HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, De la science économique, livre II

ΔιονύσιαTexte grec :

[2,10] X. Λακεδαιμόνιοι Σαμίων δεηθέντων χρήματα αὐτοῖς εἰς τὴν κάθοδον δοῦναι, ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ ὑποζύγια νηστεῦσαι, ὅσον δὲ ἐδαπάνα ἕκαστος, τοσοῦτον δοῦναι τοῖς Σαμίοις. XI. Χαλκηδόνιοι δέ, ξένων ἐν τῇ πόλει συχνῶν παρ´ αὐτοῖς γινομένων, ὀφείλοντες αὐτοῖς μισθὸν οὐκ ἠδύναντο διαλῦσαι. Ἀνήγγειλαν οὖν, εἴ τις τῶν πολιτῶν ἢ μετοίκων σῦλον ἔχει κατὰ πόλεως ἢ ἰδιώτου καὶ βούλεται λαβεῖν, ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ συχνῶν, τὰ πλοῖα τὰ πλέοντα εἰς τὸν Πόντον ἐσύλων μετὰ προφάσεως εὐλόγου. Ἔταξαν δὲ χρόνον ἐν ᾧ λόγον ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασαν ποιήσασθαι. Συλλεγέντων δὲ χρημάτων συχνῶν, τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ τῶν σύλων διεδικάσαντο. Τοῖς δὲ μὴ δικαίως συληθεῖσιν ἡ πόλις ἀπὸ τῶν προσόδων ἀπεδίδου. XII. Κυζικηνοὶ δὲ στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος τοῦ δήμου, τῶν δὲ πλουσίων συνειλημμένων, ὀφείλοντες χρήματα στρατιώταις ἐψηφίσαντο μὴ θανατῶσαι τοὺς συνειλημμένους, ἀλλὰ χρήματα πραξαμένους φυγαδεῦσαι. XIII. Χῖοι δέ, νόμου ὄντος αὐτοῖς ἀπογράψασθαι τὰ χρέα εἰς τὸ δημόσιον, δεηθέντες χρημάτων ἐψηφίσαντο τοὺς (1348a) ὀφείλοντας μὲν ἀποδοῦναι τῇ πόλει τὰ δάνεια, τὴν δὲ πόλιν ἐκ τῶν προσόδων τοὺς τόκους τοῖς δεδανεικόσι καταφέρειν, ἕως ἂν καὶ τὸ ἀρχαῖον εὐπορήσωσιν. XIV. Μαύσωλος ὁ Καρίας τύραννος, πέμποντος βασιλέως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῷ τοὺς φόρους δοῦναι, συναγαγὼν τοὺς εὐπορωτάτους ἐν τῇ χώρᾳ ἔλεγεν ὅτι ὁ βασιλεὺς αἰτεῖ τοὺς φόρους, αὐτὸς δὲ οὐκ εὐπορεῖται. Κατασκευαστοὶ δ´ ἄνδρες αὐτῷ εὐθέως ἐπηγγέλλοντο ὅσον εἰσοίσει ἕκαστος. Τούτων δὲ τοῦτο πραξάντων, οἱ εὐπορώτεροι τὰ μὲν αἰσχυνόμενοι, τὰ δὲ φοβούμενοι πολλῷ τούτων πλείω ἐπηγγέλλοντο καὶ εἰσέφερον. Πάλιν 〈δὲ〉 δεηθεὶς χρημάτων ἐξεκκλησιάσας τοῖς Μυλασσεῦσιν, ἔλεγεν ὅτι μητρόπολις οὖσα ἡ πόλις αὐτοῦ αὕτη ἀτείχιστός ἐστιν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπ´ αὐτὸν στρατεύει. Ἐκέλευσεν οὖν τοὺς Μυλασσεῖς φέρειν ἕκαστον ὅτι πλεῖστα χρήματα, φάσκων αὐτοὺς τοῖς νῦν εἰσενεχθεῖσι καὶ τὰ λοιπὰ σῴζειν. Εἰσενεχθέντων δὲ πολλῶν τὰ μὲν χρήματα εἶχε, τὸ δὲ τεῖχος οὐκ ἔφη τὸν θεὸν 〈ἐᾶν〉 ἐν τῷ παρόντι οἰκοδομεῖν. XV. Κόνδαλος Μαυσώλου ὕπαρχος, ὁπότε διαπορευομένῳ αὐτῷ διὰ τῆς χώρας προσενέγκοι τις πρόβατον ἢ ὗν ἢ μόσχον, ἀπογραψάμενος τὸν δόντα καὶ τὸν χρόνον, ἀπαγαγόντα εἰς οἶκον ἐκέλευε τρέφειν ἕως ἂν ἐπανέλθοι· ὁπότε δὲ δοκοίη χρόνος ἱκανὸς εἶναι, αὐτό τε τὸ τραφὲν καὶ τὴν ἐπικαρπίαν λογισάμενος ἀπῄτει. Τῶν τε δένδρων τὰ ὑπερέχοντα ἢ πίπτοντα εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς βασιλικὰς ἐπώλει 〈...〉 τὰς ἐπικαρπίας. Τῶν δὲ στρατιωτῶν εἴ τις τελευτήσειε, διαπύλιον ἀπῄτει δραχμὴν τοῦ σώματος· ἅμα τε οὖν ἐντεῦθεν καὶ ἀργύριον ἐλάμβανεν, ἅμα τε οἱ ἡγεμόνες οὐ παρεκρούοντο αὐτόν, πότε τετελεύτηκεν ὁ στρατιώτης. Τούς τε Λυκίους ὁρῶν ἀγαπῶντας τὸ τρίχωμα φορεῖν, ἔφησε γράμματα ἥκειν παρὰ βασιλέως κόμας ἀποστεῖλαι εἰς προκόμια· προστετάχθαι οὖν αὐτῷ ὑπὸ Μαυσώλου ἀποκεῖραι αὐτούς. Ἔφησεν οὖν, εἰ βούλονται ἐπικεφάλαιον τακτὸν αὐτῷ δοῦναι, μεταπέμψασθαι ἐκ τῆς Ἑλλάδος κόμην· οἱ δὲ ἀσμένως ἔδοσαν ὃ ᾔτει, καὶ συνελέγη χρήματα πολλὰ ἀπὸ ὄχλου πολλοῦ. XVI. Ἀριστοτέλης Ῥόδιος ἄρχων Φωκαίας, ἀπορῶν χρημάτων, ὁρῶν στάσεις οὔσας δύο τῶν Φωκαίων, λόγους ἐποιήσατο (1349) πρὸς τὴν ἑτέραν στάσιν ἐν ἀπορρήτοις, φάσκων αὑτῷ διδόναι χρήματα τοὺς ἑτέρους ἐφ´ ᾧ αὐτοῖς τὰ πράγματα ἐγκλῖναι, αὐτὸς δὲ μᾶλλον βούλεσθαι παρὰ τούτων λαβεῖν καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν τούτοις διοικεῖν παραδοῦναι. Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα εὐθέως τὰ χρήματα οἱ παρόντες πορίσαντες ὅσα ἐκέλευσεν ἔδωκαν· ὁ δὲ τοῖς ἑτέροις πάλιν ἔδειξεν ἃ εἰληφὼς εἴη παρὰ τῶν ἑτέρων· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἔφασαν οὐκ ἐλάττω δώσειν. Λαβὼν δὲ παρ´ ἀμφοτέρων κατήλλαξεν αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους. Τοῖς τε πολίταις κατιδὼν οὔσας δίκας πολλὰς καὶ μεγάλας, ἐκ πολλοῦ χρόνου ἀδικίας οὔσης διὰ πολέμου, δικαστήριον καθίσας προεῖπεν, ὅσοι ἂν μὴ δικάσωνται χρόνον ὃν προέθηκε, μηκέτι ἔσεσθαι ὑπὲρ τῶν προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις. Τότε δὴ παράβολον πολλῶν δικῶν 〈...〉 καὶ τὰς ἐκκλήτους μετ´ ἐπιτιμίων ἐφ´ αὑτὸν ποιούμενος καὶ παρ´ ἑκατέρων ἀργύριον δι´ ἑτέρων λαμβάνων, συνήγαγεν οὐκ ὀλίγα χρήματα. XVII. Κλαζομένιοι δ´ ἐν σιτοδείᾳ ὄντες χρημάτων τε ἀποροῦντες ἐψηφίσαντο παρ´ οἷς ἔλαιόν ἐστι τῶν ἰδιωτῶν, δανεῖσαι τῇ πόλει ἐπὶ τόκῳ· γίνεται δὲ πολὺς οὗτος ὁ καρπὸς ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν. Δανεισάντων δὲ μισθωσάμενοι πλοῖα ἀπέστειλαν εἰς τὰ ἐμπόρια, ὅθεν αὐτοῖς ἧκε σῖτος, ὑποθήκης γενομένης τῆς τοῦ ἐλαίου τιμῆς. Ὀφείλοντές 〈τε〉 στρατιώταις μισθὸν εἴκοσι τάλαντα καὶ οὐ δυνάμενοι, τόκον ἔφερον τοῖς ἡγεμόσι τέτταρα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ τοῦ μὲν ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν, ἀεὶ δὲ μάτην ἐδαπάνων, νόμισμα ἔκοψαν σιδηροῦν εἰς ἀργυρίου λόγον εἴκοσι ταλάντων, εἶτα διδόντες τοῖς εὐπορωτάτοις ἐν τῇ πόλει κατὰ λόγον ἑκάστῳ ἀργύριον παρ´ ἐκείνων ἔλαβον ἴσον. Οἵ τε οὖν ἰδιῶται εἶχον εἰς τὰς καθ´ ἡμέραν χρείας ἀναλίσκειν καὶ ἡ πόλις τοῦ χρέους ἀπηλλάγη. Δεύτερον δὲ ἐκ τῶν προσόδων ἐκείνοις τόν τε τόκον 〈ὃν〉 κατέφερον ἀεὶ διαιροῦντες ἑκάστῳ πρὸς μέρος διεδίδοσαν, τοὺς δὲ σιδηροῦς ἐκομίζοντο. XVIII. Σηλυβριανοὶ δὲ δεηθέντες χρημάτων, νόμου ὄντος αὐτοῖς σίτου μὴ ἐξαγωγὴν εἶναι, (ἐν) λιμοῦ γενομένου, ἐκείνοις δὲ ὑπάρχοντος σίτου παλαιοῦ, ἐψηφίσαντο τῇ πόλει παραδοῦναι τοὺς ἰδιώτας τὸν σῖτον τῆς τεταγμένης τιμῆς, ὑπολειπόμενον ἕκαστον (1349a) ἐνιαυτοῦ τροφήν· εἶτα ἐξαγωγὴν ἔδωκαν τῷ βουλομένῳ, τάξαντες τιμὴν ἣν ἐδόκει καλῶς ἔχειν αὐτοῖς. XIX. Ἀβυδηνοὶ δέ, διὰ στασιασμὸν τῆς χώρας ἀργοῦ γενομένης καὶ τῶν μετοίκων οὐ προϊεμένων αὐτοῖς οὐδὲν διὰ τὸ καὶ ἔτι ὀφείλειν, ἐψηφίσαντο τὸν βουλόμενον τοῖς γεωργοῖς δανείζειν ὡς ἐργάσωνται, ὡς πρώτοις αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς ἐκ τοῦ καρποῦ, τοῖς δὲ ἄλλοις ἐκ τῶν λειπομένων.

Traduction française :

[2,10] X. Les Lacédémoniens, à qui les Samiens avaient demandé les moyens de se rendre dans leur pays, décrétèrent que les citoyens, leurs domestiques et leur bétail jeûneraient pendant un jour. La dépense que chacun aurait fait, représentait la somme qu'il avait à fournir aux Samiens. XI. Les Carthaginois avaient dans leur ville beaucoup de troupes mercenaires. Ne pouvant payer la solde qu'ils leur devaient, ils firent proclamer, que si quelque citoyen ou quelque colon avait une saisie à exécuter contre la ville ou contre un particulier, il n'aurait qu'à présenter sa réclamation. Comme le nombre des réclamants était considérable, les Carthaginois saisirent, sous quelque prétexte plausible, les navires qui appareillaient pour le Pont, et ils fixèrent un terme pour rendre raison de cette conduite. S'étant ainsi procuré beaucoup d'argent, ils s'empressèrent de solder les troupes et de les congédier. La saisie fut jugée devant le tribunal ; les parties lésées furent dédommagées aux frais de l'Etat. XII. Les habitants de Cyzique avaient emprisonné les riches pendant une insurrection dans laquelle le peuple l'avait emporté. Or, comme ils n'avaient pas les moyens de payer les soldats, ils portèrent un décret, suivant lequel les prisonniers ne seraient point condamnés à mort, mais envoyés en exil, après avoir payé une amende. XIII. Les habitants de Chio avaient une loi d'après laquelle toutes les dettes étaient portées sur les registres publics. Manquant d'argent, (1348a) ils décidèrent que les débiteurs céderaient leurs dettes à l'État, et que l'État paierait de ses revenus.les intérêts aux créanciers jusqu'à ce que tout fût remis dans l'état de prospérité première. XIV. Mausolus, tyran de Carie, ayant reçu du roi de Perse l'ordre de payer le tribut, fit assembler les habitants les plus riches. «Le roi, leur dit-il, me demande des impôts ; et moi, je ne suis pas riche. » Aussitôt se lèvent des hommes qui avaient reçu à cet égard leurs instructions, et dirent combien chacun donnerait pour sa part. Cet exemple entraîna les riches qui, soit honte, soit crainte, promirent et donnèrent bien davantage. — Dans une autre occasion, manquant d'argent, il fit assembler les habitants de Mylasse, et leur dit : « Votre capitale n'est point fortifiée, et le roi de Perse marche contre elle. » En conséquence, il ordonna à tous les citoyens de lui apporter la plupart de leurs richesses, en les assurant que, avec les richesses qu'on lui apporterait, il garantirait celles qui leur restaient. Par ce moyen, il se procura beaucoup d'argent. Quant au mur de fortification, il prétendit que la divinité s'opposait, pour le moment, à sa construction. XV. Condalus, intendant de Mausolus, chaque fois qu'il visitait sa province et qu'on lui offrait en cadeau un mouton ou un veau, faisait inscrire le nom du donateur et l'époque où il avait reçu ce don ; puis il faisait reconduire l'animal chez celui qui l'avait donné, et nourrir jusqu'au retour de son voyage. Au bout d'un temps suffisamment long, il réclamait non seulement l'animal ainsi nourri, mais encore les intérêts du rapport. — Il vendait aussi le produit des arbres qui bordaient les routes royales. — Lorsqu'un soldat venait à mourir, Condalus faisait payer une drachme le droit de porter le corps en dehors des portes de la ville. C'était pour lui un moyen de gagner non-seulement beaucoup d'argent, mais encore d'empêcher les chefs de le tromper sur le nombre des décès de leurs soldats. — Voyant que les Lyciens aimaient à porter une longue chevelure, il leur annonça qu'il avait reçu une lettre du roi Mausolus, qui lui ordonnait d'envoyer des cheveux pour des perruques, et de faire tondre ses sujets. Il ajouta aussi que s'ils voulaient lui payer un impôt décapitation, il ferait venir des cheveux de la Grèce. On lui donna volontiers ce qu'il demanda ; et il tira ainsi d'une masse de gens beaucoup de richesses. XVI. Aristote le Rhodien, gouverneur de la Phocée, se voyant dans la gêne, et les Phocéens divisés en deux factions opposées, (1349) prit à part l'une de ces factions et lui dit en secret que les autres lui avaient donné de l'argent pour faire pencher la balance de leur côté ; mais qu'il aimait mieux recevoir de l'argent d'eux et leur confier l'administration de la ville. Ceux qui étaient présents à ce discours s'empressaient de lui donner tout l'argent qu'il leur demandait. Puis il montra cet argent aux partisans de la faction opposée; et ceux-ci lui en donnèrent au moins tout autant. Après avoir ainsi reçu des deux mains, il s'attacha à réconcilier les deux factions ennemies. — Voyant que les citoyens étaient accablés de procès, et qu'il leur avait été fait beaucoup de tort pendant la guerre, il établit un tribunal en déclarant que tous ceux qui ne se présenteraient pas, dans un terme prescrit, devant ce tribunal, seraient, passé ce délai, déboutés de leurs demandes. Il s'empara ainsi de la décision d'un grand nombre de procès et d'arrêts d'amendes pécuniaires ; et recevant à la fois des deux côtés, il amassa passablement de richesses. XVII. Les Clazoméniens, pressés par une disette et manquant d'argent pour acheter du blé, arrêtèrent, que les particuliers donneraient à l'État, toute leur huile, moyennant intérêt ; car ce pays est très fertile en olives. L'emprunt étant conclu, ils équipèrent des navires et les expédièrent dans les entrepôts de commerce, où ils achetèrent du blé contre un dépôt d'huile. — Ces mêmes Clazoméniens devaient à leurs troupes vingt talents de solde. Ne pouvant fournir cette somme, ils payèrent aux chefs quatre talents d'intérêts par an. Comme leurs affaires ne se rétablissaient point et que leurs dépenses continuaient à être sans résultat, ils firent frapper de la monnaie de fer, qu'ils substituèrent à la valeur de l'argent, pour la somme de vingt talents. Puis ils distribuèrent cette monnaie aux habitants les plus riches de la ville, proportionnellement à la fortune de chacun, et reçurent en retour le prix pair. Ainsi, les particuliers eurent de quoi subvenir à leurs besoins journaliers, et la cité fut libérée de sa dette. D'un autre côté, les revenus publics étant en partie employés pour payer les intérêts dans la proportion de l'avance de chacun, la monnaie de fer ne tarda pas à disparaître de la circulation. XVIII. Les Selymbriens avaient une loi qui leur défendait d'exporter du blé dans un temps de famine. Comme ils avaient besoin d'argent et qu'il leur restait encore d'ancien blé, ils firent une décision qui obligeait chaque particulier de donner à la ville tout son blé, pour un prix déterminé, et de ne garder chez lui que ce qui était nécessaire pour la nourriture de sa personne (1349a) pendant un an. Puis ils permirent l'exportation de ce blé ainsi amassé à quiconque s'offrait, après en avoir fixé le prix à leur convenance. XIX. Les Abydéniens voyant leurs terres laissées en friche, par suite d'une sédition, et ne recevant plus d'avances de la part des colons auxquels ils devaient déjà, arrêtèrent, que quiconque prêterait de l'argent aux agriculteurs, pour les encourager au travail, aurait les prémices de la récolte, et que le reste appartiendrait aux laboureurs.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/02/2010