HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

ΠροελθόντοςTexte grec :

[2,20] XX. Ἐφέσιοι δεηθέντες χρημάτων νόμον ἔθεντο μὴ φορεῖν χρυσὸν τὰς γυναῖκας, ὅσον δὲ νῦν ἔχουσι δανεῖσαι τῇ πόλει· τῶν τε κιόνων τῶν ἐν τῷ νεῷ τάξαντες ἀργύριον ὃ δεῖ καταβαλεῖν εἴων ἐπιγράφεσθαι τὸ ὄνομα τοῦ δόντος τὸ ἀργύριον ὡς ἀνατεθεικότος. XXI. Διονύσιος Συρακούσιος βουλόμενος χρήματα συναγαγεῖν, ἐκκλησίαν ποιήσας ἔφησεν ἑωρακέναι τὴν Δήμητραν, καὶ κελεύειν τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον εἰς τὸ ἱερὸν ἀποκομίζειν· αὐτὸς μὲν οὖν τῶν παρ´ αὑτῷ γυναικῶν τὸν κόσμον τοῦτο πεποιηκέναι, ἠξίου δὲ καὶ τοὺς ἄλλους, μή τι μήνιμα παρὰ τῆς θεοῦ γένηται· τὸν δὲ μὴ τοῦτο ποιήσαντα ἔνοχον ἔφησεν ἱεροσυλίας ἔσεσθαι. Ἀνενεγκάντων δὲ πάντων ἃ εἶχον διά τε τὴν θεὸν καὶ δι´ ἐκεῖνον, θύσας τῇ θεῷ τὸν κόσμον ἀπηνέγκατο ὡς παρὰ τῆς θεοῦ δεδανεισμένος. Προελθόντος δὲ χρόνου καὶ τῶν γυναικῶν πάλιν φορουσῶν, ἐκέλευσε τὴν βουλομένην χρυσοφορεῖν τάγμα τι ἀνατιθέναι ἐν τῷ ἱερῷ. Τριηρεῖς τε ναυπηγεῖσθαι μέλλων ᾔδει ὅτι δεήσοιτο χρημάτων. Ἐκκλησίαν οὖν συναγαγὼν ἔφη πόλιν αὑτῷ τινα προδίδοσθαι, εἰς ἣν δεῖσθαι χρημάτων, ἠξίου τε αὑτῷ τοὺς πολίτας εἰσενέγκαι δύο στατῆρας ἕκαστον· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν. Διαλιπὼν δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ὡς διημαρτηκὼς τῆς πράξεως, ἐπαινέσας αὐτοὺς ἀπέδωκεν ἑκάστῳ ὃ εἰσήνεγκαν. Ποιήσας δὲ τοῦτο ἀνεκτήσατο τοὺς πολίτας. Εἶτα πάλιν, οἰόμενοι ἀπολήψεσθαι, εἰσήνεγκαν· ὃ δὲ λαβὼν εἶχεν εἰς τὴν ναυπηγίαν. Οὐκ εὐπορῶν δὲ ἀργυρίου νόμισμα ἔκοψε καττιτέρου, καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν πολλὰ τοῦ κεκομμένου νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ δὲ ἐψηφίσαντο καὶ μὴ βουλόμενοι ἕκαστος ὃ ἂν εἵλετο ἔχειν ὡς ἀργυροῦν ἀλλὰ μὴ καττιτέρινον. Πάλιν τε (1350) δεηθεὶς χρημάτων ἠξίου τοὺς πολίτας εἰσενεγκεῖν αὑτῷ· οἳ δ´ οὐκ ἔφασαν ἔχειν. Ἐξενέγκας οὖν τὰ σκεύη τὰ παρ´ αὑτοῦ ἐπώλει, ὡς δὴ δι´ ἀπορίαν τοῦτο ποιῶν· ἀγοραζόντων δὲ Συρακουσίων, ἀπεγράφετο τί ἕκαστος ἀγοράσειεν· ἐπεὶ δὲ τὴν τιμὴν κατέβαλον, ἐκέλευσε τὸ σκεῦος ἀναφέρειν ἕκαστον ὃ ἠγόρασεν. Τῶν τε πολιτῶν διὰ τὰς εἰσφορὰς οὐ τρεφόντων βοσκήματα, εἶπεν ὅτι ἱκανὰ ἦν αὑτῷ πρὸς τοσοῦτον· τοὺς οὖν νῦν τι κτησαμένους ἀτελεῖς ἔσεσθαι. Πολλῶν δὲ ταχὺ κτησαμένων πολλὰ βοσκήματα ὡς ἀτελῆ ἑξόντων, ἐπεὶ καιρὸν ᾤετο εἶναι, τιμήσασθαι κελεύσας ἐπέβαλε τέλος. Οἱ οὖν πολῖται ἀγανακτήσαντες ἐπὶ τῷ ἐξηπατῆσθαι, σφάζοντες ἐπώλουν. Ὡς δὲ πρὸς τοῦτο ἔταξε σφάζεσθαι ὅσα δεῖ τῆς ἡμέρας, οἳ δὲ πάλιν ἱερόθυτα ἐποίουν· ὃ δὲ ἀπεῖπε θῆλυ μὴ θύειν. Πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων ἐκέλευσεν ἀπογράψασθαι (χρημάτων) πρὸς αὑτὸν ὅσοι οἶκοί εἰσιν ὀρφανικοί. Ἀπογραψαμένων δὲ ἄλλων τὰ τούτων χρήματα ἀπεχρᾶτο ἕως ἕκαστος εἰς ἡλικίαν ἔλθοι. Ῥήγιόν τε καταλαβών, ἐκκλησίαν συναγαγὼν εἶπε διότι δικαίως μὲν ἂν ἐξανδραποδισθεῖεν ὑπ´ αὐτοῦ, νῦν μέντοι τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀνηλωμένα χρήματα κομισάμενος καὶ ὑπὲρ ἑκάστου σώματος τρεῖς μνᾶς ἀφήσειν αὐτούς. Οἱ δὲ Ῥηγῖνοι ὅσα ποτ´ ἦν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένα ἐμφανῆ ἐποίουν καὶ οἱ ἄποροι παρὰ τῶν εὐπορωτέρων καὶ παρὰ τῶν ξένων δανειζόμενοι ἐπόρισαν ἃ ἐκέλευσε χρήματα. Λαβὼν δὲ ταῦτα παρ´ αὐτῶν τά τε σώματα πάντα οὐδὲν ἧττον ἀπέδοτο τά τε σκεύη, ἃ τότε ἦν ἀποκεκρυμμένα, ἐμφανῆ ἅπαντα ἔλαβε. Δανεισάμενός τε παρὰ τῶν πολιτῶν χρήματα ἐπ´ ἀποδόσει, ὡς ἀπῄτουν αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀναφέρειν ὅσον ἔχει τις ἀργύριον πρὸς αὐτόν· εἰ δὲ μή, θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ἀνενεχθέντος δὲ τοῦ ἀργυρίου, ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέδωκε τὴν δραχμὴν δύο δυναμένην δραχμὰς καὶ τό τε ὀφειλόμενον πρότερον 〈...〉 ἀνήνεγκαν πρὸς αὐτόν. Εἰς Τυρρηνίαν τε πλεύσας ναυσὶν ἑκατόν, ἔλαβεν ἐκ τοῦ τῆς Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον τε καὶ ἀργύριον πολὺ καὶ τὸν ἄλλον κόσμον οὐκ ὀλίγον. Εἰδὼς δὲ ὅτι καὶ οἱ ναῦται πολλὰ ἔχουσιν, κήρυγμα ἐποιήσατο τὰ ἡμίσεα (1350a) ὧν ἔχει ἕκαστος ἀναφέρειν πρὸς αὑτόν, τὰ δ´ ἡμίσεα ἔχειν τὸν λαβόντα· τῷ δὲ μὴ ἀνενέγκαντι θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ὑπολαβόντες δὲ οἱ ναῦται ἀνενεγκόντες τὰ ἡμίσεα τὰ κατάλοιπα ἔχειν, ἀδεῶς ἀνήνεγκαν· ὃ δ´ ἐπείπερ ἐκεῖνα ἔλαβεν, ἐκέλευσε πάλιν τὰ ἡμίσεα ἀναφέρειν. XXII. Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα (ἐχρῶντο) εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ´ ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας· ὁπότε δὲ δεηθεῖεν χρημάτων, ἀπεδίδοσαν 〈ὡς〉 ὀφείλοντες· ἐκέρδαινον οὖν τὸν παρεληλυθότα χρόνον ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι. Πολεμοῦντες 〈δὲ〉 πρὸς Ὀλυνθίους καὶ δεόμενοι χρημάτων, ὄντων αὐτοῖς ἀνδραπόδων, ἐψηφίσαντο καταλειπομένου ἑνὶ ἑκάστῳ θήλεος καὶ ἄρρενος τὰ ἄλλα ἀποδόσθαι †τῇ πόλει ὡς ἐκδανεῖσαι τοὺς ἰδιώτας χρήματα.† XXIII. Καλλίστρατος 〈Ἀθηναῖος〉, ἐν Μακεδονίᾳ πωλουμένου τοῦ ἐλλιμενίου ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἴκοσι ταλάντων, ἐποίησεν εὑρεῖν τὸ διπλάσιον· κατιδὼν γὰρ ὠνουμένους τοὺς εὐπορωτέρους ἀεὶ διὰ τὸ δεῖν ταλαντιαίους καθιστάναι τοὺς ἐγγύους τῶν εἴκοσι ταλάντων, προεκήρυξεν ὠνεῖσθαι τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ἐγγύους καθιστάναι τοῦ τρίτου μέρους καὶ καθ´ ὁπόσον ἕκαστος δύνηται πείθειν. XXIV. Τιμόθεος Ἀθηναῖος πολεμῶν πρὸς Ὀλυνθίους καὶ ἀπορούμενος ἀργυρίου, κόψας χαλκὸν διεδίδου τοῖς στρατιώταις. Ἀγανακτούντων δὲ τῶν στρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τοὺς ἐμπόρους τε καὶ ἀγοραίους ἅπαντα ὡσαύτως πωλήσειν. Τοῖς δ´ ἐμπόροις προεῖπεν ὃν ἄν τις λάβῃ χαλκόν, τούτου πάλιν ἀγοράζειν τά τ´ ἐκ τῆς χώρας ὤνια καὶ τὰ ἐκ τῶν λειῶν ἀγόμενα· ὃς δ´ ἂν περιλειφθῇ αὐτοῖς χαλκός, πρὸς αὐτὸν ἀναφέροντας ἀργύριον λαμβάνειν. Περὶ Κέρκυραν δὲ πολεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος καὶ τῶν στρατιωτῶν αἰτούντων τοὺς μισθοὺς καὶ ἀπειθούντων αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς ὑπεναντίους φασκόντων ἀποπορεύεσθαι, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔφησεν οὐ δύνασθαι διὰ τοὺς χειμῶνας παραγενέσθαι αὑτῷ ἀργύριον, ἐπεὶ τοσαύτην εἶναι περὶ αὑτὸν εὐπορίαν, ὥστε τὴν προδεδομένην τριμήνου σιταρχίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι· οἳ (1351) δὲ ὑπολαβόντες οὐκ ἄν ποτε προέσθαι τοσαῦτα χρήματα τὸν Τιμόθεον αὐτοῖς εἰ μὴ τῇ ἀληθείᾳ προσδόκιμα ἦν τὰ χρήματα πρὸς αὐτόν, ἡσυχίαν εἶχον ὑπὲρ τῶν μισθῶν ἕως ἐκεῖνος διῳκήσατο ἃ ἐβούλετο. Σάμον δὲ πολιορκῶν τοὺς καρποὺς καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἀπεδίδοτο αὐτοῖς τοῖς Σαμίοις, ὥστε εὐπόρησε χρημάτων εἰς μισθοὺς τοῖς στρατιώταις. Τῶν τε ἐπιτηδείων ἐπεὶ σπάνις ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ διὰ τοὺς εἰσαφικνουμένους, ἀπηγόρευσε μὴ πωλεῖν σῖτον ἀληλεσμένον μηδὲ μέτρον ἔλαττον ἢ μέδιμνον, μηδὲ τῶν ὑγρῶν μηθὲν ἔλαττον ἢ μετρητήν. Οἱ μὲν οὖν ταξίαρχοί τε καὶ λοχαγοὶ ἀγοράζοντες ἁθρόα διεδίδοσαν τοῖς στρατιώταις, οἱ δὲ εἰσαφικνούμενοι ἦγον αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια· ὁπότε δὲ ἀπαλλάττοιντο, εἴ τι περίλοιπον εἴη αὐτοῖς, ἐπώλουν, ὥστε συνέβαινεν εὐπορεῖσθαι τοὺς στρατιώτας τῶν ἐπιτηδείων. XXV. Δατάμης Πέρσης ἔχων στρατιώτας τὰ μὲν καθ´ ἡμέραν πορίζειν ἐδύνατο ἐκ τῆς πολεμίας αὐτοῖς, νόμισμα δὲ οὐκ ἔχων διδόναι, ἀπαιτούμενος δὲ χρόνου γενομένου οὗ ὤφειλε, τεχνάζει τοιόνδε. Ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔφη οὐκ ἀπορεῖσθαι χρημάτων, ἀλλ´ εἶναι αὑτῷ ἐν χωρίῳ τινί, λέγων ἐν ᾧ εἴη, καὶ ἀναζεύξας ἐβάδιζεν ἐπ´ αὐτό. Εἶτα, ὡς ἐγγὺς τοῦ χωρίου ἐγένετο, προελθὼν εἰς αὐτὸ ἔλαβεν ἐκ τῶν ἐνόντων ἱερῶν ὅσος ἐνῆν κοῖλος ἄργυρος· εἶτ´ ἐπισκευάσας τὰς ἡμιόνους ὡς ἀγούσας ἀργύριον παραφαινούσας τε ταῦτα ἐβάδιζεν. Ἰδόντες δὲ οἱ στρατιῶται καὶ νομίσαντες ἅπαντα εἶναι ἄργυρον τὰ ἀγόμενα, ἐθάρρησαν ὡς κομιούμενοι τὸν μισθόν. Ὃ δὲ ἔφη δεῖν εἰς Ἀμισὸν ἐλθόντας ἐπισημήνασθαι· ἦν δ´ εἰς τὴν Ἀμισὸν ὁδὸς πολλῶν τε ἡμερῶν καὶ χειμέριος. Τὸν δὴ χρόνον τοῦτον ἀπεχρᾶτο τῷ στρατοπέδῳ τὰ ἐπιτήδεια μόνον διδούς. Τούς 〈τε〉 τεχνίτας τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτὸς εἶχε καὶ τοὺς καπήλους τοὺς μεταβαλλομένους τι· ἄλλῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὐθὲν τούτων ποιεῖν. XXVI. Χαβρίας Ἀθηναῖος Ταῲ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ ἐκστρατεύοντι καὶ δεομένῳ χρημάτων συνεβούλευε τῶν τε ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος φάναι πρὸς τοὺς ἱερεῖς δεῖν παραλυθῆναι διὰ τὴν δαπάνην. Ἀκούσαντες δὲ (1351a) οἱ ἱερεῖς καὶ τὸ ἱερὸν παρ´ αὑτοῖς ἕκαστοι βουλόμενοι εἶναι καὶ εἶναι αὐτοὶ ἱερεῖς, ἐδίδοσαν χρήματα. Ἐπεὶ δὲ παρὰ πάντων εἰλήφει, προστάξαι αὐτοῖς ἐκέλευσεν εἰς μὲν τὸ ἱερὸν καὶ εἰς αὑτὸν τῆς δαπάνης ἧς πρότερον ἐποιοῦντο τὸ δέκατον μέρος ποιεῖσθαι, τὰ δὲ λοιπὰ αὑτῷ δανεῖσαι ἕως 〈ὁ〉 πόλεμος ὁ πρὸς βασιλέα διαλυθῇ. Ἀπ´ οἰκίας δὲ ἑκάστης κελεῦσαι ἅπαντας εἰσενέγκαι τάξαντα ὃ δεῖ, καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος ὡσαύτως. Τοῦ 〈δὲ〉 σίτου τοῦ πωλουμένου χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι τὸν πωλοῦντα καὶ ὠνούμενον ἀπὸ τῆς ἀρτάβης τὸν ὀβολόν. Ἀπό 〈τε〉 τῶν πλοίων καὶ ἐργαστηρίων καὶ τῶν ἄλλην τινὰ ἐργασίαν παρεχόντων τῆς ἐργασίας μέρος τὸ δέκατον κελεῦσαι ἀποτελεῖν. Ἐκστρατεύειν δ´ αὐτῷ μέλλοντι ἐκ τῆς χώρας, εἴ τίς τι ἔχει ἄσημον ἀργύριον ἢ χρυσίον, κελεῦσαι ἐνέγκαι πρὸς αὑτόν· ἐνεγκάντων δὲ τῶν πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ μὲν ἐκεῖνον χρᾶσθαι, τοὺς δὲ δανείσαντας συστῆσαι τοῖς νομάρχαις ὥστ´ ἐκ τῶν φόρων αὐτοῖς ἀποδοῦναι. XXVII. Ἰφικράτης Ἀθηναῖος, Κότυος συναγαγόντος στρατιώτας, ἐπόρισεν αὐτῷ χρήματα τρόπον τοιοῦτον. Ἐκέλευσε τῶν ἀνθρώπων ὧν ἦρχε προστάξαι κατασπεῖραι αὐτῷ γῆν τριῶν μεδίμνων· τούτου δὲ πραχθέντος συνελέγη σίτου πολὺ πλῆθος. Καταγαγὼν οὖν ἐπὶ τὰ ἐμπόρια ἀπέδοτο καὶ εὐπόρησε χρημάτων. XXVIII. Κότυς Θρᾷξ παρὰ Περινθίων ἐδανείζετο χρήματα εἰς τοὺς στρατιώτας (συναγαγεῖν), οἱ δὲ Περίνθιοι οὐκ ἐδίδοσαν αὐτῷ. Ἠξίωσεν οὖν αὐτοὺς ἄνδρας γε τῶν πολιτῶν φρουροὺς δοῦναι εἰς χωρία τινά, ἵνα τοῖς ἐκεῖ στρατιώταις νῦν φρουροῦσι σχῇ ἀποχρήσασθαι. Οἱ δὲ τοῦτο ταχέως ἐποίησαν, οἰόμενοι τῶν χωρίων κύριοι ἔσεσθαι. Ὁ δὲ Κότυς τοὺς ἀποσταλέντας εἰς φυλακὴν ποιήσας τὰ χρήματα αὐτοὺς ἐκέλευσεν ἀποσταλέντας, ἃ ἐδανείζετο παρ´ αὐτῶν, κομίσασθαι. XXIX. Μέντωρ Ῥόδιος Ἑρμείαν συλλαβὼν καὶ τὰ χωρία αὐτοῦ κατασχὼν τοὺς ἐπιμελητὰς εἴασε κατὰ χώραν τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἑρμείου καθεστηκότας. Ἐπεὶ δὲ ἐθάρρησάν τε ἅπαντες καί, εἴ τί ποτ´ ἦν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένον ἢ ὑπεκκείμενον, μεθ´ αὑτῶν εἶχον, συλλαβὼν αὐτοὺς πάντα παρείλετο ἃ εἶχον.

Traduction française :

[2,20] XX. Les Éphésiens ayant besoin d'argent, portèrent une loi qui défendit aux femmes tout ornement d'or, en leur ordonnant de donner ceux qu'elles avaient alors, en dépôt à la ville. Ils fixèrent aussi une contribution en argent, en accordant aux payants la permission d'inscrire leurs noms sur les colonnes du temple, comme à ceux qui les auraient consacrées. XXI. Denys de Syracuse, pour se procurer de l'argent, annonça, dans une assemblée qu'il avait convoquée, que Cérès lui avait apparu, et qu'elle lui avait ordonné de faire porter dans le temple tout ornement des femmes, et qu'il avait lui-même donné l'exemple, en y portant les ornements de ses propres femmes. Il exigea donc que les autres citoyens en fissent autant, afin de prévenir la colère de la déesse ; et il déclara sacrilège toute personne qui s'y refuserait. Chacun obéit, craignant, soit la déesse, soit le tyran, et fit ce qui lui était prescrit. Après cela, Denys offrit un sacrifice à la déesse, et lui enleva tous ces ornements, à titre d'emprunt. Lorsqu'au bout de quelque temps les femmes recommencèrent à porter des ornements, il ordonna que quiconque d'entre elles porterait des ornements d'or, devrait déposer dans le temple une offrande fixée d'avance. — Une autre fois, ayant besoin d'argent pour une construction de trirèmes qu'il allait entreprendre, il convoqua une assemblée, et annonça qu'une certaine ville allait se rendre à lui, et qu'il ne lui fallait plus pour cela que de l'argent. Il demanda, en conséquence, aux citoyens de lui apporter chacun deux statères. Ceux-ci obéirent. Deux ou trois jours après, sous prétexte que l'entreprise avait manqué, il rendit avec éloge à chacun sa part de contribution. Par ce moyen il gagna la confiance des citoyens. Aussi, ceux-ci, croyant être remboursés, s'empressèrent-ils de lui apporter l'argent qu'il leur avait demandé de nouveau. Mais, cette fois il le garda pour subvenir aux frais de la construction des navires. — Pour rétablir ses finances, il fit frapper de la monnaie d'étain dont il recommanda beaucoup l'usage dans une assemblée publique. Les citoyens l'adoptèrent par un décret, mais à contrecœur; car chacun préférait la monnaie d'argent à la monnaie d'étain. Continuant donc à manquer d'argent, il demanda aux citoyens de lui en apporter. Ceux-ci dirent qu'ils n'en avaient point. Alors il fit apporter sur la place publique ses meubles et les vendit, comme contraint par la nécessité. Les Syracusains les achetèrent; quant à lui, il fit enregistrer ce que chacun d'eux avait acheté. (1350) Après en avoir reçu le prix, il ordonna à chacun de rendre le meuble qu'il avait acheté. — Les citoyens accablés d'impôts ne nourrissaient plus de bestiaux. Denys voyant cela, leur dit qu'il avait, pour le moment, assez de revenus, et que désormais les propriétaires de troupeaux seraient exempts d'impôts. Cette promesse engagea donc beaucoup de gens à acquérir des troupeaux. Mais lorsqu'il crut le moment favorable, il ordonna un recensement et rétablit l'impôt. Les citoyens, indignés de se voir dupés, tuèrent leurs bestiaux et les vendirent. Et comme il fit porter un règlement déterminant le nombre des bestiaux qui devaient être tués par jour, les Syracusains, de leur côté, les offrirent en sacrifice. Alors il leur défendit de sacrifier aucun animal femelle. — Dans une autre circonstance, pour se procurer de l'argent, il fit inscrire chez lui les fortunes de tous les orphelins, et il s'adjugea la jouissance de ces biens jusqu'à l'âge de puberté de leurs héritiers. — A la prise de Rhégium, il déclara aux habitants assemblés qu'il avait le droit de les vendre tous comme esclaves; que cependant, s'ils voulaient lui rembourser tous les frais de la guerre, et lui payer trois mines par tête, il leur accorderait la liberté. Les habitants de Rhégium s'empressèrent de déterrer leurs trésors cachés; les pauvres eux-mêmes empruntèrent de l'argent aux riches et aux étrangers, et tous lui apportèrent la rançon demandée. Denys la reçut, ainsi que les objets cachés qu'on avait déterrés ; mais il n'en vendit pas moins les habitants comme esclaves. — Denys avait emprunté aux Syracusains de l'argent sous garantie. Lorsque ceux-ci vinrent le lui réclamer, il ordonna que chaque habitant lui apportât, sous peine de mort, tout ce qu'il possédait d'argent. Cela fait, il frappa la monnaie d'un autre coin, et, donnant à une drachme la valeur de deux, il remboursa ainsi et sa dette et l'argent que les citoyens lui avaient apporté sur son ordre. — Partant pour la Tyrrhénie, avec une flotte de cent vaisseaux, Denys enleva du temple de Leucothée une masse considérable d'or et d'argent, ainsi que beaucoup d'autres ornements. Instruit que les navigateurs possédaient de grandes richesses, il fit annoncer par un héraut, que chacun eût à lui apporter (1350a) la moitié de son butin, et que l'autre moitié serait laissée intacte au propriétaire ; que le contrevenant serait puni de mort. En conséquence, les navigateurs lui apportèrent la moitié de leurs richesses, croyant jouir tranquillement du restant qu'ils remportèrent. Mais après s'en être saisi il fit rapporter aussi l'autre moitié. XXII. Les Mendéens utilisèrent les perceptions des droits du port et d'autres revenus pour l'administration de la ville. Ils ne percevaient pas les impôts du territoire et des maisons ; mais ils inscrivaient les noms des propriétaires. Chaque fois que l'État avait besoin de finances, ces derniers payaient ce qu'ils devaient, et ils y trouvaient leur profit, en utilisant pendant des années un capital dont ils ne payaient pas les intérêts. — Dans une guerre contre les Olynthiens, les Mendéens, manquant d'argent, mais possédant des esclaves, arrêtèrent, que chaque citoyen vendrait ses esclaves, à l'exception d'un mâle et d'une femelle, et qu'il prêterait à l'État l'argent provenant de cette vente. XXIII. Callislrate trouva le moyen de faire rapporter le double au péage qui se vendait, en Macédoine, généralement vingt talents. Voyant que c'était toujours les riches qui l'achetaient, parce qu'ils devaient fournir une caution de vingt talents, il annonça que tout le monde aurait la faculté d'acheter le péage, en fournissant des garants pour le tiers et la somme que chacun pourrait se procurer par les moyens de persuasion. XXIV. Timothée d'Athènes, manquant d'argent pendant la guerre qu'il avait entreprise contre les Olynthiens, fit frapper de la monnaie de cuivre et la distribua aux soldats. Comme ceux-ci en étaient mécontents, il leur dit que tous les négociants et marchands forains leur vendraient pour cela des marchandises. Quant aux marchands, il leur déclara que quiconque accepterait de la monnaie de cuivre, pourrait acheter avec elle tous les objets de commerce du pays ainsi que le produit des dépouilles; que si à la fin il leur restait encore de cette monnaie de cuivre, on n'aurait qu'à la lui rapporter, et qu'il la reprendrait pour de l'argent. — Pendant la guerre contre Corcyre, privé des moyens de payer ses soldats qui, n'obéissant plus à leurs chefs, demandaient leur solde avec menace de déserter à l'ennemi, Timothée fit assembler les troupes et leur dit, que les tempêtes empêchaient le convoi d'argent d'arriver; qu'il était assez riche pour pouvoir les gratifier d'une avance de trois mois de solde. (1351) Les soldats pensant que Timothée ne leur aurait jamais fait une pareille promesse, s'il n'attendait réellement un convoi, ne réclamèrent plus leur solde et se tinrent tranquilles jusqu'à ce que leur chef eût achevé les dispositions qu'il avait projetées. Pendant le siège de Samos, il vendit aux habitants les fruits et autres produits des champs, et se procura ainsi les moyens de solder ses troupes. Comme les vivres devinrent rares dans le camp, par suite de nouveaux arrivants, il défendit par un ordre du jour de vendre de la farine au-dessous d'un médimne, et des liquides au-dessous d'une mesure. En conséquence les taxiarques et les capitaines accaparèrent tous les vivres et les distribuèrent ensuite aux soldats. Les arrivants apportaient des vivres, et ceux qui s'en allaient vendaient ce qui leur restait. Il advint ainsi que les troupes vivaient dans l'abondance. XXV. Datame le Perse pouvait bien tirer pour ses soldats leur subsistance journalière du pays ennemi, mais il n'avait pas de monnaie pour les solder. Et lorsque, le terme étant échu, on lui adressa des réclamations, il employa le stratagème suivant : Il fit assembler les troupes et leur dit, qu'il ne lui manque pas d'argent, mais que cet argent se trouve dans un pays qu'il leur indique. Aussitôt il leva le camp et dirigea sa marche vers le lieu désigné. Lorsqu'il en était peu éloigné, il prit les devants et enleva des temples qui s'y trouvaient tous les vaisseaux d'argent creux. Puis, les chargeant sur des mulets, il les exposa pendant la route à tous les regards, comme si ces vaisseaux étaient d'argent pur. Les soldats, trompés par l'apparence, reprennent courage et se réjouissent d'avance de recevoir leur paye. Mais Datame leur annonce qu'il doit envoyer cet argent à Amisus pour l'y faire monnayer. Or, Amisus était à plusieurs journées de distance, et on était en hiver. Pendant tout ce temps il abusait de l'armée, ne lui donnant que les subsistances nécessaires; il prenait à son service exclusif tous les artisans, les taverniers, les brocanteurs qui se trouvaient dans le camp, et leur défendait toute autre relation. XXVI. Chabrias d'Athènes conseilla à Taos, roi d'Egypte, qui manquait d'argent pour une expédition militaire, de faire comprendre aux prêtres la nécessité de diminuer le nombre des choses sacrées et des victimes pour subvenir aux frais de la guerre. Ayant entendu ce conseil, (1351a) tous les prêtres, pour ne point laisser distraire les choses sacrées, fournirent au roi de leur propre argent. Ceci obtenu, Chabrias dit au roi d'ordonner à ces mêmes prêtres de lui payer le dixième des dépenses qu'ils faisaient jusqu'alors pour leur entretien et celui du temple, et de lui prêter le restant jusqu'après avoir terminé la guerre contre le roi des Perses. Les colonies devaient également payer une certaine contribution, et chaque individu sa cote personnelle; le blé devait être vendu au-dessus de son prix ordinaire; l'acheteur devait payer au fisc une obole par chaque mesure; les navires, les ateliers et tous les métiers devaient être soumis à la dîme. Chabrias lui conseilla, en outre, au moment où l'expédition partirait, de faire porter chez lui tout l'argent ou l'or non monnayé. Chacun apportant ainsi ce qu'il avait, Chabrias engagea le roi de se servir de ces richesses à titre d'emprunt, et de recommander aux nomarques d'en payer les intérêts avec les revenus publics. XXVII. Iphicrates d'Athènes, pour fournir à Cotys les moyens de payer les troupes que celui-ci rassemblait de toutes parts, s'y prit de la manière suivante : il lui conseilla de commander à tous les hommes placés sous ses ordres d'ensemencer chacun un terrain de trois médimnes. Par ce moyen, il obtint une grande quantité de blé, dont la vente lui procura beaucoup d'argent. XXVIII. Cotys le Thrace demanda aux Périnthiens un emprunt pour lever des troupes. Les Périnthiens refusèrent cette demande. Alors il les pria de lui envoyer des citoyens auxquels serait confiée la garde de quelques places, afin qu'il pût se servir des soldats qui se trouvaient employés à cette garde. Les Périnthiens s'empressèrent d'accéder à cette demande, dans l'espoir de se constituer les maîtres des places qu'ils devaient garder. Mais Cotys jeta les citoyens envoyés en prison, et ne les remit en liberté qu'après avoir reçu l'emprunt commandé. XXIX. Mentor le fils avait pris Hermias et les places que celui-ci avait occupées. Il laissa dans le pays les administrateurs qu'Hermias avait établis. Comme cet acte inspira à tout le monde une confiance générale, les habitants rentrèrent en possession de leurs trésors cachés ou enfouis ; Cotys profita de ce moment pour s'en emparer.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010