Antimènes perçut la dîme prescrite par la loi mentionnée. — Dans une autre circonstance semblable, il ordonna une estimation générale de tous les esclaves qui étaient dans le camp, en permettant à chaque propriétaire d'estimer son esclave au prix qu'il voudrait; de plus, il ordonna de lui payer annuellement huit drachmes par tête ; ajoutant que, moyennant ce prix, il s'engagerait à rembourser le prix de l'estimation, (1353a) si l'esclave venait à s'évader. Un grand nombre d'esclaves étant ainsi inscrits, Antimènes retira beaucoup d'argent de cette spéculation. Lorsqu'un esclave venait à s'enfuir, il ordonnait au satrape de la province où cet esclave s'était réfugié, de le ramener vivant, ou d'en payer le prix au maître. XXXVI. Ophélas d'Olynthe, qui avait établi un gouverneur dans la province d'Athribites, reçu du visite des nomarques de cette contrée, qui lui promettaient de lui fournir bien plus d'impôts, s'il voulait consentir à éloigner le gouverneur actuel. Il leur demanda s'ils étaient en mesure de remplir leur promesse. En ayant reçu une réponse affirmative, il leur fit verser les impôts qu'ils avaient eux-mêmes évalués, sans cependant destituer le gouverneur. C'est ainsi qu'il semblait vouloir ne point déshonorer celui qu'il avait nommé, et ne point demander plus d'impôts que les nomarques n'avaient eux-mêmes estimés ; et il se procura ainsi beaucoup de richesses. XXXVII. Pythoclès, d'Athènes, conseilla aux Athéniens d'acheter, au nom de l'État, tout le plomb que les particuliers avaient fait venir de Tyr, et qu'ils vendaient au prix de deux drachmes ; puis de le vendre, au profit de l'État, au prix constitué de six drachmes. XXXVIII. Chabrias, après avoir rassemblé un équipage complet pour cent vingt navires, tandis qu'il n'en fallait que pour soixante, ordonna à l'équipage des soixante navires restants, de pourvoir, pendant deux mois, à l'entretien des autres en activité, ou de mettre aussi à la voile. Or ceux-là aimant mieux rester chez eux, fournirent ce qui leur fut imposé. XXXIX. Antimènes prescrivit aux satrapes de remplir, suivant la coutume du pays, les trésors placés auprès des routes royales. Chaque fois que l'armée ou le peuple était dans le besoin, il envoyait, sans avoir recours au roi, quelqu'un chargé de vendre ce qui était déposé dans les trésors.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010